ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಉಲವ್ಪಾಕ್ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ, ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್, ಮೌನಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸೊಧ್ಯೆತಾ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಂನಿ ಲಿಪ್ಲಲೆ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜುಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾ.

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಪಯ್ಲಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ತಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಚಡ್ ದೆಕುನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ಮಾತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್‍ಯೀ ತೊಚ್ಚ್.

ಮೌನ ಆನೀ ಹಾಸು

ಮೌನ ಆನೀ ಹಾಸು
ಹಾಸಲ್ಲೀ ತೀ ದೋಳ್ಯಾಂತ,
ಉಲೋವಕಾ ಮ್ಹಣ
ಒಂಟಾರ ಆಯಿಲೆ ಉತ್ರಾಂ
ಉಶ್ಟೇಂತ ಗೀಳೂನ
ಚಿಂತಲೆ ಬರೋವಯಾ ಪತ್ರಾಂ
ಶಬ್ದಾರ ವಜನ ಪಡಲೆ
ಉತ್ತರ ಮೌನ ಜಾಲೆ

ಜಾವನು ಗೆಲೆಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಕಶೀ
ಸಕ್ಕಡ ಸಮಜೂನ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಖಾರ
ಮೌನಾಂತೂಚ ಸಕ್ಕಡ
ಪಾವ್ಲ ಮುಖಾರ ಕಾಡಲೆ
ಕಾಳಾಕ ಮಾನೂನ ಫಾಟಿ ತಾಂಡಲೆ

ಕಾಳ ಪರದೋ ಮೋಡ ಜಾವನು
ತೋಂಡಾರ ದೆಂವಲೆ
ಗಡಗಡೇಚೋ ಆವಾಜ
ಅಚಾನಕ್ ಕಾನ್ನಾರ ಪಡಲೆ
ದೋಳ್ಯಾಂತ ಕಾಳೋಕ, ಕರಾಳ ದೀಸ್
ಕಾಳಕಾಂತ ಮುಖಲೆ ಚಿತ್ರ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡಲೆ
ಫಕತ ಹಾಸಾಂತ ಉತ್ತರ್
ತೇಂವಯ ನಾ, ಆಖೇರಿಕ
ಮೌನಚೀ ಉತ್ತರ್ ಜಾಲೆ
ತೀ ಲಾಗೀ ಯೆತನಾ
ವ್ಹಾರೆಂಯ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಜಾಲೆ

ಬಂದ್, ಗಲಾಟೋ
ಆಮೀ ಉಲೋವನು ಉತ್ರಾಂ
ನಿಮಿತ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ
ಮೌನ ಆನೀ ಹಾಸಾಂತು ಉತ್ತರ ಜಾಲೆ
ಆಜೀಕಯ ತೀ ಮೆಳತನಾ ಹಾಸತಾ
ಆನೀ ಹಾಂವಯ ಹಾಸತಾ.

- ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ [ಫೆಬ್ರೆರ್ 2016]

 

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್/ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ತರ್‌ಯೀ, ಏಕ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್.

कविता

उलव्पाक फकत उत्रांच जांव्क जाय म्हणुन ना, पार्कुंचि श्याथि काळ्जांत आसा तर, मौनांत सय्त तिं उत्रां सोध्येता, आनि त्या सब्धांनि लिप्लले अर्थ सम्जुयेता म्हण्च्याक कांय हि कविता अपुर्भायेचि गोवाय दिता.

वेंकटॆश नायक वृत्तेन प्राध्यापक तर्‌यी साहित्याचि वॊड पय्लि. प्रत्यॆक जाव्न कविताशेतांत ताचि आसक्त चड देकुन, कोंक्णेंत कांय फुड्ल्या दिसांनि भर्वसो उदेशें कर्चि श्याथि हाच्या बर्पांनि आस्चि मात कोणेंय नेगार कर्चेपरिं ना. म्हजो आशावाद्‍यी तोच्च.

मन अनी हासु

मन अनी हासु
हासल्ली ती दॊळ्यांत,
उलॊवका म्हण
ओंटार अयिले उत्रां
उश्टॆंत गीळून
चिंतले बरॊवया पत्रां
शब्धार वजन पदले
उत्तर मौन जाले


जावन गेलेले इतिहास माकशी
सक्कड समजून दोळ्या मुखार
मौनंतूच सक्कड
पाव्ल मुखार काडले
काळाक मानून फाटि तांडले

काळ परदॊ मॊड जाव्नु
तॊंडार देंवले
गडगडॆचॊ आवाज
अचानक कानारा पडले
दॊळ्यांत काळॊक, कराळ दीस
काळकांत मुखले चित्र दिष्टि पदले
फकत हासांत उत्तर
तॆंवय ना, अखॆरिक
मौनची उत्तर जाले
ती लागि येतना
व्हारेंय निश्शब्ध जाले

बंद, गलाटॊ
आमी उलॊवनु उत्रां
निमित नाका म्हण
मौन आनि हासांतु उत्तर जाले
अजीकय ती मेळतना हासता
आनी हांवय हासता

- वेंकटॆश नायक (फेब्रेर, २०१६)

 

वेंकटॆश नायक: वृत्तेन प्राध्यपक जाव्न वाव्र कर्चो वेंकटॆश नायक, कोंक्णि साहित्यांत काण्येगार/कवि जाव्न व्हळ्केचो तर्‌यी, ऎक संवॆदन्‌शील चिंत्पाचो कवि, कविता ताचि पय्लि आसक्त. कोंक्णेच्या फुडारांत ऎक भर्वश्याचो कवि जाव्न उदेतलो म्हळ्ळो म्हजो आशावाद.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]