ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ವೆಚಿಕ್ ಪುತ್ [- ಮೊನಿಕ ಮತಾಯಸ್ ಡಬ್ಲಿನ್]

’ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ ಆನಿ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸಾ’ - ಹೆಂಚ್ ಉತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಜಿ-ಆಬ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ ನ್ಹಯ್? ಆತಾಂ ಆಮಿಂ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಮುಖ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲಿ. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಹಜ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ - ಪುಣ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸವಾಲ್; ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಅಪ್ಲೊ-ಪೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭಾಂಧ್, ರಗ್ತಾ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಭಂವಾರಿಂ ವಿಣ್ಲಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಕಥಾ ಹಿ.

ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾ ಡೆ’ಸಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಅಜೂನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ ತೊಚ್ಚ್ ಖತ್ಕತೊ ಮೋಗ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ. ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯ ಸುಶೆಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್ ತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ವೆಚಿಕ್ ಪುತ್ [- ಮೊನಿಕ ಮತಾಯಸ್ ಡಬ್ಲಿನ್]

ಆಯ್ಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ನವಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಪ್ಪಾಚೊ ಎಕ್‌ಚ್ ಆಸ್ರೊ, ಏಕ್‌ಚ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ, ಮೊಗಾಚೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಶೆತಾಂ ಬಾಟಾನಿಂ, ಗಾದ್ಯಾಂ ತೊಟಾನಿಂ ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಡ್ಪಣಾಕ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತ್ ಸಗ್ಳಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್- ದಾತಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ. ಹೆಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಲಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ ಆನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರ್ ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್ ಭಂವ್ತಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೇವಾನ್ ಬರೊ ಆಸ್ರೊ ಲಾಬಯಿಲ್ಲೊ. ಅನಿಂ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಲಾಚಾರ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ಆಧಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಲಾಬಯ್ಲೊ. ಅನಿಂ ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ ಪಪ್ಪಾಚೊ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪಪ್ಪಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಮಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಮೊಸೊರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಮೊಸೊರ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್. ಪಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸ್ರೊ ದೀವ್ನ್ ಪುತಾ ಸಾರ್ಕೊ ಮೋಗ್ ಲಾಭಯ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಾಂಬಯ್ಲೆಂ ಅನಿಂ ಬಿತರ್ ಚಲ್ಲೊಂ, ಆಜ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಯೆವ್ಕಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್.

ಪಪ್ಪಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಗೇಟಿಕ್‌ಚ್ ಚೊಯ್ತಾಲೊ. ಅನಿಂ ಅಬ್ಳೆ ತಿ ಘಡಿ ಉದೆಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ತಾನಾ ಪಪ್ಪಾ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ. ಪುತಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚಿ ಚಾಲ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಥಾಂಬ್ಲಿ. ಕಾರಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಚಲಿ ಅನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಏಕ್ ನೆಂಟೆ ಬಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಪಪ್ಪಾ?” ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐವನ್ ಬಾಬಾನ್ಂಚ್ಚ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ.

“.......” ಪಪ್ಪಾ ತಾಂಕಾ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಚ್ಚ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ.

ಪಪ್ಪಾ ಹೆಂ ಮಜಿ ಹೊಕಾಲ್ ಶರಲ್ ಅನಿಂ ಹೆಂ ಅಮ್ಚೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಮಾಣಿಕ್ ಐರಲ್.” ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಮೌನ್ ಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಐವನ್ ಬಾಬ್ ಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“.......” ತರಿಕೀ ಪಪ್ಪಾಚೆ ವೋಂಟ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್.

ಪಪ್ಪಾ ಸೊರಿ, ಅಮ್ಸರಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೋಣಾಯ್ಕಿ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ.; ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ವಿಣೆಂ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಉಲಯ್ಲೊ ಐವನ್ ಬಾಬಾ.

ವಯ್ ಪುತಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಂಕಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಅಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮ್ ದಾತಾರ್ ಬಾಪುಯ್ ಚ್ಚ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಾ ಪಪ್ಪಾ ಅಪ್ಲೆಸ್ಥಕಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಕುಸ್ಕಾಲೊ ಪಪ್ಪಾ.

ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಹಾಂವೀ ಬಿತರ್   ಚಮ್ಕೊಲ್ಲೊಂ.

ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಪೀವನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾನಾ ಉಲಯ್ಲೊ ಐವನ್ ಬಾಬ್.

ಹಾಂವೆಂ ವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ಹೊ ಮಾಂಯ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಗಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ಚ್ಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ?” ವೊಣ್ದಿರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಐವನ್ ಬಾಬ್.

ತುಮ್ಕಾಂ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ನಂಬರ್ ಯಾ ವಿಳಾಸ್ ನಾತ್ಲೊಹಾಂವ್ ಖಾಲಿ ಗ್ಲಾಸಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ.

 “ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತ್ , ಚಡ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಉಲೈನಾಕಾ. ಚಲ್ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್.” ಐವನ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ದಮ್ಕೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಟೀಪಾಯ್ಚೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊಂ. ಐವನ್ ಬಾಬಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪುಲ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ಅಯ್ಕೊನ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ ಪಪ್ಪಾ ಉಟೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ದೊರ್ಯೆರ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೊಟಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ. ತಾಕಾ ಚಡ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ತೊಟಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಪಪ್ಪಾ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಜೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಥಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ನಿತಾಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಂದುನ್ ದವರ್ ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಜೇವಾಣ್ ಮೇಜಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ. ಜೆವಾಣ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಿರಾಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಂ ತೊಟಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ಪೋಟಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.

 ವೊಣ್ತಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯಾಳಾ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನ್ ವರಾಂ ಸಾತ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಳ್ಯಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಘರ್ಚಿಂ ದಾರಾಂ ಜನೆಲಾಂ ಧಾಂಪ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮತಿ ಬಿತರ್‌ಚ್ ತೇರ್ಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ದಾರಾಕಡೆ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಅಮ್ಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಬಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ದಾರ್ ದಾಂಪುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಪ್ಪಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ಝಳ್ಕಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ಚ್ ದವರ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊಂ.

 “ಪುತಾ, ನಾಣಿ ತಾಪ್ಲ್ಯಾಗಿ?” ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಎಕ್ದಂ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ.

 “ವಯ್ ಪಪ್ಪಾಹಾಂವೆಂ ಮಟ್ವಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

 “ಮ್ಹಾಕಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಪುತಾ. ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಿ ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ನಾಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಪ್ಪಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಕಾ ದೊಸ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

 “ ಪಳೆ ಐವನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಪಾಲ್ಯಾಂ ರಾತಿಂ ಧಾ ವರಾಚಿ ಟ್ರೈನ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾಮೂ? ಆಯ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತುವೆಂ ವಿಭಾಡ್ಲೊಯ್. ಪಪ್ಪಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆದಾಳಾ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆ ಬಿತರ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಂ. ತುಂ ರಾವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ.”

 ದೂದಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಐವನ್ ಬಾಬಾಚೆಂ ದಾರ್ ಠೊಕ್ತಾಂ ಮುಣ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊನ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾರ್ ಠೊಕುನ್ ದುದಾಚೆ ದೊನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೊಂ. ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ತಿಳ್ತಾನಾ ಪಪ್ಪಾ ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿದ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಅನಿಕೀ ಡ್ ದುಖ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಜ್ಯಾ ಕುಡಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

 ***

 “ಪಪ್ಪಾ, ಅಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಧಾ ವರಾಂಚಿ ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ.” ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ತಾನಾ ಉಲಯ್ಲೊ ಐವನ್ ಬಾಬಾ.

 “.......” ಪಪ್ಪಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ನದರ್ ಬದ್ಲಿಲಿ ನಾಂ.

 “ಪಪ್ಪಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾಕಡೆ ಇಲ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಾಯೆಚೊ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಪರತ್ತ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ ಐವನ್ ಬಾಬಾನ್.

 “ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಅಪ್ಲಿ ನದರ್ ಐವನ್ ಬಾಬಾಚೆರ್ ಲಾಯ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾನ್.

 “ಪಪ್ಪಾ, ಮಜ್ಯಾ ಬಿಜಿನೆಸಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಘರ್ ಜಾಗೊ ಸಗ್ಳೊ ವಿಕಿಜಯ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆರ್ ತುಜ್ಯಾ ದಸ್ಕತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಧನಿ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅಸಾ. ತಾಣೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿತರ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಖಾಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತುಮ್ಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಅನಿಂ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ತುಮಿಂ ವರ್ಚೆ ಬರಿಂ ನಾಂ. ಮಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆ. ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದುಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ ಪಪ್ಪಾ.”

 ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾತ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಐವನ್ ಬಾಬಾನ್ಂಚ್ಚ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ.

 “ಪಪ್ಪಾ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಜರ್ ತುಕಾ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ವ್ರದ್ದಾಶ್ರಮ ಂತ್ ತುಕಾ ಭರ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಪಪ್ಪಾ ನಿರ್ದಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ.”

 ಐವನ್ ಬಾಬಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

 “ಪುತಾ ಜೀವನ್, ಏಕ್ ಪೆನ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆ ಪಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಐವನ್ ಬಾಬಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಪೆನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಸ್ಕತೆಚೊ ಜಾಗೊ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಪಪ್ಪಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊಯ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಸ್ಕತ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ಆಪುಣ್ ಜೀವಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ತ್ ಸಗ್ಳಿ ಪುತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಅತಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ಲಿ.

 “ಹಾಂವೆಂ ವ್ರದ್ದಾಶ್ರಮಾಂತ್ ರಾವ್ಯೆತ್ ಪುತಾ ಪೂಣ್ ಜೀವನ್ ಕಂಯ್ ವೆತಾಲೊ?” ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಖಂತ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ದೂಖ್ ಝಳ್ಕಾತಾಲೆಂ.

 “ತೊ ಕಾಂಯ್ ಮಾತಾರೊ ನ್ಹಯ್ ಪಪ್ಪಾ. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಖೆಲೆಂ ಅನಿಂ ಪುಣೀ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘೊಳೊಂದಿ.” ಐವನ್ ಬಾಬಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳೆಂ. ಅನಿಂ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಪಪ್ಪಾ ಮೆಜಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. ಪಪ್ಪಾನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ.

 ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ದುಖಾಂ ದೆಖ್ ಲ್ಲಿಂ. ಪಪ್ಪಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ ಅನಿಂ ಉಟೊನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ದೀಸ್ ತೊ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಮೌನ್ ಪಣಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾಣಾಂತ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾಂ. ಧರ್ತೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಪಪ್ಪಾ ಘರಾ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ದೊಳೆ ತಾಚೆ ಸುಜ್ಲ್ಲೆ. “ಪುತಾ ಜೀವನ್ ತಿಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಮಜ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಯೆ. ತಿಂ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊರ್ರ್ಯಾಚೊ ವಾಸ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ಪಪ್ಪಾ ಶೀದಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ.

 ನ್ಹಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ವರಾಂ ನೋವ್ ಜಾತಾನಾ ಅಮ್ಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ.

 “ಪಪ್ಪಾ ಜಾಗೊ ಅಸಾಗಿ ಜೀವನ್ ಐವನ್ ಬಾಬಾ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

 “ನಾಂ ಐವನ್ ಬಾಬಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ನೀದ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ತಾಣೆಂ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮುಳಾಂ.” ಹಾಂವೆಂ ಹಳ್ತಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 “ಬರೆಂ ತರ್ ಅಮಿಂ ಚಲ್ತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ತುಕಾ ಪುಕಟಾಚೆಂ ಖಾವಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಗಿ? ಅನಿಂ ಪಪ್ಪಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಅಸಾ. ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್. ಚಲ್ ಶರಲ್.” ಐವನ್ ಬಾಬಾ ಶರಲ್ ಬಾಯ್ ಅನಿಂ ಐರಲ್ ಬೇಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಂಗ್ಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಬಾಗಿಲ್ ದಾಂಪುನ್ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೊಂ. ಪಪ್ಪಾ ಜಾಗೊಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ.

 “ತಿಂ ಗೆಲಿಂಗಿ ಪುತಾ?” ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ಪಪ್ಪಾ.

 “ವಯ್ ಪಪ್ಪಾಮಟ್ವಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆಂ.

 “ಪುತಾ ಜೀವನ್, ಮಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದುಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ. ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳಾಂಯ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಅಜೂನ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ದರ್ ಪುತಾ ಹಿ ಪಾಂಚ್ ಲಾಖಾಂಚಿ ಚೆಕ್ಕ್. ತುಜ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾಂ. ಇತ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಅಸೊನ್ ಯ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಬಿಕಾರಿ ಜಾಲಾಂ.”

 ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸರಾಂರಾಂ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ತರೀ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಮನ್ ಹಾಳು ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುಂಕ್ನಾ.

 “ಪಪ್ಪಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಆಸ್ರೊ ದಿಲಾಯ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ಹಿ ಚೆಕ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಪಪ್ಪಾ. ಮಜ್ಯಾ ಜೀವಾಂತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಬಿಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೊಂ ನಾಂಯ್ ಪಪ್ಪಾ. ತುಜೆಂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬಯ್”. ಹಾಂವೆಂ ಪಪ್ಪಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ.

 “ ಪುತಾ ಹಿ ಚೆಕ್ಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪ್ಲೀಜ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ. ಅತಾಂ ವಚೊನ್ ನಿದೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಘರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಅಸಾ.” ಪಪ್ಪಾನ್ ಪರತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ ಲಾಖಾಂಚಿ ಚೆಕ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ತೆವ್ಶಿಂ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲಿ.

 ಪಪ್ಪಾಕ್ ಅನಿಕೀ ದುಖಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಜ್ಯಾ ಕುಡಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾಂ. ಮತಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮಸ್ತ್ ವೇಳ್ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಲೊಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿದ್ರಾ ದೇವಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕಳ್ಳಿ ನಾಂ.

ದಡ್ಬಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ಸಾಸ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಕದಮಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಪೇಟ್-ಬಿಚಾಣೆಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಪಪ್ಪಾ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪಪ್ಪಾ ಹಾಲ್ಲೊ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಲೊಂ. ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಪ್ಪಾಚಿ ಕೂಡ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಪಪ್ಪಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಅಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. “ವೆಚಿಕ್ ಪುತ್ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸುಖ್-ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ವಿಶೆವಾಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. 

*** - ***

- ಮೊನಿಕಾ ಮತಾಯಸ್ [ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ಮೊನಿಕಾ ಮತಾಯಸ್: ಶಾಂತಿಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾ ಡೆ’ಸಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಡಬ್ಲಿನಾಂತ್ (ಅಯರ್‌ಲೇಂಡ್) ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಅಜೂನ್ ಕೊಂಕಣಿ, ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಶೆಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್ ಪುರ್ಸತ್ ಕರ್ನ್ ತಿ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಬರಯ್ತಾ ತೆಂ ವಾಖಣೆಕ್ ಫಾವೊ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕಥಾ ಮುಖ್‌ಪಾನ್

ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ
ನಿಮಾಣೊ ನಿರ್ದಾರ್

ಅಂಕಣ್: ಚಿಮ್ಟೆ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]