ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ]: No Presents Please [ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್]

ಪಯ್ಣಾರಿ ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ಜಣ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ


ಹಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ, ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಅಸಾತ್. ವಾಚುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ವರ್ತಾನಾ ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಸಾಂಖೊವ್, ಖೆಳ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಪಾರ್ಕಾಂ, ಗಲಿ-ಮೊಹಾಲ್ಲ ಸಕ್ಕಡ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್. ಕಾನಡಿಂತ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ ಅನ್ಭೋಗಿ ತರ್ಜಣ್ಕಾರ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್. ಹಿ ಕಾಣಿ 2018 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ದೆ|ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ (ತರ್ಜಣ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್) ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ.

ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಜಾಣಾಸ್ಚೊ ಮಾಹೀರ್ ಲೇಖಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿಯೊ ಗವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಚುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ]: No Presents Please  [ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ]

ಕಾಮಾಂ ಅರ್‍ಧ್ಯಾಕಚ್ ರಾವೊಲ್ಲೊ, ಘಾಟ್‌ಕೋಪರ್ ಫ್ಲಾಯ್‌ಒವರ್ ಬೋಂಬ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ತುಟ್ಕರ್ ಸಾಂಖ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಲೊ. ದೊನೀ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊಚ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಸರಳಾನಿಂ ತೊಪ್ಚೆಬರಿಂ ಖಾಂಬೆ ಧರ್‍ನಿಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಅಧುರ್‍ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ ಕಸೊ ಕಸೊ ಜಾಗೊ ಕರ್‍ನ್ ಚರ್‍ಚಿಂ ವಾಹನಾಂ, ಖಂಯ್ಗೀ ಏಕ್‌ಕಡೆಂ ಹ್ಯಾ ಧರ್‍ನಿಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಲಿಂ. ಮಾರ್‍ಗಾಚೆಂ ನಶೀಬ್ ತೆಂ. ಮ್ಹನಿಸ್ ತರ್ ಜಾಯ್‌ಥಂಯ್ ವಗೊಚ್ ಉಬೊ ರಾವಾತ್. ಪೂಣ್ ಮಾರಗ್?

ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾರ್‍ಗಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಘೇವ್ನ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಪೋಪಟ್ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಾರ್‍ಗಾಪಲ್ತಡಿಚ್ಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್‌ಪೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಅಸಾವರಿ ಲೋಖಂಡೆ- ಕಾಂಯ್ ಆತ್ತಾಂ ಏಕ್ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ಭೆಟೋಳ್ ಘೇವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೋಪಟಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಬಮಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾ ಇನ್ವಿಟೆಶನಾಂಚ್ಯೊ ಥರಾವಳ್ ನಮುನ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಪಾಸತ್ ಪೋಪಟಾನ್ ತಿಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಸಾವರಿ ಲೋಖಂಡೆ ಆನಿ ಪೋಪಟ್ ದೋಗಾಯ್ನಿಂ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂತುನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಡಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಪತ್ರ್ ಆಜಚ್ ಛಾಪ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಪಾಸತ್‌ಚ್ ಪೋಪಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಯ್ಟ್‌ಶಿಫ್ಟಾಚಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಅಸಾವರಿ ದಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ನಂಯ್. ದೋನ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಂನಿಂ ಉಬಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಿಮೆಂಟಿಧೂಳಿಚೆಂ ಮೋಡ್ ಕರ್‍ಗೊಂಚೆ ಭಿತರ್, ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡ್ರೀಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಾಬರಿಂ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನಂಚ್ ಉಬೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತೆಣೆಥಾವ್ನ್ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಝೋಡ್‌ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಉಬಾನಾತ್ಲೆಬರಿಂ ತಾಚೊ ಶೆಂಡೊ ಬಿಗ್ದಾಲ್ಲೊ. ಇಲ್ಲಿಶೀಯ್ ಧೂಳ್ ಲಾಗಾನಾತ್ಲೆಬರಿಂ ದೊಳೆ ಫಳ್‌ಫಳ್ ಝಗ್ಲೆತಾಲೆ. ಹೆಣೆಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಉಬಾರ್‍ನ್ ದಾಕವ್ನ್, ತೊ ಹರ್‍ಧ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್, ಹೆಣೆತೆಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಬಾಗ್ವೊನ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿಂ ಪೋಪಟ್ ರಸ್ತೊ ಉತರ್‍ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಂಚೆ ಸುಖೆಂವೋತ್ ಸಯ್ತ್ ಸುಖಾಳ್‌ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂಸರ್‍ಲೊ. ’

"ಹಾಡ್ಲಾಂಯ್ಗೀ" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಖುಶೇನ್. ತಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ "ಘರ್‌ಖರ್‍ಚಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ಲಾಯ್ಗೀ" ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಸುಲುಸ್‌ಚ್ ಪೋಪಟಾಕ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಮೊಗಾಚೊ.

"ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಾಂ. ವೆಗಿಂ ಡಿಸಾಯ್ಡ್ ಕರಿಜೆ. ಹಾಂಗಾಚ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಬಸ್ಯಾಂ" ಮ್ಹಣ್‌ಲ್ಲೊ ಪೋಪಟ್ ಖಂಯ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಣೆಂತೆಣೆಂ ಪಳೇತ್, ಎದೋಳ್ ಫೊಡುಂಕ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ಫಾತ್ರಾಂಮಧೆಂ ತಾಕಾ ಚಲಯ್ತ್ ಗೆಲೊ. ಸಾಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬಾಚಿ ಅರ್‍ದೆಖುರಿ ಸಾವ್ಳಿ ಏಕ್‌ಕಡೆಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಹುನ್ಹುನಿತ್ ಮಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರಕ್ಕಾಂಚೊ ಆವಾಜ್, ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಕ್ಸರಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್‍ಗ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಮಿನಿಟಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಯ್ಲಾಂಚೊ ಆವಾಜ್- ಹ್ಯಾ ಮಾವ್ನಾಚೊ ವಾಂಟೊಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಆಂಗ್‌ಭರ್ ಚೆಣಿಚ್ಯಾ ಘಾಯಾನಿಂ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಫಾತ್ರಾಚೆರ್ ಬಸತ್ ಅಸಾವರಿ "ದಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಪರ್‍ತುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಸಾವರಿಚ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಗಳ್ಯಾಭಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಘಾಮಾಥೆಂಬ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೋಪಟಾಕ್ ಮೋಗ್ ಜಾಲೊ. ಪಾನಾಂ ಪರ್‍ತಿಲ್ಲೆತಶೆಂ, ರಂಗ್‌ರಂಗಾಳ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬರ್‍ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಪತ್ರಾಂಚ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ನಮುನ್ಯೊ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತೀ ಅಕ್ಶರಾಂಚ್ ನಾಂತ್! ತೆಂ ಪಳೇವ್ನ್ಂಚ್ ಅಸಾವರಿ ಕಾವ್ಜೆಲೆಂ. ಬರಾಪ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಕಾರ್‍ಡಾಂ, ಕೋಣ್‌ಯ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಹಾವ್ಜಿಂಗ್ ಬೋರ್‍ಡಾಚ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಘರಾಂಬರಿಂ, ಮ್ಹನಿಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂಸಾಲಾಂಬರಿಂ ಖಾಲಿ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಬೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಮಂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಪಳೇತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಪೋಪಟ್ "ಹಾಂಗಾ ಪಳೆ, ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾ.. ನೀಜ್ ಫುಲಾಂಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ... ಅಳೆ ನಿಜ್‌ಚ್ ಹಳದ್, ಕುಂಕುಮ್... ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟಾಂತ್ ಕರ್‍ತಾತ್" ಮ್ಹಣ್ ಜಡ್ ಪಾನಾಂ ಪರ್‍ತುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ತಲೊ. ’ಅಸಲಿಂ ಮ್ಹಾರಗ್ ಕಾರ್‍ಡಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಂಯ್ಚ್ ನಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನಿರ್‍ಮಾಳಾಯ್ ದಿತಲೆಂ.
ಅಸಾವರಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹೊ ಅಲ್ಬಮ್ ಏಕ್ ಅಗಣಿತ್ ಘಡ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಬರಿಂಚ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಜಾರಾಂ, ಸಂಸಾರ್ ತಾಂತು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾವಾಜ್ಪಾಂಚೊ ಆವಾಜ್‌ಯ್ ತಾಂತು ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪಯ್ಕಿ ಬಾರಿಚ್ ಸವಾಯ್ ಆನಿ ಸೊಂಪ್ಯಾ ನಮುನೆಚೆಂ ಕಾರ್‍ಡ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ- ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಸಲಿಂ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಅಲ್ಬಮಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಾತಳ್ ಗುಲೋಬಿಬಣಾಂಚೆ ಕಾರ್‍ಡ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಬರೆಂಚ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾದೆಗೆನ್ ಏಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಸೊನ್, ತಾಚೆರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಜೋಡ್ಯೆಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಂತುರ್ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲೆಂ. "ಹೆಂಚ್ ಅಡ್ಡಿನಾ" ಮ್ಹಣ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಅಸಾವರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಪಳೇತ್ ಪೋಪಟಾನ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಅಸಾವರಿ ಎಕೇಕಚ್ ಕಾರ್‍ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡಾರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೆಂ."ಎ..ಎ.... ಮ್ಹೆಳಿಂ ಜಾಯ್ತ್. ಭಿತರ್ ದವರ್. ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಇಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಅಲ್ಬಮ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಶೆಂ ದೀನಾಂತ್ ತೆ. ದವರ್, ದವರ್, ಭಿತರ್ ದವರ್" ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಸರ್‍ಲ್ಯಾ ಪೋಪಟಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಪಟ್ ಕರ್‍ನ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಅಸಾವರಿನ್ "ಚುಪ್" ಮ್ಹಳೆಂ.

ಸಾಂಖ್ಯಾಚೆರ್ ವಯ್ರ್ ಖಂಯ್ಗೀ, ಏಕ್ ಲೊರಿ ಯೇವ್ನ್, ಆಪ್ಲಿ ಪಾಟ್ಲಿಕೂಸ್ ಉಬಾರ್‍ನ್ ರೆಂವೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಕಯ್ಲ್ ಫಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಶೀನ್ ಬಸೊನ್ ದೋಗಾಂಯ್ ಎಕಾಚ್ ಲೆಕಾರ್ ಹೆಂ ಪಾತಳ್ ಗುಲೋಬಿ ಕಾರ್‍ಡ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿಂ. ಫುಡಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿಜಿವಿತಾಚೊ ಕಸಲೊಗೀ ಏಕ್ ಘುಟ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಭೆಶ್ಟಯ್ತಾಶೆಂ ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರ್‍ಡ್ ತಾಂಕಾ ಪಳೆತಾಲೆಂ. ಸಾಸಾಂಗಾತಾ ಕೋಬಾರೋಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ, ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಪಾರ್‍ಕಾನಿಂ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಭಂವಲ್ಲೆಂ, ತಾಣೆ ಲೇಡಿಸ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಜನರಲ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಚಡೋವ್ನ್ ದೋಗಾಂಯ್ಕಿ ಪಾಜುನ್‌ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಖೆಟಿಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸುಪರ್‍ದೆಗಾರಾಬರಿಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ, "ತುಂವೆ ಸೂಟ್ ಸಫಾರಿ ಪೂರಾ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ತರ್ ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ನಾಕಾ"- ಮ್ಹಣ್‌ಬಸ್‌ಸ್ಟೊಪಾಂತ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ, ಬಾರಿಚ್ ಗತ್ತಾನ್ ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಕಾನಾಂಚೊ ನಗ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ, ಬಜೆಟಾಭಾಯ್ಲೆಚ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಣ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ಹಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಮೊನೆಂರುದಾನ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಬರಿಂ "ಛೆ..ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ನಾಂ ಹೆಂ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪೂರಾ ಕಾಣ್ಘೇಂವ್ಕ್ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲಾಗೀ?"- ಮ್ಹಣ್ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಶ್ರಾಪಾಮುಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಆಂಗ್ಡಿಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ... ಅಸಲ್ಯಾಪೂರಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭಾರಾಧೀಕ್ ದೊರಿ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಲಗ್ನಾಕಾರ್‍ಡ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ನಿರ್‍ದಯ್ ನೇಮಾಪರಿಂ ದಿಸೊಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದಾಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋಟ್ಯಾದಾರ್‍ವಾಟ್ಯಾಬರಿಂ ತೆಂ ದೋಗಾಂಯ್ಕಿ ವಿವಿಂಗಡ್ "ಪಳೆ, ಚೀಂತ್" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ.

ದೋಗಾಂಯ್ಚಿ ಇಶ್ಟ್ ಇಶ್ಟಿಣ್ಯೊ ಮೆಳೊನ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೆಂಬರ್. ಪೂಣ್ ಶೆಂಬರ್ ಪತ್ರಾಂ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ತಿನ್ಶ್ಯಾಂಚೇಚ್ ಪಯ್ಶೆ ದೆಕುನ್ ತಿನ್ಶಿಂಚ್ ಛಾಪಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಗಾರಾಚಿ ಸಲಹಾ. ಆತಾಂ ಹಿಂ ಚಡ್ತಿ ದೊನ್ಶಿಂ ಕಾರ್‍ಡಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚಿಂ, ಕೊಣಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಂಭೀರ್ ಸವಾಲ್‌ಯ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಪತ್ರಾಂಚಾ ನಿಬಾನ್ಂಚ್ ಇಶ್ಟ್‌ಮಂತ್ರ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚೀಯ್ ಪರಿಗತ್ ಆಸ್ಯೆತಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾನ್‌ವಾಲಾ, ಇಸ್ತ್ರಿವಾಲಾ, ಪಾರ್‍ಕಾಂಚೆ ಚವ್ಕೆದಾರ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂದಾಲಿಂನಿಂ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ಸವಾಯೆರ್ ಫುಟ್‌ಪಾತಾಂಚೆರ್ ವಿಕ್ಚೆ ಭುರ್‍ಗೆ... ಅಶೆಂ ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲೆಬರಿಂ ಯಾ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್‌ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ... ಹೆ ಸರ್‍ವ್ ಏಕ್ ಲಕ್ಶಣ್‌ರೇಖೆಚ್ಯಾ ತೆಣೆಂ ರಾವೊನ್ಂಚ್ ದಾಂತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಡ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆ ಇಸ್ತ್ರಿಘಾಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಗೆರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಹೆಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಹಾತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್, ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಗಿರ್ ವಸೊನ್ ಸೊಡ್ತಿತ್. ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಾಗಿರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಹೆರ್ ಕಾಜಾರಾಚಿಂ ಆಪವ್ಣಿಂ ಯೆತಿತ್. ನವೆಂಚ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್, ದೊದೋನ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಆನಿ ರಯ್ಲಾಂ ಬದ್ಲುನ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮಂಟಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾನಿಂ, ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಂಬೆವ್ನ್, ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕರ್‍ನಾಂ ವಾಡುನ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್, ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕಡೆಂ ಹಾತ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಮಗ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್, ಪಾನ್‌ಫೋಡ್ ಚಾಬೊನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಟಾಟಾ ಮ್ಹಣ್ಣಾಸ್ತಾಂಚ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಕೋಣ್ ಇಶ್ಟ್‌ಮಂತ್ರ್? ಕೋಣ್ ನಂಯ್?

ಮೊಡ್ಕರ್ ಸಾಂಖ್ಯಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಆತಾಂ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಅಸ್ತಮ್ತೆಕುಶಿನ್ ಚರ್‍ತಾ. ದೋಗಾಂಯ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಟೊನ್ ಜಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರಾಚ್ಯಾ ತೆಣೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲಾಖಟ್ಟಾ ಗಾಡ್ಯೆತೆವ್ಶಿಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಬಾಯ್ಟೂ ಕರ್‍ನ್ ಕಾಲಾಖಟ್ಟಾ ಪಿಯೆಲಿಂ. ಬಾಯ್ಟೂ ಕರ್‍ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಡಿತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಪಟಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಆಯ್ಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಾವರಿನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್‍ಲಿ. ಆಯ್ಸ್ ಆಸಲ್ಲೆತಿತ್ಲೆಂ ಶರ್‍ಬತ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಹಟ್. ದೋಗಾಂಯ್ ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ ಕಾಲಾಖಟ್ಟಾ ಚಿಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಶರ್‍ಬತಾಗಾರ್ ಚೊರ್‍ಯಾಂಮೊಗ್ ಕರುಂಕ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಜಾಗೊ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್ ಹಾಂಕಾಯ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಪಳೇತ್ "ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ವಚಾ... ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ಹಾಂಗಾ.. ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್‍ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಧೂಳಿನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ದಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಂಕ್‌ಯಾರ್‍ಡ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಾವರಿಕ್ ಆಂಗ್ ಜಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಲಗ್ನಾಪತ್ರಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚೆತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ತ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಂತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಭೊಗೊನ್, ಗಟಗಟ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧಾಡಾವ್ನ್, "ಚಲ್, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫೊರ್‍ಮಾಕ್ ಯಾಂ"- ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್‍ಗ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಏಕ್ ನಮುನೆಂಚ್ಯಾ ಗಲಿಜಾಯೆಥಾವ್ನ್ ದೋಗಾಂಯ್ಕಿ ಉಬಾರ್‍ಚಿ ಸಕತ್ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಪತ್ರಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗೊನ್, ಸರಸರ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫೋರ್‍ಮ್ ನಂಬರ್ ತೀನಾಂಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾಂಕಾಲಾಗಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಬಸಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪರ್‍ಸಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಗಾತ್ ಕಾಡ್ನ್, ಆಪವ್ಣ್ಯಾಪತ್ರಾಚೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ಬರಂವ್ಕ್‌ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆಲ್ಬಮ್ ಹರ್‍ಧ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾವೊನ್ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪೋಪಟ್ ತಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಪಳೇತ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಹಾಸ್‌ಉಸ್ ಕರುನ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಪೆನ್ ಎಕಾ ನಮೂನೆಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್‌ಶೆಂ ರಾವಲ್ಲೆಕಡೆಂಚ್ ರಾವೊನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಧಲ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಧಾರ್‍ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾಪತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿಂ, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾಂ ನಾಂವಾನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್, ಯಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಎದೋಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಲಗ್ನಾಪತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ತಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಮುಕಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಪಾಟಿಂ ನಾಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಶ್ಹರಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ಲೆಂತ್ ಉದೇವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಹ್ಯಾ ಖಿಣಾ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆವಯ್, ಬಾಪಯ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತುಚ್ ನಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಉಣ್ಯಾರ್ ಎದೆ ಲಾಂಬ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಂಕ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿಂ, ವಡಿಲಾಂ, ಯಾ ಸಯ್ರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಗೂನ್ ಕೋಣೀ ದಿಸಾನಾಂತ್‌ಮೂ. ಅಸಾವರಿಕ್ ಚೆಂಬೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮಾಚಿಂ ಖಾಕಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಪೋಪಟಾಕ್ ಚರ್‍ಚ್‌ಗೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನಾಸಾಮ್ಖಾರ್ ಬೂಟ್‌ಪೊಲಿಶ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಚಾರಾಣೆ ಚಡ್‌ಚ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಫಾರ್‍ಸಿ ಮ್ಹಾತಾರೆ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಏಕ್ ನಮುನೆಂಚೆ ಖಾಲಿಪಣ್ ಪಾಂಗರಲ್ಲೆಬರಿಂ ಅಸಾವರಿ ಮಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೋಪಟ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬಾಲ್‌ಪೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೆಂತ್‌ಚ್ ಸ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಟೆಂಪರರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪೋಪಟಾಕ್ ತೆಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬರ್‍ಯಾ ಬೊಲ್‌ಪೆನ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೆಜೆಕ್ಶನ್ಸ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಾಡ್ ಪೆನ್ನಾಂ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತೆಂ ಕುಶೆಲಾಯೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್‌ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆನ್ನಾಂ ಸೂಪರ್‌ವಾಯ್ಜರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಕ್ಟಾಂಮುಕಾರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಬರಿಂ ಯೆಟ್ತಾನಾ, ತವಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಸಂಗಿ ಕಿಟ್ಕಿಟೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಜೆವ್ಣಾಡಬ್ಬೊ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲಿಂ ಹೆರಾಂ ಸರ್‍ವ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖಿಣಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಸಂಭಂದ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ, ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆಂಚ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ನಿರ್‍ದಯೆನ್ ಚಡಿತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾನಾ ಪೋಪಟಾಕ್ ದುಖ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಲ್ಯಾದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಅಸಾವರಿಕ್ ಮಾತ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆ ತ್ಯಾ ಖಿಣಾಂತ್‌ಚ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಜಾಲೊ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೀಯ್ನ್ ಪಳೇತ್ ಪೋಪಟ್ "ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ನಾಂವಾ ಪುರೊ. ವೆಗಿಂ ಬರಯ್. ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಮರಾಠಿ ಯೇನಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್‌ಚ್ ಬರವ್ನ್ ಸೋಡ್. ತುಕಾ ಯೆತಾ ನೆಂ, ತುಂಚ್ ಬರಯ್" -ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲೊ.

ಅತಾಂ ಖಾಲಿ ಕಾಗಾತ್ ಅಲ್ಬಮಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್‍ನ್ ಅಸಾವರಿನ್ We invite you to our wedding reception at Panaswadi chawl on... ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿತ್ ವೊಚೊನ್ ಊಹುಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸರ್‍ವ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಘಾಲೆಂ. ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ Asavari Lokhande marries Popat  ಬರವ್ನ್ ಊಹುಂ ಮ್ಹಣ್ Popat marries Asavari Lokhande ಬರಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೋನೀ ರಿತಿನಿಂ ಎಕ್ಲಿಂ ಆನ್ಯೆಕ್ಲಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ತಾತ್‌ಶೆಂ ಭೊಗೊನ್ ತೆಂಯ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಚೆಬರಿಂಚ್ We are getting married.. ಮ್ಹಣ್ ಪೂರಾ ಬರವ್ನ್, ಸಕಯ್ಲ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಪೋಪಟ್ ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಅಸಾವರಿ ಲೋಖಂಡೆ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಮಾರ್‍ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಖತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಒಕ್ಕಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೋಗಾಂಯ್ಚಿ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆ ತೆನ್ನಾಂ- ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಏಕ್ ಮಾಂಡಾವಳೆಭಿತರ್ ಪಡ್ತೆ ಆಸಾಂವ್‌ಶೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗೊನ್ ಅಸಾವರಿಕ್ ಆಂಗ್ ಝುಮ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾಛ್ಚಾಣೆಂ ದೋನೀ ಹಾತ್ ಕಾನಾಂಚೆರ್ ದವರ್‍ನ್, ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಶೀಬಾಕ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಭಿತರ್ ಜಿರಂವ್ಚೆಬರಿಂ ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಹುಸ್ಕೆವ್ನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಂಕಾರ್ ಆನಿಕೀ ಲಾಗಿಂ ನಿಸ್‌ರಲ್ಲೊ ಪೋಪಟ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಘರ್, ಆಯ್ದಾನಾಂ, ಸುಂರ್‍ಗಾರ್, ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್‍ಬೊ, ಟೂಥ್‌ಬ್ರಶ್ಶ್, ಸಾಬು, ಜನೆಲ್, ಪರ್‍ದ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಶಿಬ್ದಾರ್ ಲೋಕಾಂ ಸಾಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್‍ಗಾನಿಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರೀ- ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಆಪ್ಣಾಂಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್‌ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೊ ಸೊಂಪೊ ಸಂಸಾರ್- ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಪತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಾತ್‌ಬರ್‍ಪಾನ್ ಎಕಾಛ್ಚಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ದಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ.

ದೊಳೆಧಾಂಪುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಾವರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಕ್‌ಚ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೋಪಟಾನ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಅಸಾವರಿ ಲೋಖಂಡೆ. ಹ್ಯಾ ಸೊಲಿಡ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂಚೆ ಪೋಪಟ್ ನಾಂವ್ ಎಕ್ದಂ ಜುಜುಬಿಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಹೆಂ ಸಮಾ ನಾಂ, ಹಾಂತು ಕಿತೇಂಯ್ ಮೋಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಳ್ವಳೆ. ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ದೋಗ್ ಭುರ್‍ಗೆ ಬಾರೀಕ್ ಏಕ್ ನಿಸಣ್ ದವರ್‍ನ್, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫೋರ್‍ಮಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಪೋಸ್ಟರಾಂ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ತಲೆ. ದಗೊಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ "ಪಳೆ, ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಜ್ಬೂತ್ ಆಸಾ. ಆಲ್ಕುಂಜ್‌ಯ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಬರ್‍ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪುಸ್ಸ್.... ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಲೆಗೂನ್ ನಂಯ್ ತೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮರಾಠೆಂತ್ ಪೋಪಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೀರ್‌ಮೂಂ? ಏಕ್ ಫಕತ್ ಕೀರ್ ಹಾಂವ್. ಛೆ"- ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಛೆ.. ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಲೋಕಾನಿಂ ತುಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ತೆಂ" ಮ್ಹಣ್ ತೋಂಡ್ ಉಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಾವರಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್‍ನ್ "ಮೋಗ್‌ಯ್ ನಾಂ ಗೀಗ್‌ಯ್ ನಾಂ.. ಭಂಕಸ್ ನಾಂವ್. ತೆಂ ಆಸೊಂ ಅಸಾವರಿ. ಲೋಖಂಡೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಜಾತ್?"- ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಅಸಾವರಿ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಹಿ. ತಾಂಕಾ ಸಂಭದಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾನಾರ್ ವರ್‍ನ್ ಪೊಸ್ಚ್ಯಾ ಚೆಂಬೂರ್‍ಚ್ಯಾ ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮಾಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಟೆಬಾಳ್ಶೆಂ ತೆಂ. ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮಾಂತ್, ಗಾಣಾಂ, ಮಾಗ್ಣಿಂ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಲೋಖಂಡೆಬಾಯಿ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರಿ ಯೆತಾಲಿ ಖಂಯ್. ತಿ ಹಾರ್‍ಮೋನಿಯಂ ವಾಜಯ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಬಸೊನ್ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಅಸಾವರೀ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತೆಂ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಗಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಖಂಯ್. ತಿ ಮೇಡಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿಂ ಲೋಖಂಡೆಬಾಯಿಚೆಂ ಅಸಾವರಿ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ -ಅಸಾವರಿ ಲೋಖಂಡೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ದೆಕೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್‌ಬರಿಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚ್ಯಾ, ನಾಜೂಕ್ ಸ್ಪರ್‍ಶಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಅಸ್ವಶ್ಟ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿಂ ತೆಂ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಕಸಲೆಂ ಕಾರಾಣೀ ಹ್ಯಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಶೆಂಬರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಪೋಪಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಸ್ತಾಲೆಂ. ತರೀ , ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಶೆಂ ಭಗ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಿಣಾ, ಹ್ಯಾ ಆಲ್ಕುಂಜಾನಿಮ್ತಿಂ ಪೋಪಟಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಕಳಾನಾಂ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ನಮೂನೆನ್ ತಾಚಿ ಭಾಸ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೀತಿಕ್ ಭಿಂಯೆವ್ನ್, ಸಟ್ ಕರ್‍ನ್ ಪೆನ್ನಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ ಲೋಖಂಡೆ ಮಾರ್‍ನ್ ಘಾಲೆಂ. ಜಡಾಯ್ ಏಕ್ ಸರ್ರಾಂ ಕರ್‍ಗೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಖುಶ್?- ಮ್ಹಣ್ಚೆಬರಿಂ ತಾಚೆಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ. " ನಂಯ್ಗೀ ತರ್.. ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊಸುನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ನ್. ಕೊಣಾಕೊಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘೇವ್ನ್, ತಶೆಂ ಪೂರಾ ಮುಂಬಯ್ಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್‌ನಜೊ ಆಮಿ"- ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಜ್ರಾನಿಂ ನಾಂವಾಂ ರಯ್ಲಾಂಚೆರ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಯ್ಲಾಂಥಾವ್ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಂರಾಶಿಕ್ ಪಳೇತ್ ಪೋಪಟ್ -"ಪಳೆ ಪಳೆ ಅಸಾವರಿ.., ಹ್ಯಾ ಬೊಡ್ಕೆಪುತಾಂಚೆಂ ಖೊಟೆಂ ನಶೀಬ್.. ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಜಾತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.. ದೆಕುನ್ ಜಾತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ..ಹ್ಯಾ ಜಾತಿಂಕ್ ಕಶೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಘೇವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ಪಳೆ, ಚೋರಿ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ರಗ್ಳೇಚ್ ನಾಂತ್ ನಂಯ್?" ಮ್ಹಣ್ ಖಿಟ್ಕಿಟೊನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಾವರಿ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫೊರ್‍ಮಾಚ್ಯಾ ಬೂಕ್‌ಸ್ಟಾಲಾಚೊ ಗುಂಗುರ್ ಪಿಕ್ಯಾಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ತ್ರಿಪಾಠಿನ್ ಬಾರಿಚ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್, ನವ್ಯಾಚ್ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಕರ್‍ನ್ ಪರತ್ ಒಕ್ಕಾಣೆ ಬರವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಖುಶೆನ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ತ್ರಿಪಾಠಿ "ಕೊಟ್ರಿ ಗಿಟ್ರಿ ಪಳೆಲ್ಯಾಗಿ ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫೋರ್‍ಮ್ ನಂಬರ್ ತೀನಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂಧ್ತಾತ್ ?" ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಕ್ಕರ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊ ವೊಂಟಾಂ ವಾಂಕ್ಡಿಕರುನ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಅಸಾವರಿ "ಆತಾತಾಂ ಲೋಕ್, ಬೇಸಾಂವ್‌ಚ್ ಆಯೆರ್, ಓo ಠಿಡಿeseಟಿಣs ಠಿಟeಚಿse ಮ್ಹಣ್ ಪೂರಾ ಘಾಲ್ತಾತ್ ನೆಂ.. ಆಮಿಂಯ್ ಘಾಲ್ಯಾಂಗೀ?"- ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತ್ರಿಪಾಠಿ "ತಿ ಪೂರಾ ಗೇಸ್ತಾಂಚಿ ಸ್ಟಾಯ್ಲ್ ಪುತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ನಂಯ್ ತಿ. ಕೋಣೇಂಯ್ ಮೋಗಾನ್ ಕಾಂಯ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ಕಾಣ್ಘೆಯಾ. ನವೆಂ ಬಿಡಾರ್ ತುಮ್ಚೆಂ, ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ತಾ"-ಮ್ಹಣ್ ಕಾಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ "ಬರೆಂ ಜಾಂವ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾತರ್‍ಫೆನ್ ತೊ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಶೆಂ ದೋಗಾಂಯ್ಕಿ ದಿಸೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಯಾಂಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಮಾಂಡೂನ್ ದವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಝಿನಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಘೂಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಪಯ್ಸ್ ದೋಳ್ಯಾಂಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಳ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆಂಚ್ ಅರ್‍ಧಿಂ ಬಾಗ್ವಾಲಿಂ. ಕಳ್ಳೆಲೆಬರಿಂ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ "ಜೀತೆ ರಹೊ"-ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ದೋಗಾಂಯ್ ಘುಂವ್‌ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಥಾವ್ನ್ " ಅರೆ ಪೋಪಟ್, ತುಂ ಪೋಪಟ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್‍ತಾಯ್ಗಿ? ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾರ್‍ಡಾರ್ ಸೊಭಾನಾಂ ಪಳೆ... ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ನ್ ಘೆ.. ನವೆಂ ನಾಂವ್, ನವೀ ಜೀಣ್"- ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.
ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ರೇಯ್ಲ್‌ವೆಚ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಾವಯ್ರ್ ದೋಗಾಂಯ್ ರೇಯ್ಲಿಂಗಾಕ್ ಒಣ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಚಾರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫೋರ್‍ಮಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಪಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚೊ ಸುರ್‍ಯೊ, ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್‍ಚೆಬರಿಂ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಕಾಛ್ಚಾಣೆಂ ಪೋಪಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಗುರೆಬರಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ತೆಮೆಟ್ಯಾನಿಂ ಉಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. "ವಯ್ ಅಸಾವರೀ.. ತ್ರಿಪಾಠಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾ. ಹೆಂಚ್ ಏಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ... ವೆಗಿಂ, ವೆಗಿಂ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ದಿ ಮ್ಹಾಕಾ" ಮ್ಹಣಾತ್ ಉದ್ವೇಗಿತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆತ್ ಅಸಾವರಿ "ಛೆ" ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಚೆಭಿತರ್ ಪೋಪಟ್ "ಛೇಯ್ ನಂಯ್, ಛೀಯ್ ನಂಯ್.. ವೆಗಿಂ ಏಕ್ ನವೆಂ ನಾಂವ್ ಸೋಧ್. ತಾಂತು ಹರ್‍ಯೆಕ್ ನವೆಂ ಜಾತಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಬದಲ್ತಾ. ಸ್ಟಾಯ್ಲಿಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಸೊಭಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಏಕ್ ನವೆಂ ನಾಂವ್ ದಿ ಪುರೊ. ವೆಗಿಂ. ಪ್ರೆಸ್ಸಾಗಾರಾಕ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಕಾರ್‍ಡ್ ದೀಜೆ. ವೆಗಿಂ" ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಧರ್‍ನ್ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಾವರಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳ್ಳೆನಾಂ. ಏಕ್ ರಯ್ಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಖ್ಯಾಪಂದಾ ರಾವೊನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಹಜಾರಾಂನಿಂ ನಾಂವಾಂ ದೆಂವವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಅಬಬಬಾ.. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ನಮುನೆಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ. ಹರ್‍ಯೇಕಾಕ್ ಏಕ್ ಖಚಿತ್ ಮುಖಮಳ್, ವಸ್ತುರ್, ಉಗ್ಡಾಸ್, ಪರ್‍ಮಳ್, ತಾಚೊಚ್ ಸರ್‍ಗ್, ಯಮ್ಕೊಂಡ್. ತಾಕಾ ಹಾಲಯಿತ್ ಪೋಪಟ್-"ಸ್ವಪ್ನೀಲ್... ಹಾ ಸ್ವಪ್ನೀಲ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ? ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟಿವಿಚೆರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ.. ಬರಯ್ ಬರಯ್.. ವೆಗಿಂ ಬರವ್ನ್ ಘೆ.. ಸ್ವಪ್ನೀಲ್, ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಯೆ" ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಉಮ್ಕಾಳ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ದಿಸ್ತಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಏಕ್ ಗೇಣಿಲಾಂಬ್ ಸಾಧಾರ್‍ಣ್ ಲಗ್ನಾಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಒಕ್ಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೋಗಾಚೆಂ ರಾಜ್‌ಚ್ ಪುರುನ್ ವೆಚೆಬರಿಂ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೆಂ ಅಸಾವರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ದೋನೀ ಹಾತಾನಿಂ ಧರ್‍ನ್ "ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಪೋಪಟ್ ತುಕಾ.. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಆಸಾ ಪೋಪಟ್.. ಮ್ಹಜೊ ಪೋಪಟ್ ನಂಯ್ಗಿ ತುಂ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಆಂವ್ಸಾರಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ದೋಳೆಚ್ ವೆಗ್ಳೆ ದಿಸ್ಲೆ. ಆತಾಂಯ್ ಉರವ್ನ್ ಘೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗೊನ್, ಲಗ್ನ್ಂಚ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಹುನ್ನಾರಾರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಪತ್ರಾಚೆಂ ಕಾಗಾತ್ ಪರಪರ ಪಿಂದುನ್ ಮುದೊ ಕರ್‍ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಡಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಭಿಜಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ಕೋಣೇಂಗೀ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವಾಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಪ್ರಸಾದ ಉಡಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂಕರ್‍ಚೆಬರಿಂ ಥಟ್ ಕರ್‍ನ್ ರಾವೊನ್, ಕಾಗ್ದಾಚೊ ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಮುದೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್‍ಸಾಂತ್ ದವರ್‍ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಖಂಯ್‌ತರೀ ತೆಂ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತುನ್, ತೊ ಖಂಯ್ ವಚೊನ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೋಳೆ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೋಪಟಾಕ್ ತ್ಯಾ ಖಿಣಾ, ಪಯ್ಸ್ ದಿಸ್ಚೆ ಮೊಡ್ಕರ್ ಫ್ಲಾಯ್‌ಒವರ್, ಖಾಂಬೆ, ಧಾಂವ್ಚಿ ಟ್ರಕ್ಕಾಂ, ಜಲ್ಲಿ, ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ರಯ್ಲ್ ಸರ್‍ವ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಖೆಳಾವಸ್ತುಶ್ಯೊ ದಿಸ್ತಲ್ಯೊ.

*** - ***

[ಅಗೋಸ್ತ್, 2019]

 

 

ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್: ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಕಾಣಿಯಾಂಶಿವಾಯ್ ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ, ಪದಾಂ ಬರಯ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ತಾ. ’ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ’, ’ರುಪ್ಣಿಂ’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಬರಯ್ತಾ.

[मटवी काणि] No Presents Please [किशू बारकूर]

पय्णारी वीज साहितिक स्परध्यांत्ल्या तरजण विभागांत पयलें इनाम आपणायिल्ली काणी

ही एक काणी मात्र म्हण चिंतिनाका, ह्या काणियेंत जायत्यो काणियो असात. वाचुंक सुर्वात केल्लेथावन एक अपुर्भायेचो व्हाळोच वाचप्याक मुकार वर्ताना मुंबयचे सांखोव, खेळचीं भुर्गीं, पार्कां, गली-मोहाल्ल सक्कड दोळ्यां समोर उभीं जातात. कानडिंत भोव फामाद जाल्लो कोंकणी कवी, काणियेगार जयंत कायकिणिच्या काणियेचें कोंकणी तर्जण केलां अनभोगी तर्जण‌कार किशू बार्कूरान. ही काणी २०१८ इस्वेच्या दे|विलफी रेबिंबस स्मारक पयणारी-वीज राश्ट्रीय मट्टाच्या कोंकणी साहितीक स्पर्ध्यांत (तर्जण विभागांत) पयलें इनाम आपणायिल्ली काणी.

किशू बार्कूर लिखनेंत अनभोग व्हाळंवची कला जाणासचो माहीर लेखक म्हणून ताच्यो एकेक काणियो गवाय दितात. देकून ह्या काणियेक सयत वाचुंक तशेंच ह्या काणियेची सोभाय पार्कुंक तुकाच आपोवणें दितां.

[मटवी काणि]  No Presents Please [कानडी मूळ: जयंत काय्किणी]

कामां अर्ध्याकच रावोल्लो, घाटकोपर फ्लाय्ओवर बोंब पडल्ल्या तुटकर सांख्याबरी दिसतलो. दोनी कुशिंतल्यान इल्लो इल्लोच उबारल्ल्या सांख्याच्या मधल्या विसतार आकासाक सरळानीं तोपचेबरीं खांबे धर्निथावन वय्र येवन आसल्ले. ह्या अधूऱ्या सांख्याच्या सकयल आसल्ल्या मधेंच कसो कसो जागो कर्न चर्चीं वाहनां, खंयगी एक्कडें ह्या धर्निंत रिगोन मायाक जातलीं. मार्गाचें नशीब तें. म्हनीस तर जायथंय वगोच  उबो रावात. पूण मारग?

असल्या मार्गाच्या बगलेन हातांत  प्लासटिकांत गुटलायिल्लो एक व्हडलो आलबम घेवन बावीस वर्सांचो पोपट कावजेवन आसलो. कित्याक म्हळ्यार, मार्गापल्तडिच्या इंडसट्रीयल कट्टोणांतल्या बोल्पेन फ्याकट्रिंत काम कर्चें असावरी लोखंडे- कांय आत्तां एक घंट्याचो भेटोळ घेवन येंवच्यार आसल्लें. पोपटाच्या हातांतल्या अलबमांत काजारा इन्विटेशनांच्यो थरावळ नमुन्यो आसात. प्रेस्सांत काम कर्च्या आपल्या इश्टाथावन एका घंट्यापासत पोपटान तीं हाडल्यांत.  असावरी लोखंडे आनी पोपट दोगायनीं मेळोन तांतून विंचल्ल्या एक कार्डार आपल्या काजाराचें आपवण्यापत्र आजच छाप्याक दीवंक आसा. ह्या कामा पासतच पोपटान आपल्या नाय्टशिफ्टाची बंदोबसत केल्या.

असावरी दिल्लो वेळ केन्नांय चुकवन घेंवचे नंय. दोन ट्रक्कांनीं उबयिल्लें सिमेंटिधूळिचें मोड कर्गोंचे भितर, फिल्मांतल्या ड्रीम सीकवेन्साबरीं,  तांतल्यानंच उबोन आयिल्लेपरीं, तेणेथावन हात हालयलागलें. खंयच्याय ट्रक्काच्या झोडवाऱ्याक उबानातलेबरीं ताचो शेंडो बिगदाल्लो. इल्लिशीय धूळ लागानातलेबरीं दोळे फळफळ झगलेताले.  हेणेथावन्ंच आलबम उबार्न दाकवन, तो हर्ध्याक दांबून धर्न, हेणेतेणें  एक पावटीं पळेवन,  बाग्वोन उप्येंवचेबरीं पोपट रसतो उतरलो. दनपारांचे सुखेंवोत सय्त सुखाळजांवचेबरीं ताचे लागिंसरलो. '

"हाडलांयगी" म्हणालें खुशेन. तशें विचार्ताना ताच्या ताळ्यांत आसल्ल्या "घर्खर्चाच्यो वसतू हाडलायगी" म्हण विचार्च्या कुटमाजिण्येचो सुलुसच पोपटाक केन्नांय मोगाचो.

"चड वेळ नां. वेगीं डिसाय्ड करिजे. हांगाच खंय तरी बस्यां" म्हणल्लो पोपट खंय बसचें म्हण हेणेंतेणें पळेत, एदोळ पोडुंक्नातल्ल्या मजबूत फात्रांमधें ताका चलय्त गेलो.  सांख्याच्या स्ल्याबाची अर्देखुरी सावळी एक्कडें पडल्ली. एक हुन्हुनीत मावन थंयसर आसल्लें.  पाश्यार जांवच्या ट्रक्कांचो आवाज, लागसर्च खंयगी घुंवच्या मिक्सराचो आवाज आनी इल्लेशें पयशिल्या कांजूर्मार्ग स्टेशनांत मिनिटाक एक पाश्यार जांवच्या रयलांचो आवाज- ह्या मावनाचो वांटोच जाल्ले.

आंगभर चेणिच्या घायानीं भरल्ल्या ल्हान फात्राचेर बसत असावरी "दी' म्हणोन आपुण्ंच काणघेवन आलबम पर्तुंकलागलें. असावरिच्या नाजूक गळ्याभंवतिच्या घामाथेंब्याक पळेवन पोपटाक मोग जालो. पानां पर्तिल्लेतशें, रंग्रंगाळ एकापरास एक बऱ्या आपवण्यापत्रांच्यो वेवेगळ्यो नमुन्यो. खंयच्यांती अक्षरांच नांत! तें पळेवन्ंच असावरी कावजेलें. बरापच नातल्लीं हीं कार्डां, कोण्य बिडार करिनातल्या हावजिंग बोर्डाच्या रित्या घरांबरीं, म्हनीस नातल्ल्या लग्नांसालांबरीं खाली पडल्लीं. बेश्टेंच मंक जावन तें पळेत आसतां, पोपट "हांगा पळे, हें कशें आसा.. नीज फुलांपाकळ्यो ... अळे निजच हळद, कुंकूम... स्क्रीन प्रिंटांत कर्तात" म्हण जड पानां पर्तुंक कुमोक कर्ताना सांग्तलो. 'असलीं म्हारग कार्डां आपणाक नंय्च नंय' म्हणचें सतच ताच्या उलवण्याक एक निर्माळाय दितलें.

असावरीक कांय हो अलबम एक अगणीत घडपांच्या सागोराबरिंच दिसलो. हऱ्येका नमुन्यांची काजारां, संसार तांतू आसल्ले. वेवेगळ्या थरांच्या ब्यांडावाजपांचो आवाज्य तांतू लिपल्लो. आसल्लेपयकी बारीच सवाय आनी सोंप्या नमुनेचें कार्ड सोधचें तितलें कश्ट जालें नां- कित्याक तसलीं चार पांच अलबमाच्या अखरेक आसल्लीं. पातळ गुलोबिबणांचे कार्ड दोगांयकी बरेंच पसंद जालें. ताच्या दाव्यादेगेन एक पोीलड आसोन, ताचेर सुकण्याजोड्येचें ल्हान पिंतूर छापल्लें. "हेंच अड्डिना" म्हणल्ल्याअसावरिच्या हातांक बोव अभिमानान पळेत पोपटान हात मेळयलो.

आतां असावरी एकेकच कार्ड प्लासटीक पोीलडाराथावन भायर काडन हातांत धरिलागलें."...... म्हेळीं जाय्त. भितर दवर. प्रेस्सांत काम कर्चो म्हजो इश्ट जाल्ल्याक हो अलबम हाडला. आनी कोणायकी अशें दीनांत ते. दवर, दवर, भितर दवर" म्हण आम्सरल्या पोपटाच्या तकलेक पट कर्न मार्न असावरीन "चूप" म्हळें.

सांख्याचेर वयर खंयगी, एक लोरी येवन, आपली पाटलिकूस उबार्न रेंवेचो पावस वोतून आसतां, सकय्ल फात्रांच्या कुशीन बसोन दोगांय एकाच लेकार हें पातळ गुलोबी कार्ड पळेलागलीं. फुडारांतल्या काजारिजिविताचो कसलोगी एक घूट लिपवन हळतान भेश्टयताशें तें ल्हान कार्ड तांका पळेतालें. सासांगाता कोबारोस पियेल्लो, वेळ नातल्ल्या वेळार पार्कानीं कितें कितें उलवन भंवल्लें,  ताणे लेडीस डब्ब्यांत वेतां म्हळ्याऱ्य जनरल डब्ब्यार्च चडोवन दोगांयकी पाजुनखांवच्या लोकाखेटिंत ताच्या सुपर्देगाराबरीं ताका सांबाळन रावल्लें, "तुंवे सूट सफारी पूरा न्हेसचें तर काजार्च नाका"- म्हणबस्सटोपांतच ताणें गलाटो केल्लो, बारीच गत्तान ताचेखातीर कानांचो नग विंचताना, बजेटाभायरलूच दाकवन सेल्स्म्यान हिणसुंच्या बरी हासताना, ताचें मोनेंरुदान समजाल्लेबरीं "छे..कांय बरें नां हें, इतल्या म्हारग पूरा काणघेवंक तकली पाड जालागी?"- म्हण खिणाभितर श्रापामुक्त केल्लेबरीं ताणें ताका आंगडिभायर वोडन हाडल्लें... असल्यापूरा वेवेगळ्या पिंतुरांक एक विचित्र भाराधीक दोरी बांधुंक आयर्तुजाल्लें हें लग्नाकार्ड समाजेच्या निर्दय नेमापरीं दिसोंकलागलें.  दांपल्ल्या कोट्यादार्वाट्याबरीं तें दोगांयकी विविंगड "पळे, चींत" म्हण सांग्तालें.

दोगांयची इश्ट इश्टिण्यो मेळोन चड म्हळ्यार शेंबर. पूण शेंबर पत्रां छापल्याऱ्य तिनश्यांचेच पयर्शू देकून तिनशिंच छापा म्हण प्रेस्सागाराची सलहा. आतां हीं चडती दोनशीं कार्डां कितें कर्चीं, कोणांक वांटची म्हळ्ळें गंभीर सवाल्य मुकार येंवच्यार आसलें.  ह्या लग्नापत्रांचा निबान्ंच इश्टमंत्र चड जांवचीय परिगत आस्येतासल्ली. पान्वाला, इसत्रिवाला, पार्कांचे चवकेदार, व्हडल्या होटेलांच्या फुलांदालिंनीं वापारल्ल्या काल्च्या बेळशेल्ल्या फुलांक सवायेर फुटपातांचेर विकचे भुर्गे... अशें हे सगळे कितलिंगी वर्सां थावन कळीत नासतांच कळीत आसल्लेबरीं या कळीत आसोन्य  नातल्लेबरीं... हे सर्व एक लक्षणरेखेच्या तेणें रावोन्ंच दांत दाकंवचे.  हें एक कार्ड दिल्लेंच ते इसत्रिघाल्लें वसतूर न्हेसोन गेऱ्याच्या हेणें येवन हात मेळोवन,  पंगडाक मेळोन मागीर वसोन सोडतीत.  कामाक वेचीं बायलां मागीर तांच्या भुर्ग्यांक आमच्या कोट्रेंत सोडन वचुंक आसात.  या आमकांच हेर काजाराचीं आपवणीं येतीत. नवेंच वसतूर न्हेसोन, दोदोन बस्सां आनी रयलां बदलून, खंयच्याय मंटपांतल्या लोंकडाच्या कदेलानीं, ओळोक नातल्ल्यां मधें जांबेवन, ओळोक नातल्ल्यांकर्नां वाडून काणघेवन, ओळोक नातल्ल्यांकडें हात धुवंक मग काणघेवन, पानफेीड चाबोन कोणायकी टाटा म्हण्णासतांच घरा पाटीं येंवचें. कोण इश्टमंत्र? कोण नंय?

मोडकर सांख्याची सावळी आतां  आवाज नासतांच असतमतेकुशीन चर्ता. दोगांय हळतार उटोन जल्ली मिक्सराच्या तेणें आसच्या कालाखट्टा गाड्येतेवशीं चल्लीं. बायटू कर्न कालाखट्टा पियेलीं.  बायटू कर्न पियेल्यार ओट्टारे चडीत मेळता म्हण पोपटाची पात्येणी.  आय्स नाका म्हण असावरीन बोबाट मारली. आय्स आसल्लेतितलें शरबत उणें म्हण ताचें हट. दोगांय थेंबे थेंबे कालाखट्टा चिंवोन आसतां, शरबतागार चोऱ्यांमोग करुंक गुप्तीं जागो सोधून आयिल्ल्या जोड्येक पळेल्ल्याबरिंच हांकाय वांकड्यादोळ्यानीं पळेत "जाय तर त्या मुल्याक वचा... हांव आसां हांगा..  कोण आयल्यार आवाज कर्तां" म्हण धूळीन बुडल्लीं सिमेंट आयदां भरल्लें जंक्यार्ड  दाकयलागलो.  असावरीक आंग जळोन गेलें. हातांत आसल्ल्या खाली लग्नापत्राक अक्मान कर्चेतसलें कितेंगी त्या भंवारांत आसा तशें भोगोन, गटगट पियेवन ग्लास धाडावन, "चल, प्ल्याटफेर्माक यां"- म्हणोन कांजूर्मार्ग स्टेशनाच्या लागशिल्या वाटेन चलालागलें. खंयच्याय एक नमुनेंच्या गलिजायेथावन दोगांयकी उबार्ची सकत ह्या लग्नापत्राक आसा म्हण भोगोन, सरसर प्ल्याटफेीर्म नंबर तीनांच्या कुशिच्या सिमेंट बांकालागीं धांवोन बसल्लेंच आपणाच्या पर्साथावन एक कागात काडन, आपवण्यापत्राचें ओक्काणें बरवंकलागलें.

आलबम हर्ध्याक दांबून धर्न पाटल्यान धावोन्ंच आयिल्लो पोपट ताचें बरप पळेत ताचे कुशीन हास्ऊस करून बसलो. ताचें पेन एका नमूनेच्या भिंयानशें रावल्लेकडेंच रावोन वाऱ्यार धल्तालें. साधार्ण जावन लग्नापत्रां म्हालघडीं, आवय बापायचां नांवान सुरू जांवची रिवाज, या तशें म्हण ताणीं एदोळ पऱ्यांत पळेल्लीं लग्नापत्रां सांग्तलीं. पूण मुकार नासतां, पाटीं नासतां, ह्या श्हराच्या बोंबलेंत उदेवन आयिल्ल्याबरीं जल्मोन वाडल्ल्यादोगांयकी ह्या खिणा वाट दिसानातल्लेबरीं जालें. आवय, बापय कोण म्हण गोत्तूच नां सोड्यां, उण्यार एदे लांब वाडोन रावल्ल्या आपणांक, म्हालघडीं, वडिलां, या  सयरीं म्हण लेगून कोणी दिसानांत्मू.  असावरीक चेंबूरांतल्या रिमांड होमाचीं खाकी बायलां उगडासाक येताना, पोपटाक चर्च्गेट स्टेषनासामखार बूटपेलीश कर्ताना चाराणे चडच दिंवचे फार्सी म्हातारे उगडासाक आयरलू. एक नमुनेंचे खालिपण पांगरल्लेबरीं असावरी मंक जालें. पोपट खंय खंय पळेलागलो.

तें काम कर्च्या बाल्पेन फ्याकट्रेंतच म्हयर्नू टेंपररी जावनासतां पोपटाक तें दिसल्लें. बऱ्या बोल्पेन्नां थावन रेजेक्षन्स, म्हणजे पाड पेन्नां विंगड कर्च्या विभागांत तें कुशेलायेन काम कर्तालें. जाल्याऱ्य थोडेपावटीं कांय चड्उणें जाल्ले तेन्नां सूपर्वायजर येवन सकटांमुकार तोंडाक अयिल्लेबरीं येटताना, तवळ पऱ्यांत ताचेसंगी किटकिटोन हासोन आसल्लीं, जेवणाडब्बो वांटून घेतालीं हेरां सर्व, ताच्या ह्या उग्त्या अक्मानाच्या त्या खिणाक आनी आपणांक संभंदच नातल्लेबरीं, आसल्लेकडेंच आपापल्या कामांनी निर्दयेन चडीत मग्न जाल्लेबरीं दिसताना पोपटाक दुख्तालें. तें ताच्या वोल्यादोळ्यानीं असावरीक मात कळल्ले त्या खिणांतच तांचो संसार एक जालो.

मुकल्यान आपणाइतल्याक पाशार जाल्लें लोकल ट्रीय्न पळेत पोपट "आमचिंच नांवा पुरो. वेगीं बरय. मराठी, हिंदी कांय नाका. म्हज्या इश्टांक मराठी येना. इंगलिशांतच बरवन सोड. तुका येता नें, तुंच बरय" -म्हण चडपडलो.

अतां खाली कागात अलबमाच्या वयर दवर्न असावरीन  We invite you to our wedding reception at Panaswadi chawl on... म्हण बरयीत वोचोन ऊहूं म्हण तें सर्व मार्न घालें. पर्त्यान सकय्ल नितळ जावन  Asavari Lokhande marries Popat  बरवन ऊहूं म्हण Popat marries Asavari Lokhande बरयरलूं. ह्या दोनी रितिनीं एकलीं आन्येकलाचेर कितेंगी उपकार कर्तातशें भोगोन तेंय मार्न काडलें. पर्त्यान पयरलुचेबरिंच We are getting married.... म्हण पूरा बरवन, सकय्ल दाव्याक पोपट आनी उज्व्याक असावरी लोखंडे म्हण बरयरलूं.  त्या मार्न काडन खतां जाल्ल्या  पानार बरयिल्ल्या ह्या एका इंगलीश ओक्काण्यांत आपल्या दोगांयची नांवां सांगाता वाचल्ले तेन्नां-  दोगांय सांगाता अधिक्रत एक मांडावळेभितर पडते आसांवशें पयिल्लेपावटीं भोगोन असावरीक आंग झूम जालें.  एकाछचाणें दोनी हात कानांचेर दवर्न, दोळे धांपून, आपल्या नशीबाकच आपणाभितर जिरंवचेबरीं एक्सुरेंच हुसकेवन रडालागलें. बांकार आनिकी लागीं निस्रल्लो पोपट ताकाच पळेलागलो.  घर, आयदानां, सुंर्गार, फेसतां परबो, टूथब्रश्श, साबू, जनेल, पर्द्यांचो संसार आपणायिल्ल्या नशिब्दार लोकां सासांगाताच, ह्याच मार्गानीं चल्ल्यारी- असलो एक आपणांचो जावंक साधच नां म्हण चिंतल्लो सोंपे संसार- ह्या लग्नापत्रांतल्या हातबर्पान एकाछचाणे तांकां त्या संसाराच्या एकदं लागीं हाडन पावयिल्लें.

दोळेधांपून बसल्ल्या असावरिच्या हातांतल्या कागदाकच पळयिल्ल्या पोपटान पयिल्लेपावटीं तें वडल्यान वाचलें. असावरी लोखंडे. ह्या सोलीड कशें दिसच्या नांवामुकार आपणांचे पोपट नांव एकदं जुजुबिशें ताका भोगलें. कित्याकगी हें समा नां, हांतू कितेंय मोस आसा म्हळ्ळे कळवळे. मुकार पळेलें. दोग भुर्गे बारीक एक निसण दवर्न, प्ल्याटफेीर्माच्या लांबायेचीं सिनेमा पोसटरां कुडके कुडके चिडकायतले.  दगोखेल्ल्या ताळ्यान "पळे, तुजें नांव कितलें मजबूत आसा. आल्कुंज्य आसा. एक बऱ्या घराण्याच्या नांवाबरीं दिसता.  ताचे मुकार म्हजें पुस्स.... म्हनश्याचें नांव लेगून नंय तें. तुमच्या मराठेंत पोपट म्हळ्यार कीर्मूं? एक फकत कीर हांव. छे"- म्हणालो.  "छे.. कितें उलयताय तूं? लोकानीं तुका मोगान आपयिल्लें नांव तें" म्हण तोंड उघडल्ल्या असावरिचो हात धर्न "मोग्य नां गीग्य नां.. भंकस नांव.  तें आसों असावरी. लोखंडे म्हळ्यार खंयची जात?"- म्हणालो.

असावरी उडोन पडलें. ताणें केन्नांय उलयनातली भास ही. तांका संभदच नातल्ली भास. रसत्यार भंवोन आसल्ल्या गत नातल्ल्या भुर्ग्यांक व्यानार वर्न पेस्च्या चेंबूर्च्या रिमांड होमांत वाडल्लें वाटेबाळशें तें. रिमांड होमांत, गाणां, मागणीं शिकवंक लोखंडेबायी म्हणची एक स्त्री येताली खंय. ती हार्मोनियं वाजयताना तिच्या लागिंच बसोन ताळो भरोन येंवचेबरीं गांवच्या ह्या भुर्ग्याचेर मयपासान असावरी म्हण नांव दवर्न आपयिल्लें खंय. तें एक गांवच्या  रागाचें नांव खंय. ती मेडं गेल्ले उपरांती थंयच्या जणांनीं लोखंडेबायिचें असावरी म्हण्ंच हाका आपवन आपवन -असावरी लोखंडे म्हणचेंच हाचें नांव जावन गेलें.  देकोंकच नातल्ल्या आवयबरीं दिसल्ल्या, हळदुव्या कापडाच्या, नाजूक स्पर्शाच्या त्या स्त्रीयेचो अस्वश्ट उगडास ह्या नांवांसांगाताच उरल्ल्यान, आनीं तें निकळावन घेंवचे कसलें काराणी ह्या पऱ्यांत ताका दिसोंक्नातल्लें. हें ताणें एक शेंबर पावटीं पुणी पोपटाक सांगलासतालें.  तरी , सामाजीक जशें भगच्या ह्या खिणा, ह्या आल्कुंजानिमतीं पोपटाक जाल्ल्या कळवळ्यांक कशें समाधान कर्चें म्हण्ंच कळानां जालें.  ह्या एका आपवण्यापत्राच्या नमूनेन ताची भासच बदलिल्ल्या रीतीक भिंयेवन, सट कर्न पेन्नांत आपल्या नांवांतलें लोखंडे मार्न घालें. जडाय एक सर्रां कर्गोन केल्लेबरीं भोगलें.  खूश?- म्हणचेबरीं ताचेकुशीन पळेलागलें. " नंयगी तर..  आमकां पेसून व्हड केल्लें मुंबय्न. कोणाकोणाचें नांव घेवन, तशें पूरा मुंबय्क अक्मान करुंक्नजो आमी"- म्हणालो, सलवाल्ल्या ताळ्यान.

मुकल्यान हज्रानीं नांवां रयलांचेर मुकार पाटीं धांवोन आसलीं. रावल्ल्या रयलांथावन, भायर पडच्या लोकांराशीक पळेत पोपट -"पळे पळे असावरी.., ह्या बोडकेपुतांचें खोटें नशीब.. हऱ्येकल्याक ताची जात कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार आवय बापय कोण म्हण कळीत आसा.. देकून जात कळीत आसा..ह्या जातिंक कशें हातांत घेवन धांवतात पळे, चोरी केल्लेबरीं.  आमकां ते रगळेच नांत नंय?" म्हण खिटकिटोन हासोंक लागलो. असावरी वेळ जालो म्हण उबे रावलें.

प्ल्याटफेर्माच्या बूक्सटालाचो गुंगूर पिक्याकेसांच्या त्रिपाठीन बारीच समाधानेन, नव्याच कागदांत नितळ कर्न परत ओक्काणे बरवन दिलें. दोगांयकी खुशेन पळेल्लो त्रिपाठी "कोट्री गिट्री पळेल्यागी या प्ल्याटफेीर्म नंबर तीनाच्या आखेरिच्या बांकार संसार बांधतात ?" म्हणोन मक्कर केलें.  तो वोंटां वांकडिकरून बरयताना असावरी "आतातां लोक, बेसांवच आयेर, o ठिडीeseटीणs ठीटeचीse म्हण पूरा घाल्तात नें.. आमिंय घाल्यांगी?"- म्हणालें. त्रिपाठी  "ती पूरा गेसतांची स्टाय्ल पुता. आमकां सांगल्ली नंय ती. कोणेंय मोगान कांय दिलें तर काणघेया. नवें बिडार तुमचें, गर्ज पडता"-म्हण कागात दीवन "बरें जांव" म्हणालो. सगळ्या संसारातर्फेन तो बरें माग्ताशें दोगांयकी दिसोन, ताच्या पांयांक पड्यांशें भोगलें.  पूण लांबायेक मांडून दवरिल्ल्या म्यागझिनांच्या पाटल्या ताच्या घूडांत आसच्या, ताचे पांय कितल्यागी पय्स दोळ्यांभायर आसल्ले.  कितें कर्चें कळनासतां रावल्लेकडेंच अर्धीं बाग्वालीं. कळ्ळेलेबरीं त्रिपाठी थंय थावन्ंच "जीते रहो"-म्हणालो.  मागीर दोगांय घुंवल्ले उपरांत पाटीं थावन " अरे पोपट, तूं पोपट जावन्ंच उर्तायगी? तुजें नांव कार्डार सोभानां पळे... एक नवेंच नांव दवर्न घे..  नवें नांव, नवी जीण"- म्हण हात हालयलागलो.

मेटां चडोन रेय्लवेच्या लोंकडाच्या सांख्यावयर दोगांय रेयलिंगाक ओणकोन रावलीं. हांगाथावन चारी प्ल्याटफेीर्मां सांगाताच दिसतालीं. पाट्यांचेर दनपारांचो सूऱ्यो, जीवघात कर्चेबरीं लांबायेक निदल्लो.  एकाछचाणें पोपट घुंवडावंक तयार जाल्ल्या बुगुरेबरीं जाल्लो. ताचो सगळो संसार तेमेट्यानीं उबो जावन एक नवें नांव मागोन आसल्लो. "वय असावरी.. त्रिपाठीन सांगल्लें समा. हेंच एक चान्स म्हाका...  वेगीं, वेगीं एक नांव दी म्हाका" म्हणात उद्वेगीत जालो. ताची पाट पेशेत असावरी "छे" म्हण कितेंगी सांगचेभितर पोपट  "छेय नंय, छीय नंय.. वेगीं एक नवें नांव सोध.  तांतू हऱ्येक नवें जाता. सगळें बदल्ता. स्टायलीश जायर्जू म्हण नां. सोभीत जायर्जू म्हण नां. एक नवें नांव दी पुरो. वेगीं. प्रेस्सागाराक तीन वोरां भितर कार्ड दीजे. वेगीं" म्हण ताचे हात धर्न वोडिलागलो. असावरीक कितेंच कळ्ळेनां. एक रय्ल येवन सांख्यापंदा रावोन, तांच्या पांयाथळा हजारांनीं नांवां देंववन भायर सर्न गेलें. अबबबा.. कितलेश्या नमुनेंचीं नांवां. हऱ्येकाक एक खचीत मुखमळ, वसतूर, उगडास, पर्मळ, ताचोच सर्ग, यमकोंड. ताका हालयीत पोपट-"स्वपनील... हा स्वपनील कशें आसा? एक पावटीं टिविचेर आयकाल्लें.. बरय बरय.. वेगीं बरवन घे.. स्वपनील, स्पेलिंग जाय तर त्रिपाठिलागीं वचोन विचार्न ये" म्हण उद्वेगान कांपेंकलागलो. दूसऱ्याच संसाराक भायर सरल्ल्या विमानाच्या पाकाट्याक अखरेच्या घड्ये उमकाळल्लेबरीं दिसतलो.

ह्या एक गेणिलांब साधार्ण लग्नापत्राच्या ओक्काण्याक आपलें मोगाचें राजच पुरून वेचेबरीं भिंयेल्लें असावरी ताच्या भुजांक दोनी हातानीं धर्न "कितें जालें पोपट तुका..  सगळें सार्कें आसा पोपट.. म्हजो पोपट नंयगी तूं" म्हण सांगोंक पळेलागलें. नव्या नांवांच्या आंवसारार आसल्ल्या ताचे दोळेच वेगळे दिसले.  आतांय उरवन घेनातल्यार सगळेंच नास जाय्त म्हण भोगोन, लग्न्ंच नास कर्च्या हुन्नारार आसल्ल्या लग्नापत्राचें कागात परपर पिंदून मुदो कर्न पय्स उडयतां म्हण हात भिजायिल्लें, कोणेंगी दिल्ल्या देवाच्या फुलांचो प्रसाद उडवंक पाटिंकर्चेबरीं थट कर्न रावोन, कागदाचो तो ल्हान मुदो आपल्या पर्सांत दवर्न सोडलो. ताणें खंयतरी तें उडवन सोडलेंगी म्हण आकांतून, तो खंय वचोन पडात म्हण दोळे विसतारून मुकल्या अवकासाकच पळेंवच्या पोपटाक त्या खिणा, पय्स दिसचे मोडकर फ्लाय्ओवर, खांबे, धांवची ट्रक्कां, जल्ली, लागीं येंवचें रय्ल सर्व भुर्ग्यांच्यो खेळावसतुश्यो दिसतल्यो.

- अगॊस्त, २०१९
 

 

किशू बारकूर: किशू बारकूर नांवार बरंवचो किशॊर पीटर गोन्साल्विस काणियांशिवाय कविता, लॆखनां, पदां बरयता तशेंच तरजण करता. ’दाकट्या देवाचीं भुरगीं’, ’रुपणीं’ हाचे परगट जाल्ले बूक. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिचो पुरस्कार लाभ्‌ल्लो किशू बारकूर इंग्लिश तशेंच कानडि भाशेंत सय्त बरयता.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]