ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ವಿಡಂಬನ್] ಮ್ಹಜಿ ವಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಯೇ?  [ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್]

'ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್' (ಗ್ರೇಶನ್ ಪಿಯುಸ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ) ಕುಲ್ಶೇಕರಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ, (ಆತಾಂ ಪಾಲ್ದಾನೆ ಫಿರ್ಗಜ್). ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ 190 ಕಥಾ/ವಿನೋದ್-ವಿಡಂಬನಾಂ, 224 ಕವಿತಾ, 322 ಲೇಕನಾಂ, 103 ವಯ್ರ್ 'ತೀನ್ ಖಿಳೆ', ತಸೆಂ 35 ಆಂಕ್ಯಾಂನಿ 5 ಸಾಂಕಳ್ ಲೇಕನಾಂ, 101 ಸಬ್ದಾಂ-ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ 1200 ಚೆಕೀ ಚಡ್ 'ಹಾಸ್ಕುಳೆ' ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ 'ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಖಾಂ' ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್' ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ಚಿ 1972 ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಕಾನಡಿಂತ್‍ಯೀ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್, ಏಕ್ ಅಧುರೆಂ ಪಿಂತುರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಚಿ ರಾಣಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ (ಸಾಂಗಾತಿ ಬರವ್ಪಿ), ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಆನಿ ಪೆನ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ - ತಾಚಿಂ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. 'ಪುಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ' ಆನಿ 'ಶಿಮ್ಟಿ ಪಳೆ ವಾಂಕ್ಡಿ' - ತಾಚ್ಯೊ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿ.
ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಆನಿ 5 ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್‍ಯೀ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಚಿ ಕಥಾ 'ಕಡಿ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಸತ್ರಿ' ನಾಟ್ಕುಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲಾ.

ತಾಕಾ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ (1998), ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಎಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ 'ಮಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿ' ಪುರಸ್ಕಾರ್/ಸನ್ಮಾನ್ (2007), ಪಾಲ್ದಾನೆ ಫಿರ್ಗಜೆ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ (2013) ಲಾಭ್ಲಾ. ತಾಚಾ ಅವಿರತ್ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಚಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ 2012 ವರ್ಸಾಚಿ 'ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ.

ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ 'ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ', ಆನಿ 'ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ' ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್.

3. ಮ್ಹಜಿ ವಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಯೇ? [ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್]

ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಇಮಿಲಿಯಾನ್. ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ ಮಿಲ್ಯಾಣಾಕಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆಕೀ ಕಾಂಯ್ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ನ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ವಳ್ಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲವ್ಣೆಂ ಬರೇಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಜ್ರಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ತರೀ ಘರ್ ಲಾಗ್ಸರ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ-ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆಚೆಂ-ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಘರಾಂ ಮದೆಂ ಏಕ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ವ್ಹಾಳ್ ಆಸಾ, ತೊ ಪಾಜೆ ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ಪಾಂಪಾಳೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ತಿ ಹುಶಾರ್ ನಾ, ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಗೆರ್ ಗೆಲೊಂ.

ತಿಚೊ ಪತಿ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಾ. ದೊಗಾಂಯ್ ಧುವೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪೂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾ. ಏಕ್ ನಾತು ಆನಿ ದೊಗಾಂ ನಾತ್ರಾಂ ಶಾಳೆಕ್ ವೆತಾತ್. ತಿಚೆಂ ಸುನ್ ಚುಕ್ಕಿ ಘರಾ ಆಸ್ತಾ, ತೆಂ ಮಿಲ್ಯಾಣಾಕಯ್‍ಚಿ ಬರಿಚ್ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಚುಕ್ಕಿ ಕುಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಗ್ವೊನ್ ಜಾಲ್ ಝಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹದ್ರ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಣಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ತಾಳ್ನೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಪ್ರದ್ವಾರಾಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಳೂ ಆವಾಜಾನ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ!

"ಯೆಯಾ, ಯೆಯಾ, ಕಿತೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಆಪ್ರೂಬ್, ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾತ್ ದಿಸ್ತಾ? ಯೆಯಾ, ತಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸಾ. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಉಲವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳಯಾ ..." ಚುಕ್ಕಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವಾಟ್ ಕೆಲಿ.

"ತಿ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಸಯ್ರ್-ಭಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾ, ತಿಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಮಿ ಹಾಸಾನಾಕಾತ್, ಆನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್ ..." ಚುಕ್ಕಿನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಜಾಗ್ರೂತ್ ಜಾಲೊಂ. ಮಿಲ್ಯಾಣಾಕಯ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಉದಾರಿಚ್ ವೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

"ಕಶಿ ಆಸಾಯ್ ಮಿಲ್ಯಾಣಾಕೈ?" ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ದಿಸ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಮುಕಾರ್‍ಚ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತದೇಕ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ದೊಳೆ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಕರುನ್ ದೆಕ್ಲೆಂ. ಬಹುಶಃ ಮ್ಹಜಿ ವಳೊಕ್ ಕಳ್ಳಿ ನಾ ಆಸ್ತಲಿ.

"ಮ್ಹಜಿ ವಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಯೇ? ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಪಿಯುಸ್, ಪೆಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ..."
"ಹಾಂ, ಹಾಂ ವಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತುಜಿ ಏಕ್ ವಳೊಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾತಾಯೇ ತರ್? ತುಂ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ತುಜೊಚ್ ಯಾದ್ ಧೊಸ್ತಲೊ! ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿದೆಂತೀ ತುಜೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ತುಂ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ತಿತ್ಲೊಯ್ `ಫೇಮ್ಸ್' ಜಾಲಾಯ್? ...."

ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಮಿಲ್ಯಾಣಾಕಯ್ ತಸಲ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಬರಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.

"ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ ತುಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್? ರಾತಾರಾತ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ವ್ಹರುನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾ? ತಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಶಿ ಸೊಬ್ಲಿಗೀ ತೆಂ ತೊ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್‍ಚ್ ಜಾಣಾಂ! ಯೆಚೊ ಕಾಲ್ ತಾಕಾ! ತುಜ್ಯಾ ಯೆದ್ದೆಶಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಪಳಯ್ತಾ? ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾರ್ಕಿ ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಘರಾಂತ್ ರಾಂದುನ್ ಕೋಣ್ ವಾಡ್ತಾ?" ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ತಿ ವಿಚಾರಿ!

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಮ್ಮ್ ಜಾಲೆಂ! ಹಿ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ? ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಘರಾಚ್ ಆಸಾ ಮೂ? ವಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆತಾನಾ ತೆಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋವ್ ನಿಕ್ಳಾಲ್ಯಾ? ತೆದ್ನಾಂ ಚುಕ್ಕಿ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ `ತಿಚೆಂ ಆಯ್ಕ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಭಾಶೆನ್ ದೊಳೊ ಮೊಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ಧಾಂವ್ಲಿ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಪೂರಾಯ್ ಎಫ್. ಡಿ. ಚ್ಯೊ ರಶೀದ್ಯೊ, ಕಾಪ್ಡಾಂ ಆನಿ ತುವೆಂ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾಯ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಲೋಕರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲಿ ಪಳೆ? ಆನಿ ತೊ ಮಾಪ್ಳಿ!? ಸ್ಕೂಟರಾಚೆರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡ್ನ್ ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ ವಿಕ್ತಲೊ ನಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ ತಿಕಾ? ಕಿತೆಂ ಕುಲ್ರ್ಯೊ, ಕಾಂಪಿ, ಲೇಪೊ, ಪೇಡಿ ಆನಿ ಬಾಂಗ್ಡೆ ವಿಕುನ್, ದೆಂಕ್ಳೆ ಆನಿ ತಿಗುರ್ ದಾಕವ್ನಂಚ್ ಹಿಕಾ ಪೊಸ್ತಲೊ ಖಂಯ್? ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ದೊಗಿ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್ ತಾಕಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ `ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್' ದೀವ್ನ್ ವಾಟೆರ್ ಉಡಯ್ತೊಲೊ! ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ ತರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಿಕಾ ಘರಾ ರೀಗ್ ದೀನಾಕಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸ್ಕಾಂದಲ್!" ತಿ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಗೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ ... ಹಿ ಕೊಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ ಗಾಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೆ ಭಿತರ್ ಕೊಣೀ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಬಹುಶಃ ಹಿಕಾ ಮ್ಹಜಿ ವಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ...
"ತುವೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ಮಹಾ ಪಾತಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಭೊಗ್ಸಾನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ಲಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ತುಕಾ ನಿಕೆಪಿತಾನಾ ವಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ದಿಸಾ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಮಾಗುಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ! ನಾ ತರ್ ಆಶೆಂಯ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‍ಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರಾಮಾರಿ-ಲಡಾಯ್ ಕರುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಠಿಕಾಣೊ ಮಾರ್ಲೊಯ್. ತುಜೊ ಬಾಪಯ್ ಧಖೊ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ತನ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‍ಚ್ `ಟುಕ್ಕ್' ಜಾಲೊ! ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂ ವಿರೋದ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್! ತುಜಿ ಆವಯ್ ಕೆಂಜಾರು ಪ್ಲೇನಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಂತ್ ವಾರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಗೆಲಿ! ಮಾಗಿರ್ ತುಜೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಧುವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ಪೋಟ್ ಯೇವ್ನ್ `ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಯ್ಕ್' ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಕ್ಹಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ `ಡಿಪೋಟ್‍ಸಾಯ್ಝೇಶನ್' ಮ್ಹಣ್ ಗರ್ಭ್ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ವಚೊನ್ ಕೊಣಾ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ! ಆನಿ ಆತಾಂ ಹೆಂ ಕರ್ಮ್ ತುಜೆಂ!" ತಿ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್. ಆಮ್ಗೆರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಲಡಾಯ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ನೊವೊದ್ ಪ್ರಾಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಲಗ್ನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್‍ಚ್ ಜಾಲಾಂ, ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಾಣಾಚ್ಯೆ ಪಿಡೆನ್ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧುವ್ ನಾ, ಆಸ್ಚೆ ದೋಗ್ ಪೂತ್.

"ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳೊಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮಿಲ್ಯಾಣಾಕೈ, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಪಿಯುಸ್, ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತೊ ನ್ಹಯ್ ..." ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಚುಕ್ಕಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸೊಂಡಿ ಬಾವವ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾಲೆಂ.

"ಹೋ, ತೂಂಗೀ? ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ತೂಂ!" ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ. "ಕಸೊ ಆಸಾಯ್? ಘರಾ ಪೂರಾ ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್? ತುಜಿ ಸುನ್ ಕಶಿ ಆಸಾ? ಭಾರಿಚ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಖಂಯ್ ತಿ? ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಯ್ತಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತುಕಾಯ್ ಉಬ್ರಾಯ್ತಾ ಖಂಯ್? ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಖೊರ್ಯಾನ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ತುಕಾ? ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ವಚೊನ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಸುಡ್ಕಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ತಾಯೇ? ತಿ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾಚ್ ಯೆದ್ದಿ ಮೊಟಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ, ಆತಾಂ ಸಗ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹೊಶಿ ಪರಿಂ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಇತ್ಲೆಶೆಂ ಸಯ್ತ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ನಾ ತಿಕಾ. ಪೋಯ್ರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಮ್ಹಜಿ ವಳೊಕ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕುಟ್ಟುನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ..." ಪರತ್ ತಿ ಕೊಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‍ಗೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಸುನ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ.

ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ವರ್ಸ್ ಉತ್ರಾತಾ. ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಅನಿಕೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೊಣೀ ಸುನ್ ನಾ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಖೊರೆಂ ನಾಂಚ್. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಉಬ್ರಾಯ್ನಾ, ತಿ ಫಕತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಬೆನ್ ಕಾತರ್ತಾ! ತರ್ ಹಿ ಕೊಣಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ?

"ಪೋಯ್ರ್ ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ಕೆ ಉಕ್ಡಾನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪತ್ರಾಡೆ ಹಾಡುನ್. ಚಾರ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯೊ ಘಾರಿಯೊಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತೇಲ್‍ಚ್ ಉಪ್ಯೆತಾಲೆಂ! ತಿಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ರಾಂದುಂಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ದೋನ್ ಪತ್ರಾಡೆ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಗೊತ್ತು ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಸಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಬಾ? ತುಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಶಿತ್-ಪೇಜ್ ಕರುನ್ ದಿತಾಗೀ ನಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಬಿರ್ಮತ್ ತುಜಿ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾ-ನಾತ್ರಾಂಚಿ. ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ಸಂಗತ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ? ತಿಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ! ಹಾಂವೆಂ ಮಿರಿಯೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯೊ ಕಶ್ಯೊ ಆನಿ ಪಾಲಂವ್ ವೊಡ್ಚೊ ಕಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ! ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಫಿಟ್ಟ್!" ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಚುಕ್ಕಿ ಕಿಸ್ಕಿಸ್ಯಾನಿಂ ಹಾಸ್ಚೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತರೀ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ -

ಹಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರಾಡೆ ಆನಿ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯೊ ಘಾರಿಯೊ ಕರುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕೋಣ್ ಹಾಬಾ? ತೇಂಯ್ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ? ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ? ಹೆಂ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಲೆಂ ಮೂ?

ಹಾಂವ್ ತೊ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ಮಿಲ್ಯಾಣಾಕೈ, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾ ಪಲ್ತಡ್ಚೊ, ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ದೋಸ್ತಿ, ತುಮ್ಗೆರ್ ಇತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾಂ ವೆತಾಂ, ತುಂ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್, ಸೊಡ್, ವಳೊಕ್ ಕಳ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕಶಿ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ ..." ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ತಿಕಾ ವಳೊಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ, ತಿಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸುಖ್ ದೂಖ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ -

"ಹೋ, ತುಂ ವ್ಹಾಳಾ ಪಲ್ತಡ್ಚೊಗೀ? ಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ವೊಡೊಲ್‍ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್? ತುಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಬದ್ಲಾಲಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆ ಗಣ್ಣ್ ಕೇಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಆತಾಂ ಪೂರಾಯ್ ಝಡೊನ್ ಸಗ್ಳೊ `ಟಕ್ಲು' ಜಾಲಾಯ್! ತುಜೆ ದಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಪೋಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆತಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ಕಶೆಂ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಾಂ? ಜಿವಾನ್ `ಬಾರಿಂಕಾ' ಇರಾ ಕಾಡಿಯೆ ಪರಿಂ ಜಾಲಾಯ್! ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಎದ್ದೊ ಮೊಟೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್, ಆತಾಂ ಗರಿಯೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಯ್! ಪಯ್ಲೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವೋಕ್ಲ್ ದವರಿನಾಸ್ಲೊಯ್ ನ್ಹೇಂ? ತುಜೆಂ ಹೊಕಲ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ? ತಿಕಾ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಸ್ತು ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ. ತೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚಿಂ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಚುಕ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ! ತೆಂ ಚೂಡ್ ಕೊತ್ರು ತುಜೆ ವಟ್ಟುಕ್ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆತಾ? ತುಕಾ ಖಬರ್ ಆಸಾಗೀ ನಾ ಗೊತ್ತು ನಾ - ತೆಂ ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದೊರೊ ಉಡ್‍ಲ್ಲೆಂ!!! ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಪೋಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ'ಮಿ `ಬಿಯಾಚೊ ಪಾಡೊ' ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್‍ಶಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಸತಾಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್! ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್...." ತಿ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಯ್ಕಾತ್ತ್ ಉಬೆ ರಾಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಗಣ್ನ್ ಕೇಸ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸಾನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೋಕ್ಲ್ ದವರ್ತಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಗರಿ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಹಿಕಾ ಕೊಣೀ ಬಾಯ್ ನಾ, ಆಸ್ಚೆ ದೊಗೀ ದಟ್ಟುಚ್!

"ತುಜೆಂ ಹೊಕಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆಂ ಐದನೆಂತ್ ಫೇಲ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ತುಟ್ಲಿ! ಹಾಂವ್ ರೇಂಕ್ ಕಾಡುನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಕೊಲ್ಜಿಕ್ ಗೆಲಿಂ. ತೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಉರ್ಲೆಂ ತೊಟಾಕ್ ಸಾರೆಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ..." ತಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ಲೆ ಫಾತರ್ ವಿಂಚ್ತಾಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ. ಅನಿಕೀ ರಾವ್ಲೊಂ ತರ್ ಹಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದುವಾಳೆ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ -

"ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ ಆಕೈ, ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಜಂಟ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾಂ ..." ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಚುಕ್ಕಿನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕರ್ತಾಂ, ರಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೊಂ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಮೇಟ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಚುಕ್ಕಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ - "ತುಕಾ ಪುಣೀ ಮ್ಹಜಿ ವಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಯೇ?"

ಚುಕ್ಕಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಿಸ್ಕಿಸ್ಯಾಂನಿ ಕಿಣ್ಕುಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾದಾನ್ ಗಾಲ್ ರುಂದಾವ್ನ್, ಪೆಂಕಾಡ್ ಹಾಲವ್ನ್, ಪೋಟ್ ಫುಲವ್ನ್, ಹರ್ದೆಂ ಧಲವ್ನ್ ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ!
 

(- ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್, ಜುಲಾಯ್ 2017)

 

herolpius@gmail.com

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್: ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಲೇಖಕ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್‌ಕಾರ್, ವಿಡಂಬನ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ಚಾಳೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಅಜೂನ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಡಂಬನಾಂ
ಮಾಂಡೊ ಖಡ್ಡೊ ಜಾಲಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]