ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅನುವಾದಿತ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  (SMS) ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ಸ್

ಮೂಳ್: ಬಂಗಾಳಿ, ವಿನೋದ್ ಘೋಸಲ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಡಾ. ವಿನ್ಸಿ, ಪಾಂಬೂರ್.

ತಪ್ಪಾಲಾಚೆರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಆಯ್ಚೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಳ್, ಕೊಣಾಲಾಗಿಂಯ್ ಸಯ್ರಣ್ ನಾ, ವೇಳ್ ನಾ; ಚಿಂತುಂಕ್, ಸಮ್ಜುಂಕ್. ಆನಿ ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮನ್ಶಾಭಾಂದ್ ಆನಿ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾಗೀ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್, ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ಆನಿ ಡಾ. ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಮೂಳ್ ಬೆಂಬಾಲಿ ಭಾಸೆಂತ್ಲಿ ಹಿ ಮಟ್ವಿಕಥಾ ವಾಚುನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಕಾ ಗಮ್ತೆಲೆಂ. 

- ಸಂ

(SMS) ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ಸ್

(ಮೂಳ್: ಬಂಗಾಳಿ, ವಿನೋದ್ ಘೋಸಲ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಡಾ. ವಿನ್ಸಿ, ಪಾಂಬೂರ್.)

SMS 1 : ಗುಡ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್.
SMS 2 : ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಪೂಣ್ ಸಾರ್ರಿ, ತುಜೆಂ ನಂಬರ್ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಹಾಂವೆ ಸೇವ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದೆಖುನ್ ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಶಿಗಿ?
SMS 1: ತುಂ ಮ್ಹಕಾ ವಳ್ಕಾನಾಯ್? ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ? ತುಜಿ ಮ್ಹಕಾ ಬರಿ ವಳೊಕ್ ಆಸಾ.
SMS 2: ಸಾರ್ರಿ. ಮ್ಹಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಕೋಣ್ ತುಂ?
SMS 1: ದಯಕರ್ನ್ ಗೆಸ್ಸ್ ಕರ್. ತುಂ ಮ್ಹಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಣಾಯ್.
SMS 2: ನಾ. ಮ್ಹಕಾ ಕಳಾನಾ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ ತುಂವೆ ರಾಂಗ್ ನಂಬರಾಕ್ ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್.
SMS 1: ನಾ. ಹಾಂವೆ ಸಾಕ್ರ್ಯಾ ನಂಬರಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ದಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ರೋಯ್ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಟುಟು. ವ್ಹಯ್ಮೂ?
SMS 2: ಸಾರ್ಕೆಂ. ತುಜಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಶಿಗಿ? ತುಂ ಚಲೊ ಯಾ ಚಲಿ?
SMS 1: ಚಲೊ. ತುಕಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಂ. ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಚೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಿ ತುಜಿ ಆವಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ.
SMS 2: ಹೂಂ!!! ಪೂಣ್ ಆನಿಕಿ ಮ್ಹಕಾ ತುಜಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

SMS 1: ಓ ಕೆ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆನಿಕಿ ಚಡ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಂ. ಸಾರ್ರಿ, ಹಾಂವೆ ತುಜೆಂ ಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ತುಂವೆ ವಳೊಕ್ ದರುಂಕ್ ಜಾಯ್.
SMS 2: ಹಾ... ಮ್ಹಕಾ ಬೋರ್ ಜಾತಾ.
SMS 1: ಪೂಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹೊ ಏಕ್ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೀಂತ್. ತುಂ ಘಂಟ್ಯಾ ಲೆಕಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ತೆ ಆರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಪಿಶೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ನಾಂಯ್ಗಿ ಆನಿ ತುಜಾ ಇಸ್ಟಾಂ ಕಡೆನ್ ಚ್ಯಾಟ್ ಕರ್ನಾಂಯ್ಗಿ?
SMS 2: ಪೂಣ್ ಮ್ಹಕಾ ತಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಸಾ.
SMS 1: ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿಯ್ ವಳೊಕ್ ಆಸಾ. ಬರಿ ಅಸಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್‍ಗಿ ತುಂವೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗೆಸ್ಸ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಹೊ ಏಕ್ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೀಂತ್.
SMS 2: ಜಾಯ್ತ್ ತರ್. ಮ್ಹಕಾ ಆನಿಕಿ ಥೊಡಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿ.
SMS 1: ತುಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆತಾಂ ಎಕ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ, ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ, ಸಾತ್ ದೀಸ್, ಚಾರ್ ವರಾಂ ಆನಿ ಸಾತ್ ಮಿನುಟಾಂ.
SMS 2: ಬಾಪ್‍ರೇ. ಹೆಂ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ?

SMS 1: ತುಜ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕಾನಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಜ್ರಾನ್ ಬೊಕುರ್ಲೆಲೆಂ ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಖತ್ ಆಸಾ. ಗುಲೊಬ್ ರಂಗ್ ತುಕಾ ಪಸಂದೆಚೊ. ತುಕಾ ಜೀನ್ಸ್ ಆನಿ ಟಾಪ್ ನೆಸೊಂಕ್ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್. ತುಂ ಮಟನ್ ಖಾಯ್ನಾಯ್ ಪೂಣ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ತಾಯ್. ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗಿ?
SMS 2: ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜಾಪ್ ಜಾಲಾಂ. ತುಕಾ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯೊ.
SMS 1: ಆಮ್ಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಬರಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.
SMS 2: ಮ್ಹಜಿಂ ಬೊಟಾಂ ದುಕ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಕಾ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಏಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಕರ್ ನಾಂ ತರ್ ಹೊ ಖೆಳ್ ರಾವಯ್.

SMS 1: ಓ. ಕೆ. ಹಾಂವ್ ರಾವಯ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ತುಜಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಹುಶಾರ್ ಚೆಡ್ವಾನ್, ಫುಡೆಂ ಸಾಫ್ಟ್‍ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಲ್ವೊಣಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್.
SMS 2: ತುಕಾ ಹೆಂ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ? ಜಾಯ್ತ್ ತರ್. ಆನೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ. ತುಜೊ ಪತ್ತೊ ಸಾಂಗ್.
SMS 1: ತುಜಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸರ್.
SMS 2: ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್?
SMS 1: ಮೊಸ್ತ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಂ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ದಿಸ್ತಾ. ತುಜಾ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಕ್ ಪಿಂಕ್ ಪೈಂಟ್ ದಿಲಾ.
SMS 2: ಕಿತೆಂ? ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ತಿಳುಂಕ್ ಜಾತಾಗಿ?
SMS 1: ತಿಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಕಾ ನಾ. ಮ್ಹಕಾ ಕೆದಾಳಾ ಮನ್ ಜಾತಾ ತೆದಾಳಾ ತುಜಾ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ.
SMS 2: ತುಂ ಹದ್ದ್ ಚುಕೊನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್.
SMS 1: ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಮ್ಹಕಾ ಪಾತ್ಯೆ.
SMS 2: ತುಜೊ ಪತ್ತೊ ಮ್ಹಕಾ ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ಕರ್.
SMS 1:
134/5. B. C. Street, Kolkata, 700 118.
SMS 2: ತುಂ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾಯ್. ಹೊ ಮ್ಹಜಾ ಘರ್ಚೊ ಪತ್ತೊ.
SMS 1: ಮ್ಹಜೊ ಪತ್ತೊಯ್ ತೊಚ್ಚ್.
SMS 2: ದಯಕರ್ನ್ ಕಂಚಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?
SMS 1: ಚವ್ತಿ ಮಾಳಯ್. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂ. 4 ಜಿ.
SMS 2: ಪಿಶೆಂ ತುಕಾ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಚೆಂ ನಂಬರ್.
SMS 1: ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ತೆಂಚ್.
SMS 2: ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್. ಹಾಂವ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾಂ.
SMS 1: ದಯಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್. ತುಜಾ ಕುಶಿಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಆಜ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ? ಆಜ್ ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕ್ ನಯ್ಗೀ?
SMS 2: ಓ ಡ್ಯಾಡಿ. ಹೆಂ ಕಸ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ನಂಬ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ದಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಜ್ ಕರ್ತಾಯ್. ತುಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ?
SMS 1: ತುಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್. ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಆಜ್ ನಂಬರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಸೇವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾ ತಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ. ನಾಂ ತರ್ ನಾ. ಹಜಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಕಾ ವಳೊಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಏಕ್ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಬರಯ್ಲೆಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಪುಣಿ ಬರಯ್ಲೆಲ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ದರ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಮತಿಂತ್ ಜಿಕುನ್ ದರ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಮಿಶಿನಾಚಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ.
SMS 2: ಮ್ಹಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಭಾಗಿ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ತುಕಾ. ತುಕಾ ಕಸ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾಯ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಕಾ.
SMS 1: ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ತೆಂ ತುಂ ದಿಶಿಗೀ?
SMS 2: ಖಂಡಿತ್. ಹಾಂವ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ.
SMS 1: ಆಜ್ ತುಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾರ್ ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆನ್ ಚ್ಯಾಟ್ ಕರ್ನಾಕಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಗಾತ್ ಬರಯ್. ತೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಬರಯ್ಲೆಲೆಂ ಕಾಗಾತ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾತೆಲಿ.

****** ******

[ಅಕ್ತೋಬರ್, 2016]

 

ಡೊ. ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್: ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಲೇಖಕ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ಅಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಮಟ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದಿಯೆಸಿಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಯ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಡಾ.ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಸಂಧೇಶ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಯು.ಆರ್.ಅನಂತ್‌ಮೂರ್ತಿಚೊ ’ಗ್ಯಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಸಂಸ್ಕಾರ’ ಕೃತಿಯೆಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಭಾರ್ ಪದಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]