ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ದಾರ್, ಪಾಚ್ವೊ ಕೀರ ಆನಿ ಮಾವಶಿ ಶಾಂತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ತೀರ್ಳ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಅಶೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಂಟಾಂನಿ ಗುಟ್ಲಾಂವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುನ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆತಸ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಕವಯತ್ರಿ ಜಯಶ್ರೀ ಶ್ಯಾನಭಾಗ್, ಏಕ್ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಕವಯತ್ರಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂತ್ ತಿಣೆ ವ್ಹಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಉಭ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಪ್ತ್/ಲಿಪ್ತ್ ಇಮಾಜೆಂನಿ ಝಳ್ಕತಾ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಕವಿತಾರಸಿಕಾಚೆಂ ಮನ್ ಫುಲ್ತಾ. ಫೆಬ್ರೆಕ್ ೨೮ ತಾರಿಕೆರ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಫುಡೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ದಾರ ಉಕ್ತೇಂ ಆಸಾ

ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಳಾರ
(ಅಮ್ಮಾ ಕೆನ್ನಾಯ ಮ್ಹಣಾ.. ಹೆಂ)

ಹಾಂಗಾ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾನ ಪಾಚ್ವೆ ಚಾರ
ಉದತಾ ಕೇರ, ನಾಂಚತಾ ಮ್ಹೋರ
ಖಳಖಳೂನ ವ್ಹಾಂವವಿ ಉದಕಾಚಿ ನಿರ್ಝರ್
ನಾರ್ಲ, ತಾಂದೂಳ, ಮಾಸಳಿ ಚಕಚಯಾಳ
ಇತ್ಲೆ ಅಸೂನ ಸುದ್ಧಾಂ
ವಿಂದೂರ, ಜರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಟಕಟನಾ
ಕೊಂಬೆ, ಕೊಲ್ಯಾನಿ ವಿಟಯಲನಾ
ಸೊಕನಿ ಚುಕಚುಕನಾ, ಸಾಯಳ್ಯಾನ ಬಲೆಂ ವಿಂಡಿಲನಾ ಕಾರಣ,
ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಳಾರಾ,
ಸ್ವಚ್ಛ - ಸುಕೂಮ
ಆಮಚೆ ಕಾಳಜಾ ಮ್ಹಣಕೆ, ಅಮಚೆ ಮನಾ ಮ್ಹಣಕ್
ನಿತಳ - ನಿಷ್ಕಾಮ
.....
ಅಮ್ಮಾ ಕೆನ್ನಾಯ ಮ್ಹಣಾ
ತರೀಯ ಕೋಣ ಜಾಣ ಕಾರಣ?
ತಿಚಿ ಭೈಣ ಶಾಂತಿ
ಥಂಯಚಾನ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ

ಕೋಣಾಯಕೀ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ ತಿಕ್ಕಾ ಕೊಣೆಯ್ ತರೀ ಧಾಂವಡಾನಾ ವ್ಹೆಲೆಂ
ಆನಿ ಕೊಣೆಂಯ ಮ್ಹಳೆಂ - ನಾ, ತಿಕ್ಕಾಚ ವೀಟ ಯೇವ್ನ ಉಠೊನ್ ಗೆಲಿ
ಕೊಣೆಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಿಕ್ಕಾ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ ಪಳಯಶಿ ಜಾಲಿ ನಾ,
ತೀಣೆ ಗುಜರಾತಾಚೆಂ ತಿಕೀಟ ಕಾಡಿಲ್ಲೆಂ
ಖಂಯ್ ತೀ ಪಠಾಣ ಕೊಟಾಂತ ಝಳಕಲ್ಲಿ
ಕೊಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ತೀ
ಹೈದರಾಬಾದ ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಶೈಲಾಂಚ್ಯಾ
ವಠಾರಾಂತಲ್ಯಾನ ಧಾಂವಿಲ್ಲಿ ಪಳಯ್ಲಿ
ಹರಿಯಾಣಾಚೆ ಜಾಟಾಪಟೀಂತ ತಿಕ್ಕಾ ಜಳೋವ್ನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ
ಚೆನ್ನೈಚೆ ದಳದಳವೆ ಪಾವ್ಸಾಚೆ
ತುಡುಂಬ ಭರಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಯ ತರಿ,
ತರ ಕರಪಲ್ಲೆ ಶೆತಾಂತ ಮೂಷ್ಟ್‌ಭರ ಶಿತಾಕ ಆನಿ
ಘೋಟಭರ ಉದಾಕಾಕ
ತೀ ತಳಮಳತ ಆಶಿಲಿ ಅಶೇಂಯ ಕೋಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ
(ಅಮ್ಮಾ ಕೆನ್ನಾಯ ಮ್ಹಣಾ)
ಭಾಂಗ್ರಾ ಕಣಸ ಯೆವಪಿ, ವಾರ್ಯಾಕ
ಮೊತಿಯಾಂಚೆ ಹಾರ್ ಝೊಲಪಿ
ಎಕಾಮೆಕಾಂಕ ಮೋಗಾನ ವೇಂಗ ಘೆವಪಿ
ಹಾತಾಂತ ಹಾತ ಘಾಲುನ, ಭುಜಾಕ ಭುಜ ಲಾವುನ್
ಕಾಮ ಕರಪಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಳಾರಚ್ಯಾನ್
ಮ್ಹಜಿ ಮಾವಶಿ ಶಾಂತಿ ಅಚಕಿತ್ ಖಂಯ ನಾಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ?

ಸತ್ತರೀಚ್ಯಾ ಆದ್ಲೆ ಹುರುದಾರ ರಾಬೂನು
ದಿಗಂತೇಕ ಝೇಪ ಘೆವಪಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಚವೆ ಕೀರಾ
ತೂಂ ಜಾಣಾ?!

ತೂಂ ಖರೋಖರೊಚ ಶ್ರೀಮಂತ
ಭೀಮಂತ, ಸುಖವಂತ!
ತೂಂ ಮ್ಹಳಬಾಕ ಚಿರೂನ ಉಡಿ ಘೇ
ಜಾತ-ಜಾತ, ಧರ್ಮ-ರೀತ,
ಅಸಹಿಷ್ಣುತಾ, ಅದಕ್ಷತಾ, ಭೃಷ್ಟಾಚಾರ ಆನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಾ
ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯಾಂತ ಶಿರ್ಕಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಕಾಳಿಂ ಸುತಾಂ
ಝಡವ್ನ್ ಉಡಯ್, ನವೀ ಚೈತನ್ಯಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾಭರ
ಭಾರತೀಲೆ ಪ್ರಜಾಂಚಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ

ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚೆ ಪಾಚವೆ ಕೀರಾ,
ಮ್ಹಜೆ ಮಾವಶಿ ಶಾಂತೀಕ ತೂಂ ಏಕದಾ ಉಲೊಕರ
ತಿಕ್ಕಾ ಸಾಂಗಾ,

ಅಮಚ್ಯಾ ಕಾಳಜಾಂತ, ಅಮಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ
ಅಂತ: ಪ್ರಜ್ಞೇಂತ, ಸುಪ್ತ ಚೇತನೇಂತ,
ಅಮಚ್ಯಾ ರಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂತ
ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರಾಚಿ ಸಂತತಿ ಆಸಾ,
ಅಸೆಂ ಕೊಣೆಂಯ ಜರಿ ಮ್ಹಳೆಂ
ತೆಂ ಫಾಲ್ಯಾ.
ತೀ ಏಕ ದಂತಕಥಾ
ಹೆಂ ಕುಳಾರ ಮ್ಹಜೆಂ
ಹೆಂ ಆಮಚೆಂ ಕುಳಾರ
ತೂಂಗೇ ಮಾವಶೀ - ಶಾಂತೀ
ಆತಾಂ ತರಿ ಪರತ ಯೋ
ಪಳಯ..
ತುಕಾ ದಾರ ಉಕತೆಂ ಆಸಾ.

- ಜಯಶ್ರೀ ಶ್ಯಾನ್‌ಭಾಗ್ [ಮಾರ್ಚ್, 2016]

 

ಜಯಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶ್ಯಾನಭಾಗ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಚ್ಯಾ ಕುಮಟಾಚಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಣಕಾರ (Media Expert). ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕಾ. ಆಟ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಣಾಸ್ಚಾ ಹಿಣೆ ಕೊಂಕಣಿ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಮರಾಠಿ, ಹ್ಯಾ ಣಾಸಾಂನಿ ಲಿಖ್ಲಾಂ ಆನಿ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿಚಿಂ ’ವ್ಯಾಸ’, ’ಪರಶುರಾಮ’, ’ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ’, ಆನಿ ’ಗಾಂದೀಜಿ’ ಹಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೆಭಾಯ್ರ್ ಧಾ ’ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ’ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಅನುವಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರಾಲೆ ಎಕ್ಶಿಂ ಪನ್ನಾಸಾವಿ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತಾನ ಹಿಣೆ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಥಾಸಂಕಲನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ’ಸ್ವಪ್ನಾ ಸಾರಸ್ವತ’ ಕಾದಂಬರೆಚೊ ಅನುವಾದ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ.

कविता

दार, पाच्वो कीर आनि मावशि शांति म्हळ्ळे तीन इमाज्यो घेव्न, समाजेच्या तीन चिंत्पाचेर आर्सो घाल्चें प्रॆतन ह्या कवितेचें तीर्ळ. राजकीय चिंताप सामाजिक चिंत्पाचेर स्पंदन कर्चें, आनि अशें स्पंदन कर्तास्तां परत परत मिस्तेरांच्या झांटांनि गुट्लांव्न घेंव्चिं अड्हूक चिंत्पां उटोन दिस्तात. कविता कांय ऎक पाव्टिं वाचुन बग्लेक दवर्चे तसलि न्हय, बगार परत परत वाचुन सम्जुंक प्रॆतन कर्चेतस्लि जाव्नासा.

कवयत्रि जयश्री श्यानभाग, ऎक माल्घडि कवयत्रि, साहित्यांत तिका आस्चो भर्पूर अन्भॊग ह्यॆ कवितेंत तिणे व्हापार केल्ल्या उत्रांनि, उभ्यो केल्ल्या सुप्त/लिप्त इमाजेंनि झळ्कता. आनि जेद्नांय असल्यो कविता मेळ्तात, कवितारसिकाचें मन फुल्ता. फेब्रेक २८ तारिकेर मैसूरांत चल्‌ल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणि कविगॊश्टिचेर वाचुन सांग्‌ल्लि हि कविता. फुडें ह्या कवितेचो स्वाद चाकोंक तुम्कां सोड्तां.

दार उक्तॆं आसा

हें म्हजें कुळार
(अम्मा केन्नाय म्हणा.. हें)

हांगा आशिल्लें पय्लें रान पाच्वे चार
उदता कॆर, नांचता म्हॊर
खळखळून व्हांववि उदकाचि निर्झर
नार्ल, तांदूळ, मासळि चकचयाळ
इत्ले असून सुद्धां
विंदूर, जर्ल्यांचि कटकटना
कोंबे, कोल्यानि विटयलना
सोकनि चुकचुकना, सायळ्यान बलें विंडिलना कारण,
म्हजें कुळारा,
स्वच्छ - सुकूम
आमचे काळजा म्हणके, अमचे मना म्हणक
नितळ - निष्काम
.....
अम्मा केन्नाय म्हणा
तरीय कॊण जाण कारण?
तिचि भैण शांति
थंयचान थाव्न गेलि

कॊणायकी म्हळें की तिक्का कोणेय तरी धांवडाना व्हेलें
आनि कोणेंय म्हळें - ना, तिक्काच वीट यॆव्न उठोन गेलि
कोणेय सांग्लें तिक्का काश्मीरांत पळयशि जालि ना,
तीणे गुजराताचें तिकीट काडिल्लें
खंय ती पठाण कोटांत झळकल्लि
कोणे म्हळें ती
हैदराबाद आनि दिल्लिच्या ज्ञान शैलांच्या
वठारांतल्यान धांविल्लि पळय्लि
हरियाणाचे जाटापटींत तिक्का जळॊव्न मार्लें
चेन्नैचे दळदळवे पाव्साचे
तुडुंब भरिल्लें कोणेय तरि,
तर करपल्ले शेतांत मूष्ट्‌भर शिताक आनि
घॊटभर उदाकाक
ती तळमळत आशिलि अशॆंय कॊणे म्हळें
(अम्मा केन्नाय म्हणा)
भांग्रा कणस येवपि, वार्याक
मोतियांचे हार झोलपि
एकामेकांक मॊगान वॆंग घेवपि
हातांत हात घालुन, भुजाक भुज लावुन
काम करपि
म्हज्या कुळारच्यान
म्हजि मावशि शांति अचकित खंय नाशि जाल्लि?

सत्तरीच्या आद्ले हुरुदार राबूनु
दिगंतॆक झॆप घेवपि स्वातंत्र्याच्या पाचवे कीरा
तूं जाणा?!

तूं खरॊखरोच श्रीमंत
भीमंत, सुखवंत!
तूं म्हळबाक चिरून उडि घॆ
जात-पात, धर्म-रीत,
असहिष्णुता, अदक्षता, भृष्टाचार आनि अत्याचारा
तुज्या पायांत शिर्कल्लिं हिं काळिं सुतां
झडव्न उडय, नवी चैतन्याचि दीक्षाभर
भारतीले प्रजांचि रक्षा कर

स्वातंत्राचे पाचवे कीरा,
म्हजे मावशि शांतीक तूं ऎकदा उलोकर
तिक्का सांगा,

अमच्या काळजांत, अमच्या मनांत
अंत: प्रज्ञॆंत, सुप्त चॆतनॆंत,
अमच्या रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांत
रक्त बीजासुराचि संतति आसा,
असें कोणेंय जरि म्हळें
तें फाल्या.
ती ऎक दंतकथा
हें कुळार म्हजें
हें आमचें कुळार
तूंगॆ मावशी - शांती
आतां तरि परत यॊ
पळय..
तुका दार उकतें आसा.

- जयश्री श्यान्‌भाग [मार्च, २०१६]
 

जयश्री गणपति श्यानभाग: उत्तर कन्नडच्या कुमटाचि, माध्यम जाणकार (Media Expert). आकाश्‌वाणिचि विश्रांति निलय निर्दॆशिका. आट भासांनि उलंव्क जाणास्चा हिणे कोंकणि, हिंदि, इंग्लिश, मराठि, ह्या णासांनि लिख्लां आनि अनुवाद केलां. तिचिं ’व्यास’, ’परशुराम’, ’विश्वामित्र’, आनि ’गांदीजि’ हिं भुर्ग्यांलिं पुस्तकां पर्गट जाल्यांत. ताचेभाय्र धा ’भुर्ग्यांचिं पुस्तकां’ कोंकणिंत अनुवाद जाल्यांत. रवींद्रनाथ टागॊराले एक्शिं पन्नासावि जयंति निमित्तान हिणे अनुवाद केल्लें कथासंकलन पर्गट जालां. कॆंद्र साहित्य अकाडेमिचे ’स्वप्ना सारस्वत’ कादंबरेचो अनुवाद पर्गट्ला.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]