ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ವಿಡಂಬನ್] ಮಾಂಡೊ ಖಡ್ಡೊ ಜಾಲಾ [ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್]

'ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್' (ಗ್ರೇಶನ್ ಪಿಯುಸ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ) ಕುಲ್ಶೇಕರಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ, (ಆತಾಂ ಪಾಲ್ದಾನೆ ಫಿರ್ಗಜ್). ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ 190 ಕಥಾ/ವಿನೋದ್-ವಿಡಂಬನಾಂ, 224 ಕವಿತಾ, 322 ಲೇಕನಾಂ, 103 ವಯ್ರ್ 'ತೀನ್ ಖಿಳೆ', ತಸೆಂ 35 ಆಂಕ್ಯಾಂನಿ 5 ಸಾಂಕಳ್ ಲೇಕನಾಂ, 101 ಸಬ್ದಾಂ-ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ 1200 ಚೆಕೀ ಚಡ್ 'ಹಾಸ್ಕುಳೆ' ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ 'ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಖಾಂ' ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್' ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ಚಿ 1972 ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಕಾನಡಿಂತ್‍ಯೀ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್, ಏಕ್ ಅಧುರೆಂ ಪಿಂತುರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಚಿ ರಾಣಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ (ಸಾಂಗಾತಿ ಬರವ್ಪಿ), ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಆನಿ ಪೆನ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ - ತಾಚಿಂ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. 'ಪುಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ' ಆನಿ 'ಶಿಮ್ಟಿ ಪಳೆ ವಾಂಕ್ಡಿ' - ತಾಚ್ಯೊ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿ.
ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಆನಿ 5 ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್‍ಯೀ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಚಿ ಕಥಾ 'ಕಡಿ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಸತ್ರಿ' ನಾಟ್ಕುಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲಾ.

ತಾಕಾ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ (1998), ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಎಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ 'ಮಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿ' ಪುರಸ್ಕಾರ್/ಸನ್ಮಾನ್ (2007), ಪಾಲ್ದಾನೆ ಫಿರ್ಗಜೆ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ (2013) ಲಾಭ್ಲಾ. ತಾಚಾ ಅವಿರತ್ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಚಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ 2012 ವರ್ಸಾಚಿ 'ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ.

ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ 'ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ', ಆನಿ 'ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುಲ್ರ್ಯೊ' ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್.

1. ಮಾಂಡ್ಡೊ ಖಡ್ಡೊ ಜಾಲಾ  [ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್]

ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೀಸ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾನೆಟಾಕ್ ದಾಂತೊಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಉಗಯ್ತಾನಾ ದಾಂತೊಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಏಕ್ ಮುದೊ ಕೇಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಝಿಂಟ್ ಉಡ್ಲಿ. "ಮಾಮ್ಮೇ..." ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲಿ. ಎಕುಣ್ವೀಸ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ಗ್ಯಾಲಿನಿಕ್ ಕಾಲ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಕೇಸ್ ಪುಸ್ತಾನಾ ಧರ್ಣಿಚ್ಯಾ ಟಾಯ್ಲ್ಸಾಂಚೆರ್ ಕೆಸಾಂಚೊ ಮುದೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹದ್ರ್ಯಾಚಿ ಉಡಿಚ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಲಿ. ತುವಾಲೊ ಆಂಗಾರ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ತಿಣೆಂ "ನ್ಹಾಣಿ ಧುಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ, ಸಕ್ಡಾಂಚೆ ಇಲೆಲೆ ಕೇಸ್ ಝಡೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್, ತೆ ತುಜೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಚ್ ನ್ಹಯ್ ಗೋ, ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್ ?" ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.


ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ 'ಕಂಪ್ಲೇಂಯ್ಟ್' ದಿಲೆಂ ತರೀ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ಲಾಭ್ಲೊನಾ. ಪುತಾ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ 'ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಟ್' ಭರ್ಲಾಂ, ಕೇಸ್ ಉಗಯ್ತಾನಾ ಧವಿ ಧುಳ್ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ 'ಏಂಟಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಟ್ ಶಾಂಪೂ' ಹಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ರಡ್ಕುರ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಝಡೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಖಂಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಧರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಪತಿ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ಆತಾಂಚ್ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. "ತುಂ ಬೋರ್ ಮಾಂಡ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಚಿಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ "ಜಾಂವ್ದಿ, ಖಡ್ಡೊ ಜಾಲೊಂ, ಬೋರ್ ಮಾಂಡ್ಡೊ ದಿಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಅನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇಸ್ 'ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಪ್ಲಾಂಟ್' ಕರ್ಚೆ, 'ಹೇರ್‍ಗ್ರಾಫ್ಟ್' ಕರ್ಯೆತಾ ಯಾ 'ವಿಗ್'್ಗ ಘಾಲುನ್ ನವೆಚ್ ಖಿರ್ಲಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖವ್ಯೆತಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ತಿಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಧುವೆಚೆ ಕೇಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೆ ಲಾಂಬ್ ದೆಂವ್ತಾತ್ ಕೀ ಕುಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾಚೊನ್ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟ್ರೆಂಚೆರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್. ತೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಕೆಸಾಂ ರಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ಕುಶಿಕ್ ಕುಲ್ಯಾರ್ ಧಲವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಜಾ ಜಾತಾ. ತಿ ತರೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ಶೆಂಡೊ ಬಾಂದ್ತಾಲಿ ತಿತ್ಲೆ ರಾಸ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಕೇಸ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಲೆ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮುಸುಂಬೆ ತೆದೊ ಶೆಂಡೊ ಗುಟ್ಲಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ತಿಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ದಾಂತೊಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಉಗಯ್ತಾನಾ ಕೆಸಾಂ ಮದೆಂ ಖಾಲಿ ಫಾಳಿ ಅಸ್ಯೊಯ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಕೀ ಕೊಣೆಂಗೀ ನಾಂಗೊರ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾತೆಂ ಕೊಸ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಮಾರೊಗ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ತಾಂತುಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭಗ್ತಾನಾ ತಾಂತ್ಲೆ ಕಾಂಯ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಸ್ ಧವೆ ಜಾವ್ನ್ ಝಳ್ಜಳ್ಚೆ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಯೆತಾತ್.

'ಧವೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳೆ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಝಡೊನ್ ಗೆಲೆ ತರ್ ? ಖಿರ್ಲಾಂವ್ಚೆ ಕಶೆ ? ತೇಂಯ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ರ್ಯಾ ಧುವಾಂಚಾ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲೆ ಹೆ ರಿತಿತ್ ಝಡ್ಲೆ ತರ್ ? ಕಾಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆ ಮಾಂಡ್ಡೆ ಅರ್ಧೆ ಖಾಲಿ ಜಾತೆಲೆ !' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿಕಾ ಖಂತ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.

"ರಾಂದಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಕೇಪ್ ಘಾಲುನ್ ಯೆಯಾ" ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಧುವಾಂಕ್ ಅದೇಶ್ ದಿಲೊ. ತೀಯ್ ಪರ್ನೊ ತುವಾಲೊ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ರಾಂದಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ದೊಗಾಂಯ್ ಧುವೊ ಆಮ್ಸರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'ಫೇಮಿಲಿ' ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆ ಮಾಂಡ್ಡೆ ತಪ್ಶೀಲ್ ರಿತಿರ್ ಪರೀಕ್ಶಾ ಕೆಲೆ. ಆನಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಸೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ :-

"ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. 'ಹೈಹೈಡ್ರೋಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್' ವರ್ವಿಂ ತೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಝಡ್ಚೆ. ಸ್ರೀಯಾಂಚಾ ಮಾತ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್, ದೆಗೆಕ್ ವ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ 'ಅಲೋಪೇಶಿಯಾ ಡಿಫ್ಯೂಸಾ' ವರ್ವಿಂ ಝಡ್ಚೆ. ಹರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ತಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡುಣೆಂ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ತಿತ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ತೆ ಆರ್ಧೊ ಈಂಚ್‍ಭರ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಕೇಸ್ ವಾಡ್ಚೆ ಕೆಸಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಜೀವ್ ಕಣಾಂ ವರ್ವಿಂ. ಹಿಂ ನವಿಂ ಜೀವ್ ಕಣಾಂ ತಾಳ್ವೆರ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಪನ್ರ್ಯಾ ಕೇಸಾಂಕ್ ಉಕಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾತಾರೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರ್ನೆ ಕೇಸ್ ಝಡೊನ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾತ್, ಮೊರ್ತಾತ್, ಸರ್ತಾತ್ ವ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾತಾತ್. ಪ್ರತಿ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಶೆಂಭರ್ ಲೆಕಾರ್ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ದೆಕುನ್ ಎಕಾ-ದೆಡಾ ಲಾಖಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭರ್ ಝಡ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಕಿತ್ಲೆ ಝಡ್ತಾತ್‍ಗೀ, ತಿತ್ಲೆಚ್ ನವ್ಯಾನ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಯೇನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾತ್ ತೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚೆಂ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಆನಿ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾನಾ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ."

"ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಿಕೀ ವೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್, ಆತಾಂಚ್ ಏಕ್ ರಾಸ್ ಧರ್ಣಿರ್ ದಿಸ್ತಾತ್" ರಡ್ಕುರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಗ್ಯಾಲಿನಿ. "ನ್ಹಾವ್ನ್ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾತೆಂ ಪುಸ್ತಾನಾ ತುವಾಲ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ !"

"ಕೇಸ್ ಝಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಡೊ 'ಬೆಚ್ಚಾ' ಕರ್ಶಿ ತರ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಝಡ್ತೆಲೆ. ರಡಾನಾಕಾ. ಝಡ್ಲೆಚ್ ಝಡ್ಲೆ - 'ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಡ್ಡೊ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಜಾಲೊ, ತಾಳ್ವೆರ್ ಚಂದ್ರ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ, ತಕ್ಲೊ ವಿಮಾನ್ ಥಳ್ ಜಾಲೊ, "ತುಜೊ ಮಾಂಡ್ಡೊಗೀ ಏರ್‍ಪೋರ್ಟ್ ?" ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ' - ಅಸೆಂ ಖಂತ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಝಡ್ತಾತ್. ಕಳ್ಳೆಂಯೇ ? ಖಾಣಾಂತ್ 'ಪ್ರೋಟೀನ್' ಉಣೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೆಸಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಬಂದ್ ಜಾತಾ, ನವೆ ಕಿರ್ಲಾನಾಂತ್. ಖಂತ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ಕೇಸ್ ಝಡಯ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕರ್ಚಿ ರಾವಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಅನುವಂಶೀಯ್. 'ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್' ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತೆ ಝಡೊನ್ ವೆಚೆ ಆನಿ ಮಾತೆಂ ಪಾತಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. 'ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್' ಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್, ರಗ್ತಾ ಸಂಚಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಾನಸಿಕ್ ವತ್ತಡಾನ್, ಗುರ್ವಾತಾರ್, ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ವರ್ವಿಂ, 'ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಟ್' ವ ಮೆಲ್ಲೆ ಕಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ಝಡ್ತಾತ್. ಮಾತ್ಯಾರ್ ನ್ಹಾತಾನಾ ಚಡ್ ಹುನ್ ಉದಕ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್, ಹುನ್ ತೇಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಾಪರಿನಾಕಾತ್, ಝಾಂಟಾಂ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ವ ಕೇಸ್ ನೀಟ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಭೊರ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್. ಕೇಸ್ ಅರ್ನುನ್ ವೋಳ್ನ್ ಬಾಂದಿನಾಕಾತ್"

"ಝಡ್ಚೆ ರಾವಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ವಕತ್ ದೀ ಡೋಕ್ಟರ್ ..." ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಗ್ಯಾನೆಟ್.

ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ - ಖಂಚೇಂಯ್ ತೇಲ್, ಶಾಂಪೂ, ಜೆಲ್ ವ ಲೋಶನ್ ಝಡ್ಚೆ ಕೇಸ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ದೋನ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಬರವ್ನ್ ದಿಲೆ. ತಿಳೆಲ್ ತೇಲ್ ನಾ ತರ್ ನಾರ್ಲೆ ತೇಲ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತೆಲಾಂನಿಂ ವ ಶ್ಯಾಂಪೂನಿಂ ವಿಟಮಿನ್ ನಾಂತ್, ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಕಾಂಯ್ ಕೆಸಾಂಕ್ ಲಾಗಾನಾಂತ್ ತರೀ ತೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಳೆ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆ ಫೀಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಶೊಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಮಿಶನ್ ಕಸೆಂಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪಳೆ.

ಕೇಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಗುಡ್ದಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿ ಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ವರ್ವಿಂ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ವ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡೊನ್ ವೆತಾನಾ ಕೇಸ್ ಝಡೊನ್ ವೆಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್, ಮಾತ್ಯಾರ್ ಖಡ್ಡೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಾರ್ ಆಣ್ಯಾಂಚೆ ಪಾವ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಪ್ಡ್ಯಾ ತೆದೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ ವೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಪಾಲಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸಾಫ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ವೆತಾತ್. ಮದೆಂ ಖಾಲಿ, ಭಂವ್ತಿಂ ಕೇಸ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಶಿ, ಖಾಡ್, ಆಂಗಾ ವಯ್ಲಿ ಲೋಂವ್ ಆನಿ ಕಾಕೆಂತ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಸಯ್ತ್ ಝಡೊನ್ ವೆತಾತ್.

ಮನಿಸ್ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್‍ಯೀ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ವಾಡೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಜೀವ್ ಕಣಾಂಚಿ ಸಕತ್ ಲಾಭ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆ ವಾಡ್ತಾತ್. ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪುರ್‍ಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಸ್ತುನ್ ಪಳೆ. ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಿತಿರ್ ವಾಡ್ಲೆಲೆ ಕೇಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಜೆ ಕೇಸ್‍ಯೀ ಉಬೆ ರಾವ್ತಿತ್. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಮಾತೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಡ್ಯಾ ಪರಿಂ ಬೋರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ತರೀ ಕೇಸ್ ಝಡೊನ್ ವಚೊನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಿರಳ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸಾನಾ.

ಭಾರಿಚ್ ಮಝೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಜ್ಡೆ ಖಡ್ಡೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಖಂಯ್ ! ದೆಕುನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಗಣ್ಣ್ ಕೇಸ್ ಝಡೊನ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾ, ತಾಣಿಂ ಹಿಜ್ಡೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ !!
ಖಡ್ಡೆಪಣ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲೆಲ್ಯಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ. ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಯ್ತಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಖಡ್ಡೆ ಮನಿಸ್ ಬೋವ್‍ಚ್ ಬುದ್ವಂತ್, ಬಾರಿಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ ತರೀ ದಾಡ್ಡೆಯೀ ಖಡ್ಡೆ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಗರೀಬ್‍ಯೀ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್ ವಿರಳ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಖಡ್ಡೆಪಣ್ ಸಂತತೆ ಥಾವ್ನ್ (ಹೆರೆಡಿಟರಿ) ಯೆತಾ ಯಾ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ತಕ್ಲೊ 'ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಯ್‍ವೇ' ಜಾತಾ. ಪ್ರಾಯ್, ಪಿಡಾ, ಸಂತತಿಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಹೊರ್ಮೋನ್ಸಾಂಚಾ ಉಣೆಪಣಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಮಾತೆಂ 'ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್' ಪರಿಂ ಖಾಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಸಾ. ಕೇನ್ಸರಾ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚಿ ಕೆಮೊಥೆರಾಪಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನಿಯಮಿತ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸ್ರಾವ್, ಖಾಣಾಂತ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಸತ್ವ್, ಸೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ಗುಳಿಯೊ, ಅನೇಮಿಯಾ, ಖಂತ್ ವ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕೇಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ-ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ವರ್ವಿಂಯ್ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚೆ ತಸೆಂ ಪಿಕ್ಚೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೇನ್ಸರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಿಡೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಝಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಪರತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಖಡ್ಡೆಪಣ್ ತಾಪಾನ್, ಟಾಯ್ಫಾಯ್ಡ್, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಝಾ ಯಾ ನಿಶ್ಯಕ್ತೆ ವರ್ವಿಂ ಯೆತಾ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವಕ್ತಾಂ ನಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಯೆತಾ. 'ಕೇಶ್ ಕಿಂಗ್, ಕೇಶ ರಾಶಿನಿ ತಸಲಿಂ ಅಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್, ಥೆರಪಿ ಆನಿ ಅಲೋವೇರಾ ತೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂನಿ ಲಾಭ್ತಾತ್ ತೆಂ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್ ಲಾಂಬ್ ವಾಡ್ತಾತ್, ಎದ್ದಿ ಲಾಂಬ್ ಪಾಂತಿ ವೊಳುಂಕ್ ಜಾತಾ, ನಾರ್ಲಾ ತೆದೊ ಶೆಂಡೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಗಣ್ಣ್ ಕೇಸ್ ಯೆತಾತ್' ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಲೆ ತರ್, ಖಂಚಿಂಚ್ ವಕ್ತಾಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯಾ ಕೇರಳಾಚಿಂ 'ಕೇಸ್ತೆಲಾಂ' ಸಾರವ್ನ್ ತೆ ಪರ್ತುನ್ ಖಿರ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಪತ್ರಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ಫಟ್ಕಿರಿಂ, ಭಾನಾಂವ್ಚಿಂ, ಪಯ್ಶೆ ಲುಟ್ಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿಂಕ್/ವಯ್ಜಾಂಕ್ ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ದಂದೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಜರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಕೇಸ್ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾತ್, ತರ್ ತೆಚ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪುತಾ ಧುವೆಚೆಯೀ ಪಿಕ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್. ಬಾಪಯ್ ಪಿಕ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪುಣ್ ಪಿಕಾನಾಶೆಂ ಉರೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್, ತಿಂ ಘೆತ್ಲಿಂ ಆನಿ ವಾಪರ್ಲಿಂ ತರ್ ಫಕತ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿಭಾಡ್ ಶಿವಾಯ್ ಖಂಚೆಂಚ್ ವಕತ್ ಪಿಕ್ಚೆ ಕೇಸ್ ಪಿಕಾನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. ಮನಿಸ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಚೊಂಚೆಂ ಮೆಲಾನಿನ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾ ವ ಉಬ್ಚೊಂಚೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾ. ಹೆಂ ಕೆಸಾಂಚಾ ರಂಗಾಕ್ ಸಹಾಯಕ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್‍ಚ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವ ಖಾಣಾಂತ್ ಪೌಷ್ಟಿಕತಾ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್, ಖಂತಿ-ಭೆಜಾರಾಯೆ ವರ್ವಿಂ, ಕಠೀಣ್ ಆಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್, ಧಖೊ ಲಾಗೊನ್ ಹೆಂ ಮೆಲಾನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ಕೆಸಾಂಚೊ ರಂಗ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾ.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಕೇಸಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ರಂಗ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ತೆ ಸಾರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿಕೆ ಕೇಸ್ ಕಾಳೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂಬ್ಡೆ, ನಿಳ್ಶೆ, ಹಳ್ದುವೆ ಸಯ್ತ್ ಕರ್ಯೆತಾತ್. 'ಡಾಯ್' ಆನಿ 'ಮೆಹಂದಿ ಸಾರವ್ನ್' ಧವೆ ಕೇಸ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಭಾರಾಂನಿ ಕೇಸಾಂಕ್ 'ಕಾಳೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಾನಾ. 8% ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ 40% ಸ್ತ್ರೀಯೊ 'ಹೇರ್ ಡಾಯ್' ಉಪೇಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ಮೆಹೆಂದಿ ಘಾಲ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆರಾಂ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ವಿವಿಧ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಿಂ 'ಡೈ ಮಿಕ್ಸ್' ಸಾರಯ್ತಾತ್.

ಜಶೆಂ ತಣ್ ಮದೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಖಿರ್ಲಾನಾ, ತಶೆಂ 'ಡೇಂಡ್ರಫ್' ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಸುಕಿ ತಾಳು ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಸ್ ಗಣ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಭಯಾನಕ್-ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಿಷಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ/ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತುಜೆಯ್ ಕೇಸ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾತ್ ? ತರ್ ತುಂ 'ಬೋರ್ ಮಾಂಡ್ಡೊ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವಾನಾಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಕೇಸ್ ಝಡಾನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಭಿಂವ್ಕುರ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ವಾಚ್ಚೆಂ ನಾ ತರ್ ಭುತಾಚಿಂ ಡ್ರಾಕುಲಾ ತಸಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.

ಕೆದ್ನಾಂ ಪುಣೀ ಥಂಡಾಯೆನ್ ತುಜೆ ಕೇಸ್ ಕಾಂಪ್ತಾತ್ ? ಕಾಂಪ್ಲೆ ತರ್ ಝಡಾನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಐಸಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ !

(- ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್, ಮಾರ್ಚ್ 2016)

 

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್: ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಲೇಖಕ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್‌ಕಾರ್, ವಿಡಂಬನ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ಚಾಳೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಅಜೂನ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಾಚ್ಪಾಂ
ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]