ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ]: ಗರ್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ... [ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆ]

ನತಾಲಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕುಟಾಮ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದ್ಯಾಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಮಾಯಾಮೋಗ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಅಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಏಕ್ ಇರಾದೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲೊಚ್ಚ್ ಮಾಯಾಮೋಗ್, ಜವಾಭ್ದಾರಿ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್-ದೊಡ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ.

’ಗರ್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ’ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಘುರ್ತ್. ಪುಣ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವಾಭರಿತ್ ಕಾಣ್ಯೆರುಪಾರ್ ಗುಂತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಗೊವಾಯ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ’ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಉಲವ್ಪಿ/ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ವಳ್ಕೆಚೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಸಯ್ತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಸರ್ಗಾವಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್’ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಆತಾಂ ಅಭಿಮಾನಿ/ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪರತ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣ್ಯಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಸಕತ್ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ]: ಗರ್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ... [ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆ]

ಹಾಂವ್ ಬುದಿ ಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೇಖ್ ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ! ಪುಣ್ ತವಳ್ಚಿಂ ತಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್! ಮತಿತ್ಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ ಶಿವಾಯ್, ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಧ್ವಾರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಬರೆಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಅನಿಕ್ ಥೊಡಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಕೊಣೆಂಗೀ ಭಳ್ ಪ್ರಯೊಗ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಚೆಪ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಸಲಿಂ, ದರಬಸ್ತ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಮವ್ನ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮಳ್ಳಿಂ ಥೊಡಿಂ ಅನರ್ಥ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ.! ಪುಣ್ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ "ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲಿಂ" ಮ್ಹಲ್ಲೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ತಿಂ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾ ವಯ್ಲಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ.

ದುಡು, ದುಡು ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ? ದುಡ್ವಾವಿಣೆಂ ಜೀವನಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾತ್? ಅಸಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಝರೊನ್, ಪಿಕೊನ್, ಸುಕೊನ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಜಿವಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಆಜ್ ಏಕಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ! ಆಜ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ತಸಲಿ ತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ.

ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ ದರ್ಯೊ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಉಪೆವ್ನ್ ತಡಿಕ್ ಪಾವಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಉಭೊ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ತುಫಾನ್ ಉಟಯ್ತಾ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಜೊಡ್ಕಾರ್ ಜಾಲಾಂ.. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಕಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ... ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಹೆಂ ಇನಾಮ್...?! ನ್ಹಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್...

ಹೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡಲ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಿತ್ಲೆ...? ಘರಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಬಾಚ್ಯೊ ಕುಟಿ ಖಾವ್ನ್ ದಡ್ಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ "ಮಗ್ಗಿ" ರಿಗಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಟಿಚರಿಚೆ ಬೆತಾಚೆ ಮಾರ್... ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲಿ ತೊರಾಂ ಚೊರುಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಪಾಟಿರ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ "ಪಾಲ್‍ಮತ್ರೆ"ಚಿ ರೂಚ್... ಆನಿ ತಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುಜಾವಾಣೆಚಿಂ, ಮಯ್ಪಾಸಾಚಿಂ, ಆನಿ ದೆಖಿಭರಿತ್ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಂ... ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲನ್ಪಾಣಾಚೆ ಕೊಢು ಆನ್ಬಗ್ ತರೀ, ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಲ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಖರೊ ಉದ್ದೆಶ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ!

ಆಸಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚ್ಯಾ ದುಖಿನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಿಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಭಳಾನ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಉಭೊ ಆಸಾಂ. ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಾಮಾಚೊ ವಾಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಗೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತಿತ್ಲಿಂ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ನ್ಹಯ್! ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಯ್ತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುಖಿ ದವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೂಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಂ-ಬಾಬಾನ್ ಜೊಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿತ್ನಾಂ ಕಸಲಿಂ?

"ತೊ ತಾಂಚೊ ಕಾಯ್ದೊ"! ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೋಟ್‌ಭರ್ ಜೆವುನ್ ಹಾಂವ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದಲ್ಲೊಂ ನಾಂ? ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೋಮ್‌ವರ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕರಿನಾತಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟರಿಚೆ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಬ್ದಾಂಚೆಂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯೇನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸತ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ರಾವವ್ನ್ ಪರತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶಕಿಂಕ್ "ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ರಗಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ" ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾವ್ನ್, ಜಣಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಆಡ್ ನಾಂವಾಂ ದವರ್ನ್, ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ಆನಂದ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಂ? ಪುಣ್ ಆಸಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂಚೊ ಖರೊ ಆರ್ಥ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ? ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಜ್ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ...

ಎದೊಳ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಜಿಣಿ ಸಾರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತರ್, ತೆಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಾನ್. ಪುಣ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾರ್‍ಚೆಂ ತೆಂ ಜೀವನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಖರಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಹಾಂವ್ ಪರ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ ತರ್, ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ’ಮ್ಹಾತರ್ಪಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಯ್ ವೆಂಗ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂ-ಬಾಬಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಸುಖಿ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಸಾ..

ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ನಂದನ್ ಕರ್ಚ್ ಭಾರ್, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಬಾರಿಕ್ ಘಾಮೆತಾಂ. ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಪಿಯುಸಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಹಾತ್ ಧುವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ.. "ದಾಟ್ಟು ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರಿಜೆ. ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊ ಖರ್ಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ’ಮೆರಿಟ್’ರ್ ಬಸ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಲೊಂ ಖಂಡಿತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಜಿ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಯ್ ದಾಟ್ಟು"

ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಹುರುಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಹಾಡಯ್ತಾ ತರೀ, ಹಾಂವೆಂ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಯೆದೊಳ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಯಿಲ್ಲೊನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಕಾ ಅಜೂನ್‍ಯೀ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ’ಎಕಾದಾವೆಳಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಕಶ್ಟಾನ್ ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ತರೀ, ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವಿಸರ್ಲೊ ತರ್..’

ವಾವಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಂ. ’ ಎಕಾದಾವೆಳಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಕಶ್ಟಾನ್ ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ತರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವಿಸರ್ಲೊ ತರ್...?

ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚೊಚ್ ಫುಡಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವಾನ್ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂ-ಫಾಲೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕೆದ್ನಾ? ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಹಾಂವೆಂ ನೆಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಕೆದಾಳಾರಿಯ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ

ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿನ್ ಆಜ್ ಆವ್ಚಿತ್ತ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೊ... ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂ ಘರಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.... ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ’ಜಬರದಸ್ತ್ ಪಾರ್ಟಿ’ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಈಶ್ಟ್ ಸಗ್ಳೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್..! ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಿಂ...! ಈಶ್ಟಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಬಾವಾ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ನವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಘರಾಕ್ ಗರ್ಚೆಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾಚಿ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನತಿ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಿಂತುರಾ ರುಪಾರ್ ಉದೆಲಿಂ.... ಈಶ್ಟ್... ಕಸಲೆ ಈಶ್ಟ್...?

ಫಕತ್ತ್ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಈಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಂವ್..? ಈಶ್ಟ್ ಎಕ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್, ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ದುಸ್ರೊ ಮೆಳಾತ್...! ಪುಣ್ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬ್..? ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿಂ ದಾತಾರಾಂ... ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಂ..? ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಂದಾವ್‌ಪಣಾಚಿ ರೂಚ್ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲಿಂ ತಸಲಿಂ...

ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಧಾಂವೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾ. ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಭಾವಾಂಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಹಾಡ್ಲಿ ತರ್ ತಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಿತ್.? ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ದಾರ್ ಘಟ್ ಕೆಲೊ!

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ... ಆಜ್ ಘರಾ ಸಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಜಿಚ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ತರಿ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಜಾಣಾಂತ್... ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವರ್ಚೊ ನಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಪರತ್ ಶಹರಾಕ್ ಯೆತೊಲೊಂ. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಚಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚಿ ವಸ್ತ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ದಿತೊಲೊಂ.. ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾ ಆನಿ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಎದೊಳ್‌ಯೀ ಉಡಾಸ್ ನಾಂ. ಸುಶೆಗಾತ್ ಭಂವ್ಡಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಈಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಈಶ್ಟಾ ಸಂಗಿಂ ಭಂವೊಂಕ್ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬಾನ್ ಹರ್ಕತ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ದೆಂಕ್ಣ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.? ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಆವ್ಚಿತ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾಂ..!? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂಕಾಲ್ ಸುಖಿ ದವರ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಘುಸ್ಲೊಂ. ಬಸ್ಸಾರ್ ಕಟಿಣ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸಲ್ಲಿ ತರೀ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ವಾ ಕೆಲಿನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಪರತ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಂದಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾರ್ ಹಾಂವ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೈತ್ ವಿಸರ್ಲಾಂ ತೆಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್‌ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ...!

ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಉಭೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಗಿರ್ಗಿರಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. "ಹಾಯ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್...!" ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಕ್ಲಾಸಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್... ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೆತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ದೊಗೀ ಭಯ್ಣಿಂ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಕ್ ಭಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

"ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪುರ್ತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆಸಲ್ಲೊ" ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಘುಟ್ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ "ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಲ್ಲೆ..?" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮಟ್ವಿ ಜಾಪಿಂನಿ ನಿರಾಶೆನ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಕಾ ಘೆತ್ಲಿ, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್. "ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಪುತಾ, ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜೊಡ್ತೊಲೊಯ್, ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?, ತುಜೊ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆನ್ ಫಾರಲ್ಲೊ ತೊ ಚೊರ್ ಮಾತ್ ಬರೊ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ.", ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುಜ್ವಣೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ಲಿಂ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣ್ವಿಕಾಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂವೆ ಘರಾಂತ್ ದಾಡ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್....

ಮ್ಹಜಿಂ ಹಿಂ ಆವ್ಚಿತ್ತ್ ದುಖಾಂ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊವಾಳಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ತಾಣಿಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದುಖಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ... ಎಕಾಚ್ ಘಡ್ಯ್ ಭಿತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಾಕಾ "ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ" ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾನಾ, ತಾಂಕಾ ಭುಜಂವ್ಚೊಂ ಭಾರ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜೆರಚ್ ಪಡ್ಲೊ.. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬಾಬ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತೊಲೊ ಆನಿ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಸಾಂಗುನ್ ಪರತ್ ಹಿಂ ರಡ್ತೆಲಿಂ.... ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾವ್ ಯೆತೊಲೊ, ತೊಯ್ ರಡಾತ್ ವ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸಾತ್..? ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾಂ.... ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಯ್ ಕಾಲ್ಚೆ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಂಬಾಶಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ.

"ದಾಟ್ಟು, ಆನಿ ಪರಿಕ್ಶೆಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಉರ್ಲೆ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ರೇಂಕ್ ಜೊಡುನ್ ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಮರ್ಯಾದೆಚೆಂ ಥಿಕ್ ಬಸಯ್ತೊಲೊಂ"

"ಗರ್ಜ್ ನಾಂರೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂವೆಂ ಶಿಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ತುಕಾ ಶಿಕಾಪ್ ದಿತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ಮಾತಾರಿಂ ಜಾತೆಲಿಂ. ತುಜ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಶ್ಟಾರ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ. ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬರೊ ಕರ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೊ." ಅಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಮೊಗಾನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಕ್ರೇಕ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್ ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್.

ಪುಣ್... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳಲ್ಲೊಚ್ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಬದ್ಲಾಲಿಂ ಕಶಿಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಸುಸ್ತಾನಾ. ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಸುಖಿ ದವರ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ದಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆತಾಂ ಮಾರಗ್ ಪಡ್ಲಾ ತಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಘರ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಯೆಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಖಿಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆ ಖೆಂಡುನ್ ಹಾಸ್ತೆಲೆ, "ಪಾರ್ಟಿ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಚುಕಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ನಾಟಕ್"... ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಲ್ಕಿತೆಲೆ...

ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಆಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಂಗಾಚ್ಯಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಯೇಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಂ ತೆಂ ಇನಾಮ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೆನಾಂ! ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?. ಮತ್ ಹಳೂ ಆಡ್ ವಾಟೆಕ್ ಪರ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.’ ಮಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ತ್ಯಾ ಚೊರಾನ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆನ್ ಜೊಡ್ಲೊ.’ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ತೆಂಚ್ ಕೊಡು ಘಡಿತ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ತರ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ವಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ? ಹಾಂತುಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂ, ಹಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಜೆನ್‌ಂಚ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಭಳ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಖಾಂಚಿ ಝರ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿ.

"ದಾಟ್ಟು, ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಶಿ ದಾಟ್ಟು", ಘಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಉಭೊ ರಾವೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ನೆಲ್ಸನಾನ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲೊ. ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಸ್ತಾಂ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಂಗಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.

"ದಾಟ್ಟು, ತುಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ"

ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಕೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ನೆಲ್ಸನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ದುಖಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೊ.
"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಲಾಭಾನಾ ತೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬದಲ್ಲೊಂ ದಾಟ್ಟು". ಹಾಂವೆಂ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ತಾಚೆ ಕೇಸ್ ಪೊಸೆವ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಚಿಂ ಆಶಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಧಯ್ರ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.

"ಹೆರಾಂಚಿಂ ಪೊಕೆಟ್ ಮಾರ್ನ್ ತರೀ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಬಾರಿಚ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್ಲೊ. ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ದೆಕೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ... ಪುಣ್ ಪೊಕೆಟ್ ತುಜಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ..."ಪೊಕೆಟ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ".. ಗಳೊ ಫುಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್.

"ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಾತೆಮೂ..?"

"ದಾಟ್ಟು ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಕ್ರೆಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್.. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಸಿ ದಾಟ್ಟು"...

ನೆಲ್ಸನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ರಡ್ತಾನಾ, ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ದುಖಾಂಚೆಂ ಥೆಂಬೆ ಉದೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆನಾಂತ್. "ನೆಲ್ಸನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ, ಪುಣ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾನಿ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಾಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾನಿ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾನ್" ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ನೆಲ್ಸನಾ ಬರಾಬರ್ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ತೋಂಡಾಂ ಆನಂದಾನ್ ಫುಲೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ....

"ಆತಾಂ ಸರ್ವಾಂ ತುಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾ... ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಹಾಡುಂಕ್.."ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಭಯ್ಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಆನಂದಾನ್ ಬುಡೊನ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂನಿಂ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ.

"ದಾಟ್ಟು ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಾಕಾ.!.ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಗರ್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್ತಲೊಂ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಳೊಕ್, ಮರಿ, ಜುಜೆ ಆನಿ ಬೊಕ್ರೆ ಘೆಜಯ್".

ನೆಲ್ಸನಾನ್ ವ್ಹಳೂ ಪುಸ್ಪುಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾನಿಂ ತಾಚೊ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಪರತ್ ಜಿವೊ ಜಾಲೊ....

 

****** ******

[ದಸೆಂಬ್ರ್, 2016]

 

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ಉಲವ್ಪಿ/ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ಕೆಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಸರ್ಗಾವಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್’ ಅಜೀಕ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ, ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ದುಭಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಉಧ್ಯಮ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ (ದುಸ್ರೊ ಛಾಪೊ) ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಲೊ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]