ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಖುರ್ಸಾಯ್ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಯ್..!! [- ರೊನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ]

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ವಾಂಕ್ಡೆ ಚಿಂತಪ್ ನೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಚ್ ಬರೆ ಬರವ್ಪಿ. ಪುಣ್ ವಾಂಕ್ಡೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ನೀಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ’ಸು’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಸುಕುರುಂಡೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್, ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಇತ್ಲಿ ಆಳ್ಶಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್; ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಬರವ್ಪ್ ವಾಚುನ್ ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರ್ಚೊ ಸೊಡ್, ತೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್‌ಚ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೊ. ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಶಯ್ ವಿಂಚ್ಲೆ ತರ್ ತಾಕಾ ’ನಾಸ್ತಿಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಅಪುಣ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ’ಧರ್ಮ್ ರಕ್ಷಕ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ಸಯ್ತ್.

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಯ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಂಪ್ರಾವಯ್ಲೊ ಘಾಯ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಪುಣ್ ದೂಕ್ ಭಗಾನಾವೆ ತರ್?’ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಆಮಿಂ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಯ್ಬಾಚೆ, ಹೆಚ್ಚ್ ಖಾಸ್ತಾಚೆ ಆನಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ದೆಕುನ್ ವರ್ಸಾಂ, ದಾಕ್ಡೆ, ಶೆಕ್ಡೆ ಬದಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ಆಮಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾಂವ್, ಬದ್ಲುಂಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಸಯ್ತ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಝಳ್ಕನಾಂತ್. ಆಮಿ ಉಲಯ್ತಾಂವ್ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಪುಣ್ ಎಕಾ ರುವಿಯೆಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತಪ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾಸ್ಚೆ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೆವಾಳಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ನಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಶ್ರಮಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ದುಕೊಳ್ ಪಡ್ಲಾ.

ವ್ಹಾ! ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಖಿಣಾಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತೀಸ್-ಎಕ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ ತರ್, ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್, ತ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ, ಆನಿ ಅಶೆಂ ಭೆಟೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ಸೊ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಆನಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಮಾಪುಂಕ್/ಕಾಪುಂಕ್ ವಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಚೆಪುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಖುರ್ಸಾಯ್ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಯ್..!! [- ರೊನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ]

ರಾತಿಚಿಂ ವರಾಂ 01.12....

ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಸದಾಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೊ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಕಿಂಚಿತ್ ನಿದೆಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ವಿಶೆವ್ ತೊ ಆಶೆಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ನಿದೆಝಳಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿನಾ.

ಚಿಂತ್ನಾ ಉಂಚಾಬಳ್ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಪರಿಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿಂ ಆನಿ ಎಕಾ ವರ್ನಿಂ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆದಾಳ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಸುಳಿಯೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ.

ಯಾಜಾಕ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಭಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಖಟ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಣದಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಚೆರ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚೊ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಝಳ್ಕಾತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಂದಾ ಉಬಿ ಆಸ್ಚಿ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್ ರಗ್ತಾ ವರ್ಣಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಸ್ತಾಲಿ.

ತಾಣೆ ಆಂಗಾವಯ್ಲೆಂ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕಾಡುನ್, ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಉಡವ್ನ್, ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಸಾಂ ಮಧೆಂ ಪುಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ಘಾಮಾ ಥೆಂಬೆ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮೊತಿಯಾಂಪರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ. ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಚೆಯ್ನಿಕ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ಲೊಹಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ತ್ಯಾ ಶೀತಲ್ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಕುಡಿಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿತಾ ತಸೆಂ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ.

ನಿಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್...! ಅಪ್ಸೆಂಚ್ ಹಳೂ ಉದ್ಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾ ಮಧೆ ಉದೆಲೊ. ವ್ಹಯ್, ಮನಿಸ್ ನಿಸರ್ಗಾ ಖಾತಿರ್‌ಗೀ ಯಾ ನಿಸರ್ಗ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ..? ಭಾಯ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಕುಡಿಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿತಾ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಜನೆಲಾಂ ದಾಂಪುನ್ ನಿದ್ತಾಂವ್?. ಹಿಂವಾಚೆ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಜನೆಲಾಂ ದಾಂಪ್ಲ್ಯಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಕೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ತಾ? ಪಾಂಕೊ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ದಾಟ್ ರತನ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ರತನ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಭಿತರ್ ಊಬ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೂಡಿಕ್ ಘಾಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ತಾ?

ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳ್ ಆಜ್ ಗುಸ್ಪಡಾಯೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಾಂ..!!

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮನಿಸ್ ನಿಸರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಳಾಪಳ್ ಘೆತಾ, ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲಾ.!? ತೊ ಎಕಾ ತತ್ವಶಾಸ್ರ್ಯಾ ಬರಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಒತ್ತಡಾಂತ್ ತೊ ಸಾಂಪಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

"ಆಂತ್ರಳಾ ವಯ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ತಿಂ ವೊಂಪಿನಾಂತ್ ಯಾ ಲುವಾನಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ಆಸಾತ್. ರಚ್‍ಲ್ಲೊ ದೇವ್ ತಾಂಕಾ ಪೊಸ್ತಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ತಾಂಕಾ ನಾ. ತುಮಿ ತಾಂಚೆ ವರ್ನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವಾಂಟ್ಯಾನಿ ಉಂಚ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತಸೆಂ ತರ್ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್?" ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಕಾಂತಾಯ್‍ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಉತ್ರಾಂ ಖರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಸೆಮಿನಾರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ತಾಣೆ ತತ್ವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್, ಮನಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ದೇವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವಿಭಾಗಾನಿಂ ಆಧ್ಯಾಯನ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಕತ್, ದೀಷ್ಟ್ ನಾಂ ತರ್ ಚಸ್ಮಾ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಸತ್ರಿ ಆನಿ ವಿಶೆವಾಕ್ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಪಾಕೆಂ.!! "ದೆವಾನ್ ರಚ್ತಾನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ರಚ್ಣೆಚ್ಯಾಕೀ ಊಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ. ತರ್ ಆಜ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾಕೀ ಕೀಳ್?... ಆಸಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಸವಾಲಾಂನಿ ಸಕಾಳ್ ಉದೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪರತ್ ನಿದೆನ್ ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೆಂಗ್ಲೆನಾ.

ವ್ಹಯ್, ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಜ್ ಆಶಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ!! ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.... ಯಾಜಕ್ಪಣ್!!

ಎಕಾ ಊಂಚ್ ಉದ್ಧೆಶಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಹೊ ಭೆಸ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಥಂಯ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತರ್ಬೆತಿಚ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಲಿತ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ. ಸಂಸಾರಿಕ್ ಜಿಣಿ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ವೊಡ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.
ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ್ ಧ್ಯೇಯ್ ತರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಉಂಚ್ಲೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಅಖಂಡ್ ಭರ್ವಸೊ!!

ಪುಣ್, ಹಕೀಗತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.!

ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಆಜ್ ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ದಿಶೆನ್ ಚಮ್ಕಾತಾಲಿ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಿರ್ಗಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ‍ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಲೇಖ್‍ಪಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಬೂಕಾನಿ ತಾಕಾ ಗ್ರಾಸಿಲ್ಲೊ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಮಧ್ಯಮ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾಂಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚೆರ್ ಥಾಪ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾನ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ವಾಟ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ.!! ಏಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪರ್ತಿಲ್ಲೊ.!!

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ ಆಶೆಚಿ ಆಂಕ್ರಿ ಫುಟೊನ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಎಕಾ ಅದ್ರಶ್ಯ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಿಂಮ್ಚುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ. ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವಣದಿ ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಜ್ ಆನಿ ಕದೆಲ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಿಮೆತ್ರಿಂತ್ಲೆ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಫೊಂಡ್‍ಚ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.! ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಳ್ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಆಕ್ರತಿಂಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಟಿಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ರುಕಾಡಾಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಖಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರಾಮಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.!!

"ಹೆಂ ಕಾಮ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಫಾದರ್, ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ?" ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಬಿಕೊಮ್ ಶಿಕೊನ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯುವಜಣಾನ್ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ.

ಉತ್ರಾಂ ಖುಶಾಲಿ ತರೀ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡು ಸತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವ್ಯಕಿಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ.!

ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ವರಾಂ ಸಕಾಳಿಚಿಂ 3.35. ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸದಾಂ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವರಾಂಚಿ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟಂವ್ಚಿಂ, ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಮೀಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್, ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯೊ ರಾಟಾವಳ್ಯೊ. ಆಯ್ಚಿ ಸಕಾಳಿಚಿಂ ತಯರಾಯ್ ಆಜೂನ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮುಖಾಮಳಾರ್ ಖಾಡ್ ದಿಸ್ಲೆನಾ ತರೀ ನೀದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪುರಾಸಾಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.! ಹಾಂವ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಮುಖಮಳಾರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ದೈವಿಕ್ ಪರ್ಜಳ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ರಗ್ತಾ ವೊತ್ತಡ್ ಆನಿ ಗೋಡ್ ಮೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚಿ ಅಸ್ವಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ ನವಿ ಭಾಂದ್ಪಾಂ ಉಭಾರ್ಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್.!

ವಿಗಾರಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಯಾರಿಸ್ತಾಂ ಮಧೆಂ ಪಿಯಾನೊರ್ ಬೊಟಾ ಚರಾಯ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ವಿಗಾರ್ ವಾಂಜೆಲ್ ವಾಚುನ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿತಾಲೊ.

"ದೆವಾಳಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರ್"..

ವ್ಹಯ್ ದೆವಾಳಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೆಜು ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಧೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ.

"ಆನ್‌ಭಾವಡ್ತ್ಯಾನೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೆಂ ಘರ್ ತುಮಿ ವ್ಯಾಪಾರಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಕೆಲಾಂ" ತಾಚ್ಯಾ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್‍ಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊನಾ.....

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಬೋವ್ ಗಂಭಿರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಚಿ ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶಾನ್‍ಯ್ ಬರೀ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಸತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಹೊ ವಿಚಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ಗಂಭೀರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾಂಚ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತೊ ನಿದೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ. ಆಜ್ ತೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆತ್ರೆಗ್ಲೊ.!!

ನಾಲಿಸಾಯ್!!

ನಾಲಿಸಾಯೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸಾಂವ್ ಆಮಿ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಸೊನ್ ಫಟಯ್ತಾಂವ್.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಭಾಂದ್ಪಾವಿಶಿಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ಕಾಂತ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

"ಕೊರೊಡಾನಿಂ ಖರ್ಚುನ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂದ್ಪಾನಿಂ ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಸೊದ್ತಾತ್‍ಗೀ ತುಮಿ?. ಬಾಂದ್ಪಾ-ಇಸ್ಕೊಲಾಂ-ಹೊಲಾಂ ಆನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂ ಹೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಶವಟ್‍ಗೀ? ಅಸೆಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ವಚತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ’ಬಾರ್ ಏಂಡ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂತ್, ಅನಿ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ತಮಾಸೊ ಕರ್ನ್ ನಾಂ". ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.! ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಾಂತಿ-ಸಾಗರ್ ಬಾರ್ ಆನಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಯ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

"ದೆವಾಳಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರ್"..!!

ಆಸೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಚೊನಾ ಹಾಂವ್, ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಗರ್ಜಾಲೊ. ಹಾಂ ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸೊಡ್ತಲೊಂ. ತಾಣೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ!! ಏಕ್ ಜಾಗರಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಉದೆಲ್ಲೊ..!! ಕೊಣೆ ತರೀ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಜ್ ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾನ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಾರ್ಕಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ, ಜೆಜುನ್ ಉಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಪರಿಂ.!!

ಕೊಯಾರಿಸ್ತಾಂ ಗಾಯಾನ್ ಗಾಯ್ತಾಲಿಂ. ಕೊಯಾರಿಸ್ತಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಣದಿರ್ ದೋನ್ ಚಾಬುಕಾಂ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿಂ ಗಮನಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೆಲಿಂ.

ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಚಾಬುಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಕಾ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಚಾಬುಕಾಂಚಿ ಮೂಟ್ ತಾಣೆ ಆರಾಯ್ಲಿ, ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಉಧ್ವೇಗ್ ಆನಿ ಆವೇಶ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ವೆಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ.

ತಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಝರಿ ಸಂಗಿ ರಾಯಾಪರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ! ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಝಿಳ್ಮಿಳ್ಚೆ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದಿವೆ! ಮಟ್ವಿ ವುಸ್ತುರಾಂ, ಆಂಗ್ ಭರ್ನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ದಾಟ್ ದೆಗೆಚಿಂ ಕಾಪ್ಡಾಂ, ಕುಮ್ಗಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಆವಜ್ ಉಟಂವ್ಚೆ ದಾಟ್ ಹಿಲಾಚ್ಯೊ ವಾಣೊ, ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್ ವೋಂಟಾ ಮಧೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ !!

ಫೆಶನಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಂಚಾಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಳ್... ಇಸ್ಕೊಲಾ ಖಾತಿರ್ ಡೊನೆಶನಾ, ಹೊಲ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮನವಿ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ವಿದೆಶಾಕ್ ಭೆಟೊ!! ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ಚಡಿತ್ ದೀವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಂತಾಂವ್ಚೊ ಭರಮ್!! ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸ್ಟೊಲಾಂ, ಆನಿ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಬೊಬಾಟ್ಚಿಂ ಲಾವ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರಾಂ !!. ಏಕಾ ವರ್ನಿ ಏಕ್ ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಗೂಂಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಚಾಬುಕ್ ಬಳಾನ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ದೋನ್ ಚಾಬುಕಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ದ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಆಸೆಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ" ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ ಲಾಂವ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್"

ಚಾಬುಕ್ ಆತಾಂ ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ಚೆಂ? ವಿಗಾರಾಕ್‌ಗೀ ಜೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ಮ್ಹಜೆ ಕರ್ನಾ ಕರಯ್ತಾ? ಕೊಣಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ? ಕಸಲ್ಯಾ ಕಾಮನಿಂಯ್ ಹಾತ್ ದಿನಾಸ್ತಾಂ ಫಾರಿಜೆವಾ ಪರಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲುನ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಿರ್ಗಜ್ ಸಲಹಾ ಮಾಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್‍ಗೀ? ಕೊಣಾಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಂವ್ಚೊ? ಪುಬ್ಲಿಕಾನಾಂ ಬರಿಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾನಿಂ ಬಸೊನ್ ದಿಂಬಿಯಾನಿ ಪಡೊನ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಪೊಜ್ಡ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್‍ಗೀ? ಪವಿತ್ರ್ ಯೆವ್ಕರಿಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಫೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ರಾವೊನ್ ಬಿಡಿ-ಸಿಗ್ರೇಟ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಗೀ? ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆನಿ ಪಾಸ್ಕಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸುಖ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಯುವ ಜೊಡಿಯಾಂಕ್‍ಗೀ?

ಕೊಣಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ..? ಯಾ ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್?

ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್? ಸವಾಲ್ ಯಾ ಜವಾಬ್? ಏಕ್ ತಾಳೊ ಗುಂಡಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ? ಹಾಂವ್ ಜೆಜುಕ್ ಸಮಾನ್‍ಗೀ? ಲೊಕಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಯೋಗ್ಯ್‍ಗೀ?

ಜೆಜುಕ್ ತಾಣಿ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ! ತಾಣಿಂ ತಾಚೆಸಂಗಿ ಜೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ, ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ, ತಾಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ, ತಾಚಿಂ ಆಜಾಪಾಂ ದೇಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ. ತರ್ ಹಾಂ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂಗೀ?

"ಖುರ್ಸಾಯಾ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಯಾ"....

ಕಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಮುಕುಟ್, ಜೆರ್ಬಾಂದಾಚೆ ಮಾರ್, ಥಿಂಪಿ ಆನಿ ನಿಂದಾ...

"ಖುರ್ಸಾಯಾ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಯಾ"...

ವ್ಹಡಾ ಆವಾಜಾಸಂಗಿ ಲೊಕಾ ಜಮೊ ದಾಂಡೆ, ದಿವ್ಟೊಣಿ ಆನಿ ಫಾತರ್ ಘೆವುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ತಸೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶಾಕ್.

ತುಂಯೀ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಪೆದ್ರುಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆರ್ ಉಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

"ಖುರ್ಸಾಯಾ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಯಾ".... ಕಿತ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊಗೀ ತೊ ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಆಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ನಾ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ! ಭರಾಧಿಕ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ! ಭಿತರ್ಲೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ.

ವಿಗಾರಾನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶಾವಿಣೆ.

ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆ ತಯಾರಾಯೆಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ ತಿಚ್ಚ್ ಝಿಳ್ಮಿಳ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಜಳಿತ್ ದಿವ್ಯಾ ಪಂದಾಂ...!!? ತಿಚ್ಚ್ ಶಿಕವ್ಣ್, ತಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಭಾಂದ್ಪಾವಿಶಿಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳವ್ಣಿ...!!!
 

*** - ***

[ಮಾರ್ಚ್ 2018]

 

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ: ಅಜೀಕ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಹೆಂ ಲಿಖ್ಣೆಂನಾಂವ್ ಝೆಲೊ/ಮಿತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಚಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ  ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]