ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ತಿಸ್ರೆಂ ಪಿಸೊಳೆಂ - [ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ]

’ತಿಸ್ರೆಂ ಪಿಸೊಳೆಂ’ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾಚಿ ಸದಾಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ, ಭಗ್‌ಲ್ಲಿ ಜಿಣಿಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಮಾಯಾಮೋಗ್, ಮಯ್ಪಾಸ್, ಭುಕ್, ತಾನ್ ಸರ್ವ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಪರ್ನೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಸಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಕೊಣೆ ನಾ ತರ್ ಕೊಣೆ ತರ್‌ಯೀ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆಂವ್ಚಿ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ’ಕಶೆಂ’, ’ಕಿತ್ಯಾಕ್’, ’ಕೊಣೆ’, ’ಕೆದ್ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಭಿಂ ಕರ್ಯೆತಾ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೊ ಜವಾಬಿ ಸಯ್ತ್ ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ತೀರ್ಳ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ (Symbolic short stories) ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಸ್ಚೆಂ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಖಬ್ರೆಪತ್ರಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ/ಕವಿತಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯೊ ವರ್ಧ್ಯೊ ಏಕ್ ತರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತೆನಾಂತ್. ಹಾಚಿ ಮಾಹೆತ್/ಸಮ್ಜಣಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ. ಮಲ್ನಾಡ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚೆಂ ತೀರ್ಳ್, ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ (ಸಾಂಕೇತಿಕ್) ಸಮುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣ್ಯೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

ತಿಸ್ರೆಂ ಪಿಸೊಳೆಂ - [ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ]

    ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಶಿಂವರ್ತಾಸಾ, ಜುಲೈ ಮಹಿನೊ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಘಾಟಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ವಿಪರೀತ್ ವ್ಹಾಳಿತ್ತ್ ಆಸಾ. ಯೇಂವ್ದಿ... ಭುಂಯ್ತ್ ಝರ್ ಪುಟಾಜೆ ತರ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಾರೆಂಯೀ ಜಾಯ್. ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ತಾರಾಮಾರಾ ವಾರೆಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ನಮೂನ್ಯಾಚಿ ಥಂಡಾಯ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಭುಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಝರ್ ಪುಟ್ತಾ. ಪಚ್ವ್ಯಾ ಘಟಾರ್ ಝರ್ ವ್ಹಾಳೋನ್ ನ್ಹಯ್ಂತ್ ಉದಾಕ್ ಚಡೋನ್ ಪಯ್ಸ್ ಬೊಯ್ಲಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಡ್ಯಾಮ್ ಭರ್ತಾ, ಚಕ್ಕಡ್ ದಾದೋಶಿ ಜಾತಾತ್.

    ಟಿರ್ರ್...ಟಿರ್ ಟಿರ್ ಟಿರ್..... ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಿಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ; ಘರ್ಚ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆತೇಲಾಚೆ ದಿವ್ಟಿ ಪೆಟೋನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿವ್ಟಿಚೊ ಉಜೊ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಹಳ್ಟಾನ್ ನಾಚವ್ನ್ ಆಸಾ. ಥೊಡಿಂ ಪಿಸೊಳಿಂ ತ್ಯಾ ದಿವ್ಟಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಬೊಂವ್ತೋಣಿ ಉಬಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್ , ಖಂಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಉಜಾಚ್ಯಾ ಆಲಿಂಗನಾಂತ್ ಪಿಸೊಳಿಂ ಹುಲ್ಪಾತಾತ್ ಗಿ, ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ನಮೂನ್ಯಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ....

      ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥಂಡಾಯೆಕ್ ಆನಿಕೀ ಮುದೊ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಿವ್ಟಿಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲೊ...ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚೆ ಆಕರ್ಶಣೆಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿಂ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ, ಮೊರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಜಾಣಾಂ, ತೊ ವೊಗೊಚ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

      ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ನಳೊ ಫುಟ್ಲಾ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್  ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಹಳ್ಟಾನ್ ಪೊಂವೊನ್ ಆಸಾತ್ . ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಆಯ್ದಾನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ  ದಡ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಚೆರ್ ಪಡ್ಚೆ ಥೆಂಬೆ ಉಸ್ಳುನ್ ಭೊಂವ್ತೋಣಿ ಭಿಜ್ಲಾಂ. ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಪಡ್ಚೆ ಸಬ್ದ್ ಬೋವ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಸಾ... ಆನಿ ತೆಂ ಸಬ್ದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಘಾಬರ್ಲೊ....

       ಬಾಪುಯ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಅನಿಕಿ ಜಾವ್ನಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಜಾಲಾ,, ಸೊರೊ ಪಿಯವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಪಡ್ಲಾಗೀ, ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ..!? ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕೆದ್ನಾ ಮೊರ್ತಾಗೀ .. ವ್ಹಯ್ ...ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಪನ್ನಂಗಾಲ ದಿವ್ಳಾಂಚಾ ಪೆಸ್ತಾಂತ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್ಚೆ ಸಹವಾಸ್‌ಚ್ಚ್ ಪುರೊ, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಎಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ... ಪನ್ನಂಗಲಚೊ ದೇವ್ ಖಂಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತ್`ಗೀ ತೊ ನೆಣಾಂ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ಆನಿ ವೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಖಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೈಕುಟ್ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟಚ್ಯಾ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ಲಿ... ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಎಸ್ಟೇಟಾ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ಧಾವ್ಡಾಂವ್ನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ.. ಆನಿ ಆಜ್‌ಯೀ ಆಯ್ತಾರ್...ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಘಡುಂಕ್ ಆಸಾಗೀ...

     ಹಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್‍ಗೀ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಪಿಯೊಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ತ್ಯಾ ಕರಪ್ಪಾರ ಎಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಾಟ್ ಮಿಶ್ಯಾಂಚಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಲಯ್ತಾ , ಲಾಂಕುಡ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ನಿಬಾನ್ ಕರಡಿಮಲೆಕ್ ವೆತಾ, ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊಯ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್...?! ಖಬ್ರೊ ಬಾಪಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಮೆಳುಂಕ್ ಪುರೊ.... ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ ಜಿಣಿ ಯಮ್ಕಾಂಡಾ ಬರಿಚ್ಚ್; ದಿವ್ಟಿ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಿಸೊಳ್ಯಾ ಬರಿ, ಅಂತ್ಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ತಾಗೀ ನಾ... ಪಿಶೆಂ ಸುಟಾನಾ....
    
    ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ, ಪೊಟಾಂತ್ ಬೊಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶಿತ್ ಆನಿ ದಾಳಿಚೊ ಸಾರ್ ಮೆಳ್ತೆಂ...ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಆವಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕರಡಿಮಲೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಾಂಜ್ ಉತ್ರೊನ್ ಯೆತಾಲೊ, ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ಪೊಟ್ಲಿ ಪಳಯ್ತಚ್ಚ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಭುಕ್ ಚಡ್ಲಿ. ಆತಾಂ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಉಕಡ್ತಚ್ಚ್ ಆಸಾ, ವಯ್ರ್ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ಪೇಜ್ ಖತ್ಕತ್ತಾ. ಆವಯ್ ಘಡಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಸಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲ್ಲೆಂ ಪಂದಾ ಲಾಗಾನಾಶೆಂ ಚಾಳೀತ್ತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆವಯ್ ಚಾಳ್ತಾನಾ ಮಾಸಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಸಗ್ಳೆ ಕುಡಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿ ಭುಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾವ್ನ್, ’ಉಕಾಡ್ಲೆಂ ಪುರೊ ವೆಗ್ಗಿಂ ವಾಡ್ ಮ್ಹಾಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾಗ್ಲಾಚೆರ್ ಸಬ್ದ್ ಜಾಲೊ. ಆವಯ್ನ್ ಮಾಸಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಉಜ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆವಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಣ್ಶಿರೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ಬಾಗ್ಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬಾಣ್ಶಿರೆಂ ಘೆವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಸುಡ್ಸುಡೀತ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲಿ, ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಧಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಥಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲೆ. ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಝಗ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ, ದಿವ್ಟಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳಯಿತ್ತ್  ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಚೆರ್ಕೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಏಕ್ ಖೊಟ್ ಪಡ್ತಚ್ಚ್ ಭಿಯಾಂನ್ ಕಾಂಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಬೋಬ್ ಘಾಲೀತ್ ವ್ಹಣೊದಿಕ್ ಆಪ್ಟುನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಪರ್ತಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಮ್ಹಾಗಿರ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ...

        ದಿವ್ಟಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ವಿಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ತಿಚೆ ಉಗ್ತೆ ದೊಳೆ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಕೊಡು ಸತ್ ಪಳಂವ್ಚೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.... ದಿವ್ಟೆಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿಂ ಘುಂವ್ಚಿಂ ಪಿಸೊಳಿಂ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸುನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ, ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಪಂದಾ ಲಾಗೋನ್ ಕರ್ಪಲ್ಲಿ ಘಾಣ್ ಕುಡಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ.. ಆನಿ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ತ್ಯಾ ವಾರೆಂ ಪಾವ್ಸಾಂತ್  ಖಂಯ್ ಗೀ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಲೊ...  
       
          ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸಾ.......ಕೈಕುಟ್ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಉಪ್ಯೇತಾಲೆಂ.ಆನಿ ತೊ......

          ತೊ ಜುಲೈ ಮ್ಹಹಿನಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾ ಬರಿ ವಾಟ್ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಲೊ..... ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಸುನ್.... ಉಲವ್ನ್.. ರಡುನ್....

******

[ನವೆಂವರ್, 2016]

 

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ/ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಚೊ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೋವ್ ಮೊವಾಳ್/ಖಾಲ್ತೊ. ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪರಿಪಕ್ವ್. ಸಾಮಾಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ನಿಶೆತಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]