ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ನೋವ್ ನಂಬ್ರಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ [- ಎವ್ರಿ, ಪಾಂಗ್ಳಾ]

ಕಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಪಯ್ಕೀಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ಕಾಣಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಜಿಣಿ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾ, ತಸಲಿ ಕಾಣಿ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂಚ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಇತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ/ಘಟನಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಘಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಎವ್ರಿ ಪಾಂಗ್ಳಾ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ನೋವ್ ನಂಬ್ರಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ [- ಎವ್ರಿ, ಪಾಂಗ್ಳಾ]

ಲಿಡಿಯಾಬಾಯೆಚೆಂ ಘರ್ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಘರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್. ತಿಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಭುರ್ಗೊ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಆತಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಲಿಯಾಂಡರಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ತೆಂ ತಾಚೆಂಚ್ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ ದೀಪಿಕಾ. ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ಚುರುಕ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಆವಯ್ ಪುತಾನ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆ ಕೆರಮ್ ಆನಿ ಲೂಡೊ ಆತಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಘೆಲ್ಯಾತ್, ಕಾರಣ್ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಫೊನಾಚೆರ್ ದೀಪಿಕಾಸವೆಂ ’ಕನೆಕ್ಡೆಡ್’ ಆಸೊನ್ ಬಿಝಿ ಆಸ್ತಾ.

ಬೋರ್ ಜಾತಾನಾ ಲಿಡಿಯಾನ್ ಪುತಾಸರ್ಶಿಂ ಬಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಾಚೆರ್ ದೀಪಿಕಾಚೆಂ ಸುಂದರ್ ಮುಖಮಳ್ ತಿಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಲಿಯಾಂಡರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಕರಿನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ಆವಯ್ಕ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೊಮ್, ತುಜೆಂ ಆನಿಂ ಡೆಡಿಚೆಂ ’ಲವ್ ಮ್ಯಾರೆಜ್’ ಯಾ...?ಲಿಡಿಯಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಸಾವ್ಳೆಲೆಂ, ಪುಣ್ ತಿಚಿ ತುರಂತ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ- ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಭಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುತಾ. ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ಮಟ್ವೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕುಂಟುನ್ ಚಲ್ತಾಂ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್‍ಯ್ ಬರೊ ಚೆಡೊ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ಸಯ್ರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಗಾಂಟಾಯ್ಲೊ. ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಅಂಗಡ್ ದವ್ರುನ್ ದುಡ್ವಾಚೆ ರಾಶಿರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ನೊವ್ರೊ ಜೆರ್ಮಿ. ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ನಾಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಥೂ! ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ನಶಿಬ್ ಪಾಡ್. ತಾಕಾ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂಕಿತ್ಯಾಕ್? ಲವ್ ವಚೊಂದಿ ಪೆಲ್ಯಾನ್, ಏಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಉತಾರ್, ಮೊಗಾಚೊ ಉಮಾಳೊ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಗುಂಕ್ ನಾ. ತುಂ ಆತಾಂ ಭುರ್ಗೊ ನ್ಹಯ್, ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಚಡಿತ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.

ಲಿಯಾಂಡರಾನ್ ಘಡಿಭರ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ-"ಮೊಮ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಾನಾ ದೀಪಿಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂ? ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬಸೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತೆಲೆಂ"

ಒ.ಕೆ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಚಿ, ತಾಚೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾ"-ಲಿಡಿಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಯಾಂಡರಾ ಸಂಗಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾನ್ ಲಿಡಿಯಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. "ಅಂಟಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಯ್ವೇಟ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಲಿಯಾಂಡರಾನ್ ತುಜೆಂ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

"ಆಂಟಿ ತುಕಾ ಏಕ್ ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಯ್. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಇಮೊಶನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ದಾದ್ಲೊ ಗರ್ಜ್. ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾ ತರ್ ಲಾಯ್ಫ್ ಬೋರ್ ಆಂಟಿ. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ".

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಲಿಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೆಲೆಬರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ವ್ಹಯ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಆತಾಂ ಚಲಾನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಮಾತ್ರ್. ಎಕುಣ್ತೀಸ್ ದೀಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ವಾಯ್ನ್ ಬಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾ ಸಂಗಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಜೆಚೊ ಮಹಿನೊ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮಾತಾರಿಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಆತ್ರೇಗ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಾಂತ್? ಮಸ್ಕತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಳ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸಾಕರ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ...’

ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ಮಟ್ವೊ ತರೀ ಲಿಡಿಯಾ ಆಜೂನ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಸ್. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಕುಂಟುನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಲಜೆನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಿ ಪಾಟಿಂ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಿಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವಳ್ಕಿಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್, ದೀಸ್ ಕೂಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ’ಕಾಳೊ’.

ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ’ಕಾಳೊ’ ಮ್ಹಣ್ ತೊಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾತಿಚೊ ರಂಗ್‍ಯ್ ಕಾಳೊಚ್. ತೊ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಖಾಲಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ. ಕಾಜಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ತರ್‌ಯ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ನಾ. ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕಡೆ ಖುಶಾಲ್ ಉಲಂವ್ಚಿ, ತಾಂಕಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಚಲಾಕಿ ತಾಕಾ ಆಸಾ.

ಕಾತಿಂತ್ ಕಾಳೊ ತರ್‌ಯ್ ಜಿವಾಂತ್ ದಾಟೊಮೊಟೊ ಅನಿ ಘಟ್‍ಮೂಟ್. ಕಾಮಾಂತ್ ಜಟ್ಪಟ್, ಖೊಂಡ್ಚೆಂ ಕಾತಾರ್ಚೆಂ, ಆಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಪೇರಿ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಚೆಂ, ಬಾಂಯ್ತ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ, ಪೆಂಯ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್ ಏಕ್ ಆಲ್‍ರೌಂಡರ್ ಕಸೊ. ಲಿಡಿಯಾನ್ ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾಚ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪವ್ಚೆಂ.

ತೆ ರಾತಿಂ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಬರಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ದೀಪಿಕಾ ಸವೆಂ ಚಾಟಿಂಗಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೀಪಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಲಿಡಿಯಾಕ್ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕಿತೆಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಉಕ್ಲುನ್ ತಿಣೆ ಕಾಳೊಚೆಂ ನಂಬರ್ ದಾಂಬ್ಲೆಂ. ಆಶೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲಿಡಿಯಾ ಆನಿ ಕಾಳೊ ಮದ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಉಲೊಣೆ ಸದಾಂ ರಾತಿಂ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಳೊ ಲಿಡಿಯಾಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಹಿತ್ಲಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಆಂಗಣ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಘರಾಂತ್ ಘೊಂಟೆರಾಂ ಕಾಡ್ಚಿಂ, ಧರ್ಣ್ ಪುಸ್ಚೆಂ- ಆಸೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾವೆಳಿಂ ಲಿಡಿಯಾ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲಿ. ಚ್ಹಾ-ತಿಂಡಿ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿ.

ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ಚೆ ಚಾಲಿಂತ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್, ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ಖುಶಾಲ್ಕಾಯ್, ಮುಸ್ಕರಾರ್ ಹಾಸೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕಾಳೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಮಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಬಾತ್‍ರೂಮಾಂ ಕ್ಲೀನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಂ ಸಾಫ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಬೆಡ್‍ಲಿನನ್ ಉಂಬೊಳ್ಚೆಂ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ.

ಆಶೆಂ, ಮಯ್ನ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಹಿನೆ ಘರಾಂತ್ ಬದ್ಲಾಪಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಹಾಡುನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಲಿಡಿಯಾಚೊ ಪತಿ ಜೆರ್ಮಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಲಿಡಿಯಾನ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪತಿರಾಯಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ಪತಿಣೆಕ್ ದೊನೀ ಹಾತಾನಿಂ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ಜೆರ್ಮಿನ್ ವೊತ್ಲೊ. "ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್‍ಗೊ, ಕಿತೆಂ ಹಾಸೊ, ಕಿತೆಂ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬದಲ್ಲಾಂಯ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಲಿಯಾಂಡರ್ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿಟೂರಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಏಕ್ ರಾತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಪವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜೆರ್ಮಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂವ್ಡೆಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಡಿಯಾನ್ ಶಿಣ್ ಯಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಮೊಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ-"ಜೆರ್ಮಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಘರಾ ಯೇಬಾ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ ಆನಿ ಪಾನ್ಪಳೆ ಕರ್ನ್ ದವರ್ತಾಂ, ವಾಟೆರ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್. ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಕುಂಪಾರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವ್, ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಯೆ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ರಾತಿಚ್ಯಾ ಧಾ ವ್ಹರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೇನಾಕಾ. ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ" ಘೊವಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಏಕ್ ಕೀಸ್ ದಾಂಬ್ಲೊ ತಿಣೆ.

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಲಿಡಿಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಜೆರ್ಮಿನ್ ಆನ್ಭೊಗ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲ್ಲೆಂ-"ಒ.ಕೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ತುಂವೆಂ ಕಸೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ ತಸೆಂಚ್ ಕರ್ತಾಂ, ಪ್ರೊಮಿಸ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೆಂಟೆಕುಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ತಾಣೆ.

ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಂ ಲಿಡಿಯಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಭರ್ಲೊ... ಲಿಡಿಯಾ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆವಯ್ರ್ ವಿಶೇಷ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಲಿಂ ಮೊವಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ! ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ನಿರಾಶಿ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ ಕಾಲ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಖುಶ್ ಕರಿಜೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಿಡಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆ ಆಮಾಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ....’

ಪೆಂಟೆಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಜೆರ್ಮಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ. ತಾಂಚೆಸಂಗಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲೊ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲೆಂ ಪೂಣ್ ಬೋತ್ಲ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಾ. ಗಜಾಲಿ ಕರ್ನ್ ಪಟ್ಟಾಂಗಾಂ ಮಾರ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಘಡ್ಯೆ ಲಿಡಿಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ತಾಚೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಗ್ರಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ವೋಚ್ ಪಳೆಲೆಂ ರಾತಿಚಿಂ ಧಾ ವ್ಹರಾಂ! ತಾಚ್ಯಾನ್ ತಡ್ವಾಲೆಂನಾ. ’ಮ್ಹಜೆಂ ಲಿಡಿಯಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಬಸೊನ್ ರಡ್ತಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ’- ಆಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆ ಘರಾ ಕುಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಆಜ್ ತಾಣೆ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ರಜಾ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಸರರಾಂ ಚಲೊನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಗೇಟಿದಿವ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ಫಾಂಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊ, ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಯ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಲಿಡಿಯಾಕ್ ಸರ್‌ಪ್ರಾಯ್ಜ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಆವಾಜ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ವೊಳೂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಬಂದ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಮುಕಾರ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಯ್ಜಿಚೊ ವ್ಹಾಣೊ (ಬಹುಶ್ಯಾ ನೋವ್ ನಂಬರ್) ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘರಾಂತ್ ಕೊಣಾಚ್ಯೊಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ.

ಇಲ್ಲಿಶಿ ಭಿರಾಂತ್, ಇಲ್ಲೊಸೊ ದುಬಾವ್ ತಾಕಾ ದೊಸ್ಲೊ. ಘರಾಚೆ ಉಜ್ವೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜನೆಲಾಲಾಗಿಂ ವೊಳೂ ಚಮ್ಕಾಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಚೆ ಜನೆಲ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಜನೆಲಾಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಕಾನ್ ದಿಲೆ. ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆವಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆದ್ಳಲೊ. ಜನೆಲಾಚಿಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ ದಾರಾಂ ಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ವಯ್ಲಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ವೊಳೂ ಮೆಟಾಂ ದವ್ರುನ್ ಜೆರ್ಮಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಕಡೆ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆಂ ರೂಕಾಚೆಂ ಕದೆಲ್ ತಾಣೆ ಉಕಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕದೆಲಾರ್ ಪಾಂಯ್ ದವ್ರುನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ನೀಟ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ಜನೆಲಾ ಸರಳಾ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಸ್ಪುಸೆಂ ಉಲೊಣೆ ಅತಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಭರಾನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಪಿರ್ಗೊಂಣಿ ಆಯ್ಕಾಲಿ.

ಹಕೀಕತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ಜೆರ್ಮಿಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊನಾ. ಪೂಣ್ ’ಭಾಗಿದಾರ್’ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಲೆಂ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಪೆನ್ ಟೊರ್ಚ್ ತಾಣೆ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಜನೆಲಾ ಸರಳಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಧರುನ್ ತಾಚಿ ಸ್ವಿಚ್ ಒನ್ ಕೆಲಿ.ಬೆಡ್ಡಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪೋಂತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಜೆರ್ಮಿಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಪಾಂಯ್ ದಿಸ್ಲೆ. ಏಕ್ ಧವೊ ಮೊಟ್ವೊ ಪಾಂಯ್, ಏಕ್ ಮೊಟೊ ಕಾಳೊ ಪಾಂಯ್!

ಜೆರ್ಮಿಕ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಕಿ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕದೆಲಾ ವಯ್ಲೊ ದೆಂವ್ಲೊ, ಕದೆಲ್ ಪಾಟಿಂ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರಾರಾಂ ಚಲೊನ್ ಪೇಂಟೆಕ್ ವಚೊನ್ ವಾಯ್ನ್ ಬಾರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ..!

*** - ***

(ಉಜ್ವಾಡ್-ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ-2015 ’ಕಾಣಿಯೊ’ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕಥಾ)

[ಮಾರ್ಚ್ 2018]

 

ಎವ್ರಿ ಪಾಂಗ್ಳಾ: ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಡಾಳ್ ಬರ್ಪಾ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಎಕ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ತೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಸವೆಂ ಅಪ್ಲೆಂ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]