ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ]: ಮೊನೆಂ ಝುಜ್ [- ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್]

ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ’ಮುಡ್ದಾರ್ಗಿ’ ಏಕ್ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಧರ್ಮಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮುಡ್ದಾರ್ಗಿಕ್ ಜಾತ್ ನಾ, ಕುಳಿ ನಾ, ಸಂಯ್ಬ್ ನಾ, ಮುಡ್ದಾರ್ಗಿ ಏಕ್ ಸ್ವಭಾವ್, ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಗ್-ಭೇದಾಕ್ ಹಿಚ್ಚ್ ಮುಡ್ದಾರ್ಗಿ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ತರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶೋಷಣ್ ಕರ್ಚೊ ವಾ ಶೋಷಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಮಾಪಾನ್ ಭರುನ್ ವೆತಾ, ಜಿತ್ಲೆ ಮಾಪಾನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾತಾ ಶೋಷಣ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂಕೀ, ತಿತ್ಲೆಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಪ್ರೇತನ್‌ಯೀ ಜಾತಾ ಶೋಷಿತ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯ್ ವಾಡಂವ್ಕ್.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಹೆಂ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಭಾರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊಂ, ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಸಯ್ತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಸುನ್ ಸಯ್ತ್, ಅಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ವಳ್ಕತೆಲೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ದುರ್ಭಾಗ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಣುಂ?

’ಮೊನೆ ಝುಜ್’ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಮುಡ್ದಾರ್ಗಿಕ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕರ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚೆಂ ಎಕೇಕ್ ಪಾತ್ರ್, ಎಕೇಕ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕೇಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭೆಂ ರಾವುನ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾನಾ, ಖರೆಂಚ್ ಭಗ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚಿ ಗುಂಡಾಯ್. ತಿ ಮೆಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ]: ಮೊನೆಂ ಝುಜ್ [- ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್]

"ಕರ್ರ್....ಕರ್ರ್, ಕರ್ರ್...ಕರ್ರ್"
ಭಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಮೌನ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚಿ ರಾತ್!

ರುಕಾರ್ ನಿಶ್ಚಿಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಚಾಂದ್ನೆಂ, ತಾಂಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಆತಾಂ....!

ಅಚಾನಾಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೆಂ 'ಗುಸು ಗುಸು' ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶೆವಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ..... ಫಕತ್ತ್ 'ಗುಸು ಗುಸು'
ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಉಜ್ಯಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಪೆಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್....,
'ದಡ್ ಬಡ್... ಸಟ್ ಸುಟ್...'

ರುಕಾ ಪಂದಾ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಜಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ದೊಳೆ ವಾಟಾರುನ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ತಾಂಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆವಾಜ್!

ಕರ್ರ್ ಕರ್ರ್! ಕರ್ರ್ ಕರ್ರ್!
ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಾ ಹಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಮುಸಾಳ್ ಕಾಂಡುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ!
ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

'ಹ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಆನಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರೆಂ ನಾಂ' ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ 'ಪರ ಪರ' ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಉಭ್ಲಿಂ.

ಮನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಶೆನ್!

ರುಕಾಚಾ ವಯ್ರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರುನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಚಾನಕ್ ಆಘಾತ್!

ರುಕಾ ವಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಕ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೊ.

ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಪೆಟ್ಲಿಂ. ಉಸ್ವಾಸ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾಲೊ. ಮಾಸಾ ರಗ್ತಾಚಿ ವೋಳ್ ಗೆಲಿ. ಆನಿ.....

ಪತ್ರ್ಯಾಕ್ ತೊಚ್ ಆವಾಜ್!

'ಕರ್ರ್ ಕರ್ರ್ ಕರ್ರ್' ಕರ್ರ್ ಕರ್ರ್ ಕರ್ರ್...!
ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಕ್ಕೆ ವೆಗಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ.

ವ್ಹಯ್!

ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ದರ್ವಡಾಯ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚಿ ಆಜ್ಞಾ, ತಿಸ್ರ್ಯಾಚಿ ಗಡ್ಬಡಿ, ಚವ್ತ್ಯಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್, ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾಚಿ ಸಲಹಾ ಆನಿ.......

ವ್ಹಯ್! ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಲಾಂಭ್! ಪೂಣ್ ರೂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್!
ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್,
'ಟರ್ರ್...ರ್ರ್...ರ್ರ್' ರೂಕ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.

ರುಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದುಖಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಫುಟೊನ್ ರಾವ್ಲೆ.

ಮೊನೊ ರೂಕ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ರುದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಉಭೊನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾ ಪಾಕಾಟೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾ ಹೊ ರೂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ರೂಕ್. ಪೂಣ್...

ಹ್ಯಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಹಾಂಗಾ ರೊಂಬ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಉಭೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ರೂಕ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಜಿಣಿಚ್ ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ತಾಣೆ ಸಾರ್ಲ್ಯಾ. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ....

ತೊ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯ್ ಖಂಯ್ಚರ್? ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜುನ್ಕಾಟ್ ಪಾಳಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಜಾತಾ?

ರುಕಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಳಾಂನಿಂ....!

'ದಡ್ಡ್!' ಆವಾಜಾನ್ ರೂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಸಮಾ ಜಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್.....!

'ಸಟ್ ಸಟ್' ಕರುನ್ ರುಕಾಚೆ ಖಾಂದೆ ಕಾತರ್ಲೆ.

ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಭಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಮಿಶಿಯೊ ವೊಳಾಯ್ತಾನಾ.....,

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾಭಿತರ್ ರೂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾತಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲೊ.

ಝಡಾಯೆಚೊ ರೂಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೊ ಕಸೊ? ಬುಧ್ವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಧಾರ್ ದಿಲಿ.

ತೊಣ್ಕೆ, ರಾಜು, ಪಾರಯ್....! ರೂಕ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಲತ್ಕಾರೆನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚಿ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕಶ್ಟ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್....
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಪುರಂತ್ ದಭಾಜೊ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ಮಾರಿ ಪೂಜಾ.....!

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಗಾಂವ್‍ಚ್ 'ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆ' ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೂಜಾಕ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಪುರಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾರಿಕ್ ಬಲಿ ಭೆಟಂವ್ಕ್...!

ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಕ್ ಬಲಿ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಯೋಜನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಗೌಡ ಕರ್ತಾಲೊ. ತೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚೊ ಮುಖಿಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹುಜಿರ್ ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ರಾತ್ ಉದೆತಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ದಯಾಳಾಯೆ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಗೀಮ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಸ್!

ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್‍ಯ್ ಭೋವ್ ಸಂಪೆಂ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಪೊಸ್ತಾಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಹ್ಯಾ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಗೌಡಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸ್. ತಶೆಂ ಗಾಂವ್ಚೆ ಕೊಂಬ್ಲೆ ಗೌಡಚಾ ವೆಳಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾಲೆ. ಸುರ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ನಿದೆಂತ್ಲೊ ಉಟಾನಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಗಾಂವ್ಚೆ ಕೊಂಬ್ಲೆ ಕಶೆಯ್ ಜಾಲೆ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಗೌಡನ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಮೆದಿನ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಪುರಾಂತ್ ಮೊರಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೌಡಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮೊರ್ ಆತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ರಾನಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಗೌಡ ವಯ್ರ್ ತಾಂಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಗೌಡಾಕ್ ತಾಂಚೆರ್ ವಿಪರೀತ್ ಮೋಗ್. ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಗೌಡಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಧಾಂಗ್ರೊ ಮಾರಯಿಲ್ಲೊ. ಮೊರಾಂಕ್ ಮಾರ್ಚೊ ಆಪ್ರಾದ್! ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಉಗ್ಯಾನ್ ಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮೊರಾಂಕ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಧರುನ್ ತಾಂಕಾ ಪೊಸುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಾ ಪುತಾಕ್ ಗೌಡನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲುನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಜಾಣಾ.

ಕೊಂಬ್ಲೆ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಸಾದ್ ಘಾಲುನ್ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ, ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಮೊರ್ ಪಾವ್ಸಾರಾಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಕಾಂ ಫುಲಂವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಭುಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಸುರ್ಯೊ ರಾಜಿ ಜಾತಾನಾ ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚಿ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ರಾಖ್ವಣಿ ಕರ್ಚಿ ತ್ಯಾ ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮನ್!

ತಿ ಆಸ್ತಾ ವರೇಗ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕೋಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಪಾಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಯಾ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಚಲೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಿಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ತಿಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ರೂಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ತಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಗೌಡಚಾ ರೂಪಾನ್...., ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚಾಚ್ ಪೂಜಾರಿಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್... ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಯಾನೆರ್ ಚಲೊನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೂತ್, ಬಾಪಯ್, ಆವಯ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಂಚಾ ರುಪಾನ್ ಪಾಸೊನ್ ತಾಂಚಾ ವಾಟೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ವರೇಗ್ ತಾಂಕಾಂ ತಿಣೆ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆಚಿ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚೆ ತಿಕಾ ಮಾನ್ ಭಾಗಾಯ್ತಾಲೆ.
ತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ತಿ ಹಳ್ಳೆಗರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಶೆನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್....

ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತಿಕಾ ಖುಶ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಪುರಾಚಾ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಖುಶ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಂತ್ ಗೌಡಚ್ ಮುಕಾರ್.

ತೊಚ್ಚ್ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರ್ತಾಲೊ. ತೊಚ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಧಾಂಗ್ರೊ ವ್ಹಾಜವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತೊಚ್...

ವ್ಹಯ್!

ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಯೆತಾಲಿ. ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಆಶಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾಲಿ!

ತಿಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್! ಪೂಜಾರಿಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ತಿಚಿ ಇಚ್ಚಾ ಪುಂಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಾಯ್ ಪುಜಾರಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಗೌಡಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್!
ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತಿಕಾ ರಗ್ತಾಚಿ ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ರಗಾತ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ...., ಪಾವ್ರ್ಯಾಚೆಂ....., ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆಂ....., ವಾಸ್ರಾಚೆಂ....., ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ತಿ ಚಡ್ ತಾನೆಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುಡ್ಪುಡೀತ್ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸೊನ್ ಮಾಗ್ತಾಲಿ! ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಬಲಿ ಮಾಗ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾಯ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಮನ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಿ ಪೂಜಾರಿಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಮಾಗ್ತಾಲಿ ಆನಿಂ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ಆಜ್‍ಯ್ ತಶೆಂಚ್!
ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಜಾರಿಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮನ್ ಬಲಿಪೂಜಾ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಾನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತನಿಯಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ಪುಡ್ಪುಡೀತ್ ದೋನ್ ಪಾಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕಾ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಚಿ ಹುಕುಮ್! ತನಿಯಾಕ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್....?

ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ಫುಟೊನ್ ರಗಾತ್ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆಚಾ ಮುಕಾರ್ ಪಡೊನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಗಾರಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ತನಿಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಚಿ ಹುಕುಮ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಣೆ ಮೊಗಾನ್ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಆಶೆಂಚ್ ಉಕ್ಲುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್‍ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮಚಿ ಹುಕುಮ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ನಾಂ ತರ್.....

ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾರ್‍ಚ್ ವಿಧವ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಪಯ್‍ವಿಣೆಂ ಆನಾಥ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

ಹೆಂ ಜಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಣಸೆ ಕಟ್ಟೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಚಾ ಫುಡ್ಯಾನ್ ಉಭೊ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಕ್ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಜಮ್ಲಲಿ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಪುರ ವಕಾಲ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜೆಮೆತಾನಾ ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಳ್ಳೆಗಾರಾಂಚಿ ಖೆಟ್! ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್.....

ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಹೊ ರೂಕ್ ಪರ್ತಾಲ್ಲೊ!

ಘಟ್‍ಮೂಟ್ ತರ್ನಾಟೆ.......! ತರ್ನೆಂ ಭಳ್......! ರೂಕ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಕೊಣಾಚೆಂ ತರೀ ಪರ್ನೆಂ ಟ್ರಕ್! ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ತಾಚಿ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತರ್‍ಯ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಚೆಂ ಇಂಜಿನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ರುಕಾಕ್ ಟ್ರಕ್ಕಾರ್ ಲೊಳಯ್ಲೊ.

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಚಾಲು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾಂ! ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ.

ರುಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಡೊನ್ ಸೊಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ರಾತ್ ಕಾಭಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಪುರಾಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ ರುಕಾಚೆಂ ಮಿಲ್ಲ್!

ರೂಕ್‍ಚ್ ನೆಣಾಂ ಹೆಂ ಕೊಣೆ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸೊನ್ ಉಭಾರ್ಲಾಂ ತೆಂ! ಮಿಲ್ಲಾಚಾ ದಾರಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾನ್ ಹೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿರಾಪಾಚಿ ಧಾರ್ ವೊತ್ಲಿ. ಹೆಂ ಮಿಲ್ಲ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್.....? ರುಕಾನ್ ಆತಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಮಿಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣಾ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾನಾಂ ಹ್ಯಾ ಮಿಲ್ಲಾಕ್ ನೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖುಶೆನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ.
ರಾತ್ ಫಾಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ರುಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಲ್ಲಾ ಭಿತರ್ ರೂಕ್ ಲೊಳಯ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್‍ಂಚ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ!

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಿಲ್ಲಾಚೆಂ ರೂಕ್ ಕಾತರ್ಚೆಂ ಮೆಶೀನ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ರೂಕ್ ಸಾಗಂವ್ಚಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಾಡಿ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಲಿ. ರುಕಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಲೊಳೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ಲಿ. ಫುಡೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾ ಸಾರ್ಕೆ ಸಬಾರ್ ರೂಕ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ..... ಎಕಾ ಥೆಂಪಾರ್ ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸೃಶ್ಟೆಂತ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಫುಲೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಆಜ್...,

ತ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಚ್ಯಾ 'ಗರ್ರ್ ಗರ್ರ್' ಆವಾಜಾನ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾಟ್ ಕೊರ್ವೊಂತಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ರೂಕ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಹತಾಶ್ ಜಾಲೊ.

ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ದುಃಖಾಂ ಗಳಯ್ಲಿಂ. ತಾಚಿ ಸಾಲ್ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ತಾಸುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ. ಆತಾಂ ಉರ್ಲಾಂ ತರ್ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ್!

ರುಕಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್ಲೆಂ ನಾ. ರುಕಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಲೊಳಯ್ಲೊ.

ಮುಖಾರ್ ಕೊರ್ವಂತ್ ರುಕಾಕ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ...

ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಬೊಬೊ!

ಮಾರಿಕ್ ಆರಾಧಾನ್! ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಕ್ ಜೈಕಾರ್!

ತನಿಯಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ಪಯ್ಸ್ ತಾಚೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಾಲಂವ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಡ್ ಧರುನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ತಾಲೆಂ.

ಪೂಜಾರಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಭಟ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ತನಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಹುಸ್ಕಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆ ನಾಂತ್.

ಹಳ್ಳೆಗಾರಾಂನಿ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂ ಝೆಲೊ ಘಾಲೊ. ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಆನಿ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕುಂಕುಮಾನ್ ನೆಟಯ್ಲೊ. ಭಕ್ತೆನ್ ತಾಕಾ ನಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಪೂಜಾರಿನ್ ಗೌಡಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಲ್ಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ಪೂಜಾರಿನ್ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಧರುನ್ ತಾಕಾ ಭಾಗಾಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಮಂತ್ರಾ ಘುಣ್ಗುಣ್ತಾಲೊ.

ತೊ ಆತಾಂ ಭಳಾನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ಭಿತರ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಗೌಡ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ತಾಣೆ ಆತಾಂ ಕಾಟ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜಯ್ತ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ.
ತನಿಯಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತೊ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾನ್.....

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾಡೊ! ಎಕಾ ಪಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಂ? ಫಾಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಹಾವೆಂ ತೆಂ ಝೂಂ ಖಾಂದಿ ಘೆಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಹಾವೆಂ ಪಾಡೊ ಕರಿಜಾಯ್! ನಾ ತರ್...!

ದುಸ್ರೊ ಪಾಡೊ ವಿಕ್ತೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾ. ಶೆತಾಂಕ್ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡೊಂಕ್ ಗೌಡ ಸೊಡಿನಾ. ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲೆಲೆಂ ಶೆತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್‍ಚ್ ಶಿರಾಪ್!

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಝೂಂ ಧರುಂ? ಯಾ ಗೌಡಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶೆತ್......! ತನಿಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಗೌಡನ್ ಆಪ್ಣೆ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಲ್ವಾರಿಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ನಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

ಪೂಜಾರಿ ಆತಾಂ ಕಾಟ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಕಾಟ್ಯಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಗೌಡಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಜೀಬ್ ಲಾವ್ನ್ ತಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆ ತಶಿಚ್ ವಯ್ರ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಉಭಾರುನ್ ಧರ್ಲಿ.

ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಗಾರಾಂನಿ ಆತಾಂ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಕಾಟ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಜ್ನೆ ಪುಟ್ಲೆ.

ಭಿಂಯೆಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ ಹಾಂಬೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತನಿಯಾಚಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ಭಳ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಪುಜಾರಿ ತನಿಯಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆ ತನಿಯಚಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲಿ.

ತನಿಯಾ ಆತಾಂ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.

ತೊ ಗೌಡಚಾ ಕಬ್ಲಾತೆಕ್ ಪಳವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಪೂಜಾರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೊ ಶಾಲ್ ಕಾಡುನ್ ಕಾಟ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್ಲೊ. ತೊ ಬಲಿಯೆಚಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಗೌಡನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ!

ತನಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಉಭಾರ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರೂಕ್ ಕೊರ್ವೊಂತಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಆಶಾ ಸಾಂಡ್ಲಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಾತಿ ವಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಜಾತಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ರಚಿನಾಕಾ ರಚ್ಣಾರಾ....! ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ನಿಮಾಣೊ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ.

ಕೊರ್ವೊಂತಾಚೆ ದಾಂತ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರುಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.
'ಸರ್ರ್....!'

ಕೊರ್ವೊಂತಾನ್ ರುಕಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಲಾ ಮಾತ್ರ್!
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್.....!

ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬೋಬೆನ್ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಾಚಾ ಸರ್ಗಾಕ್‍ಚ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲಲೊ ಪಾಡೊ ಆತಾಂ ಭಿಂಯಾನ್ ಹಾಂಬೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತನಿಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪೊಸ್ಲಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ರಡ್ಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದುಃಖಾಂ ಉದೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಗಯ್ರೆ ಗಯ್ರೆ ಜಾಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾಲೆಂ.

ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪಾಡೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ. ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾಕ್ ಪಾಡೊ ಮೊರೊಂಕ್ ಜಾಯ್! ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೊ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಹಳ್ಳೆಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಪ್ಣೆ ಹಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್....!

ತನಿಯಾಚೆ ದೊಳೆ ಭರೊನ್ ತಾಕಾ ಪಾಡೊ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.
ಹಾತಾಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಳೆ ಪುಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.
ಉಭಾರ್ಲೆಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್......?

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೌಡಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ಚಾಕೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ತನಿಯಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.
ಉಭಾರ್ಲೆಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆ ಭಳಾನ್ ಮಾರ್ಲಿ!

ತಿತ್ಲೆಂಚ್!
ಸಗ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮೌನ್ ಜಾಲಿ.

ತನಿಯಾ ಖರ್ಶೆತಾಲೊ. ಖರ್ಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ಹಾಂಬೆಂವ್ಚೊ ತಾಳೊ!
ಪಾಡೊ ಅಜೂನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತನಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೌಡಚಾ ಹಾತಿಂ ಒಪ್ಸುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!!

ಆತಾಂ ಗೌಡಾಚಿ ಸರ್ತಿ!

ತನಿಯಾಕ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಧರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ.

ಗೌಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಮಾರಿಕ್ ನಮಾನ್ ಕರುನ್ ತೊ ಪಾಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಜಾರಿನ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಗೌಡಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲಿ. ತಾಣೆ ತಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಧರುನ್ ಭರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಗಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರ್ಲಿ.


ಪಾಡೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಹಾಂಬೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೌಡನ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಳ್ಳೆಗಾರ್ ಬೊಬೊ ಮಾರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಉಸ್ಳಾಲೆ.

ಅಚಾನಕ್ ಕೋಲಾಹಲ್! ತಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾಡ್ಯಾಚಿ ಹಾಂಬೆವ್ಣಿ!! ಹಳ್ಳೆಗಾರ್ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ!!!

ಆತಾಂ ಬಲಿಯೆಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲಲೊ ಪಾಡೊಯ್ ಹಾಂಬೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಗೌಡಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್.... ಏಕ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಡೊ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ!
ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

ರುಕಾ ಮಿಲ್ಲಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲಲೊ ಸುಮಾರ್ ದೊನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ನೊ ಪಿಪ್ಳಾಂಚೊ ರೂಕ್ ದೂಕಿನ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಖಾಂದ್ಯಾಕ್ ವಡ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಪ್ಳಾಂಚಾ ರುಕಾನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಳ್ ಮೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಚೊ ನಿರ್ದಾರ್!
ತಿತ್ಲೆಂಚ್!
"ಟರ್ರ್...ಟರ್ರ್...ರ್ರ್.ರ್ರ್"

ರುಕಾ ಮಿಲ್ಲಾಚಾ ಪಾಕ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪಿಪ್ಳಾಂಚಾ ರುಕಾಚೊ ಜಯ್ತ್ ಖಾಂದೊ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ವಿಶಾಲ್ ಖಾಂದೊ ಆಪ್ಣಾ ಸವೆಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಲಾಚಾರ್ ಖಾಂದ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಮಿಲ್ಲ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮಿಲ್ಲಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ.

'ಕಟ್' ಆವಾಜಾನ್ ರೂಕ್ ಚಿರ್ಚಿ ಜಯ್ತ್ ಕೊರ್ವೊಂತಾ ಬ್ಲೇಡ್ ಮೊಡುನ್ ಉಸಾಳ್ಳಿ!

ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಗೌಡಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಶೆಳ್ ಸುಕ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಮುಖಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ಗೌಡಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂಗಾಂನಿ ತೊಪುನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಭಳಾನ್ ಹಾಲವ್ನ್ ತಾಕಾ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಗೌಡಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಉಭೊನ್ ಗೆಲೊ. ಪಾಡೊ ಆತಾಂ ಸುಂಯ್ಪುನ್ ಪೂಜಾರಿಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

"ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಾ...!" ಪುಜಾರಿ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ.
ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳೆಗಾರ್ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಪಾಡ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ್ ಪಡ್ಲೆ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ.....,

ಹುಣಸೆ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಪಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಯ್ತ್ ಮೂರ್ತಿ ಉಭಿ ಜಾಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಹೊ! ತ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ ವಯ್ರ್ ಮಾರಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.!

ಆತಾಂ ಪೂಜಾರಿಕ್ ರಾತಿಕ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಮಾರಿ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ತಾಕಾ ತಿಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಪುಜಾರಿಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ತಿಕಾ ಆತಾಂ ರಗ್ತಾಚಿ ತಾನ್ ಲಾಗಾನಾ. ಫಕತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹುಣಸೆ ಕಾಟ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಜಾತ್ರೊ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಾ ತನಿಯಾಚಾ ಪಾಡ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ.

ತಿಕಾ ಆಪ್ಣೆ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಬಲಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ.

ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್....

ರುಕಾಂಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಸೊನ್ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಲ್ಲಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕೊರ್ವೊಂತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೇನಾ!

ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಸಮಧಾನೆನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್.

****** ******

[ಜನೆರ್,  2017]

 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಬರಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಉರ್ದು/ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್, ಆಯ್ಕಲ್ಯಾತ್. ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್/ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]