ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ
(ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಧಾಂವ್ಣಿಚ್ ತಸಲಿ; ಹಾಂಗಾ ಖಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಖಂಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಖಂಯ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ? ಫಕತ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್/ಘಾಸುಂಕ್/ಪುಸುಂಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ಚಾ ಜಿವಿತಾ ಸರ್ಕಸಾಂತ್, ಮನಿಸ್ ಸಯ್ತ್ ಫಸ್ತಾ. ಆನಿ ’ಅಸ್ಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ’ನಕ್ಲಿ’ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತಾ. ಪುಣ್ ಎಕಾಕ್ ನಕ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಚ್ಯಾನ್‌ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ವೇಳ್’, ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ, ಮನ್ಶಾಚೊ ರಂಗ್ ಗಳ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ ಕೊಣ್ ಅಸ್ಲಿ ಆನಿ ಕೊಣ್ ನಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್. ಹ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ, ಹಾಚಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯಾದಿಂತ್ ಉರ್ತಾ.

ಆಸ್ಲಿ ವಾ ನಕ್ಲಿ?

ಆಜ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್
ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ

ಕೊನ್ಶಾಂ ಕೊನ್ಶೆ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತೊನ್
ಕುಡಾಂ ಮಧೆ ನಕ್ಲಾಂ ಕರ್ಚ್ಯೊ
ಅಸ್ಲಿ ರುಪಾಚೊ ನಕ್ಲಿ ವಸ್ತು
ಸತಾಚಾ ವೊಪೆಚ್ಯೊ ಫಟಿಚ್ ಮಸ್ತು!

ಗುಜ್ರಿವಾಲ್ಯಾನಯೀ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ
ವಿಂಚುನ್ ವಿಂಚುನ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಯೊ
ವಿಕ್‍ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್
ರಸ್ತ್ಯಾ ಖಚ್ರ್ಯಾಂತ್ ಪುರ್‍ಲ್ಯೊ

ಘರಾ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ
ಘರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಸ್ತಾ ರಿತೆಂ
ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಪಾದ್ದೆಂವ್ಚಾ ಮಾಕಾ
ಪತಿಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾ...

ಪತಿಣ್ ಅಶಿಯೀ ಹಾಸ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವಯೀ ಬದಲ್ಲಾಂ?
ರಿತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಚಿಂತುಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ
ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ?

- ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ [ಎಪ್ರಿಲ್, 2016]

 

ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ: ವೃತ್ತೆನ್ ’ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್’ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್. ’ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ’, ’ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’, ’ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ತಶೆಂ ವಿಮಲಾ ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಸಾ.

कविता

मन्श्या जिण्येचि धांव्णिच तसलि; हांगा खंचें बरें खंचें वाय्ट म्हळ्ळें पार्कुंक खंय वॆळ आसा? फकत्त आप्ल्या शेवोटाक पांव्चाक, आप्ल्या फाय्द्याक पड्तेल्यांक गळ्सुंक/घासुंक/पुसुंक उपॆग कर्चा जिविता सर्कसांत, मनिस सय्त फस्ता. आनि ’अस्लि’ म्हळ्ळेपरिं दिस्च्या ’नक्लि’ संग्तेक आप्णाव्न घेता. पुण एकाक नक्लि करुंक कोणच्यान्‌यी साध्य जांव्क ना आनि तो जाव्नासा ’वॆळ’, वॆळ येताना, मन्शाचो रंग गळ्ताना कळ्ता कोण अस्लि आनि कोण नक्लि म्हणुन. ह्या अपुर्भायेच्या चिंत्पाक कवितेंत व्हाळयिल्लें दिस्ता.

~आंड्रु एल. डि’कुन्हा मन्शापणाच्या चिंत्पाचो कवि, हाचिं चड्ताव कविता असल्याच मन्शापणाचेर जाल्ल्या वा जांव्च्या हल्ल्याचेर आटापुन आस्ता. देकुन हाचि ऎक कविता कांय तेंपा पर्यांत यादिंत उर्ता.

आस्लि वा नक्लि?

आज रजेचो दीस
घर नितळ करुंक चिंत्लां

कोन्शां कोन्शे भरुन वोम्तोन
कुडां मधे नक्लां कर्च्यो
अस्लि रुपाचो नक्लि वस्तु
सताचा वोपेच्यो फटिच मस्तु!

गुज्रिवाल्यानयी नेगार केल्यो
विंचुन विंचुन रास घाल्यो
विक्‍ल्यांक गाळि येटुन
रस्त्या खच्र्यांत पुल्यो

घरा बितर रिग्ताना
घर सग्ळें दिस्ता रितें
भितर रिगोंक पाद्देंव्चा माका
पतिण पळेव्न हास्ता...

पतिण अशियी हास्लि कित्याक?
कांय हांवयी बदल्लां?
रित्या कुडांत चिंतुक पड्लां
हांव कॊण? आस्लि व नक्लि?

आंड्र्यु एल. डि’कुन्हा (एप्रिल, २०१६)

 

आंड्र्यु एल. डि’कुन्हा: वृत्तेन ’फैनान्स कन्सल्टेंट’ वाव्र करुन आस्चो ~आंड्रु एल. डि’कुन्हा कोंक्णेचो नाम्णेचो कवि, काण्येगार. ’व्हळू व्हळू व्हाळ व्हाळ्या’, ’अंजुराचें पान’, ’आय़ेराचो बूक’ म्हळ्ळे तीन कविताजमे पर्गट्ल्यात. कर्नाटक कोंक्णि साहित्य अकाडेमि, तशें विमला पै पुरस्कार हाका फावो जाल्यात. आप्ल्या कुट्मासवें सद्द्याक मंग्ळुरांत वस्ति करुन असा.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]