ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ
(ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಡು ವ್ಹಕಾತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತಾನಾ, ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹೊಂವಾಸವೆಂ ಭರ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಚಡ್ತಾವಾಂಕ್ ಪರಿಚಿತ್. ಕವಿತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹೊಂವಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆ ವಿಚಾರ್ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೆ ಕವಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ. ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆ’ಸಾ.

ಹೊ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ; ಜಾಂವ್ ಲೇಖನಾಂ, ಜಾಂವ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ವ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಅಥ್ವೊಚ್ಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂತ್ ಉದೆತಾ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಬರಪ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಯ್ಲ್ಯಾವಯ್ರ್ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಸಂಪಿ ದಿಸತ್ ವ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ದಿಸತ್, ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಕಾರ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ನಾ? ಹೆಂ ತುಕುಂಕ್/ಮಾಪುಂಕ್/ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ.

 

ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ


ವಜ್ರಾಚಿ ಮುದಿ ಘಾಲ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ..
ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ
ಮಧ್ಲೆಂ ಬೋಟ್
ಚೊರ್ಲಾಂ
ನಿದ್ತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ
ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತನಾ
ಮಯಾಕ್ ಜಾಲಾಂ

ದುಖಯ್ನಾಸ್ತಾಂ
ಚೊರ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ
ಭುಧ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನ್ತಾಂ
ಬೊಟಾ ಸವೆಂ
ಮುದಿ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್
ಧನ್ಯ್‌ವಾದ್ ಮ್ಹಜೆ
ಬೋಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ
ಮುದಿಯೆಚಿ ಖಂತ್

ದಯ ಕರ್ನ್
ಹೆಂ ಬೋಟ್
ಪಾಟಿಂ ಮೆಳುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾ
ಸಾಂಗಾತಾ ಮುದಿ ಸಯ್ತ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್
ಬೋಟ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ
ಮುದೀಯ್
ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ ನ್ಹಯ್‌ವೇ?
 

- ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆ’ಸಾ [ಅಗೋಸ್ತ್, 2016]

 

ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆ’ಸಾ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್, ಲೇಖಕ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಸಯ್ತ್. ’ಕಿರಾ ಬೋಂಚ್’, ’ಭಿಂಗಾರಿ’ ಹಾಚೆ ದೋನ್ ಕವಿತಾಜಮೆ. ’ಉಮಾಳೊ’, ’ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’, ’ಕಾಣಿಕ್’ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಧ್ಯಮ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ.

कविता

भुर्ग्यापणाल्या दिसांनि कोडु व्हकात पियेंव्क दिताना, कांय म्होंवासवें भर्सुन दिंव्चि कला चड्तावांक परिचित. कवितेंत सय्त म्होंवाळ उत्रां मधें असलेच्च अपुर्भायेचे विचार लिपंव्चि श्याथि आस्चे कवि कोंक्णेंत आस्चे कांय भॊव उणें. आनि तांतुं म्हाका उटोन दिस्चो कवि माव्रिस डे’सा.

हो अप्रूपायेन पुण अपुर्भायेचें साहित रच्ता देकुन हाचिं बर्पां; जांव लॆखनां, जांव काण्यो, व कविता वाच्ताना ऎक अथ्वोच्च अन्भॊग काळ्जा-मनांत उदेता देकुन तें बरप परत वाचुंक प्रॆरित कर्ता.

हांगासर हि कविता वय्ल्यावय्र वाच्लि तर संपि दिसत व अस्वाभाविक दिसत, पुण कविता म्हळ्ळो प्रकार वेग्ळोच्च आस्तां, हि कविता कांय तात्विक चिंत्पांत घेत्लि तर कांय अपुर्भायेचें लिसांव शिकय्ना? हें तुकुंक/मापुंक/सम्जुंक तुकाच्च सोड्तां.

- सं

 

एका माज्राचि काणि

चोरि जालां

वज्राचि मुदि घाल्लें
म्हज्या..
दाव्या हाताचें
मध्लें बॊट
चोर्लां
निद्ताना आस्‌ल्लें
सकाळिं उट्तना
मयाक जालां

दुखय्नास्तां
चोर्न वेल्ल्यांचि
भुध्वंत्काय हांव मान्तां
बोटा सवें
मुदि वेल्ल्याक
धन्य्‌वाद म्हजे
बॊट आस्ल्यार्‌च्च न्हय्‌वॆ
मुदियेचि खंत

दय कर्न
हें बॊट
पाटिं मेळुंक कुमक करा
सांगाता मुदि सय्त
कित्याक म्हळ्यार
बॊट मेळ्ताना
मुदीय
जाय पड्ता न्हय्‌वॆ?

- माव्रिस डे’सा (अगॊस्त, २०१६)

 

माव्रिस डे’सा: कोंक्णेंत कवि जाव्न उदेल्लो माव्रिस शांतिपुर ऎक बरो पत्र्‌कर्त, लॆखक, काण्येगार सय्त. ’किरा बॊंच’, ’भिंगारि’ हाचे दॊन कविताजमे. ’उमाळो’, ’आम्चो युवक’, ’काणिक’ पत्राचें संपादक्‌पण चलयिल्लो हो सद्द्याक अप्लेंच म्हळ्ळें उध्यम चलव्न आसा.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]