ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ]: ಬ್ರಾ ಆನಿ ಮೋಗ್ [-ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ]

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್; ಏಕ್: ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂಚೊ ಭೊರ್ಗೊಳ್, ದುಸ್ರೆಂ: ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂಕ್ ವಳ್ಕುಂಚಿ ನದರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್, ತಿಸ್ರೆಂ: ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಬುಧ್ವಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್.

ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಯೆತಾ, ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗ್, ಘಡಿತ್, ಘಟನ್, ಕಲ್ಪನ್, ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ/ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ವಾ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಘಡಿತ್/ಘಟನಾಂಚೆರ್ ವಿಣ್ಲಲ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್/ಲೋಕ್ ತ್ಯೇ ವೆಳಾಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಸಮ್ಜಣಿ/ಶಿಕ್ಪಿ ನಾತ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪಿ ವಾಚ್ತಾಲೊ, ಪುಣ್ ಆತ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಲೋಕ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಅಪೇಕ್ಶುಂಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಆಜ್‍ಕಾಲ್ಚಾ ಬಜಾರಿ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರಾನಿ ಪರ್ಗಟ್ಯೆತ್, ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಬರೆ ವಾಚ್ಪಿ/ಬರಯ್ಣಾರ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಸುಂ, ತಾಂತಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ. ಆತಾಂ ಚಾಯ್ ವಿಕ್ಚೊ, ಮಾಸ್ ವಿಖ್ಚೊ, ಫುಲ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಧುಂಪಯ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಂಚೆಸಮೊರ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆರ್ಗಾಂಟ್ ಆಸ್ಚಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್?

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಯುವವಾವ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ದೇಕ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಭಗುನ್/ಸೊಸುನ್ ಸಯ್ತ್, ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚಾ ವಿಶಾಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಜಾಣಾ. ಹಾಚಿ ಹಿ ಮಟ್ವಿಕಥಾ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಆನಿ ಭಾಸ್/ನಿರೂಪಣ್ ಆನಿ ಹಾಂತ್ಲಿಂ ಸನ್ನೀವೆಶಾಂ ಪರ್ನಿಂ ತರ್‌ಯೀ ಘಡಿತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾಚ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾಂ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ]: ಬ್ರಾ ಆನಿ ಮೋಗ್ [-ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ]

ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ತ್ಯಾ ನಂತುರ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ಸೆವ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತರುಣ್ ಚಲಿಯೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಜಸೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಸಾಖರ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೂಯೊ ರಾಸ್ ಪಡ್ಟಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಭಾರ್ ಚಲೆಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ಕಾಪುಸ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಬ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ತೇಯ್ ಹೆಣೆಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಲೆ; ಥೊಡೆ ಧುಂವರ್ ಸೊಡ್ಟಾಲೆ, ಥೊಡೆ ಕಾಳಿಂ ಚೆಸ್ಮಾ ಘಾಲುನ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಕಳಾನಾಸ್ಚೆಪರಿಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾಲೆ.

ರೊನಿ ಆನಿ ಗಾಬ್ಬುಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನಾಚ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆತಾಲೆ ತಸೆಂ ಖಡ್ಪಾರ್ ಬಸೊನ್ ಜಮಾತಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡೀತ್ ತರ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯೆತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಕಸಿಂ ಯುವವೃಂದಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ.

ವಯ್ಲಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೊನಿಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಟಾನಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಚೊನ್ ವಾರೆಂ ಸೆವುನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಕುಡಿಕ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ತಸೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ಟಾನಾ ರಾತಿಂ ಸುಶೆಗಾಯೆಚಿ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಗಾಬ್ಬು ತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ರೊನಿ ತ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಕಾಸಾರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಖ್ತಾ ತಾಚ್ಯಾಯ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಏಕ್ ಸುಮಧುರ್ ಚಲಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಥಕಾ ಥಕಾ ಹಾಲವ್ನ್ ಧಲವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. ರೊನಿ ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಟೊನ್ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ - ವ್ಹಾ ದೆವಾನ್ ತಿಕಾ ದರಬಸ್ತ್ ಇನಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ’ಜರ್ ಹಿಚೆಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯರ್ ಉಶ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾ; ತಿಚ್ಯಾ ವದನಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ಂಚ್ ನಿದ್ಚೆಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ರೊನಿನ್. ವದನ್ ತಿಚೆಂ ದೆಖ್ತಾಸ್ತಾನಾ ರೊನಿ ಥಟಾಕ್ಲೊ; ತಾಣೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ತರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಚ್ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಅಸೆಂ ತೊ ಚಿಂತುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ಮಾತ್ಸೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ರೊನಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

’ಅರೆ ಮೋಗಾ, ತುಂ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ?’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಥಟಕ್ಕ್ ಕರುನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಚಿ ವಾಟ್ ತಾಣೆಂ ರಭಸಾನ್ ಧರ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಥೊಡಿ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ತಾಚೆವ್ಶಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ. ತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಿ ತಾಕಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಸೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ರೊನಿ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ, ತಾಚೆ ಗೀದಾ ದೊಳೆ ತಿಚ್ಯಾ ವದನಾರ್ ವೆತಾನಾ ತಿ ಮಾತ್ಸೆಂ ಲಜೇನ್ ದೊಡ್ಲಿ; ತಿಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ರೊನಿಚಿ ಪೊಕ್ರಿ ದೀಷ್ಟ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲಿ ತೆಂ. ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಜು ಮಾತ್ಸಿ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ಪೆಂಕಾಟ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ - ಮ್ಹೊರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ದೆಖ್ತಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಕಾಂ ಉಸಂವ್ಚೆಪರಿಂ ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಚಾಂಪೆರ್‍ಯಾಪರಿಂ ಫುಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗುಲೋಬಾ ರಂಗಾರ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ರೊನಿಚಿಯೀ ಕೂಡ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿ; ತಾಣೆಂ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ - ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಫುಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಉಸವ್ನ್ ರಂಗ್ ಬದಲ್ಚೆಪರಿಂ ತೊಯೀ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಜಾಲೊ.

"ಹಾಯ್ ರೊನಿ, ಹಾಂವ್ ಶಾಲಿನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಚಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಬರಿಚ್ ವಳೊಕ್ ಆಸಾ; ತುಂ ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕಾರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೆಜಿ ಮುಖಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವಿ ತ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗ್ ತುಜ್ಯಾಕ್ ಲಾಗವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಂವಡ್ಟಾ ....."

ರೆ ರೆ ರೆ ರೆ... ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರೊನಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಂತಯ್ಲಾಗ್ಲಿಂ ತ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಕಾಣ್ಣ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ನಾರ್‍ಲ್ ಕಾಂತಂವ್ಚೆಪರಿಂ. ತಿಚೆಂ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಶೀದಾ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಥಟಾಕ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್; ಚಲಿಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ - ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಚೋರಾಚ್ಯಾ ಚೊರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಖಡ್ಯಾಪರಿಂ.

"ತುಜೆಂ ನಟನ್ ಪಳೆತಾನಾ ರಂಗಮಂಚಾರ್ ಉಡೊನ್ ತುಜ್ಯೆಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾನ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಕಸೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ." ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಸಭಾರಾಂ ತುಜ್ಯೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಭರ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ ಕರ್ಪತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಖುದ್ಧ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳಿಂಚ್ ಫುಳಕಿತ್ ಜಾಲಿಂ," ರೊನಿಚೆಂ ರಗಾತ್ ಭರಾನ್ ವ್ಹಾಳಾಲಾಗ್ಲೆಂ ತಿ ನ್ಹಯ್ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಭರುನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಪರಿಂ. "ತುಜಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾ; ತುಜಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಸೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಖರ್ಶೆತಾಂ..." ತೆಂ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೆಂ.

ತಾಚೆಂ ಸುಂದರ್ ಮುಖಮಳ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊನಿಕ್ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾತೊರ್ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ತ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ದಾಂಟ್ಟಾಲೊ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಶಾಲಿನಿಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ತಾಕಾ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಏಕಾ ಹಾತಾನ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವ್ಹರಾಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೊ, ಅಕಾಂತ್ಲೊ ಆನಿ ಥಟಾಕ್ಲೊ.

ತಿಂ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲಿಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲಿಟೆಕ್ನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮುಖಾರ್ ಚೊವ್ದಾ ನಂಬರ್ ಬಸ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲಿಂ ತಿಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ರೊನಿನ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಬಸ್ಸಾರ್ ತೆಂ ಚಡೀತ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ; ಭೋವ್ಶಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲಜ್ಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್; ರೊನಿಯ್ ಥಟಸ್ಥ್ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ನಂತುರ್ ಸರ್ಕಲಾಗಿಂ ದೆಂವೊನ್ ತಾಕಾ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಕಲಾಸಂಪತ್ ವೋಣಿಚಿ ವಾಟ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಲಿ.

ಘರಾ ಪಾವ್ತಚ್ ರೊನಿ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ ಅಶೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ - ಹೆಂ ಖರೆಂ ವ ಸ್ವಪಾಣ್? ಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್, ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಪರ್ಶ್, ಪ್ರಥಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಉತ್ರಾಂ ಏಕ್ಯೆ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಮಾಸುಮ್ ಚಲಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ರೊನಿ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಶಾಲಿನಿಚಿಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮಮ್ಮಾನ್ ತಾಕಾ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ. ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಡೊಟ್ಟಿನ್ ಯೇವ್ನ್, "ಹೇ ರೊನಿ, ಕೊಣಾಕ್ ಚಿಂತುನ್ ರಾವ್ಲಾಯ್?" ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ.

ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಂಚಿ ಗುಪ್ತ್ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ; ರೊನಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಳೊಕ್ ಶಾಲಿನಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾ ತೆಂ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಪಾಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಶೊಪಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಶಿಂವೊಂಕ್ ದಿತಾಲೆಂ. ರೊನಿಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಡೊಟ್ಟಿಚಿ ತಾಕಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಬರಿಚ್ ವಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಭೆಟೊ ಚಡ್ಟಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಣಿಂ ಪಿಂತುರಾಂಕ್, ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಸೆಂ ಪಣಂಬೂರ್ ಉದ್ಕಾತಡಿಕ್ ತಾಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಮ್, ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ಪಿರೇರಾಮಾಚೆಂ ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್, ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾರ್ ಅಸೆಂ ತಸೆಂ ಸಭಾರ್ ಕಡೆನ್ ತಾಂಚಿ ಮಿಲಾಕತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತೊ ದೀಸ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಭಾವೀಸ್ ತಾರೀಕ್ - ಶಾಲಿನಿಚೊ ಜನನ್ ದಿವಸ್. ಶಾಲಿನಿನ್ ರೊನಿಲಾಗಿಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಓಶಿಯನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಶಾ ದಾಖಯ್ಲಿ. ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ರೊನಿ ಘೊಳ್ಟಾಲೊ ಆಸ್ತಾಂ ಬರೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರೊನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಆಸ್ತಾಂ ಕಾರ್ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಸರಗೊಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ತೊ ದಾಖ್ತೆರಾಂಕ್, ಫಾರ್ಮೆಸಿಂಕ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಕ್ ಭೆಟ್ಟಾಲೊ. ಕಾಮಾರ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್ ಮಾರುನ್ ತಾಣೆಂ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ. ಶಾಲಿನಿನ್ ಕಿತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸ ವರಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಶಾಲಿನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರಿಕ್ಶಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರೊನಿನ್ ಕೂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಏರ್ ಕಂಡಿಶನ್ಡ್ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಓರ್ಡರ್ ದಿಲೆಂ. ಜೆವಾಣ್ ಭರ್ತಿ ಸಾಡೆ ಸ ವೊರಾರ್ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿಂ ವಾಯ್ನ್ ಕುಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ.

ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ವಾಯ್ನಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ ರೊನಿನ್ ಶಾಲಿನಿಕ್ ಬರೊ ಜನನ್ ದಿವಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ. ಪ್ರಥಮ್ ಉಮೊ ತಾಚೊ - ತೋಯ್ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ - ವೋಂಠಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ವಾಯ್ನಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ತಚ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ವಾತ್ ಜಳಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆನಿ ಲಾಯ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ವಾತಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ರೂಚ್ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರೊನಿಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ತಸಲಿ ಕಿತ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಂಡಿ ತೊಂಡಾಕ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ತೊ ಶಾಲಿನಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್ತಾಲೊ.

ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಜೆವಾಣ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಏಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ದಾಖಯ್ಲಿ. "ಡಾಯ್ಮಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೊರೆವರ್" - ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಶೀರ್ಷಿಕ್ ಬದ್ಲುನ್ "ಶಾಲಿನಿ ಫೊರೆವರ್" ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಶಾಲಿನಿನ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತೊ ತ್ಯಾ ದಾಟ್ಯಾ-ಮೊಟ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಶಾಲಿನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಘಾಗ್ರ್ಯಾ-ಬಾಜ್ವೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ರೊನಿಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತತಕ್ಷಣ್ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಲಾಗಾ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಹಿರೊ-ಹಿರೊಯಿನಿಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲೆಂ....

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಾಲಿನಿನ್ ತಾಚೆ ಗುಲೊಬಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂತಸ್ಲೆಂ ಮಧುರ್ ವೋಂಠ್ ರೊನಿಚ್ಯಾ ವೋಂಠಾರ್ ದಾಂಬುನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ರೊನಿಚ್ಯಾ ಮಿಶಿಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ ತರೀ ತೆಂ ಆಮೃತ್ ಚಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಸರ್ಗಾ ಪ್ರವೇಶ್, ತೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಮೋಗಾ ಸ್ಪರ್ಶ್, ತೊ ಪೊಲ್ಯಾಂ ಉಮೊ ಆನಿ ಆತಾ ವೋಂಠಾಂ ಚುಂಬನ್ ರೊನಿ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ಸಕಾನಾ ಜಾಲೊ.


ರೊನಿನ್ ಶಾಲಿನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, "ಅಳೆ ಶಾಲಿನಿ ವೊರಾಂ ಕಸೀಂಯ್ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ಜಾಲಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಾಂವ್ನ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಸೆಂ? ತುಕಾ ಉದಾಕ್ ಉರಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ನ್ಹಾವ್ಯೆತ್." ರೊನಿಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಶಾಲಿನಿಕ್ ರುಚ್ಲೆಂ ನಾ; ತೆಂ ಏಕ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆಂ. ರೊನಿ ಟೀವಿರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ತಸೆಂ ಶಾಲಿನಿ ನ್ಹಾಂವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ತೊ ನ್ಹಾವ್ಪಾಕ್ ಗೆಲೊ. ನ್ಹಾವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಲುಂಗಿ ಘುಟ್ಲಾಯ್ಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಕೊನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ.

ಪಿಂತುರ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಚ್ ಶಾಲಿನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನೀದ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ರೊನಿನ್ ಕೂಡಾಚೆ ಲಾಯ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ತೊವೀ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲೊ. ಎಕಾ ವೋಲಿಪಂದಾ ದೊಗಾಂಚ್ ತೇಂಯ್ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಏಕ್ ಸುಮಧುರ್ ಚಲಿ ತಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆಕ್. ರೊನಿಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆಂ - ಪ್ರಥಮ್ ಪಾವ್ಟಿ ತೊ ಶಾಲಿನಿಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಚೆಂ ಉಚಾಂಬಳಿ ವದನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆವಾನ್ ಶಾಲಿನಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೂರ್ಖ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತೆಂಚ್ ಶಾಲಿನಿ ತಾಚ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ ತೊ ಶಾಲಿನಿಚೆಂ ತೆಂ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ವದನ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ.

"ಲಾಗಿಂ ಯೇ ರೊನಿ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ನಿದ್ಲಾಯ್?" ಶಾಲಿನಿನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೊ. ಶಾಲಿನಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಂಗಾವಯ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಉಡವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ರೊನಿನ್ ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೆ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಬೊಂಡುಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಜಾಲೊ!

ತೊ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ಆತ್ತಾಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಾಡೊ ಆದಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ತೊ ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂಕಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಶಾಲಿನಿನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ರೊನಿನ್ ಕುಡಾಚೊ ಲಾಯ್ಟ್ ಘಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಶಾಲಿನಿಚಿ ಬ್ರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ - ಧಾಟಿ ಮೊಟಿ - ವದನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬ್ರಾನ್ ರೊನಿಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

****** ******

[ಜನೆರ್,  2017]

 

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸುನ್, ತಿಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಖಾತಿರ್ ತಿಂ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಯುವವಾವ್ರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಂತ್, ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ವಳ್ಕೆಚೆಂ ನಾಂವ್. ಹಾಚೆ ಥೊಡೆ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]