ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ
(ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಕವಿತಾ, ಎಕೆಕಾ ಇಮಾಜೆರುಪಾರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ, ತವಳ್ ತಿ ಫಕತ್ತ್ ಕವಿತಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸೂತ್ರಾಂಚೆರ್ ಉರಾನಾ ಬಗಾರ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಜರ್ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಜೀವಿ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ, ಏಕ್ ವಾತ್, ಜಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಜಿಬಾಂಕ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್ತಾ.

ವೃತ್ತೆನ್ ಇಜ್ನೆರ್ ನವೀನ್ ಪಿರೇರ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಕುಜ್ನೆರ್. ತಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ನದರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ, ಜಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಕವಿಂಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಕಾ ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ.

ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ ಮತಿಂತ್ ವಿಚಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ತ್ ಸಾರೆಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಬಾಂಕ್, ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಅಖೇರಿಕ್ ಮಾಜ್ರಾಚಿಂ ಪಿಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ದುಃಖಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಮೆಜುಂಕ್ ವಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ.

 

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಗಾಂವಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ
ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್
ಮಾಜಾರ್ ಏಕ್ ಮೆಲಾಂ...

’ಮಾಜರ್ ಮೆಟಾಂ ಚುಕ್ಲೆಂಗೀ?
ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ
ಖೊರೊಜ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್..

’ಮಾಜರ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್
ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಚಾಜಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ?’
ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ
ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್..

’ಹೆಂ ರೇಪ್ ಆನಿ ಮರ್ಡರ್’
ಗಾಂವ್ಚಿ ಬೊಟಾಂ
ಕೊಣಾಕೊಣಾಕ್ ಜೊಕ್ತೇ ಆಸಾತ್..

’ಮಾಜರ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ, ಗಾಂವಾ ಭಯ್ಲ್ಯಾ
ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್ ನೆ...
ಆಮ್ಚಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತೆ ಪದೊನ್
ಮೆಲ್ಲೆಂ ತರ್
ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ?’
ಗಾಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾನ್
ಸಮಧಾನೆಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊದ್ಲಾ..

ವೆಳಾರೋದ್ ಘುಂವ್ಲಾಂ..
ಗಾಂವಾರ್ ಬೊರ್ಗೊಲ್ ಆಯ್ಲಾ..

ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್
ಏಖ್ ಥೆಂಬೊ ಉದಾಕ್ ನಾ..
ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್
ಮಾಜರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್
ಝರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ..

ಜಿಬೆಂನಿ ಆತಾಂ
ಯೂ-ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಲಾಂ
’ಗಾಂವಾಂಕ್ ಬೊರ್ಗೊಲಾಂತ್ಲೆಂ
ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್
ಮಾಜ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ಚ್ ಬಲಿ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯಾ..

ದೊಳೆ ಆನಿ ಬೊಟಾಂ ಸೆರ್ವೊನ್
ಮಾಜ್ರಾಕ್ ದೆವಾಳ್ ಭಾಂದ್ತೇ ಆಸಾತ್..

ಗಾಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾನ್
ಕಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ
ಹಿ ಬಾಂಯ್ ಮಾತ್ ಸುಕಾನಾ..

ಮಾಜ್ರಾ ಪಿಲಾಂಕ್
ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್
ಹ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ಚೊ ಘುಟ್...
ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್
ವೋಡ್ನ್ ಆಸಾ
ಆಪ್ಲಿಂ ದುಃಖಾಂ ಮ್ಹಣುನ್...

- ನವೀನ್ ಪಿರೇರ್, ಸುರತ್ಕಲ್ [ಮಾಯ್, 2016]

 

ನವೀನ್ ಪಿರೇರ್, ಸುರತ್ಕಲ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಇಜ್ನೆರ್, ತೆಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಕುಜ್ನೆರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ. ಕಾನಡಿಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸಾ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತ್ಯೊ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಲಾ ಸಯ್ತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ನವೀನ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.

कविता

जेद्नां ऎक कविता, एकेका इमाजेरुपार समाजेच्या एकेका किर्कोळ वांक्ड्या चिंत्पाचेर आर्सो धर्ता, तवळ ति फकत्त कविता उत्रांच्या सूत्रांचेर उराना बगार समाजेक लिसांव दिता. हांगासर माजर फकत्त ऎक जीवि न्हय, ऎक चिम्टो, ऎक वात, जि समाजेच्या जिबांक साण्याक धर्ता.

वृत्तेन इज्नेर नवीन पिरॆर चिंत्पान कुज्नेर. ताचि काव्याळ नदर अपुर्भायेचि, जशें ताचें चिंताप. कोंक्णेंत आस्च्या भॊव थोड्या शिक्पि कविंपय्किंत्लो भर्वश्याचो कवि म्हण हाका मांद्च्यांत्लों हांव्‌यी एक्लों.

पोट्टु बांय मतिंत विचार नास्ताना फकत्त सारें भरोन गेल्ल्या मन्श्यांचें चिंताप. आनि समाजेच्या हाडां नात्‌ल्ल्या जिबांक, अपुर्भायेन साण्याक धर्चि कविता हि. अखॆरिक माज्राचिं पिलां आनि तांचिं दुःखांचें माप मेजुंक वा पार्कुंक तुम्कांच सोड्तां.

- सं

 

एका माज्राचि काणि

गांवा भाय्ल्या
बांय्त पडोन
माजार ऎक मेलां...

’माजर मेटां चुक्लेंगी?
गांव्च्यो जिबो
खोरोज काडुंक लाग्ल्यांत..

’माजर गांव सोड्न
भाय्र कित्याक व्हचाजय आस्लें?’
दोळ्यांच्यो आस्ड्यो
वय्र गेल्यात..

’हें रॆप आनि मर्डर’
गांव्चि बोटां
कोणाकोणाक जोक्तॆ आसात..

’माजर मेल्लें, गांवा भय्ल्या
पोट्टु बांय्त ने...
आम्चा घर्च्या बांय्ते पदोन
मेल्लें तर
कितें कर्चें आस्‌ल्लें?’
गांव्चा लोकान
समधानेचो उस्वास सोद्ला..

वेळारॊद घुंव्लां..
गांवार बोर्गोल आय्ला..

सर्वांच्या घर्च्या बांय्त
ऎख थेंबो उदाक ना..
पुण कितें अज्याप
माजर मेल्ल्या बांय्त
झर जांव्क सुरु जाल्या..

जिबेंनि आतां
यू-टर्न मार्लां
’गांवांक बोर्गोलांत्लें
बचाव करुंक
माज्रान आप्लिच्च बलि भेटय्ल्या..

दोळे आनि बोटां सेर्वोन
माज्राक देवाळ भांद्तॆ आसात..

गांव्चा लोकान
कित्लें उदाक वोड्ल्यारी
हि बांय मात सुकाना..

माज्रा पिलांक
मात्र कळित
ह्या बांय्चो घुट...
गांव्चो लॊक
वॊड्न आसा
आप्लिं दुःखां म्हणुन...

- नवीन पिरॆर, सुरत्कल (माय, २०१६)

 

नवीन पिरॆर, सुरत्कल: वृत्तेन ऎक इज्नेर, तेच्च मापान चिंत्पांत कुज्नेर, कोंक्णि साहित्यांत, प्रत्यॆक जाव्न कविताशेतांत उदेल्ल्या भर्वश्याच्या कविं पय्किंत्लो. कानडिंत तशेंच कोंक्णेंत कांय पन्नासा वय्र कविता एदोळ्‌च्च बरय्ल्यात. कविता बरंव्च्यो मात्र न्हय, त्यो अपुर्भायेन वाचुन सांग्चि कला सय्त अपुर्भायेन सम्जल्लो नवीन, चड्ताव समाजिक वांक्ड्या चिंत्पाचेर आर्सो धर्च्यो कविता बरय्ता.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print



Copyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]