ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ
(ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಚಡ್ಣಿ ಪಡ್ಣಿ ಮಧೆಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಭಾಳುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ತರ್; ಪಾವ್ಸ್, ವೋತ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರುಪಾನ್ ಸುಖ್ ದುಃಖಾಕ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಬೌದ್ದಿಕ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಉದಾಕ್, ಜಿವಿತಾಚಿ ಶೆಳ್, ಜಿವ್ಯಾಂಕ್; ಜಶೆಂ ಮನಿಸ್, ಮನ್ಜಾತ್, ಸುಕ್ಣಿಂ-ಸಾವ್ಜಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ಪಾಚ್ವಿಂ ರಾನಾಂ, ರುಕಾಂ, ಝಡಾಂಕ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಲಾಭಯ್ತಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಮೋಗ್, ಮಯ್ಪಾಸ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಲಾಸೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್. ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂಪಿ ನ್ಹಯ್, ಜಿತ್ಲೆ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ಶಿ, ತಿತ್ಲಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಸಾದಿ ದಿಸತ್ ತರ್‌ಯೀ, ಹಾಂತ್ಲೊ ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳಾಚೊ ಸಾರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ.

ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ವಿಮರ್ಸೊ, ಲೇಖನಾಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ ತರ್‌ಯೀ, ಹೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ಆತಾಂ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

- ಸಂ.

 

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ
ಪಾಟಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಡ್ ತುಂ
ಪಿಟಿಪಿಟಿ ಪಡುನ್
ಘಾಮಾಳಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಫಡ್ ತುಂ
ತಳಪಳ ಪಡುನ್
ಪಾಯಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಖೆಳ್ ತುಂ
ಸಳಸಳ ಉಡುನ್
ತಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಾಂತ್ ಭರ್ ತುಂ
ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಟಾಂ ಬಯ್ಲಾಂತ್
ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ ಪಡುಂಕ್
ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಉರತ್ ತುಕಾ ಫಕತ್
ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಡ್ಯಾರ್ ರಡುಂಕ್
ಫಾತ್ರಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಫಡ್ ತುಂ
ಕಾತ್ರಿ ಮನಾಂ ಮೊಡ್ ತುಂ
ಪಾಚ್ವೆಂ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಹಾಡ್ ತುಂ
ಮನಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೋಡ್ ತುಂ
ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ
ಪಾಟಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಡ್ ತುಂ

-
ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ [ಮಾಯ್, 2016]

 

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್‌ಕಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ. ’ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ವಿಮರ್‍ಸೊ’, ’ಜನ್ನ ಮಹಾಕವಿಚೊ ಯಶೋಧರಾ ಚರಿತ’, ’ಬಾನ್ನೆಂ’ ಕವಿತೆಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಹೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ.

कविता

चड्णि पड्णि मधें अप्णाक तशेंच आप्ल्यांक सांभाळुन जियेंव्च्याक जिणि म्हण्चि तर; पाव्स, वॊत सांकॆतिक रुपान सुख दुःखाक पिंत्राय्ता. पाव्स बौद्दिक अर्थान उदाक, जिविताचि शेळ, जिव्यांक; जशें मनिस, मन्जात, सुक्णिं-साव्जां, तशेंच पाच्विं रानां, रुकां, झडांक नवें जिवित लाभय्ता. पाव्स कवितेच्या अर्थान मॊग, मय्पास मात न्हय, लासोन आस्च्याक थंडाय दिंव्चि सकत. हि कविता कांय संपि न्हय, जित्ले गुंडायेन चिंतुंक सक्शि, तित्लि गुंडाय आस्चि हि कविता एका वाच्पांत सादि दिसत तर्‌यी, हांत्लो तात्विक नियाळाचो सार अपुर्भायेचो.

वृत्तेन प्राध्यापक जाव्न आस्चो स्टीफन क्वाड्रस, कोंकणिंत साहितिक विश्लॆषण, विमर्सो, लॆखनांक नांवाड्ला तर्‌यी, हो अप्रूप तर्‌यी अपुर्भायेचो कवि म्हण पात्येतेल्यां पय्किंत हांव्‌यी एक्लों. आनि म्हज्या पात्येणेक मांदुंक आतां तुकाच उलो दितां.

- सं

 

चिटिचिटि पाव्सा

चिटिचिटि पाव्सा
पाटिर म्हज्या पड तूं
पिटिपिटि पदुन
घामाळिं म्हजिं फड तूं
तलपळ पडुन
पांयां मुळांत खेळ तूं
सळसळ उडुन
तळ्यांत जिवांत भर तूं
शेत्कारांच्या भाटां बय्लांत
केदिंच विस्रनाका पडुंक
नात्ल्यार उरत तुका फकत
तांच्या मड्यार रडुंक
फात्रि काळ्जां फड तूं
कात्रि मनां मोड तूं
पाच्वे भुंय्चेर हाड तूं
मनांक आम्च्या वॊड तूं
चिटिपिटि पाअव्सा
पाटिर म्हज्या पड तूं

- स्टीफन क्वाड्रस, पेर्मुदे (माय, २०१६)

 

स्टीफन क्वाड्रस, पेर्मुदे: वृत्तेन प्राध्यापक जाव्न वाव्र करुन आस्चो स्टीफन क्वाड्रस, कोंकणिंत ऎक विश्लॆषण्‌कार, विमर्शक तशेंच अप्रूप कवि. ’साहित आनि विमसो’, ’जन्न महाकविचो यशॊधरा चरित’, ’बान्नें’ कवितेंक लग्ति जाल्ले हे बूक पर्गट जाल्ल्या बुकां पय्किंत्ले थोडे.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]