ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ
(ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಹೊ ಮಾಡ್ ಫಕತ್ತ್ ’ಮಾಡ್’ ನ್ಹಯ್, ಪಾರ್ಕುನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಏಕ್ ಸಂಯ್ಬ್/ವೆಕ್ತಿತ್ವ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಶೆ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ಚೆ ವೆಳಾರ್, ಅರ್ಧೆಕುರೆ ಕೊಳ್ಶೆ ಕಶೆಂ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾತ್, ಜಶೆಂ ಕಾಜುಲೆ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಪರಿಂ, ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೆ ಮಾಣ್ಕೆ ಮಾಸ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಪರಿಂ.

ಸುನಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ, ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಚೊ ಸಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ಭೋವ್ ಆಂವಡ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಕವಿಥಂಯ್ ಅಸಲೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಭೋವ್ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ವೆಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತುಕಾಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅರ್ಪಿತಾಂ.

ಮಾಡ್

ಮಾಡ್ ಏಕ್ ಲಕ್ಲಾ
ತೊಟಾಂತ್
ಜಶೆಂ ಆಮಾಲಾರ್...

ಕೋಂಬಾಂ ಕೊಂಬಾಂನಿ
ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಸುರ್
ಭರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್
ಪೊಟಾಂತ್...!!

ಮಾಡ್ ಏಕ್ ಲಕ್ಲಾ
ಕಾಟಾ ಮೆರೆರ್...

ಜಶೆಂ ಮೆರೆರ್ ಪಾಂಯ್
ನಿಸ್ರಲ್ಲೆಪರಿಂ..
ಕೊಣೇಂಯ್ ಚಿಂತಿಜಯ್
ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಚೆ
ಸಗ್ಳೆ ನಾರ್ಲ್
ಜಮ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್
ಹಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಶಿಮ್ಟ್ಯಾರ್...!

ಮಾಡ್ ಏಕ್ ಲಕ್ಲಾ
ಹಿತ್ಲಾಂತ್
ಜಶೆಂ ಭುಲ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ
ತರ್ನ್ಯಾ ಮಾಡಿಯೆಕ್...
ಮೊಡ್ಲಾಂ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ
ಪ್ರೇತನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ..
ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತಿಜಯ್..

ಹಾಣಿಂಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ
ರಾಕ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್
ಬರ್‍ಯಾ
ವೇಳ್ ಘಡಿಯೆಕ್...!

- ಸುನಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಳ್ಕುಂಜೆ [ಎಪ್ರಿಲ್, 2016]

 

ಸುನಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಳ್ಕುಂಜೆ: ಸುನಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಜಿಣ್ಯೆಅನ್ಭೋಗ್ ಮಿಸ್ತತಾ, ಆನಿ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ, ಆಪ್ಣಾನ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹೊಯೀ ಭಗ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಎಕಾ ಕವಿಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಭೋವ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ದುಭಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸುನಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ.

कविता

हो माड फकत्त ’माड’ न्हय, पार्कुन पळेलें तर आम्च्या समाजेचें ऎक संय्ब/वेक्तित्व. हांगासर भर्‌ल्ले कोळ्शे आवाज करिनास्चे वेळार, अर्धेकुरे कोळ्शे कशें आवाज कर्तात, जशें काजुले सुर्याक पर्जळुंक शिकंव्चेपरिं, बांय्त्‌ले माण्के मास्याक उप्येंव्क शिकंव्चेपरिं.

सुनिल क्रास्ता बळ्कुंजे अप्रूप कविता बरय्ता, पुण ताच्या कवितेंनि जिण्ये अन्भॊगाचो सार उटोन दिस्ता देकुन म्हाका हाचिं कविता भॊव आंवड्तात. एका कविथंय असलें स्पंदन कर्चि श्याथि आस्चि भॊव गर्जेचि. आनि हि कविता भॊव संप्या उत्रांनि आसा पुण गुंडायेक वेचि श्याथि त्या त्य़ा वाच्प्याचेर होंद्वोन आसा देकुन तुकाच ह्या कवितेचि गुंडाय मेज्चें काम अर्पितां.

माड

माड ऎक लक्ला
तोटांत
जशें आमालार...

कॊंबां कोंबांनि
भर्‌ल्लि सुर
भर्‌ल्लेपरिं हाच्याच्च
पोटांत...!!

माड ऎक लक्ला
काटा मेरेर...

जशें मेरेर पांय
निस्रल्लेपरिं..
कोणॆंय चिंतिजय
तोटांत्ल्या माडाचे
सग्ळे नार्ल
जम्ल्यात म्हण
हाच्याच्च शिम्ट्यार...!

माड ऎक लक्ला
हित्लांत
जशें भुल्‌ल्लेबरिं
तर्न्या माडियेक...
मोड्लां शेव्ण्यांनि हात मेळंव्चें
प्रॆतन पळय्ताना..
कोणेंय चिंतिजय..

हाणिंच दोगांय्नी
राक्चें म्हण काळा थाव्न
बया
वॆळ घडियेक...!

सुनिल क्रास्ता बळ्कुंजे (एप्रिल, २०१६)

 

सुनिल क्रास्ता बळ्कुंजे: सुनिल क्रास्ताच्या चड्ताव बर्पांनि जिण्येअन्भॊग मिस्तता, आनि अशें भग्ता, आप्णान भग्‌ल्लेंच होयी भग्ता. आनि हें स्पंदन एका कविथंय आस्चि भॊव गर्ज आसा. दुभयांत वाव्र कर्न आस्चो सुनिल क्रास्ता कोंक्णेचो ऎक भर्वश्याचो कवि म्हणुंक धय्र घेतां

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]