ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ವಿಡಂಬನ್] ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್   [ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್]

'ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್' (ಗ್ರೇಶನ್ ಪಿಯುಸ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ) ಕುಲ್ಶೇಕರಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ, (ಆತಾಂ ಪಾಲ್ದಾನೆ ಫಿರ್ಗಜ್). ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ 190 ಕಥಾ/ವಿನೋದ್-ವಿಡಂಬನಾಂ, 224 ಕವಿತಾ, 322 ಲೇಕನಾಂ, 103 ವಯ್ರ್ 'ತೀನ್ ಖಿಳೆ', ತಸೆಂ 35 ಆಂಕ್ಯಾಂನಿ 5 ಸಾಂಕಳ್ ಲೇಕನಾಂ, 101 ಸಬ್ದಾಂ-ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ 1200 ಚೆಕೀ ಚಡ್ 'ಹಾಸ್ಕುಳೆ' ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ 'ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಖಾಂ' ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್' ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ಚಿ 1972 ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಕಾನಡಿಂತ್‍ಯೀ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್, ಏಕ್ ಅಧುರೆಂ ಪಿಂತುರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಚಿ ರಾಣಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ (ಸಾಂಗಾತಿ ಬರವ್ಪಿ), ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಆನಿ ಪೆನ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ - ತಾಚಿಂ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. 'ಪುಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ' ಆನಿ 'ಶಿಮ್ಟಿ ಪಳೆ ವಾಂಕ್ಡಿ' - ತಾಚ್ಯೊ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿ.
ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಆನಿ 5 ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್‍ಯೀ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಚಿ ಕಥಾ 'ಕಡಿ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಸತ್ರಿ' ನಾಟ್ಕುಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲಾ.

ತಾಕಾ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ (1998), ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಎಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ 'ಮಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿ' ಪುರಸ್ಕಾರ್/ಸನ್ಮಾನ್ (2007), ಪಾಲ್ದಾನೆ ಫಿರ್ಗಜೆ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ (2013) ಲಾಭ್ಲಾ. ತಾಚಾ ಅವಿರತ್ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಚಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ 2012 ವರ್ಸಾಚಿ 'ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ.

ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ 'ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ', ಆನಿ 'ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುಲ್ರ್ಯೊ' ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್.

2. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್  [ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್]

 
    ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಆತ್ಮೊ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಗಾ ತೆಣೆಂ ಉಬೊನ್ ವೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಚರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾತ್ಲಿಂ. ಪತಿಣ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ವೋರ್ನ್ ಚಾಳ್ತಾಲಿ. ಪೂತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ವ್ಹಡಾಂಚಿ ವೀಡಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಧುವ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ 'ಚ್ಯಾಟಿಂಗ್' ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಕೀ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಜಾಲಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪೊಪಾಯೆ ರೂಕಾ ಮುಳಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಟುಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ - ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಲ್ಲೊಂ - ಹಾಂಕಾಂ ತೆಗಾಂಯ್ಕೀ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ !

       ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪಿಡಾ ನಾತ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಕಾಳಿಜ್ ಲಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲಿವರ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ದೊತೊರಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ - "ಸೊರೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಿಯೆನಾಕಾ, ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾತಲೊ ! ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಖಂಡಿತ್ ವೊಡಿನಾಕಾ, ಪೊಪಿಸ್ ಝಳಯ್ತೆಲಿ !!" ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ರಿತಿರ್ 'ಎಡ್ಜೆಸ್ಟ್' ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರೀ ಹೆಂ 'ಪೆಗ್ಗ್ ಆನಿ ಧಮ್ಮ್' ದೊನೀ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಚುರುಟ್ ಸಯ್ತ್ ವೊಡ್ತಾಲೊಂ, ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಹಾತಿಂ ಧರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. "ತಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಚಿ ಸೊಡ್ ಸಾಯ್ಬಾ" ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ ದೆಕುನ್ ಬಿಡಿ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. "ತ್ಯಾ ಬಿಡಿಯೆಚೊ ಧುಂವರ್ ಪೊಪ್ಸಾಕ್ ಧಾಡಿನಾಕಾ ರೇ ಪುತಾ" ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಬಿಡಿ ಉಡವ್ನ್ ಪಾನ್-ಫೊಡ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ನಂತರ್ ಬೀಡಾ ಚಾಬಾಲಾಗ್ಲೊಂ. ಹಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್‍ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೂಡ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲೆಂ. ತೇಂಯ್ ವರ್ಗಾನಾ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾಜುಚೊ ಮಾತ್ ಸೆಂವ್ತಾಲೊಂ, ತೊ ಅನ್ಕಿಟಿ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ಮಾತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಮ್, ವೊಡ್ಕಾ, ಜಿನ್, ಕಂಟ್ರಿ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಘೊಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಬಿಯರ್ ಆನಿ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಮಾತ್ ಭರ್ತಾ, ಆಮಾಲ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಪರತ್ ವ್ಹಿಸ್ಕಿಚ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಧುಂವ್ರಾ ಸೆವನ್ ಆನಿ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ಣೆಂ ಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್‍ಶೆಂ ಜಾಲೆಂ.

       ಕಾಲ್ಚೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನ್ ಬೋವ್ಶಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ವ ಪುತಾ-ಧುವೆಕ್ ಖಂಚಾಯ್ ರಿತಿರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ನಂತರ್ ಕಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥೋಡೆ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ -

       ಪತಿಣೆಚಿ !

       ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಹಾಲಾನಾತ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಧೊಂಕುಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಹಲ್ಕಂದಿನಾತ್ಲಿ ದೆಕೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಚ್ಹಾಯೆಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಫುಟೊನ್ 'ಟಣಲ್ಲ್' ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕೀ, ತಿಣೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಆಕ್ರಂದನಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರುಂಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ.

       ತಿಚ್ಯೆ ಬೊಬಾಟೆನ್ ಆನಿ ಫಟಾಫಟ್ ತಿಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಡ್ಣ್ಯಾ-ವಿಳಾಪಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಧುವ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ರಡ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೋಯರಾಕ್ 'ಖೋರಸ್' ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ !

       ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪತಿಣೆನ್ ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಧ್ರ್ಯಾಕ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಫುಟಂವ್ಚೆಂ ವೆರ್ಥ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುತಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರ್ಮುಡಾ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆಂ, ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಬನಿಯನ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಬರೇಶೆಂ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೂತ್‍ಯೀ ಬರೇಶೆಂ ಪೇಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೊ ತರ್ ಧುವ್ ಕೋಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಜೀನ್ಸ್ ಆನಿ ಟೀಶರ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ನ್ಹೆಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಬಾರೀಕ್ ಚೇಯ್ನ್ ಆನಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಘಾಲುನ್, ಇತ್ಲೆಂ ದಾಟ್ ಮೇಕ್‍ಅಪ್ ಸಾರವ್ನ್ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಪರಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ದೊದೋನ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಂಯ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

       ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಗಾಂಯ್ ತೀನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಕರ್ಡಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ತೆಣೆಂ-ಹೆಣೆಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ, ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ಲಿಂ. ಫಟಾಫಟ್ ಏಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲೆಂ.

       ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲಾಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಕರುನ್, ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ 'ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರುನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಾಣವ್ನ್, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೂಟ್ ನ್ಹೆಸವ್ನ್ ಮೊಶ್ರ್ಯುವರಿಂತ್ ಚೆಪ್ಲೊ !

       ಮ್ಹಜಿಂ ಕೊಣೀ ಖಾಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ 'ಫೋರಿನ್' ನಾಂತ್. ತರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಡೆಂ ನಿಕೆಪುಂಚೊ ದೀಸ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಹಕ್ಕಾದಾರಾಂನಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿಘಂಟ್ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಐಸಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿಂತ್ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ !??

       ದೋನ್‍ಂಚ್ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ! ಟೆಲೆಫೋನ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಈಮೇಲ್ ಧ್ವಾರಿಂ ತಸೆಂ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟಾರ್ ಆನಿ ಕೋರಿಯರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿಂ ಆನಿ ಪುತಾ ಧುವೆಚಾ ಈಷ್ಟಾಂನಿಂ ಕಾರ್-ಬಾಯ್ಕ್-ಸ್ಕೂಟರಾಂಚೆರ್ ಖುದ್ ವಚೊನ್‍ಯೀ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಟ್ಲಿಂ.

       ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಫೊರಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಖುರಿಸ್ ಫುಲಾಂನಿ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ, ತಾಚೆ ಪಂದಾಕ್ 'ಡೆಡ್ಡಿಂಗ್' ಮ್ಹಣ್ ಈಂಗ್ಲೆಜ್ ಅಕ್ಶರಾಂ ! ಭಿತರ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ : ಹಾಂವ್ - ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಲೆಮೆಂತಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ ಕಾಮತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಶೋಭ್‍ರಾಜ್ ಆನಿ ಶೋಭನಾ ಸವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ವತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ಸಾತ್ ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಕಾಳಿಂ ಧಾ ವರಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿ - ಬೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಇಜಿದೊರ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ತಿಯೊದೊರ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಸೆರೆಮನಿ --- ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸಭಾರ್‍ಶಾ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಭೆಟವ್ಣೆನ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚೆರ್ ಕೂಡ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಕ್ ನಿಕೆಪುಂಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಲೆ. ನಿಕೆಪಣಾ ನಂತರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಬಾರಾ ವರಾರ್ ಭುಜಾವಣೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತುಮಿಂ ಸರ್ವಾನಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಕೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಅಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂ.

       ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮೊಶ್ರ್ಯುವರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಫಾಳ್ ಥಂಡಿಯೆಂತ್ ಕುಲ್ಕುಲೊನ್ ಥಂಡ್‍ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವೊಂಚ್ ಮೆಲೊಂ ! ಕೊಟ್ಟಾಯ್ ಜಾಲೊಂ !! ಪೂಣ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಮಾತ್ ಜಾಲೊಂನಾಂ !!!

       ದೆಕುನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಚೊ ಕಾಡ್ನ್ ಪರತ್ ಏಂಬುಲೆನ್ಸಾಚೆರ್ ಘಾಲುನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ. ಸೂಟಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬರೊಚ್ ಸೊಭ್ತಾಲೊಂ ಜಾಯ್ಜೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ದೋನ್ ಬಾಂಕಾಂಚೆರ್ ಹಾಂತ್ಳುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಬಾಚಾ ಪುಡ್ವ್ಯಾಚೆರ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ. ಭಂವ್ತಿಂ ಮಿಣ್ಮಿಣ್ಚೆ ದಿವೆ ಝಳಯ್ಲೆ. ಸ್ಟೀರಿಯೊಚೆರ್ ರಂಗೀನ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಘಾಲೆಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚೆರ್, ಕೆಮರಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಶೆಂಭರೊಂ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಖೆಟ್ ಜಾಲಿ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಆನಿ ಪಪ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡೆ ದಾದ್ಲೆ ಹಳೂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ವೆತಾ-ಯೆತಾಲೆ. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿ ಕಿತೆಂಗೀ ವೊತ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಗಳಗಳ ಆವಾಜ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ ತಸೆಂ ನಾಕಾಕ್ ಕಸಲೊಗೀ ಆಮಾಲಿತ್ ಪರ್ಮಳ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ ! ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಬರ್‍ದಸ್ತ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಉದಾರೆಂ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ.

       ಫುಲಾಂಚೆ ಖುರಿಸ್, ರೀದ್, ಬುಕ್ಕೆ, ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಕಾಂಟೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೆರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ ಇತ್ಲೆ ಜಡ್ ಜಾತಾಲೆ ಕೀ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲೆಂ ವಾರೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಂ. ವೀಡಿಯೊ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಲೊ 'ಫ್ಲೇಶ್ ಲಾಯ್ಟ್' ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಮಾರವ್ನ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿತಾಲೊ. ತೆಣೆಂ ಕಾಕುಳ್ತಿ ಮಾಯೆಚೊ ತೇರ್ಸ್, ಸದಾಂಚೊ ವೀಸ್ ಖಣಾಂಚೊ ತೇರ್ಸ್, ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಕಂತಾರಾಂ, ಗೀತಾಂ, ತೆ ವಯ್ರ್ "ಜೆಜು ಭೊಳ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕರ್ ಕಾಳಿಜ್ ತಾಚೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಸಾರ್ಕೆಂ" ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಭರೊಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಗಾಪ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಪೆಚಾಡ್ಲಿಂ.

       ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ - ತಿ ಆಜ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹೊಕ್ಲೆಪರಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲಿ. ತಿಣೆಂ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ಬೋವ್ಶಾ ಕಾಲ್-ಪೋಯ್ರ್‍ಚ್ ನವೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಂಗಾರ್ ಭಾಂಗಾರ್-ಶೃಂಗಾರ್ ಕರುನ್ ತಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮಂತನಾಂತ್ಲಿ ಮದಾಮ್ ತಶಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಛೆ ! ತಿಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾ ಸಯ್ತ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲಿ ಸೊಭೊಂಕ್ ನಾ. ಏಕ್ ಘಡಿ ಸಯ್ತ್ ತಿ ರಡ್ಲಿ ನಾ, ಆಸ್ಕಾರ್-ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಚಡಿತ್ ಸಂತೊಸಿತ್ ಆಸಾ ತಸಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಜಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ತಸೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಧುವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದುಕೇಸ್ತ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ಕೊಣಾಕಡೆನ್‍ಗೀ 'ಚ್ಯಾಟ್' ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಗಾಂಯ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್-ವೀಡಿಯೊಗಾರಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಕುರ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂನಿಂ 'ಪೋಝ್' ದೀವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

       ಫುಲಾಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಕಾರಾಚಾ ಟೋಪಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪೇಟ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಾಹನಾಂಚಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಬೆಂಡ್ಕಾರ್‍ಯೀ ಟೆಂಪೋಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಬಾಯ್ಲಾ-ಫೊಲ್ಕಾ ಬೀಟ್ಸ್ ಮಾರುನ್ ಮರ್ಣಾಚಿಂ ಕಂತಾರಾಂ ವ್ಹಾಜಯಿತ್ತ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆ.

       ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬಾರಾ ಪಾದ್ರಿ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ದರ್ಭಾರಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್. ನವಿಂಚ್ ಸಂಗೀತಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲಿಂ ರಂಗೀನ್ ಕಂತಾರಾಂ, ಇಗರ್ಜ್‍ಭರ್ ಎಕ್ಶೆಂ ವೀಸ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಪೆಟೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ದುಖಾಳ್ ಮರ್ಣಾಚಿಂ ಕಂತಾರಾಂ ಏಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಲಗ್ನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ತಸೆಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ನಾ, ಮಾಗ್ಲೊಯ್ ನಾ, ಗಾಯ್ಲೆಂಯ್ ನಾ. ಬಹುಶಃ ಹಾಂವ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಹೆಂ ಮೀಸ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಸ್ತೆಲೆಂ.

       ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಯಾಜಕ್ ಸರ್ವ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೊ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ವೆದಿರ್ ಚಡ್ಲೊ. "ಆತಾಂ ಭುಜಾವಣ್ ಆನಿ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚಿನಾ. ತಿ ಮಾಗಿರ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ 'ಟೋಸ್ಟ್' ದಿತಾ ತೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊ. ದೆಕುನ್ ಮೊಡೆಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ತಚ್ ಪೇಟ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರ್ಚಿ !" ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಆಗ್ಮೆಂತಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೂಟಾಕ್ ಅಭಿಶೇಕ್ ಕೆಲೆಂ, ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾರ್‍ಯೀ ಪಡ್ಲೆ. ಹೆರ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಉರ್ಲೆ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಖಾಸ್ ದಾಯ್ಜ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟೆಚಾ ಭಂವ್ತಿಂ ರಾವೊನ್ ವಿವಿದ್ ಭಂಗೆನಿಂ ವೀಡಿಯೊ ಆನಿ ಫೋಟೊ ಕಾಡುನ್ ಜಾತಚ್ ಕಸೇಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಟ್-ಬಾರಾ ಜಣಾಂನಿ ಪೆಟೆಚಾ ಹಾತಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಬದ್ಲುನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ತಂಬಾಚೆ ಸುವಾತೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮುಕಾರ್ ಕಾಂಪಾರ್ ವೆಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಗ್ಳೆಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್-ಹಾಸೊನ್ ವೆತಾಲೆ. ಚಾರ್ ಬೊಡಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಡ್ಕುರಿಂ ಕಂತಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. ಫೊಂಡಾಕಡೆನ್ ಬಾರಾ ಯಾಜಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಟೆ ವಯ್ರ್ ಬಾರಾ ಖೊರಿಂ ಮಾತಿ-ರೇಂವ್ ಪಡ್ತಿ !

       'ದ ಗ್ರೇವರ್ಸ್' ನಾಂವಾಚಾ ಯೂಸುಫ್ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಫೊಂಡ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಿಮೆಟೆ ಫಾತ್ರಾಂನಿಂ ಬಾಂದುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ ಮ್ಹಜಿ ಪೇಟ್ ದೆಂವಂವ್ಚಿ, ರೇಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪುರ್ಚಿ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಗ್ರಾನಾಯ್ಟ್ ಫಾತ್ರಾಚಿ ಶಿಳಾ ಧಾಂಪ್ಚಿ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಲೆಂ.

       ಫೊಂಡಾಕಡೆನ್ ಪರತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕೂಡ್ ಆಗ್ಮೆಂತಾನ್ ಪರತ್ ಶೆಣಾವ್ನ್ ಭಿಜಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಯೇನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್‍ಯೀ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗೊನ್ ಕಂತಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಮೊಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚೊ, ಪುತಾ ಆನಿ ಧುವೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಆಂತ್ರಳಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರಡ್ಲಿ, "ತುಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಆಸಾ ? ಏಕ್ ಉತರ್ ಸಾಂಗ್ತೊಯ್, ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪಯ್ತಿಂ, ಸ್ಪೆಶಲ್ ರೂಮಾಂತ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕರಯ್ತಿಂ, ವೋರ್ನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ, ಖಾವ್ನ್ ಪುಣೀ ವೆತೊಯ್ ..." ಬಾರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಣೆಂ 'ಐ ಲವ್ ಯೂ ಟೂ ಮಚ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಖಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ಆಯ್ಲೆ ! ಪುತಾ-ಧುವೆನ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಧವೊ ತುವಾಲೊ ಧಾಂಪ್ತಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಳಾಪ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ವೀಡಿಯೊ-ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರಾಂಕ್ ಫೋಟೊ ಬರೆಚ್ ಯೇಶೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಡೆಂ ಕರುನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಹಾಯ್ ! ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ - ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ.

       ಪೆಟೆಚೊ ಏಕ್ ಖಿಳೊ ಕಸೊ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾರ್ಕೊ ಬಸ್ಲೊನಾ. ಸಹಾಯಕ್ ಚಾರ್-ಚವ್ಗ್ ಉರ್ಡಾತಾತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಖಾಂತೀ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಪೇಟ್ 'ತೀನ್ ಖಿಳೆ' ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ದೊರಿಯೆ ಧ್ವಾರಿಂ ಫೊಂಡಾಕ್ ದೆಂವಯ್ಲಿ, ಪುಣ್ ತಿ ದೆಂವಯ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ದೊರಿ ಚುಕ್ಲಿ ಆನಿ ಪೇಟ್ ಎಕೆ ಕುಶಿಕ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್ಲಿ ! ಫೊಂಡ್ ಚಡ್ ಬಾರೀಕ್ ಖೊಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ನೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಶಿಚ್ ಸೊಡುನ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಏಕ್ ಖೊರೆಂ ರೇಂವ್ ಉಡಯ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ದಾವೆ ಕುಶಿಕ್ ನಿದೊನ್ ಉರ್ಲೊಂ. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಗಾಂಢ್ ಖಂಯ್ಚೆ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ ? ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ತಿತೀನ್ ಮುಟಿ ರೇಂವ್ ಉಡವ್ನ್ 'ಮಾರ್ ಗೆಲಿ ಕಶೀಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಥಂಯ್ ವಾಳಯ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡುನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿಂ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ವಿನ್ಸೆಂಟಾನ್ ಮಾತ್ ಯೆದ್ದೊ ವ್ಹಡ್ ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಪೆಟೆ ವಯ್ರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಜೆ ಕಾನ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಜಾಲೆಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ !

       ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿಂ ಎಕೆಕ್ ಮೂಟ್ ರೇಂವ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ರೀದ್-ಖುರಿಸ್-ಬುಕ್ಕೆ ಪಿಸ್ಡುನ್ ತಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಪೆಟೆ ವಯ್ರ್ ಉಡವ್ನ್ ಸಾಲಾ ಕುಶಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಚಾಮಾದೊರಾನ್ ರೆಂವೆನ್ ಫೊಂಡ್ ವೆವೆಗಿಂ ಭರ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಗ್ರಾನಾಯ್ಟ್ ಶಿಳಾ ಧಾಂಪ್ಲಿ ! ತಾಚೆರ್ ಉರುಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಮಾಂಡುನ್, ಸಿಮಿಟೆಚೊ ಖುರಿಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಖೊಂವವ್ನ್ ಚಾಮಾದೊರ್‍ಯೀ ಹೊಲಾಕ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

       ಮ್ಹಾಕಾ ಪೆಟೆಚೆ 'ತೀನ್ ಖಿಳೆ' ಸುಟವ್ನ್ ಕಸೆಂ ಪುಣೀ ಫೊಂಡಾತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಂಪ್ತೊಲೊ. ತ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಕಸೆಂ ಪುಣೀ ಕರುನ್ ತೆ ಖಿಳೆ ಹಾಂವ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ತೊಲೊಂ ಆನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಯ್ ಭಳ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಶಿಳಾ ದೆಗೆಕ್ ವೊಂದಾಯ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಪಥ್ ಮಾರ್ಲೆಂ !

       ಸಾಲಾಂತ್ ವೇದಿ ಸುಂದರ್ ರಿತಿರ್ ಸಜಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ರಾಯಾಳ್ ಕದೆಲ್. ಫುಲಾಂಚೊ ಭವ್ಯ್ ಅಲಂಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಲ್ ಆನಿ ಸಾಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಟಿ ವರೇಗ್ 'ಡೆಕೋರರ್ಸ್' ಥಾವ್ನ್ ಸೊಬೀತ್ ಡೆಕೋರೇಶನ್. ದನ್ಪಾರ್ ತರೀ ಮಿಣ್ಮಿಣ್ಚೆ ರಂಗಾಳ್ ದಿವೆ ಸಾಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊತಾಂತ್ ಸೊಭ್ ದಿತಾಲೆ ! ಸಾಲಾಂತ್ ವೆದಿ ಮುಕಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ಟೇಂಡಾರ್ ಚಾರ್ ಅಂತಸ್ತಾಂಚಿ ಕೇಕ್ ! ವಯ್ರ್ ವಿಮಾನಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂನಿಂ ಭರ್‍ಲ್ಲಿ ದಾಲಿ ! 'ಡೆತ್ ಬೀಟ್ಸ್' ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಪದಾಂ ! 'ಫ್ಯೂನರಲ್ಸ್' ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕೇಟರರ್ಸಾಂಚೆಂ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ! ವರಾಂ ಸಾಡೆ ಬಾರಾ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಸಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂ, ಈಷ್ಟಾಂ, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಮದೆಂ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಯ್ ಘುಸ್‍ಲ್ಲೆ ದಿಸ್ತಾಲೆ.

       ಎಮ್. ಸಿ. ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಫ್ರೇಮ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಫೊಟೊ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರುನ್ ಧರುನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ತೀನ್ ವಾಟಾಂನಿಂ ಭಂವ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ-ದಾವ್ಯಾಕ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಧುವ್ ಚಮ್ಕಾಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ, ತರ್ನಾಟಿಂ, ಭುರ್ಗಿಂ ಸಬಾರ್ 'ಡೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್' ಕರುನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಗೆಲಿಂ. ಥೊಡಿಂ 'ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಡೇನ್ಸ್' ಕರುನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲಿಂ ತೆದ್ನಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನಾಚ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ 'ಪೆರ್ಮಾರಿ ಡೇನ್ಸ್' ಕರ್ತಾ ತಸೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ನಂತರ್ ಫೊಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಮಾತ್ 'ಲಾಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಝ್' ನಾಚ್ಲಿ ! ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಪುತಾ-ಧುವೆನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಶಿಮ್ಟೆಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಬರೆಂಚ್ ನಾಚ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ನಂತರ್ ಮ್ಹಜಿ ತಸ್ವೀರ್ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ದವರ್ಲಿ. ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ತಾಚೆರ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಶಿಂವರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ಲಿ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಫುಲಾಂ ಚುರ್ಯಾಚೊ ಶಿಂವರ್ ಪರತ್ ಶಿಂಪ್ಲೊ, ಆನಂದ್ ಪಾಚಾರ್ಲೊ, ಸಂತೊಸ್ ದಾಖಯ್ಲೊ. ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ಜೋರಾನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಆನಿಕೀ ಧೊಲ್-ತೊಂಬೊರ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ !

       ಎಮ್ಸಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಏಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಕ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಎಮ್ಸಿನ್‍ಂಚ್ ತೊ ಸಾರ್ಕೊ ರಾವಾಶೆಂ ಕೆಲೊ. ಗರ್ನಾಳಿ ಫುಟ್ಲ್ಯೊ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ಲೆ ಆಡ್ ಲೊಳ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ.

       ವಾಯ್ನಾಚೆ ಚಿಕ್ಣಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಕೆಕಿಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ವಾಂಟುನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವ 'ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ' ಆರ್ಪುಂಕ್ ತಸೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಲೊ 'ಟೋಸ್ಟರ್' ವ್ಹಡ್ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್ (?) ಘೆವ್ನ್ ಮಾಯ್ಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ನೆಣಾಂ; ಯೆದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪಳೆಲ್ಲೊಯ್ ನಾ. ಎಮ್ಸಿನ್ ತಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಕೀ ತೊ ಭಾಡ್ಯಾಚೊ ಮ್ಹಣ್. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ಭೊಳೊ, ಸಾದೊ, ಪಾಪ್ ಬೊಬೊ, ಹುಶಾರ್, ಜಾನಿ, ಜಾಣಾರಿ, ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ, ಭಕ್ತಿವಂತ್, ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿಚೊ, ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೊ, ಮೊಗಾಳ್, ಮೊವಾಳ್, ದಯಾಳ್, ಧರ್ಮಿಷ್ಟ್, ದಾನಿ, ಉದಾರಿ, ಆದಾರಿ, ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊ ತಸೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಪತಿಣೆಚೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಕೀ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ, ಸದಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೊ, ಕಸಲಿಚ್ ಪಾಡ್ ಸವಯ್ ನಾತ್ಲೊ, ಕಸಲೆಂಚ್ ಪಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್, ಫಾಕಿವಂತ್, 'ಫೇಮಸ್', ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ....

       ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ "ತೊ ತುಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಕಾ, ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತುಕಾ ಸಹಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಜತ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಭುಜಾವಣ್‍ಯೀ ದಿಲಿನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವ್‍ಯೀ ಮಾಗ್ಲೊನಾ.

       ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಚೀಯರ್ಸ್' ಜಾತಚ್ ತಾಣೆಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪತಿಣೆನ್ ಮಾಯ್ಕಾ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ "ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ" ಮ್ಹಣ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ ತಿ ವಿಸರ್ಲಿ.

       ವ್ಹಯ್. ತೆ ನಂತರ್ ಕಾಂಪಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ಆಯ್ಲಿ - ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ಆನಿ ಬಿಯರ್. ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಚಾಕ್ಣೆಂ - ಕೊಂಬಿಯೆಚೆ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾಯ್ ಆನಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ !  ಸೊರ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಮೆಲಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಸೊರ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ !

       ನಂತರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಯಾಜಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಎಮ್. ಸಿ. ನ್‍ಂಚ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘಾಲೆಂ. ಚಿಕನ್ ಆನಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ! ಲಗ್ನಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಕೀ ಚಡ್ ರುಚಿಚೆಂ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿಚೆಂ ಮಾಸಾ ಜೆವಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಧೇಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ !

       ತೆಣೆಂ ಥೊಡೆ ಜೆವ್ಣಾ ಕಾಂಪಾರ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಹೆಣೆಂ ಥೊಡೆ ಪರ್ದೆಶಿ ಪದಾ-ಸಂಗೀತಾಚಾ ತಾಳಾಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪಂದ್ರಾ ರಿತಿಚೆ ನಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಯೀ ಡಿಸ್ಕೊ-ಬಾಯ್ಲಾ-ಫೊಲ್ಕಾ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಜಿ ತಸ್ವೀರ್ ಉಕಲುನ್ ಧರುನ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂಯ್ 'ಡ್ಯಾನ್ಸ್' ಜಾಲೆಂ. ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಮಾತ್ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ದೆಗೆಕ್ ಪೆಟವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಾತಿ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಶಿಲೊಣ್ಯೊ, ಕುಕಾರ್ಯೊ, ವಿಸಿಲ್ಯೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್‍ಯೀ ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೆಡೊ ಮಾರುನ್ ಧರುನ್ ನಾಚ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಬೀಟ್ ಗ್ರೂಪಾಚಾಂಕ್ ಆನಿ ಬ್ರಾಸ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪದಾಂ ಸಂಗೀತಾಚೆ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಚಲ್ಲೆ.

       ನಂತರ್ ಎಕೆಕ್ಲಿಂಚ್ ಕಾಂಪಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಹಾತಾನಿಂ ಆಪಡ್ನ್ ಉಮೊ ಘೆವ್ನ್, ಮೊಜೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳವ್ನ್, ಗಾಲಾಚೊ ಭೆಜ್ ಘೆವ್ನ್, ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್, ಹರ್ದೆಂ ಲಾಗವ್ನ್, ದೊನೀ ಗಳ್ಯಾಚೆ ದೊನೀ ಕುಶಿಂಕ್ ವೆಂಗೊನ್, ಹಾಸೊನ್ 'ಥೇಂಕ್ಸ್' ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲಿಂ.

       ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಸರಾರ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಸಾಂ ಪೆದ್ರುನ್ 'ಎಪೋಂಯ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಟಾಯ್ಮ್' ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಜ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಪಾವ್ಣೆಂ ತೀನಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.
       ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ವಜ್ರಾಂಚೆಂ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಮಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂನಾಂ!

       ಆನಿ ತಿಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ನಾಚ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಸೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ವಳ್ಕೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾಂ !!

(- ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್, ಜೂನ್ 2016)

 

herolpius@gmail.com

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್: ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಲೇಖಕ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್‌ಕಾರ್, ವಿಡಂಬನ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ಚಾಳೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಅಜೂನ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಡಂಬನಾಂ
ಮಾಂಡೊ ಖಡ್ಡೊ ಜಾಲಾ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]