ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಕವಿತಾ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ತರ್ ಅನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಉಮಾಳೆ, ಕೊಣಾಕ್ ತಳ್ಮಳೆ ತರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸಳ್ಸಳೆ. ಕವಿತೆಚೆ ಎಕೇಕ್ ಭಾವ್, ಎಕೇಕ್ ರೂಪ್, ಎಕೇಕ್ ವಿಚಾರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ, ತಿಚ್ಚ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂವಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ವೋಡ್ ತಿಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾಂಚ್ ಸುಸ್ತತಾ.

 - ಸಂ.

 

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ನೆಣಾ ಮೊಗಾ ಹಾಂವ ಫಾಯಚೆ ಖಬರ
ಆಸಾ ಹಾತಾ ಹ್ಯಾಘಡಿಚೆ ಆಧಾರ
ಜಾಣ ತೂ ಭಿ ಹೊ ವಿಚಾರ
ಯೆನಾ ಇತ್ಯಾ ತೂ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಖಾರ!

ಫಾಂತ್ಯಾರ ದಂವೊ ಅಂಗ್ಣಾ ಪಡತನಾ
ಅಯಕತಾ ಆವಾಝ ಪಾವ್ಲ
ಪಾಯಂಝಣಾ
ಲಾಗ್ತಾ ನಾಂಚೂಕ ಭಾವುಕ ತನುಮನ
ಕೊರು ಇತ್ತೆ ಮೊಗಾ ಕಳಚೆನಾ!

ಹಾಸಾಂತು ತುಗೆಲೊ ಉಜ್ವಾಡು ಪಾವ್ತಾ
ಇಂದ್ಲೊ ಜಾವೂನು ಹೄದಯ ಧೊಲ್ತಾ
ತಾನಿ ಭೂಖ ನೀದ ಸಂಪಯ್ತಾ
ಯಾದು ಮೋಗಾಚೊ ಧ್ಯಾಸು ಲಾಯ್ತಾ

ಸಾಂಗೂ ಕಶಿ ತುಕಾ ಮನಾಭಾವನಾ
ಸಪ್ನಸಂಚಾರಿ ಭಾವಯಾನಾ
ಕರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮೋಗಾನಿವೇದನಾ
ದಿವೂನು ಪ್ರೇಮಾನ ಅನುಮೋದನಾ!!

ಸ್ಮಿತಾಪ್ರಭು [ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2017]

 

ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು: ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ವೋಡ್ ತಿಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾಂಚ್ ಸುಸ್ತತಾ.

कविता

कविता कोणाक सोधनां तर अनी कोणाक उमाळे, कोणाक तळमळे तर आनी कोणाक सळसळे. कवितेचे एकेक भाव, एकेक रूप, एकेक विचार जेदनां ती कविता वाचतां वाचतां दोळ्यां समोर उभी जाता, तिच्च कविता वाचप्याक आंवडता म्हणच्याक कांय ही कविता गोवाय दीत कोण्णा.

बाय स्मिता प्रभू अपरूपान कोंकणी तशेंच कानडी भासेंत कविता बरयता. साहित्याचो भर्पूर वोड तिका आसा म्हळ्ळें तिचीं बर्पां वाचतांच सुसतता.

- सं

 

तुका राकून

नेणा मोगा हांव फायचे खबर
आसा हाता ह्याघडिचे आधार
जाण तू भी हो विचार
येना इत्या तू दोळ्या मुखार!

फांत्यार दंवो अंगणा पडतना
अयकता आवाझ पावल
पायंझणा
लाग्ता नांचूक भावूक तनुमन
कोरू इत्ते मोगा कळचेना!

हासांतू तुगेलो उज्वाडू पावता
इंदलो जावूनू हೄदय धोल्ता
तानी भूख नीद संपयता
यादू मोगाचो ध्यासू लायता

सांगू कशी तुका मनाभावना
सपनसंचारी भावयाना
करी स्वीकार मोगानिवेदना
दिवूनू प्रेमान अनुमोदना!!
- स्मितापरभू [सप्तेंबर २०१५]

- स्मितापरभू [सप्तेंबर २०१५]

 

स्मिता प्रभू: अपरूपान कोंकणी तशेंच कानडी भासेंत कविता बरयता. साहित्याचो भर्पूर वोड तिका आसा म्हळ्ळें तिचीं बर्पां वाचतांच सुसतता.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]