ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಚೂಕ್ [- ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕಾಣಿ ಮಧೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಆಸಾ? ಹೆಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಹೊ ಅಂತರ್ ಮಾಪುಂಕ್ ವೆತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮನಾಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಗವಾಯ್ ದೀತ್.

ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಹರೇಕಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಪರ್ಗಟ್ತಾಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಲಾಂಭ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್ಣಿ ರಾವಯ್ಲಿ. ಥೊಡೆ ವರ್ಸಾಧಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಚೂಕ್ [- ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]


ಉದಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಮೂ?”

ಸದಾಂಚೆಬರಿಂ ಏಕ್ ಘಂಟೊಭರ್ ಚಲುನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಜೆಸ್ಸಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಸಾಕ್ರಿಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಡಾಯೆಟಾ ಸವೆಂ ವ್ಯಾಯಾಮ್‌ಯೀ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆಕ್ ಮುಖಾರ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್, ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಚಾಜಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ.... ತಾಣೆ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

ಕಿತೆಂ? ವಾಣೊ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಪಿಂರ್ಗೊನ್.

ಆಯ್ಕಾನಾ ತುಕಾ, ಭಿತರ್ ತುಜಿ ಆವಯ್ ಪಿಂರ್ಗಾತಾ ತೆಂ? ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ. ವ್ಹಚುನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಳೆ.

ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಸತ್ತರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಆನಿ ತಿವೀ ಸಾಕ್ರಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟತಾಲಿ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಂಟಿಂಚಿ ದೂಕ್ ತಿಕಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕರ್‍ತಾಲಿ.

ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ? ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾಕಾಜಯ್? ಹಾಂವೆ ಮಾತ್ಸೆಂ ರಾಗಾನ್ಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮಾಂತ್ ದವರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಿ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ವಿಧವ್ ಜಾತಾನಾ. ’ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ ತರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಅನಾಥಾಶ್ರಮಾಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತೆಂಗೀ? ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಹಚುನ್, ಪಳೆವ್ನ್ ‘ಹಾಯ್ ಬಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಯೆವ್ಯೆತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಮೂ? ಬಾಯ್ಲ್ ನೆರಾವ್ನ್ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.

ಅಳೆ, ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಮೊಸ್ತು ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಆತಾಂ ರಾವಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಜೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ, ಥಂಯ್ ಉದಕ್ ನಿವ್ತಾ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಕಾತರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆ.

ತುಕಾ ತುಜಿ ಸಾಸು, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮೊರುಂಕ್ ತುಂ ರಾಕ್ತಾಯ್ ತಿಕಾ, ವ್ಹಯ್ಗೀ? ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕದ್ವಳ್ಳಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ರಾವೊನ್ ರಾವೊನ್ ಉಸಾಳ್ಳಿಂ.

ರಾವಯ್ ಆತಾಂ, ಪುರೊ ತುಜೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್. ಅಳೆ, ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ, ಆತ್ತಾಂ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಗೊಮ್ಟೆ ಭಂವಾರಿಂ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಕಾಮ್‌ಗಿ, ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್?

ತೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ, ಫಕತ್ ನಾಕ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ರಾಗಾನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಮೌನ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಮೌನ್, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಮೌನ್, ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಮೌನ್. ಹೆಂ ಮೊಸ್ತು ಅಸಹನೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮೌನ್ ಅಸಹನೀಯ್!

ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ತೆಂ ಸದಾಂಚೆಂಮೂ?

ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಲೊ ತರೀ ಜೀಬ್ ಉಲಯ್ಲಿ ನಾ.

ಮೌನ್ ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಾಂಬ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಶಿಜ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಜೀಬ್ ಉಲಯ್ಲಿ.

ವ್ಹಯ್, ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಗ್‌ಮೂ?

“ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ. ವ್ಹಯ್, ತುಜಿ ಆವಯ್ ಸಾಂತಿಣ್. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮಾದ್ರಿ ಬರೇಂ ಕರುನ್ ಪಳೆತಾತ್ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟ್ಲ್ಯಾರ್. ವೆಳಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್, ಜೆಂವ್ಕ್, ಗುಳಿಯೊಯೀ ದಿತಾತ್.

ತೆಂ ಕಾಮ್ ತುಂವೆಂಯೀ ಕರ್ಯೆತ್‌ಮೂ?

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿಜಾಯ್? ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಶಿವಾಯ್ ತುಜ್ಯೆ ಆವಯ್ಚೆಂ ಗೂ-ಮೂತ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಚಾಕರ್ನ್ ನ್ಹಯ್.

ಮೌನ್ ಆತಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ, ಶಿಜೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿತಾ ಬರಿಂ.

ಮೌನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ ಜಿಬೆನ್ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್? ಪುಣ್ ಭಿತರ್ ಮೌನ್‌ಚ್ ನಾ. ಉಜೊ ಹುನೊನಿ ಜಳ್ತಾ, ರಾಗಾಚೆ ದಾಂತ್ ಕಟ್ಕಟ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮೌನಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಆದ್ಲೆಂ ಉದ್ಕಾಬರಿಂ ಮತಿಂತ್ ವ್ಹಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಚಡ್ಡಿ ಘಾಲುನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕರುಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಗಬೆತಾಚೆ ಮಾರ್, ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಗುಟಿಯೊ ಖೆಳುನ್, ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ’ಕೋಪ’ ಕರುನ್, ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುನ್, ಆನಿ ಕಶೆಂ ನಾಚುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ತೆ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾಲೆ ದೀಸ್, ತಿ ಜಿಣಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ. ಧಾ-ವಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕುಂಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೆಜಾರ್ಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೆಂ. ಆಮಿ ಮೋಗ್ ಕರುನ್, ಖುಶಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ ಸಂತೊಸಾಚೆ. ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಾ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ಹಾಚಿ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾ. ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾ-ಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಗ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಂದ್, ಸುಖ್ ತೆಂ ಅಪರಿಮಿತ್. ವ್ಹಯ್, ತೆಂಚ್ ಹೆಂ ಜೆಸ್ಸಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಜೆಸ್ಸಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಗಲಾಟೊಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆನಿ ಮೌಶೆಗೆರ್. ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಜೆಸ್ಸಿಚೆಂ ಘರಾಣೆ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮೌಶೆನ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವ್ಹಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಗಿ ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲೊಗಿ? ಮಾಂಯ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರಂಪಾಟ್‌ಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ತೆಂ ನಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್. ಆಖ್ರೇಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಚೊ ಜಿವೊಚ್ ಉರ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿಕ್ಲೊ.

ಕಿತೆಂ ಆನಿಕೀ ಉಭೊಚ್ ಆಸಾಯ್? ವ್ಹಚ್‌ಯಾ ಭಿತರ್, ತಿಕಾ ಪಳೆ.

ಜೆಸ್ಸಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುರ್ನಾಸ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭ್ರಮಿಧೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊಂ.

‘’ತುಂವೆಂಚ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುನ್ ತಿಕಾ ಹಾಂಗಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲಿಯ್‌ಮೂ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್, ಪಯ್ಲೆಂ ನಾ, ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದಕ್ ಆನಿ ಸಾರೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂಚ್‌ಮೂ?

ತುಂ ಆತಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘಾಣೆಡ್ಡೆಂ ಸಾರೆಂ ಉಸ್ತಿನಾಕಾ.

ಪ್ಲೀಸ್, ವೊಗೆಂ ರಾವ್ತಾಯ್? ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್, ತುಜಿ ನ್ಹಯ್, ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ಆವಯ್, ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಆವಯ್‌ಚ್‌ಮೂ? ತಿಕಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಣೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ?

ಕೊಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಾಯ್ಬಾ? ತೆಂ ತಿಣೆ ಕರಿಜಾಯ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚಿಂಚ್ ನಾತ್ರಾಂಮೂ ತಿಂ? ಪುಣ್ ತಿಚಿ ಕಂತ್ರಿ ಬೂಧ್ ತಿ ಸೊಡಿನಾಮೂ? ತೆಂ ಖಾಯ್ನಾಕಾ, ಹೆಂ ಖಾಯ್ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಲಿಪೊನ್, ಲಿಪೊನ್ ಖಾವ್ನ್, ತಿಚಿ ಸಾಕರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್‌ಮೂ?

ತಿಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವ್ಹಯ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹೆಂ ತುಕಾಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ತುಜೆರ್ ಅಸಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್?

ಅಳೆ, ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತುಂ, ಮೋಗ್ ಯಾ ತುಜೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಖಯ್ನಾಕಾ ಹಾಂ. ತುಂ ಕುರ್ಡೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಜ್- ಕಾಲ್ ಭ್ಹೆರೊಯ್ ಜಾಲಾಯ್.

ಕಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ? ತೆಂವೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಥಾವ್ನ್?

‘’ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್!” ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ.

‘’ತೂಂ ಧಾಂಪ್!” ಜೆಸ್ಸಿನ್‌ಯೀ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂನಾ.

ಉತ್ರಾಂ ಕಠಿಣ್ ಆವಾಜಾನ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲಿಂ!

ಹೆರಾಂಬರಿಂ ಆಪುಣ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್, ಜೆಸ್ಸಿಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸೈತ್. ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್, ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂತರ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ತರ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಮತಿಂತ್ಲೊ ಕಿಡೊ ಹುಳ್ವುಳ್ಳೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್, ತಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಪಾಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಧುನಿಕ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತಾನಾ, ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಘರಾ ಹಾಡುನ್, ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ (!?) ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಿಚ್‌ಮೂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತವಳ್ ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ತಿಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ? ಕಿಡೊ ಒದ್ದಾಡ್ಲೊ.
ಹಾಂ, ವ್ಹಯ್! ಆದ್ಲೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಮತಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ.

ಮಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಜೆಸ್ಸಿ, ಚಾ, ಕಾಫಿ ದಿವ್ನ್, ’ರೆಸ್ಟ್ ಕರ್, ಟಿವಿ ಪಳೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್, ಗುಳಿಯೊ ದಿವ್ನ್, ’ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹಚ್, ಜೇವ್, ನಿದೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಬಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂಚ್‌ಮೂ ತೆಂ? ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಸುಂಕ್ ನಾ? ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಹೇತು ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊನಾ? ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಾಂಯ್ಚ್ ರಾಂದ್ತಾಲಿ, ಜಾಡ್ತಾಲಿ, ಚಡಾವತ್ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೂರಾ ತಿಚ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ’ಮಾಂಯ್-ಸುನ್ ಮೊಗಾನ್, ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ. ವ್ಹಯ್! ವ್ಹಯ್!! ಮಾಯ್ ತೆದ್ನಾ ತೆದ್ನಾ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಚ್ಯೆ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಮಾಂತ್ ನಿಧಾನ್ ಜಾಲಿ, ಕ್ರಮೇಣ್ ನಾಂಚ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ತೆದ್ನಾ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಜೆಸ್ಸಿಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಂತ್, ವರ್ತನಾಂತ್, ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ? ಆಯಿಲ್ಲಿಮೂ?

’ಓ....ಹೋಯ್. ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಂ? ಪರ್ತುನ್ ಜೆಸ್ಸಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಓಹೋ, ತರ್, ತುಜಿ ಅಲಕ್ಶಾ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ್, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತಪ್ ತುಕಾ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್. ವ್ಹಯ್ಮೂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಅಸಹ್ಯ್, ತಾತ್ಸಾರ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೊ.

ತುಜ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಶೆಣ್ ಭರ್ಲಾಂ ಚಾರ್ಲಿ. ಕಿತೆಂಯ್ ಖೊರ್ಪಿತಾಯ್ ತುಂ. ಆಲ್ತಾರಿರ್ ದವರ್ ತಿಕಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಕೋಣ್, ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕರಿತ್? ಸಾಸು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ಯಾ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ಆತಾಂಚ್ಯೊ ಸುನೊ. ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್‌ನಾಮೂ? ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆ.

ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್ ತುಂವೆ? ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಕರುನ್, ತುಂ ಟಿವಿ ಪಳೆಯಿತ್ತ್, ನಿದೊನ್, ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರುನ್, ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕರುನ್ ಉಡ್ಲೆಂಯ್. ತಿಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ತುಂವೆ ಗಳ್ಸಿಲಿಯ್. ವ್ಹಯ್‌ಮೂ...?

ಪುರೊ, ಪುರೊ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಸತ್ ಖೊಡು ಲಾಗ್ತಾಮೂ? ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ...

“ಸಾರೊಣ್ ಖಂಯ್ ದವರಿಜಾಯ್ ಪಳೆ ಥಂಯ್ಚ್ ದವರಿಜಯ್. ಹಾಂವೆ ತೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ.

ಶಟಪ್ ಜೆಸ್ಸಿ!. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊಂ.

ಯೂ ಶಟಪ್ ಚಾರ್ಲಿ ತೆಂವೀ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ರಿಮೋಟ್ ವೊಣ್ದಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಥಾಪಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತೆಂ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿಂ ಲಕ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ದುಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಹಾಂವೆ ಜೆಸ್ಸಿಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ?

ತೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಗಳ್ಳೆಂ, ಹುಸ್ಕಾರ್‍ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಲೊಳ್ಳೊಂ.

ರಾಗ್ ನಿಂವೊನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಆವಾಜ್ ಲಡಾಯೆಂತ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ.

ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಮಿ ತಶಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ.

ಆಖ್ರೇಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಉಠೊನ್ ಹಾಂವೆ ಲಾಯ್ಟ್ ಜಳಯ್ಲೊ. ಜೆಸ್ಸಿ ಫಾತ್ರಾ ಭಾಶೆನ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವೊಣ್ದಿ ವಯ್ಲೆಂ ಗಡಿಯಾಳ್ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ.

ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಭಿತರ್, ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆವಾಜ್ ನಾ!

ಜೆಸ್ಸಿ, ಜೆಸ್ಸಿ ಹಾಂವ್ ಸೊಫಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊಂ. ತಾಕಾ ವೊಡುನ್ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್!

ತಕ್ಲಿ ಉಲಯ್ಲಿ ನಾ!

ಕಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆನಾಂತ್!

ಕೂಡ್ ಹಾಲ್ಲಿ ನಾ!

ಫಕತ್ತ್ ದೊಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೆ....!

ಥಂಯ್, ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಚ್ ದವರುನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆಬರಿಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ.

*** - ***

[ಜನೆರ್, 2019]

 

ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ: ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಡ್ಯಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂಶಿವಾಯ್ ತರ್ಜಣ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ವಾಚಪ್ ಮುಖಾರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಬರಿ ಖಬರ್.

[मटवी कथा]: चूक [- उब्ब मूड‌बिद्री]

 

[मटवी कथा]: चूक [- उब्ब मूड‌बिद्री]

 

उदक तयार आसामू?”

सदांचेबरीं एक घंटोभर चलून पाटीं आयिल्ल्या हांवे जेस्सीक विचारलें.

साक्रिची पिडा आसच्या म्हाका डायेटा सवें व्यायाम‌यी गर्जेचो म्हण दाकेरान सांगललें. बायलेच्ये हुक्मेक मुखार रांवच्याक म्हज्यान जालें ना. देकून, नाका जाल्यारी व्हचाजय पडतालें.

व्हय. पूण न्हांवच्या पयलें.... ताणे अर्ध्यार रावयलें.

कितें? वाणो काडित्त हांवे विचारलें, चिक्केशें पिंर्गोन.

आयकाना तुका, भितर तुजी आवय पिंर्गाता तें? ताच्या ताळ्यांत कांठाळ्याची सावळी म्हाका दिसली. व्हचून चिक्के पळे.
म्हजी आवय सत्तरां वयर प्रायेची आनी तिवी साक्रिच्ये पिडेन कषटताली. वयल्यान घांटिंची दूक तिका चल्च्याक भारीच तोंद्रे कर‍ताली.

तुका पळेवंक जावंक‌ना? हांव पाटीं येतां म्हणासर राकाजय? हांवे मात्सें रागान्ंच विचारलें.

हें सदांचें. अनाथाश्रमांत दवर म्हण बायलेन कितल्ये पावटीं म्हळ्यारी, लोक उलयत कोण्णा म्हण हांवे तें काम करुंक नात‌ल्लें ती साट वर्सांचेर विधव जाताना. ’करिजाय आस‌ल्लें’ म्हण तकली तेदाळा तेदाळा म्हाका सांग्ताली तरी म्हजें कोशेडद आयकानात‌ल्लें.

अनाथाश्रमांत दवर‌ल्लें तर हें पूरा तुका मेळतेंगी? हप्त्याक या महिन्याक एक पावटीं व्हचून, पळेवन ‘हाय बाय’ म्हण येव्येतें आस‌ल्लेंमू? बायल नेरावन सयलाप उलयलागली.

अळे, तुका हांवे मोसतू पावटीं सांगलां...
आतां रावय सायबा तुजें पेंपारें, थंय उदक निवता अर्ध्यार‌च कातर्न म्हळें ताणे.

तुका तुजी सासू, म्हाका म्हजी आवय. अशें कित्याक? मोरुंक तूं राक्ताय तिका, व्हयगी? म्हजीं उत्रां कद्वळ्ळीं, तशेंच रावोन रावोन उसाळ्ळीं.

रावय आतां, पुरो तुजो शेर्मांव. अळे, हांव कामान चिक्के भायर गेल्लीं, आत्तां भितर रिगलीं मात्र तें ताच्ये गोमटे भंवारीं हातांतलो तुवालो भंवडायलागलें.

काम‌गी, या फ्रेंडसां सांगाता गप्पे मारुंक गेल्लेंय?

तें उलयलें ना, फकत नाक वोळावन म्हाकाच रागान पळेलागलें.
आतां थोड्या वेळाचें मौन देंवलें.
हें मौन, आमच्ये मधलें मौन, ह्या पाटल्या थोड्या वर्सांचें मौन. हें मोसतू असहनीय जावनास‌ल्लें.

मौन असहनीय!
कितें जालें? तें सदांचेंमू?

म्हाका राग तकलेक चडलो तरी जीब उलयली ना.

मौन आनी थोडो वेळ लांबलें. ह्ये आवदेंत म्हजी तकली शिजली देकून जीब उलयली.
व्हय, तुका जाय जाल्लें मेळोंक्ना म्हण राग‌मू?

“म्हाका दुस्रें काम ना. व्हय, तुजी आवय सांतीण. थंय म्हातार‍यांच्या घरा माद्री बरें करून पळेतात पयशे येटल्यार. वेळार खावंक, जेवंक, गुळियोयी दितात.

तें काम तुंवेंयी कऱ्येत‌मू?

कित्याक करिजाय? हांव तुजी बायल शिवाय तुज्ये आवयचें गू-मूत काडची चाकर्न न्हय.

मौन आतां उत्रांनी बदलाल्लें, शिजोन येंवच्या शिता बरीं.

मौन कितलें बरें न्हय‌गी जिबेन उलयनातल्यार? पूण भितर मौन‌च ना. उजो हुनोनी जळता, रागाचे दांत कटकटतात. पूण मौनाचें न्हेसण न्हेसून जियेंवचें अनिवाऱ्य तशें जालां.

आदलें उदकाबरीं मतिंत व्हाळुंक लागलें.

चड्डी घालून सर्कारी इसकोलाक व्हेचें, मने केलस करुंक्ना म्हण नागबेताचे मार, पाटीं घरा येताना गुटियो खेळून, सांगात्यां सवें ’कोप’ करून, आनी कितें करून, आनी कशें नाचून जियेल्ले ते ल्हान‌पणाले दीस, ती जिणी आपुरबायेची. धा-वी जाल्लीच पियुसी शिकुंक गांवांत अवकास ना जाल्ल्यान, सर्शिल्या गावांतल्या म्हज्ये मौशेच्या घरा म्हाका धाड‌ल्लो. थंयसर सेजार्चें एकलें चेडुंय म्हज्ये क्लासिंत शिक्तालें. आमी मोग करून, खुशी पाव‌ल्ले दीस ते संतोसाचे. घरांत म्हज्या या मौशेच्या हाची खबर‌च ना. स्पेशल क्लास मुगदून पाटीं येताना हांगा-थंय लिपोन उलवन आसताना भग‌ल्लो आनंद, सूख तें अपरिमीत. व्हय, तेंच हें जेस्सी. ह्याच जेस्सिलागीं काजार जातां म्हण घरांत हांवे सांग्ताना गलाटोच जाल्लो आमगेर आनी मौशेगेर. सांगच्या तितल्या मट्टाचें जेस्सिचें घराणे न्हय आसलें. मौशेन घर सोडन व्हच म्हळ्ळें म्हाका. म्हळ्ळेंगी या भायर लोट‌ल्लोगी? मांयन व्हडलो रंपाट‌च केल्लो, तें नाकाच म्हण. आखरेक कितेंच चल्लें ना जाल्ल्यान मोग आमचो जिवोच उरलो आनी जिकलो.

कितें आनिकी उभोच आसाय? व्हच‌या भितर, तिका पळे.

जेस्सिच्या ह्या बुर्नास ताळ्याक हांव भ्रमिधे थावन भायर उसाळ्ळों.

‘’तुंवेंच ओत्ताय करून तिका हांगा आपवन हाडयिल्लीय‌मू? आमच्या मोगाक, पयलें ना, न्हजो म्हण नेगार केल्यारी, उपरांत उदक आनी सारें घाल्लें तिणेंच‌मू?

तूं आतां आदलें तें घाणेड्डें सारें उसतिनाका.

प्लीस, वोगें रावताय? ती म्हजी आवय, तुजी न्हय, न्हय‌गी? आवय, कोणाक तरी आवय‌च‌मू? तिका उतर प्राय जाल्ली तरी आमच्या भुर्ग्यांक तिणे कितलें बरें करून पळेवंक ना?

कोण ना म्हणता सायबा? तें तिणे करिजाय‌च आस‌ल्लें. तिचिंच नात्रांमू तीं? पूण तिची कंत्री बूध ती सोडिनामू? तें खायनाका, हें खायनाका म्हळ्यारी लिपोन, लिपोन खावन, तिची साकर चडताना आतां कषट म्हाकाच‌मू?

तिका प्राय जाल्या व्हय. फाल्यां हें तुकाच जाल्यार? तुजेर असलें अन्वार आयल्यार?

अळे, आवयच्या मोगान तूं, मोग या तुजो स्वाभिमान उग्त्यान दाखयनाका हां. तूं कुर्डो मात्र न्हय, आज- काल भ्हेरोय जालाय.
कसलीं उत्रां हीं? तेंवी म्हज्याच जेस्सी थावन?

‘’तोंड धांप!” हांव बोबाटलों.
‘’तूं धांप!” जेस्सीन‌यी सोडन दिलेंना.
उत्रां कठीण आवाजान बदलाल्लीं!

हेरांबरीं आपूण न्हय म्हण हांव न्हय, जेस्सीच सांग्तालें. हें सत जावनास‌ल्लें सैत. म्हजी आवय, ताची आवय म्हण अंतर ताणे भायल्यान दाखयिल्लो ना. तर हो नाटक कित्या? मतिंतलो किडो हुळवुळ्ळो. भुर्गीं जावन, तीं व्हड जावन, आपापली जिणी जियेतांव म्हण आधुनीक निर्णय घेताना, घरा थावन पयस गेल्ल्या वेळार, म्हज्ये आवयक घरा हाडून, मोगान पळेवन (!?) शाभासकी आपणायिल्ली म्हजी बायल हीच‌मू? कित्याक तवळ इतलो मोग तिच्ये थंय फूट‌ल्लो ताका? किडो ओद्दाडलो.

हां, व्हय! आदलें पर्तून मतीक आपटालें.

माय आयिल्ल्ये सुर्वेर कितल्या मोगान जेस्सी, चा, काफी दिवन, ’रेसट कर, टिवी पळे’ म्हणोन, गुळियो दिवन, ’न्हावंक व्हच, जेव, निदे’ म्हण सरबाराय केल्लें हेंच‌मू तें? पूण, म्हाका तें दुस्रेंच म्हण कित्याक दिसुंक ना? ह्या ताच्या कर्तुबा पाटलो हेतू कित्या म्हाका दिसलोना? उपरांत, मांयच रांदताली, जाडताली, चडावत घर्चें काम पूरा तीच कर्ताली. ’मांय-सून मोगान, सुधार्सून व्हर्तात’ म्हण हांवेंच म्हळ्ळें आसा. व्हय! व्हय!! माय तेदना तेदना प्रायेन आनी असकत्कायेच्ये पिडे वर्वीं कामांत निधान जाली, क्रमेण नांच ना जाली. तेदना थावन‌च जेस्सिच्या स्वभावांत, वर्तनांत, उलवण्यांत बदलावण आयिल्ली? आयिल्लिमू?

’ओ....होय. खंय पावलाय सायबा तूं? पर्तून जेस्सिच्या आवाजाक हांव वासतवाक आयलों.

ओहो, तर, तुजी अलक्षा, नकारात्मक, स्वार्थी चिंतप तुका अशें करुंक कारण. व्हयमू? म्हज्या ताळ्यांत असह्य, तात्सार मिसळाल्लो.

तुज्ये तकलेंत शेण भरलां चारली. कितेंय खोर्पिताय तूं. आल्तारीर दवर तिका. दुस्रें कोण, हांवे केल्लें पूरा करीत? सासू म्हळ्यार मयला पयस धांवतात या धांवडायतात आतांच्यो सुनो. हांवे तशें करुंक‌नामू? म्हाकाच पाटीं सवाल केलें ताणे.

कितें केलांय तुंवे? तिका ह्या घरांत कामाचें करून, तूं टिवी पळेयित्त, निदोन, मोबायलार गप्पे मारून, किट्टी पार्टी करून उडलेंय. तिका तुज्या फायद्याक तुंवे गळसिलीय. व्हय‌मू...?

पुरो, पुरो अर्ध्यार‌च कातरलें ताणे.
कित्याक? सत खोडू लाग्तामू? हांवे चिंत‌ल्लें...

“सारोण खंय दवरिजाय पळे थंयच दवरिजय. हांवे तेंच केलां.
शटप जेस्सी!. हांव कांप्तालों.

यू शटप चारली तेंवी बोबाटलें. हातांतलो रिमोट वोणदीक आपटालो. दूसऱ्ये घड्ये म्हजें थापड ताच्या कान्सुलाचेर बसलें. तें दोन मेटां पाटीं लकलें. म्हजो हात दुकुंक लागलो. तितल्याय ज्योरान हांवे जेस्सीक मारलें?

तें थंयच लागसिल्या सोफाचेर गळ्ळें, हुसकार‍लें.
हांव धर्णीर लोळ्ळों.

राग निंवोन पश्चात्ताप आयलो.
आवाज लडायेंत बदलाल्लो.

कितलो वेळ आमी तशंच आस‌ल्ल्यांव तें कळ्ळेंच ना.

आखरेक काळोकांत उठोन हांवे लायट जळयलो. जेस्सी फात्रा भाशेन बसून आस‌ल्लें. वोणद

 वयलें गडियाळ रातिचीं साडे आट वोरां म्हणतालें.

एक‌च पावटीं हांव वासतवाक पाटीं आयलों. उगडास जालो. भितर, मांयच्या कूडा थावन कितेंच आवाज ना!

जेस्सी, जेस्सी हांव सोफा सर्शीं धांवलों. ताका वोडुन्ंच हांव मांयच्या कुडांत रिगलों.

आमी दोगांय स्थब्द जाल्यांव!

तकली उलयली ना!
कान आयकालेनांत!

कूड हाल्ली ना!
फकत्त दोळे पळेवन्ंच रावले....!

थंय, खटल्यार, माय म्हजी दोळे उग्तेच दवरून निदोन आस‌ल्ली, कितेंच जावंक ना म्हळ्ळ्येबरीं उस्वास सोडिनासताना!

*** - ***

[जनेर, २०१९]

 

उब्ब मूड‌बिद्री: लिखणेनांवाखाल बरंवचो उरबन डी’सोज, प्रसतूत मंड्यंत शिक्षक जावन वावर करून आसा. कादंबरी, काणियो, कविता, लेखनांशिवाय तर्जण आनी विमर्सो सयत तो करून आयला. ताच्य मटव्याकाणियांचो एक जमो पर्गट जाला. अजीक कांय पांतीस वर्साधीं कोंकणेंतल्या चडावत पत्रांनी सराग बरवन आयिल्लो पाटल्या पंचवीस वर्सांनी अपलें शिकप आनी वाचप मुखारून गेल्लो आतां परत बरवंक लागला म्हळ्ळें कोंकणिच्या मट्टाक सांगचें तर बरी खबर.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]