ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಚೆಂ ಕಾಪ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಸವೆಂ ತೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಶಿಚ್ಚ್ ಕವಿತಾ ಉದೆತಾ. ಅಸಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಯೀ ವಾಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಅಜೂನ್ ಜಿವೊ ಆಸಾ; ಡೋಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೆಂ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್’ ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ತರ್ ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆ/ಕೆಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಸಸಾರ್ - ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಸಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತ್ರಾಣ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾಂನಿ ವಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ವಿಖುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಬಾಯ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಥಕ್ಲ್ಯಾ, ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಒಝೋನಾಮ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ ಆಜ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಯೆತೆಲಿಂ ನಾಂವ್, ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತೆಲಿಂ ನಾಂತ್, ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ ಆಜ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊಣದಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆತಾತ್, ರಾಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ’ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ತಿಕಾ ಭೆಟ್ಚಿ ಏಕ್ ರಿವಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಧ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಕಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಂತ್, ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್, ಕೆದಿಂಚ್ ತಿಣೆ ಹೆರಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್‌ಯೀ, ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಣೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚಿ ದೂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಿ, ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ, ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ತಿ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಅದೇಸ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಆಶ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ, ಥೊಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ, ಸಂತೊಸ್ಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೇವ್ನ್, ತಿಕಾ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರುನ್ ಗೆಲೊಂ ತರ್‌ಯೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿಣ್ಯೆದೂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತಿಣೆ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

[ತುಕಾ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಜಾತಾ ತರ್ ತಿಕಾ ಏಕ್ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂಭರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಿಚೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್: 8277024906/9964866811]

 - ಸಂ.

 

ಆಜ್ ಹಾಂವ್..?

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚರ್ ಆಸಾಂ
ಚಾರ್ ವೊಣ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್
ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ - ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ
ನಿದೊನ್ ಆಸಾಂ ಚಾರ್ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡಾ ಉರ್ಭೆನ್..
ಖಂಯ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಖಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫೆಸ್ತಾ ಗೊವ್ಜಿ..
ಖುಶಾಲಯೆನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ - ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾಲಿಂ.

ಕೊಣೆ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ-ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಸವಯ್
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್-ಸಗ್ಳ್ಯಾಮ್ಚಿ ದೊಸ್ತಿ..
ಮ್ಹಜಿಚ್ ಬಡಾಯ್ ಗಾಜಯ್ತಾಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ...
ಪುಣ್! ನಿದೊನ್ ಆಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್.

ಘಡ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಅಶೆಂ!
ಕಾಮ್ಯ್ ಕೊಣಾಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಳೆ ಲಾಗ್ಲೆ!
ಯಾ! ಕಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಗೃಹಣ್ ಬೆಜ್ಲೆಂ!!
ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಹಾಂವ್ ಭಂವ್ಲಿಂ
ಪುಣ್! ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾ ವಿಸರ್‍ಲಿ.
ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ..
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲಿಂ..

ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ...
ಆಯ್ಲೆಲಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಜಿ ನಿವಾರ್ ಬಾಪಾ..
ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತುಕಾಚ್ ದಿತಾಮ್
ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟಿಂ ದಿ ದೆವಾ

ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆವಾ ಕರಿತ್ತ್ ರಾವ್ತಾಂ..
ತಿಕಾ ಹಾಂವ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್‍ತಾಂ
ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂ ಮಧೆಂ ತಿಕಾ
ಸದಾಮ್ಚ್ ಫುಲವ್ನ್ ಉರಯ್ತಾಂ


- ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ [ಅಕ್ತೋಬರ್, 2016]

 

ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊಚೆಂ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ನಾಂವ್. ಜಾಂವ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಜಾಂವ್ ಕವಿತಾ, ಜಾಂವ್ ಲೇಖನಾಂ, ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್. ವಿಶೇಸ್ ಶಿಕ್ಪಿ ತಿ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ತಿಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್/ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್/ವಾವ್ರಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಸ್ತಲೊ ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ.

कविता

जिण्ये अन्भॊगाचें काप जेद्नां प्रामाणिक रितिन व्हाळोन येताना वाच्प्याच्या काळ्जासवें तें स्पंदन कर्ता मात न्हय, अप्शिच्च कविता उदेता. असलिं थोडिं अप्रूप कविता कोंक्णेंत्‌यी वाचुन आयिल्लो उडास अजून जिवो आसा; डॊल्फि कास्सियाचें ’कोंक्णि बरय्णार’ तांत्लि ऎक कविता तर आतां कोंक्णि वाव्र कर्न लोकामोगाळ जाल्लि ग्लॆडिस रॆगोचि हि कविता कांय वेग्ळि न्हय.

कोंक्णि वाव्र कर्चे/केल्ले कोंक्णि लोकाच्या नद्रेंत ससार - हें कांय नवें न्हय. पुण ससार जाव्न्‌यी गांवांत तशेंच पर्गांवांत हो वाव्र करुंक विशॆस त्राण गर्ज आसा. एका तेंपार हर्येका फेस्तांनि वचुन कोंक्णि बूक विखुन आस्‌ल्लि ग्लॆडिस बाय आज्‌काल थक्ल्या, कल्याण्‌पुरांत्ल्या ओझॊनाम आश्रमांत वस्ति कर्तेल्या हिका आज मेळुंक येतेलिं नांव, फोनार उलय्तेलिं नांत, एका तेंपार कोंक्णि लॊक आम्चेंच कुटाम म्हणुन पात्येव्न बस्‌ल्ल्या हिका आज च्यार वोणदि मात्र पळेतात, राक्तात आनि कितेंगी सांग्तात म्हण भग्लें. आनि ह्या म्हज्या भग्णांक प्रतिफलित कर्चि कविता हि आय्लेवार ’दिवो पत्राचेर’ पर्गट जाल्लि जाव्नासा.

हर्येक पाव्टिं मंग्ळुराक गेल्लेवेळार तिका भेट्चि ऎक रिवाज म्हळ्ळेपरिं जाल्या. आध्लेपाव्टिं तिका मेळुंक गेल्लों मंग्ळुरांत्ल्या आश्रमांत, ह्यॆ पाव्टिं कल्याण्‌पुर आश्रमांत, केदिंच तिणे हेरांक दुर्सोन उलयिल्लें ना तर्‌यी, ह्यॆ पाव्टिं तिणें लिपंव्क प्रॆतन कर्चि दूक हांवें पळेलि, कितेंच सांगिनास्ताना सय्त सक्कड म्हाका सम्जालें, भलाय्केंत ति बरि नात्‌ल्लि तर्‌यी म्हजेसवें अदॆस खर्चुंक म्हजेसवें आश्रमाच्या भाय्र आय्लि, थोड्या बरय्णरांक मेळ्ळि, संतोस्लि, उप्रांत आमि सांगाता जॆव्न, तिका आश्रमाक पाटिं पावव्न म्हजें पय्ण हांव मुखारुन गेलों तर्‌यी आप्लें जिण्येदूक लिपव्न तिणे फांकयिल्ल्या हास्यांनि म्हाका शिकुंक जाय्तें आस्लें.
 

[तुका ग्लॆडिस बायेलागिं ऎक सब्ध उलंव्क मन जाता तर तिका ऎक फॊन करुन दॊन मिनुटांभर उलंव्क तिचो मोबाय्ल नंबर: ८२७७०२४९०६/९९६४८६६८११]

- सं

 

आज हांव..?

आज हांव खंय्चर आसां
चार वोण्तिंच्या एका कुडांत
बसोंक जाय्ना - उटोंक जाय्ना
निदोन आसां चार पांयांच्या खट्ल्यार

कोंक्णेंत्लें जांव खंचेंय तें कार्यें
धांव्तालिं हांव व्हडा उर्भेन..
खंय कविगॊष्टि खंय कोंक्णि फेस्ता गोव्जि..
खुशालयेन आस्तालिं - मेतेर जातालिं.

कोणे आपय्ल्यारी ना म्हण्चि-नात्‌ल्लि सवय
सग्ळ्यांचि वळक-सग्ळ्याम्चि दोस्ति..
म्हजिच बडाय गाजय्तालिं सग्ळिं...
पुण! निदोन आसां ह्या खट्ल्यार.

घड्लें कित्या म्हजे थंय अशें!
काम्य कोणाचे म्हाका दोळे लाग्ले!
या! कस्लें तरी गृहण बेज्लें!!
दाक्तेराचें तोंड पळेंव्चें पड्लें.

संसार सग्ळो हांव भंव्लिं
पुण! मांय भाषेक म्हज्या ना विसलि.
देवान दिल्लिं तालेंतां म्हजिं..
कोंक्णि म्हज्या माये खातिर खर्चिलिं..

देवा म्हज्या पाव म्हाका...
आय्लेलि पिडा म्हजि निवार बापा..
म्हजें सर्वस्व तुकाच दिताम
भलाय्कि म्हजि पाटिं दि देवा

मांय भाशेचि म्हज्या सेवा करित्त राव्तां..
तिका हांव ऊंच उबातां
भारतीय भासां मधें तिका
सदाम्च फुलव्न उरय्तां

-
ग्लॆडिस रॆगो [अक्तॊबर, २०१६]

 

ग्लॆडिस रॆगो: कोंक्णेंत ग्लॆडिस रॆगोचें ऎक भळ्वंत नांव. जांव काण्यो, जांव कविता, जांव लॆखनां, वा कोंक्णि वाव्र. विशॆस शिक्पि ति न्हय पुण विशॆस कोंक्णि मॊगि. गांवांत तशेंच पर्गांवांत तिणे केल्लो वाव्र हेर कोणेंय केल्लो हांवें पळेंव्क/आय्कुंक ना. तिच्या बर्पाक/वाव्राक पुरस्कार तिका फावो जालास्तलो पुण तिच्या कोंक्णि मोगाक फावो जांव्चो पुरस्कार ना म्हण्चें धय्र घेतां.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ

ಮಟ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]