ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಚಂಡ ಆನಿ ಗರ್ಭ್ [ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ]

ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ವ್ಹಾಪಾರ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಸನ್ನೀವೆಶಾಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಉತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೆ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಭೋವ್ ಉಣೆ. ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಕಳ್. ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಕಾಂಯ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬಾಸ್ಕಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ ತರ್, ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಭೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾಂತ್.

ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ವಾ ನೈತಿಕತಾ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಕರಿನಾಯೆ. ತೊ ಇರಾದೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ’ವಾಂಜೆಲ್/ಕುರಾನ್/ವೇದ’ ವ ಹೆರ್ ಬೂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನಿರಾಸ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ. ಆನಿ ತಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾ ಹಿ ಕಾಣಿ. (2004 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ 2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ)

 . ಸಂ

ಚಂಡ ಆನಿ ಗರ್ಭ್ (-ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ)

ಕೆಮೈರಾನ್ ಪಟಪಟ ಪಾಕಾಟೆ ಫಾಪ್ಡಿತ್ತ್ 'ಕೊಕೊಕೊಕೊ' ಕರ್ನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಆಜ್‍ಯಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ದಡಬಡ ಕರಿತ್ತ್ 'ಪುರ್ರ್ ಪುರ್ರ್' ಕರ್ನ್ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಪುಂಕ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾನಿಂ 'ಎಚ್ - ಎಮ್ - ಟಿ' ಗಡೀಯಾಳಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ನಿಖರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಲಾರಾಂ ವಾಜ್ತಾ. "ನೌ ಈಜ್ ದೀ ಟೀ ಟೈಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಇಂಬ್ಳಿಸ್ (ಇಂಗ್ಲಿಶ್?) ಪರ್ಜೆ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಂದ್ರೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀನಾ ತಿ ವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ಜಾರ್ದೊ - ಪೆರಾರ್ದೊ ವಚೊನ್ ಪ್ರಯಿಂತೆಲ್ ಮೈನ್ಯಾಚೊ ಆರಂಭ್. ಪಿಂಜೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್‍ಸರ್ ಬುರಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಚಿತ್ರ್ - ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಕಾರಾಕ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವ್... ಭಾಯ್ರ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಉಜ್ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆತಾಂ ಮಾತ್ಯಾಂಗೊಳ್ ಪಾಂಗ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. 

'ಕುಂಯ್ ಕುಂಯ್' ಕರಿತ್ತ್ ಅನಿಕೀ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಟೆರೆಂ - ಟೆರೆಂ' ವಾಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ತೆಂ ತೊ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ.... ಆತಾಂ 'ದಿಡ್ಕ್' ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ಕಣ್ಣಪುರ್ಕು (ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಂತ್ರಾಂ) ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುರ್ಕು ಕಾಡ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಆಂಗ್‍ಭರ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಡಾಕಾಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಣಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೊ ಗೊಬೊರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಸೊಧುನ್ ಗರಗರ ಕರಿತ್ತ್ ದಾಂತ್ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೊ. "ದರ್‍ವೇಸಿ - ಹಡಬೆ ಹಿಂವ್ ಕಂಚೆ" ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‍ಚ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಬರ್ಫಾ ಭಾಶೆನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ದುವ್ನ್ ಪರತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾನ್ ಕಣ್ಣಚಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಲಿ.

"ಫಾಂತೆಭರ್ ಹಾಂಬೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಪಿಚೊ ಆವಾಜ್ ನಾಂ. ಹಾಟ್ಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪುಣೀ ತೀಳ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್‍ಗಿ ನಾಂ?" ಬಾಯ್ಲೆನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

"ಥುಕ್ಕ್. ಕಣ್ಣಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಶಿನ್ ದವರಿನಾಂಯ್. ಮ್ಹಜಿ ಕರ್ಮಾಂ" ಕೆಂಪಮ್ಮ 'ಪರಂಪರಂ' ಕರಿತ್ತ್ ಹಾಟ್ಯೆ ತೆಶಿನ್ ವೆತಾನಾಂ ಹೊ ಸುರ್ರ್ ಸುರ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ವೊಡಿತ್ತ್ ಅದಮ್ಯ್ ಸುಖ್ ಭಗಿಲಾಗ್ಲೊ. ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಡ್ಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಕ್ರೇಚೊ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಯ್ತಾ ದೆಂವಯ್ತಾನಾಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

"ಕೆಂಪಿ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ನಾಂ!"

ಕೆಂಪಿ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಚ್ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಹಾಟ್ಯೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!.

ಕೆಂಪಿ ಕಾಂಯ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಆಶಿ ತಶಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಯಾ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಯಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ನ್ಹಯ್. ಅಡೇಜ್‍ಗಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಬೆಸೊ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಪ್ಲೊ ರೌದ್ರಾವತಾರ್ ದಾಕಯಿತ್ತ್ 'ದೋ' ಕರ್ನ್ ಧಾರಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಂಭಾವಿ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವರ್ಸಾವಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾರ್ಲ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್, ಪಾಳಾಂ ಹುಮ್ಟೊನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ವಾಸ್ರುಂ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೈನಾಸ್ತಾಂ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹರ್ - ಸಾಹಸಾನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣಿ ಕರ್ನ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ವಾಂಚವ್ನ್ ತಡಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಬಿತ್ತ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಪಾಡಿ ವಾಸ್ರು !. ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ವಚೊನ್, ಹಫ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ಮಹಿನೊ ಜಾಲೊ ತರೀ ಕೊಣೀ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಆಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಆಖ್ರೇಕ್ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ವಾಸ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಶಿ ಮೊಡ್ಲಾಂಚಿ ಹಾಟಿ ಬಾಂದುನ್ "ಕೆಂಪಿ" ಮ್ಹಣ್ ನಾಮಕರಣ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಂಪಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಪಳೈಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೋವ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬರ್‍ಯಾ ಚಂಡಚಿ ಪಾಡಿ ಹಿ. ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಯಾ. ಪಾಡಾರಿಕಾಟ್ ಪಾಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್. ಬರ್‍ಯಾ ಚಂಡಾಚೆಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವಾಯಾಂ. ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾತಿಚೆಂ ಭಿಂ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ದೂದಾನ್ ತುಂಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್". ಗೋವಿಂದಪ್ಪಚಿ ಆಮೊಲಿಕ್ ಸಲ್ಹಾ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಖಂಚ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲಿ..... ಆನಿಂ ಕಾಲ್ಚಾ ರಾತಿಂ ಕೆಂಪಿನ್ ಅಂಬೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಗೋ - ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೆಂಚಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಬೊಡ್ಕಿ - ರಾಂಡ್ ಪಾಡ್ಯೆನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಚೆಂ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಟಾ - ಪಲ್ಟಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೆಂಪಿ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ನಪಯ್‍ಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

2.

ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಕೆಂಪಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ತಾಕಿದ್ ಘೆವ್ನ್. ಆತಾಂ ಅಂವ್ಸರಾನ್ ಅಂವ್ಸರಾನ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಭಾತ್ - ಉದಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಅಖಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ನಪೈಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆಟ್ - ಸಾಡೆ ಆಟಾಕ್‍ಂಚ್ ಚಂದ್ರುಚ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಕ್ ಸರ್ಫಿಟ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಚಿ ಆಜ್ ಝಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ ಅಜೀವ್(?) ಸದಸ್ಯಾ ಸವೆಂ ಚಂದ್ರುಕ್‍ಯಿ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್? ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿನಿಂ ದೋದೋನ್, ತಿ - ತೀನ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಕೆಂಪಿಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾಂ! ಪಾಡಾರಿ, ಕಾಟ್ ಪಾಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾಂತಾ ಮಿರವ್ನ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಗೆಲೆಂ ತರೀ ಖಂಯ್ ಗಾಯ್? ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಕಂಯ್ ತರೀ ಭಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಮಿರಂವ್ಕ್ ಗೆಲಾಂ ತರ್ ಬೇಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾರೀ ಅಪ್ರೂಪ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲಿ, ನಾಂ ತರ್ ನಾಂ.!

ದನ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಯೆತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸುರ್ಯೊ ದೇವ್ ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ತಾ ಬಸ್ತಾನಾಂ ನಿರಾಶೆನ್ ತಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪಿಶೆಂ ಸುಣೆಂ ಭಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭಂವೊನ್ ಆನಿಂ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ "ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಹ್ಯಾ ರಾಂಡೆಕ್ ಮಿರಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್‍ಚ್ ಮಿರೈನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗಿ? ತ್ಯಾ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾಕ್ ಆನಿಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕೊಲೊ ವರುಂದಿ! ತಾಂಚಾ ಚಂಡ ಆನಿಂ ಗರ್ಭಾಕ್ ವಾಗ್ ವರೊಂದಿ!" ಮನಾಂತ್‍ಚ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಸರಾರಾಂ ಗಡಂಗಾ ಕುಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಏಕ್ ದೋಗ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಡಂಗ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮುಜಿಲಾ ಆನಿಂ ಮಾಯಿಲಾ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂ ಕುಶಿಂ ವೆಚೆಂ ಆಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ಚಂದ್ರು ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾರಿ ಗುಡ್ಯೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಕಂಬಳ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವರ್ಸಾಂವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಬ್ರಮಿಕ್ "ಮೆಡಲ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟ" ಕಡೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗಡಂಗ್ ಟೆಂಪರರಿ ಜಾವ್ನ್ 'ಶಿಪ್ಟ್' ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಯಾರೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗ್ಯಾಂಕ್‍ಯಿ ರಾವೊಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ 'ತೊಟ್ಟೆ ಗಂಗರ' ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಚಲ್ತಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಮುಂಜಿಲಾ - ಮಾಯಿಲಾ ಘನ್ - ಗಂಬೀರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಲ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟಾ ವಿಶಿಂ ಗಹನ್ ಜಾವ್ನ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲೈತಾನಾ ಕೆಂಚಾಣ್ಣಚ್ಯಾ ಮತಿ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಪಿ ನಪೈಂಚ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಥಂಯ್‍ಸರ್ ಕೆಮೈರಾ ಕೊಂಬೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಘುಸೊನ್ ಬಸಲಾಗ್ಲೊ....

..... ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾಂ ವೊರ್ ದನ್ಪರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಆಸಾನಾಂ ತೆಂ ತೊ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ. ಸಾಡೆ ಬಾರಾಂಕ್ "ಇರೊಯ್ನಿ"(ಹಿರೋಯಿನ್) ಪರಿಂ ನೆಸೊನ್ ಶೆಲೆ - ಮಂಗಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಬಿಡ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಉಸೇನಿ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಬಿಡ್ಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾಕ್ ವಚಾತ್ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಾರ್ - ಸಾಡೆ ಬಾರಾಂಕ್‍ಚ್.

ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕೆಮೈರಾನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲೊ. ಪೊಟ್ ಭುಕೆನ್ ಚುರುಚುರು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾನಿಂ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚೆಟ್ಣೆ ಸಾಂಗಾಂತಾ ಚಾಕಾತ್ತ್ ಗಬಗಬ ಕರ್ನ್ ಗೀಳ್ನ್ ದೋನ್ ಮಾಲ್ತಿ ನೀಸ್ ಘೊಟುನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆ ದೆಂಕ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಥಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಮೈರಾ ಸವೆಂ ಗುತ್ತಾ ತೆವ್ಶಿಂ ವೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ಲಿ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್.

3...

ಜುಸ್ತ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂಕ್ ಬಾಕಿ ಮಾರುಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಂಚ್ಯಾ "ಸುತ್ತು ಮದಲ್" (ಚಾರ್ ಚಾರ್ ಘರಾಂ ಕೊನ್ಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯಾತಾಕಾರಾಚೆಂ ಘರ್) ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ವಿಶೇಶ್ ಸಭಾ ಜಮ್‍ಲ್ಲಿ. "ಕೋರಿ ಏಕ್ಸ್‍ಫರ್ಟಾಂ ಸವೆಂ ಮೆಡಲ್ ಕಾಟಾಕ್ 'ದಿಬ್ಬಣ' ಸಮೇತ್ ವೆಚಿ ಫೌಜ್‌ಯೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಡೊಂಬ ಆನಿಂ ಕುದ್ಕಾ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಟವ್ನ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆಂ ತರ್, ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕೂಚ - ಐತಾ ಬಾಟ್ಲೆನಿಂ ಉದಾಕ್ ಭರ್ತಾಲೆ. ಬಾಬಣ್ಣ - ವಾಸಣ್ಣ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಲಿಂಚೆ ಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಶಾ ಕರ್ತಾಲೆ ತರ್ ದೂದುಗಾರ (ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ) ನಾಗಣ್ಣ - ಸಿರಿಧರ ಕೊಂಬೊ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ "ಟೆಕ್ನಿಕಾ" ವಿಶಿಂ ಗುಪ್ತ್ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಗುಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಕೊಂಬೆ ನೀಲ ಉರಿಯ, ಮಾಯ್ಪಾ, ಕಡಲ, ಪೆರಡಿಂಗಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಡಲಾಕ್ ರಾವೈತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೂತೂಹಲ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ನಿಶೆತಾಲೊ. "ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಲ್‍ಟೇಶನಾ" ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಧನ್ಯಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್.

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‍ಯಿ ಕಾಫಿ - ಫಳ್ಹಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಇಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಫಿ - ಫಳಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಮೆಲ್ವೀಚಾರಣ್ ಗುತ್ತಾಚಿ ಧಣಿಣ್ ಸೀತಕ್ಕ ಕರ್ತಾಲಿ ತರ್, ಆಯ್ಲೆಂವಾರ್ ಹಾಟ್ಯೆಚೆಂ - ಘರ್ಚೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲ್ಲೊ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ತೆಣೆಂಚೊ ಚೆಡೊ ಯಂಕ್ಟ ಕಾಫಿ - ಫಳ್ಹಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್, ಗುತ್ತಾಚೊ ಧನಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನಿಂ ಚಾವಾಡಿಚ್ಯಾ(ನ್ಯಾಯ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚಿ ಚೊವ್ಕಿ) ಈಜೀಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಧನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗೈಲೊ.

"ಲೇಯ್, ಬೋಸುಡಿ ಬಾಲೆಲು ಪೂರಾ ಬೈದೆರಾ? ಪೂರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ" ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಭರ್ಮಾನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ಲೆ.

"ಬೈದಾ, ಬೈದಾ ಧಣಿಕುಲೆ" ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಸಮಾಕರಿತ್ತ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಚೊ ಮುಂಡಾಸ್ ದಿಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ಕೆಂಚನ ತರೆ ತೋಜುಜಿ? ಖಂಚಾ ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಂಗ್ಲಾಗಾಯ್?"

"ಬರುವೆ, ಬರುವೆ. ಆತ್ತಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಧಣಿಕುಲೆ?' ಮುಂಜಿಲಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಿಲೆ.

ಧನ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲೈತಾ ಹಾಲೈತಾನಾ ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ 'ಜಯ - ಅಪಜಯ' ವಿಶಿಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಎಕೇಕ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊಚ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮೆಡಲ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟಚ್ಯಾ 'ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ - ರಣನೀತಿ ಹುನ್ ಹುನ್ ಚರ್ಚಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ...

..ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಪಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಗಡ್ದ್ ನೀದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಅತಾಂ ನಿರಂತರ್ ಸಾದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಕಶ್ ಸಾದಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಉಟೈಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಣ್ತಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಗಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ವರ್ತಾನಾ ವರಾಂ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ!. 'ಛೆಕ್ಕ್, ಪಾಡಾರಿ ನೀದ್ ಕಂಚಿ, ಆತಾಂ ಧನಿಕುಲೆಚೆ ಗಾಳಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆ' ಮತಿ ಬಿತರ್‍ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪುರ್ಪುರಾತ್ತ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಸುಟಾವ್ನ್ ಅಂವ್ಸರಾನ್ ಅಂವ್ಸರಾನ್ ಅಖಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗುತ್ತಾ ಕುಶಿಂ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಪುಟ್‍ಬೊಲಾಪರಿಂ ಚೆಂಡು ಚೆಂಡಪರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಮಾಲಿಶ್ ಕರಿತ್ತ್ ವೇಗಾನ್ ಚಲ್ತಾಚಲ್ತಾನಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳಿಲಾಗ್ಲೆ.... ವ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪಾಲೆ - ಮಾರುಗುತ್ತು ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಫೌಜಿನ್‍ಂಚ್ ಮೆಡಲ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯ್ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಗುತ್ತುಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ವಣಿ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ನಿರಂತರ್ ಸಲ್ವಣಿಂ!. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಜೀಕ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚೆಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಸಲೋಗಿ "ಕೊಟ್ಟೆ" ರೋಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚೆ ಕೊಂಬೆ, ಕೊಂಬ್ಯೊ, ಪಿಲಾಂ ಸವೆಂ ಸಂತಾನ್ ಭಿಂ - ಚಂಡಚ್ ಅರ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧನ್ಯಾನ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಭಿಂ - ಚಂಡ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ಚಂಡಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಧನ್ಯಾಚೆ ಕೊಂಬೆ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ. ವ್ಹಯ್, ನಿರಂತರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ!.. ಹಾಂ.... ಖಂಡಿತ್, ಧನಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಧಖೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂಯ್ ಮೆಡಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸ್ಲ್ಯಾಗಿ ಗರ್ಜೆನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾನಾಂ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ದೊನೀ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶಾಂಭವೀ ನ್ಹಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಂಖೊವಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾ ಯೆತಾನಾಂ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ 'ದೊಪ್ಪ್' ಕರ್ನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಕುಂಕ್ದಾಚೆಂ ಪೀಲ್ "ಪಿಯಾಂವ್, ಪಿಯಾಂವ್" ಕರಿತ್ತ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ವಯ್ರ್ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಗೆಂದಗಿಡಿ (ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಘೊಣ್) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಪರತ್ ಧರುಂಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ತಾಲಿ!. ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿ ನಾಂ. ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸಾಂತ್ ಪಿಲಾಕ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸೊಬಿತ್ತ್ ಫೈಟರಾಚೆಂ ಪೀಲ್. ಭಾಲಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಘೊಣಿಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಮಾಸಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ರಗಾತ್ ಪಾಜಾರ್ತಾಲೆಂ. ಘಾಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ವಕ್ತಾಂ ವಾಟುನ್, ಝರವ್ನ್ ಪುಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್. ಆನಿಂ ಆಬ್ಳೆ ಪೀಲ್ ವಾಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಫೈಟರ್ ಪೀಲ್ ಕಮೈರಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಜಬರ್‍ದಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ! ಹಾಂ ಭಾಲಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ನಾಕ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಂಬ್ಲೊ ನೀಜ್ ಭಾಲಿ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ತಾಲೊ! ವಾಂಚಾಜಾಯಿಚ್! ... ತರ್ ಭ್ಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ..... ಚಂಡ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ.... ಚಂಡಚೆಂ ಪೀಲ್.. ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಅತೀ ಊಂಚ್ ಚಂಡಚೊ ಕೊಂಬೊ!. "ವ್ಹಯ್, ಘೊಣಿ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್‍ಲ್ಲೊ ಚಂಡಚೊ ಕೊಂಬೊ - ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕಮೈರಾ!" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಟೊಪ್ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾಂ!

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಲ್‍ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ 'ಸಡನ್' ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ 'ಐಡಿಯಾ' ಫ್ಲಾಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಾಡ್ಡ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್' ಆಲೋಚನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಧನ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಭೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಧನಿ ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ ಈಜೀಚೆರಾಚೆರ್ ಖಾಡ್ಕೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಖಂತೀಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!

4...

ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಂಕ್ ಖಂತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ತ್ - ಬದಿಕ್, ದುಡು - ಭಾಂಗಾರ್, ಮಾನ್ - ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ದೊಸ್ಚೆ ಖಂತಿ ದೋನ್ ಮಾತ್ರ್.! ಪಯ್ಲಿ ಖಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಲ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟಾಚಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ. ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಚೆ ತರ್ ಊಂಚ್ ಚಂಡಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ತಲಾಸ್ ಕರಿಜಾಯ್! ತಲಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಭಿಂ ಧರಿಜಾಯ್! ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಕೆಳಾಂತ್ ಗಾಜಾಜಾಯ್. ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಖಂತ್ ತರ್ ದುಸ್ರಿ ಖಂತ್ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವ್ಹಯ್, ಗುತ್ತಾಕ್ ಅಜೂನ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲಕ್ಶ್ಮೀ ಶೆಡ್ತಿ ಥೊಡ್ಯಾಂ ವರ್ಸಾಂದಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂತಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಕಸ್ಲ್ಯಾಗೀ ಪಿಡೆನ್ ಅಚಾನಕ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಅಂತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾರ್ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ ಸಂಬಂಧಿ ಸೀತಕ್ಕ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸೀತಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಅಜೂನ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಖೆಳೊವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊಗಿ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಗರೊಡಿಂಕ್, ಬ್ರಹ್ಮ - ಬೈದರ್ಕಳಾಂಕ್, ದೈವಸ್ಥಾನಾಂಕ್, ಮಾರಿಗುಡ್ಯೆಕ್, ದೀವ್ಳಾಂಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ಲೊ ತರೀ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇಜನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ. ಆಖ್ರೇಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜೋತಿಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟಾಂನಿಂ 'ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಕರೈಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತೆಲೆಂ' ಮ್ಹಣ್ ಕವಡೆ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ. ಭಟ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚುನ್ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ್ ಚಲೈಲೊ ತರೀ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಚಂಡ ಕಿರ್ಲಾಲೆಂ ನಾಂ! ದೀಸ್ ವಚೊನ್ ಮಹಿನೆ ಉತ್ರಾತಾ ಉತ್ರಾತಾನಾಂ ಸೀತಕ್ಕಾಯೀ ನಿರಾಶೆನ್ ಕುರ್ವೊನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬಿಂಯೆತಾಲೊಂ. ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ ತರೀ ಭಟ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಕವಡೆಚೆರ್ ಅಜೂನ್ ತಾಣೆಂ ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ನಾಂ!... ಹಾಂ.... ಕಶೆಂಯ್ ತರೀ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ತಾಲೊಚ್. ಆಪ್ಲಿ ಸಂತತ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಾಲಿ. ವಚಾಜಾಯಿಚ್ಚ್.......

ಗಾಢ್ ಆಲೋಚನೆರ್ ಮಗ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಕೆಂಚಚಿ ತಕ್ಲಿ ಜಯ್ತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಸವೆಂ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕೆಮೈರಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಕಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಭುಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಚೊ ವಾದ್‍ಯಿ ಸಾರ್ಕೊ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್.. ಘೊಣಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೀಲ್ ಊಂಚ್ ಚಂಡಚ್ ನ್ಹಯ್.

"ಲೇಯ್ ಕೆಂಚ. ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್. ಧರ್ ಹೆ ರುಪಯ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ. ಕೊಂಬೊ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಪುಣ್ ಮೆಡಲಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ಪೊಸುನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್. ಜರ್ ಹೊ ಕೊಂಬೊ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಭಾಂಗಾರ್ ತೊಪ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತುಕಾ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಸವೆಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್! ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಚಂಡ ಧರ್ಯಾಂ... ಆನಿಂ..... ಹಾಂ... ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂಚ್ ಆಸೊಂದಿ". ಧನ್ಯಾನ್ "ಆಫರ್" ಜಾವ್ನ್ ಇನಾಮ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ!.... ಆನಿಂ ಅಬ್ಳೆ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೆಮೈರಾನ್ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಇನಾಮಾವಿಶಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಚಿಂತಾನಾಂ ಮನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ತಾನಾಂ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ವೇಗಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾಂ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ರಣನೀತಿಚಿ ಚರ್ಚಾ ಸಂಪೊನ್ ಸರ್ವ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

"ಕಡ್ಲ, ನೀಲ್, ಮಾಯ್ಪಾ, ಪೆರಡಿಂಗಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಕೆಂಚ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೊಸುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಬಾಂಧ್ಯಾಂ. ಲೇಯ್ ಕೆಂಚ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕೊಂಬೊ ದಾಖಾಯ್ ರೆ "ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಆತಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂ ಮಧ್ಗಾತ್ ಉಭೊ ಕೆಲೊ. ಮಹಾನ್ ಝುಜಾರ್ಯಾ ಪರಿಂ ಫೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಟಪಟಪ ಕರ್ನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾಂ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ "ವ್ಹಾ! ವ್ಹಾ! ಆಹಾ... ಆ ಹಾಹಾ" ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ಫುಡ್ಳ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಫೌಜ್ಿ ಮೆಡಲ್ ಕಳಾಚ್ಯಾ ರಣರಂಗ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ...

5..

ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾ ಪಡ್ತಾನಾಂ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಳಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಾಲೆ ಮಾರುಗುತ್ತು ಜಯಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಫೌಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಕ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ಪಾಲೆಮಾರುಗುತ್ತಾಚ್ಯಾನಿಂ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ದೂದುಗಾರ್ ಸಿರಿಧನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಚ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ದೂದಾ (ಜುಗಾರ್) ಚೊ ಐವಜ್ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿಂ ಸಾಟ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಲೊ. ಪವನ್ ಆನಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ತರ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಜಣಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ಶೆಂಭೊರ್ - ದೊನ್ಶಾಂ ಲೆಖಾರ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಘಾಲ್ನ್ 'ಫಂಡ್' ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಘಾಯ್ ಶಿಂವ್ಚೆಂ ಏಟೆನ್‍ಶನಾರ್ ರಾವ್ಲೆ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕೀ ಚಂಡಂಚೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಮಂಜಸ್‍ಚ್ ಸೈ.!

ಫುಡ್ಲೆಂ ವಿವರಣ್ ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೇವಲ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ 'ಪರ್ತೆಂ!' ಕೇವಲ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಮಾರ್!. ಪಾಲೆಮಾರು ಗುತ್ತಾಚೊ ಉರಿಯಾ ಮರೊನ್ ಗುತ್ತಾಚೆ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಜೀಕ್!. ಕೆಮೈರಾನ್ ಅಪುಣ್ 'ಖತರ್‍ನಾಕ್' ಚೆಂಡಚೊ ಕೊಂಬೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ದೂದಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಅದಲ್ - ಬದಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ 'ಬುಡುಕೋರಿ' ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ ಪೂರಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಂಡ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಚ್ ಕೊಂಬೆ ಜಿಕ್ಲೆ. ವರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾ ಜಾತಾನಾಂ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆತಾಂ ಧನ್ಯಾ ಲೆಖಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಳಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೊಟ್ಟೆ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊಟ್ಟೆ, ತಾಂಬ್ಡಿ, ಉಸ್ಕಿ(ವಿಸ್ಕಿ) ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಶ್ಯಲ್ ಏ.ಜೆ. ವಿಸ್ಕಿ ಚಾಕ್ಣಾಂಕ್ ಇನಾಸ ಪರ್ಬುಚೆಂ ದೋನ್ ದೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ "ಪಂಜಿದ"(ದುಕೊರ್) ಮಾಸ್ ಆನಿಂ ಚಾರ್ ಚಾರ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ.

ಧನಿ ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಖುದ್ಧ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್‍ಕಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರಾಸವೆಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೊಯ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ. ವರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾತಾನಾಂ ಗುತ್ತಾಚೆ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೆ ತರ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ "ಡಿಂಗಿರಿ ಡಿಂಗಿರಿ ಡಿಂಗಾಲೆ" ಮ್ಹಣ್ ನಾಚಾತ್ತ್ ಡಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೇ ಲೇ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆ. ಕೆಂಚಣ್ಣಯ್ ತೊಟ್ಟೆ ಬದ್ಲೆಕ್ ಏಕ್ ಕ್ವಾಟರ್ 'ಉಸ್ಕಿ' ಪಿಯೆಲ್ಲೊ... ಆತಾಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪವನ್ ಆನಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಖ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಲಕಾತ್ತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ...

6..

ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ ವರಾಂ ಮಧ್ಯಾನೆಚಿಂ ಬಾರಾ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್‍ಚ್ ಕಾಳೊಕ್. ಲೋವ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಚಿಮ್ಣಿಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟೈಲಿ. ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಗಾಡ್ ನಿದೆಂತ್ ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಆಕೃತಿ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ. ನಾಂವಾಂ ತೆಕಿತ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಗೊರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ. ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ ತಾಂಬ್ಡಿ - ಗೊರಿ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲಿ... ವ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜಿಕ್ ಧಾ - ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಘಾಟಾಚೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್. ಕೆಂಪಣ್ಣಚೆಂ ಖಾಸ್ ಸಂಬಂಧಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ದೆಖುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ತೊ ಘಾಟಾಕ್ ಚಡ್ತಾಲೊ. ಮಹಿನೊಭರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಕಾಫ್ಯೆ ತೋಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರ್ಯಾ ಗೊರ್ಯಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಕೆಂಪಮ್ಮಚೆರ್ 'ಲವ್ ಏಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ' ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಪಿಸ್ವಾಲ್ಲೊ. ತೋಟಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ 'ಹಾದರದ ಚೆಂಡ' ಮ್ಹಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಣೆಂ ಕ್ಯಾರೀ ಕೆಲೆಂ ನಾಂ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪರಿಂ 'ಲವ್ವ್ - ಡೌವ್ವ್' ಕರ್ನ್ ಫಾಟವ್ನ್, ಘಾಟಾರ್‍ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ!

ವ್ಹಯ್, ಆಜಿಕ್ ಧಾ - ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಸಂಪ್ಲಿ ತರೀ ಕೆಂಪಮ್ಮಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಉದರಾಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಡ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಖಂತಿರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂ....ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಭ್ಹಿಂ ಕಿರ್ಲಾಜಾಯಿಚ್. ಆಪ್ಣಾನ್ ಚಂಡ ಧರಿಜಾಯಿಚ್. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ವಂಶ್ ನಿರ್ಣಾಮ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಲೊಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾನಾಂ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರೀಕ್ಶಾಯ್ ಕರಯಿಲ್ಲಿ. "ತುಜ್ಯಾ ವೀರ್ಯಂತ್ ಕಣಾಂ ತಿಕ್ಕೆಂ ಉಣಿಂ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಂ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಕಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ ನಾಂ. ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ಧಾತು ಪುಷ್ಟಿ ಲೇಹಾಂತ್‍ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಕಿರ್ಲಾಲೆಂ ನಾಂ. ಆಖ್ರೇಕ್ ಸುಭ್ರಾಯ ಭಟ್ಟಾಂನಿಂ ನಾಗದೋಷ, ಮಾಲ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚೊಂ ವಾಕ್‍ದೋಷ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಂತತ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫೈಸಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಜಾ - ಪುನಸ್ಕಾರ, ಹವನ-ಹೋಮ ಕರಿಜಾಯ್, ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ, ಮೆಜುನ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿಂ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಭಟ್ಟಾಂನಿಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಹಾಂಗಾಂ - ತಾಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ - ಹಜಾರ್, ಬಿಡ್ಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾ ಸವೆಂ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕಡೆನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್, ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಟ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ವೊಪ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಆಜಿಕ್ ಸ ಮಹಿನೆ ಉತಾರ್ಲ್ಯಾರಿ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡ್ಲಿ ನಾಂ.... ಆತಾಂ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ವಯ್ಯಾರ್ ಕರಿತ್ತ್ ಶೆಲೆ ಮಂಗಣೆ ಕರ್ತಾನಾಂ ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ.... ವ್ಹಯ್, ಏಕ್‍ಗೀ ದೋನ್ ಮಹಿನ್‍ಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಾವಾಯಿಲ್ಲೆಂ! ಪಯ್ಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆರ್‍ಚ್ ನಾಂ! ಪಯ್ಸ್ಯಾಂಚೊಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್‍ಚ್ ನಾಂ. ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!..... ಆಸೊಂ... ಆಸೊಂ .... ಫಾಲ್ಯಾಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಸೇನಿಕ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್‍ಯಿ ದೀವ್ನ್ ರೀಣ್ ವಜಾಯ್ ಕರಿಜಾಯ್.......

ಆತಾಂ ಪರತ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‍ಚ್ ತದೇಕನ್ ಪಳೈಲಾಗ್ಲೊ. ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ಪಾಲಾಂವ್, ಬಾಜ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಿದ್ದ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ, ಗೊರೆ ದಾಟ್ - ದಾಟ್ ಜಾಂಗೆ... ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾನಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಅಪ್ರೂಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ಯಾಕ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ!..... ಚಿಮ್ಣಿ ಪಾಲ್ವಾವ್ನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಬೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡಿಂಚ್ ಕ್ಷಣಾಂ - ಆಂಗಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೇಗಾನ್ ನಪೈಂಚ್ ಜಾತಾನಾಂ ನಿರಾಶೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊನ್ ಉದಾರೆಂಚ್ ನಿದೊನ್ ಪಾಕೆಂ ಪಳೈ ಲಾಗ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾ ವರ್ವಿಂ ಗಡ್ದ್ ನಿದೆಕ್ ನಿಸ್ರಾಲೊ...

7..

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಪರಿಂ ಆಜ್‍ಯೀ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕೊಕ್ಕೊಕೊ ಕರ್ನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾನಾಂ. ಕೆಮೈರಾ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!. ಆಯ್ದಾನಾಂಚೊ ಧಡಬಡ ಆವಾಜ್ ಜಾಂವ್ದಿಂ, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿಂ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಝಳಕ್ ನಾಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ 'ಕಣ್ಣಪುರ್ಕು' ಕಾಡ್ಟಾ ಕಾಡ್ತಾನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ 'ವ್ಯಾಕ್ಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಕ್' ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ವಾಳ್ಚೆಬಾಜ್ಯೆ ಮಾಟ್ವಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ವೊಂಕೊನ್ ಆಸಾ.

"ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ವೊಂಕ್ತಾಯ್‍ಮೂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಕಾಲ್ ಕಹಲೆಂ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲೆಂಯ್?" ಕೆಂಚಣ್ಣ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

"ಮುಕ್ಕುಂವ್ಚೆಂ ಮುಜಿಂ ಕರ್ಮಾಂ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಳ್ ಆಯ್ಲಿ ಫಾಂತ್ಯಾರ್‍ಚ್. ಇಲ್ಲೆಂ ಪೀಂತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ರಾವ್ ತಿಕ್ಕೆಂ. ಆತ್ತಾಂ ಚಾ ಕರ್ತಾಂ" ಕೆಂಪಮ್ಮಾನ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೈತಾನಾಂ ಹೊ ಅಂಬ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಂತ್ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೊ.....

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪಿಯೆತಾ ಪಿಯೆತಾನಾಂ ಧನ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇನಾಮಾಚಿ ಖಬಾರ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪ್ರಪುಲ್ಲ್ ಜಾಯ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ಏಕ್ ಜೊಡಿ ತುಕಾ ಕಾನಾಂಚೆಂ ಕರಯ್" ಗತ್ತಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸುರ್ರ್ ಸುರ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಚಾ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

"ಕೆಂಪಿ ಅಜೂನ್ ಹಾಟ್ಯೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಡಾರಿ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ತುಕಾ. ಹೂಂ... ಆತಾಂಚ್ ಚಲ್.... ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಶೆಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್" ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಆತಾಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟೊನ್ ಪುರ್ಪುರ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಆನಿಂ ಕಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ? ಮಿರವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪಾಪಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೆ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.... ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಡ್ಗಾಚ್ ವಚೊಂದಿ!" ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಭಾಂದ್ಲೊ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ನೋಟಾಂಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಖಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗಡಂಗಾ ಕುಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊಂ.

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಚಾವಡಿಕ್‍ಯಿ ಸುರ್ಯೊ - ದೇವಾಚಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಸೀತಕ್ಕಕ್‍ಯೀ ವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್!. ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ ಈಜೀಚೆರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಾಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿನ್ ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡ್ತಾನಾಂ, ಚಾ ಹಾಡ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮಾತಾರಿ ಸೇಸಮ್ಮನ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸುಪುಸು ಕೆಲೆಂ.

"ಸೀತಕ್ಕ ವೊಂಕೊನ್ ಆಸಾ!"

"ಕಾಂಯ್ ಪೀಂತ್ ಗೀಂತ್ ಖದ್ವಳ್ಳಾಂ ಕೊಣ್ಣಾಂ. ಕಸ್ಲೊ ಪುಣಿ ಕಸಾಯ್ ಕರ್ನ್ ದೀ" ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಚಾಯೆಚೊ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ಲೊ.

"ಪೀಂತ್ - ಗೀಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ. ದುವಾಳೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್!" ಸೇಸಮ್ಮ 'ಪುಸ್ಕು' ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲಿ.

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದುವಾಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಖಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಘುಸ್ಲೊ. ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಪಳೈಲಾಗ್ಲೊ. ಸೀತಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮುಳಾರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಯಾ ಖಾವ್ಜೆಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಘೊವಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟೆಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿದ್ತಾನಾಂ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪರತ್ ಈಜೀಚೆರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ವಿವರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪುಸಿತ್ತ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಭಾತ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ - ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಬಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಕೊಂಬಿಯೊ ಭಾತ್ ಖಾತಾಲ್ಯೊ ತರ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ ಮೆಡಲ್ ಕೊಂಬೊ ಕೆಮರಾ ಕೊಂಬಿಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊಂಕ್ ದೊರಿ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

'ಲೇಯ್ ಯೆಂಕ್ಟ,...... ಯೆಂಕ್ಟ... ತ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚಿ ದೊರಿ ತಿಕ್ಕೆ ಸೊಡ್‍ರೆ.. ಲೇಯ್.. ಯಂಕ್ಟ" ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ತಾನಾಂ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೇಸಮ್ಮನ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

"ಯಂಕ್ಟ ಘರಾ ನಾಂ. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್‍ಚ್ ಆರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲಾ. ಪಾಟಿಂ ಆಪುಣ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲಾ"!

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ ದೋನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಸಾರಾಯಿ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ಮಾರ್ನ್, ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಬಿಡ್ಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೊಯ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲೆ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್. ಪೂಣ್ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿನ್, ಪರತ್ ನೋಟ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್‍ಲ್ಲೆ!

"ಕೆಂಚಣ್ಣ, ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಖಾರ್ ತುಕಾಚ್ ಆಸೊಂದಿತ್. ಮ್ಹಾಲ್ ಮ್ಹಜೊ ತರೀ ತುಜೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ರುಪಯ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊಂ ನಾಂ! ತುಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಾತ್ತಾಚ್ಯಾ, ಎಕೀನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಬ್ಯಾರಿಚಿ ಲ್ಹಾನ್‍ಶಿ ಕುಮೊಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಮ್ಹಖ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿಂ ತುಕಾ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆ!" ಉಸೇನಿ ಕಠಿಣ್ ನಮ್ರತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸೊಡ್ - ದೊಡ್, ಉದಾರ್ ಮನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಆಜಾಪ್‍ಚ್ ಭಗಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಸೇನಿಕ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪರತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್ಚಿ ಮೇಚಕ್ಕ ಆಯ್ಣಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾಲಿ.

"ಕಿ.... ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮೇಚಕ್ಕ!?" ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಂತ್ಲೊ.

"ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಕಿತೆಂರೆ?" ವೊಂಕೊನ್ ವೊಂಕೊನ್ ಪೂರಾ ಹದಾ ಜಾಲಾಂ. ದುವಾಳ್‍ರೇ... ದುವಾಳೆ..."

ಉಪಸಂಹಾರ್

ಕೊಂಬಿಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಕೆಮೈರಾ ದೊರಿ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಯೆಂಕ್ಟ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲೆಂಚ್ ಆತಾಂ ಈಜೀಚೇರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್‍ಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ವಚೊನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚಿ ದೊರಿ ಸುಟೈಲಿ.. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಶಣಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಏಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಬಿಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ಆಂಬ್ಡಿಲಾಗ್ಲೊ ಕೆಮೈರಾ. ಹಾಂ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಭಿಂ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಅತೀ ಉತ್ತಮ್ ಚಂಡ ಜಾತೆಲೆಂ! ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಈಜೀಚೆರಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾಂ ಪರತ್ ವೊಂಕ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆತಾಂ ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಭುಜಾಯ್‍ಲಾಗ್ಲೊ.

"ಚಂಡ ಖಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ಲೊನೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಪುರೊ!"

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ 'ದುವಾಳೆರೆ ದುವಾಳೆ' ಮ್ಹಣ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ದುಭಾವಾ ಸವೆಂ ಫುಮಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಖಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ "ಅಂಬಾ ಆಂಬಾ" ಕರ್ನ್ ಕೆಂಪಿ ಹಾಂಬೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೆಂಪಿಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ತಿದೊಡೊ ಜಾಯ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಖಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾನಾಂ ಕೆಂಪಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.

"ಜಾಲೆಂಗೋ ರಾಂಡೇ ಮಿರವ್ನ್?....ಹಾಂ.... ವೊಟ್ಟಾರೆ... ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಯ್‍ನೆ. ಕಾಟ್ ಪಾಡೊ ಯಾ ಚಂಡಚೊ ಪಾಡೊ.. ಥುಕ್ಕ್... ಮಾತ್ತಿ ಪಡೊಂ ತ್ಯಾ ಚಂಡಾಕ್... ಮಿರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗೊ ಬೊಡ್ಕೆ? ಗರ್ಭ್ ಧರ್ಲೊಯ್ ಪಳೆ!" ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಕೆಂಪಿಚಿ ಪಾಟ್ ಪುಸಿಲಾಗ್ಲೊ ಕೆಂಚಣ್.

****** ******
[ದಿಬ್ಬಣ = ವೊರ್, ಹಾಟಿ = ಗೊಟೊ]

[ಸಪ್ತೆಂಬರ್, 2016]

 

ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕೋಟ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಕ್ಲೊ. ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಆಸೊನ್, ಸೊಭಿತ್ ಭಾಸೆಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಿ ಕಾಣಿ ವಿಣುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ಚಾಂತ್ ಹಾಚೊ ಉಕಲ್ಲಲೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಹಾಣೆಂ ರುಜು ಕೆಲಾಂ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]