ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ
(ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಜೂನ್ ದರಬಸ್ತ್ ಲೋಕ್ ಆಸಾ, ಜೊ ’ದೇವ್-ಧರ್ಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ ’ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ’ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ ಆಸಾ, ಜೊ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾಣಾರಿ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮೊತಿಯಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಪೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಃಖಾಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಂಯ್ ಮೂಟ್‌ಭರ್ ಭಾತಾಂ ಮಾಗೊನ್ ವರ್ತಲೊ ಹೊ ಕುರು ಕುರು ಮಾಮಾ ಆನಿ ತಾಣೆ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಕಾಣ್ಯೊಂಚ್ ಲಿಪಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಕವಿನ್.

’ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ’ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕೊಂಬ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಹರ್ಮನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚೊ ಜಾಲಾ. ಆಪ್ಲಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿ ಆಸುನ್, ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವೆಂಗುನ್, ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಚಿಮ್ಟೆ ಕಾಡುನ್, ಜೆಮೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

ಕವಿತೆಂನಿ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್‌ಯೀ ಆಸ್ಚಿ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ’ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ’ ಕ್ ಲೆಖ್ತಾಂ, ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ತ್ರಾಣ್ ಮೆಜುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ.

 

ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ..


ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಉಭೊ
ಮಾರ್ತಾ ಸತಾಚ್ಯೊ ಬೋಬೊ..

ಫಟ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ನಾ
ಪೊಟಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾರಿನಾ
ಮಾಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಸುಟಯ್ತಾಂ
ಮೂಟ್ ಭಾತ್ ಕಮಾಯ್ತಾಂ..

ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಕುರು ಕುರು ಗಾನ
ನೆಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರ್ಶಿಯ್
ಜೊಡ್ಶಿಯ್ ಪಂಗನಾಮ!

***

ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಪರ್ನೆಂ ವರಸ್ ಗೆಲೆಂ
ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ..

ಪರ್ನ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಲಾಸ್
ತರ್ಸ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೋಸ್
ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮಾ!

***

ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಂಸಾರ್
ಮನ್ಶಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಪಾವ್ತಾನಾ
ಮೊಸೊರ್ ಪಾವ್ತಾ ದೆಂವ್ಚಾರ್..

ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಕರುನ್ ಪಾಟ್
ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಕರುನ್ ಮೂಖ್
ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಖಾಟ್
ಗೊಡ್ಶಿಂಚ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ತಲೆಂಯ್ ಮಾ!

***

ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾವ್ಸ್
ದೋನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಜಾರ್ ದುಃಖಾಂ
ಖಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆ ಕಾಲ್ಸ್..

ಚಾಂದ್ನೆಂಯೀ ಭಿಂಯೆತಾ ಆಮಾಸೆ ರಾತಿಕ್
ಆಂಧ್ಕಾರ್ ಆನ್ವಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆ
ಉಜ್ವಲ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್
ತುಂ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಕಾ ಮಾ!

***

ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಕುರು ಕುರು ಸಮಾಜ್
ಧರ್ಮಾಚೆ ನಾಂವಿಂ
ಪೊಟ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ
ದೊಂತಾಂಚೊ ಆವಾಜ್..

ದೀವ್ಳ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಸ್ಜಿದ್
ದೆವಾಕ್ ಘರಾಂ ಸಭಾರ್
ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಮಾರಿನಾಕಾ
ದುಕೊರ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾ
ಮಣ್ಯಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ರಾವಾನಾಕಾ ಮಾ
ಧರ್ಮ್ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ತಿತ್ ಹುಶಾರ್!

***

ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಕಟು ಕಟು ಕಿಡೆ
ನಾಂವ್ ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಶಿಡೆಕ್
ವ್ಹಕಾತ್ ನಾ ವಯ್ಜಾಕಡೆ..

ನಿತಿವಂತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖುರಿಸ್
ಸಂಸಾರಿ ಖೆಟಿಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬಾರಾಬ್ಬಾಸ್
ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ
ಖುನಿ ಜಾಯ್ತ್
ಮ್ಹೆಳಿ ಕೂಡ್ ಕಿಡ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್
ಬಲಿ ಜಾಯ್ತ್
ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆ ಮಾ!

***

ಕುರು ಕುರು ಮಾಮ
ಕುರು ಕುರು ಗಾನ
ಸಕಾಳ್ ವಚೊನ್ ದನ್ಪಾರ್ ಆಯ್ಲೊ
ಪಾಟಿರ್ ಆಸ್ಲೊ ಸುರ್ಯೊ
ತಳ್ವೆರ್ ನಾಚ್ಲೊ
ವೇಳ್ ಕೊಣಾಕೀ ರಾಕಾನಾ
ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಗುಡ್ಡಾಯ್ಜೆ ಮಾ..

ಪೆಲ್ಯಾಚಿಂ ದುಃಖಾಂ ಪುಸ್ಚಿ
ಮ್ಹಜಿ ಸವಯ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ಚಿಂ
ಮೊತ್ಯಾಂ ಸವಾಯ್
ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್ ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್
ಪೋಟ್ ಭರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ದೆವಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಧಾರ್ ಮಾ!

- ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ [ಜನೆರ್, 2016]

 

ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ’ಹರ್ಮನ್ ರಾಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ’, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಖ್ತಾಂ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಧ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಥಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ’ಚಿಕ್ಕ’ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಣಾಂ ಹಾಚೆಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್ - ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.

कविता

प्रगतिपर पाव्लांनि मुख्लें मॆट काड्च्या ह्या संसारांत अजून दरबस्त लॊक आसा, जो ’दॆव-धर्म’ म्हळ्ळ्या नांवांनि ’माट-मंत्रां’ पाट्ल्यान धांव्ताना, हांगासर ऎक कुरु कुरु माम आसा, जो सर्वस्व जाणारि, आनि आप्ल्या दोळ्यांनि मोतियां गळव्न पेल्यांच्या दोळ्यांत्लिं दुःखां पुसुन कांय मूट्‌भर भातां मागोन वर्तलो हो कुरु कुरु मामा आनि ताणे उचार्च्या एकेका उत्रांनि कांय काण्योंच लिपय्ल्यात कविन.

’चिक्क पांग्ळा’ लिख्णेनांवान कोंक्णि कविताशेतांत भर्वश्याचो कोंब्रो जाव्न उदेल्लो हर्मन, अप्ल्या कविता प्रतिभेक लागोन सर्वांक व्हळ्किचो जाला. आप्लिच्च म्हळ्ळि शैलि आसुन, एका निर्दिश्ट चिंत्पाक वेंगुन, विचार्‌वंत चिंत्पाचे चिम्टे काडुन, जेमेंव्च्या समाजेक जागंव्चिं प्रॆतनां कर्च्यांत्लो एक्लो.

कवितेंनि विचार्‌वादि चिंत्पाक व्हाळंव्चि श्याथि कोंक्णेंत तर्‌यी आस्चि भॊव थोड्यांक, पुण ह्या भॊव थोड्यां पय्किंत हांव ’चिक्क पांग्ळा’ क लेख्तां, आनि चड्तिक विवर दीनास्तां, ह्या काव्या व्हाळ्यांत उप्येव्न, ह्या व्हाळ्याचि गुंडाय तशेंच त्राण मेजुंक तुम्कांच सोड्तां.

- सं

 

कुरु कुरु माम..

कुरु कुरु माम
कुरु कुरु माम
भुर्ग्यां तुज्या उभो
मार्ता सताच्यो बॊबो..

फट हांव उलय्ना
पोटाक हांव मारिना
माट मंत्र सुटय्तां
मूट भात कमाय्तां..

कुरु कुरु माम
कुरु कुरु गान
नेगार म्हाका कर्शिय
जोड्शिय पंगनाम!

***

कुरु कुरु माम
कुरु कुरु माम
पर्नें वरस गेलें
नवें वरस आय्लें..

पर्न्याक उजो लाव्न लास
तर्स्याक उदाक घाल्न पॊस
सग्ळें सार्कें जातेलें मा!

***

कुरु कुरु माम
कुरु कुरु माम
किरिकिरि संसार
मन्शाक मनिस पाव्ताना
मोसोर पाव्ता देंव्चार..

वाय्टाक करुन पाट
बयाक करुन मूख
चड्ल्यार तुवें खाट
गोड्शिंच स्वप्णां देख्तलेंय मा!

***

कुरु कुरु माम
कुरु कुरु माम
पिरि पिरि पाव्स
दॊन दोळ्यांनि हजार दुःखां
खार जाल्लि भेटव्णे काल्स..

चांद्नेंयी भिंयेता आमासे रातिक
आंध्कार आन्वार पय्स जातेले
उज्वल फांत्यार
तुं धय्र सांडिनाका मा!

***

कुरु कुरु माम
कुरु कुरु माम
कुरु कुरु समाज
धर्माचे नांविं
पोट भर्च्या
दोंतांचो आवाज..

दीव्ळ इगर्ज मस्जिद
देवाक घरां सभार
गोर्वांक मारिनाका
दुकोर खाय्नाका
मण्यायांक आड रावानाका मा
धर्म विरॊधि कर्तित हुशार!

***

कुरु कुरु माम
कुरु कुरु माम
कटु कटु किडे
नांव नास्ल्या पिडे शिडेक
व्हकात ना वय्जाकडे..

नितिवंतांक मात्र खुरिस
संसारि खेटिंत जाय्ते बाराब्बास
पात्कांचि घात्क्यांच्या हातिं
खुनि जाय्त
म्हेळि कूड किड्या घासाक
बलि जाय्त
चत्राय घे मा!

***

कुरु कुरु माम
कुरु कुरु गान
सकाळ वचोन दन्पार आय्लो
पाटिर आस्लो सुर्यो
तळ्वेर नाच्लो
वॆळ कोणाकी राकाना
मुक्ल्या घर्चि वाट गुड्डाय्जे मा..

पेल्याचिं दुःखां पुस्चि
म्हजि सवय
म्हज्या पोल्यार देंव्चिं
मोत्यां सवाय
गांवान गांव ताळो पिंजुन
पॊट भर्तेल्या म्हाका
देवाचो मात्र आधार मा!

- चिक्क पांग्ळा [जनेर, २०१६]

 

चिक्क पांग्ळा: लिख्णे नांवार कविता बरंव्चो ’हर्मन रायन मेंडोन्सा’, आय्लेवार कोंक्णि साहितांत भर्वसो उटयिल्ल्यांत हाकाय हांव लेख्तां. एदोळ्‌च्च आप्ल्या कवितेच्या प्रतिभेध्वारिं कोंक्णि कविताशेतांत अप्लेंच स्थान थिर केल्लो ’चिक्क’ सद्द्याक कुवॆय्टांत वाव्र करुन आसा. कोंक्णेंत्लो भळ्वंत कवि जांव्चि खुणां हाचेथंय म्हाका दिश्टिक पड्ताना म्हजो आशावाद इत्लोच्च - तशेंच जांव.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]