ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

’ಪಾನಾಂ ಸುಕ್ಲಿಂ ತರ್, ಪರತ್ ಪಾಲೆತಿತ್. ಪಾಳಾಂ ಸುಕ್ಲಿಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸವಾಲಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್, ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ ಧಾಖಯ್ತ್, ಪುಣ್ ತೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್‌ಕಾಯ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ’ಚಿಂತಾಪ್’ ಮಾತ್ ಆಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಯೆ. ಜಶೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ತಶೆಂಚ್ ಉಲವ್ಪ್ (ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ), ಜಶೆಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ತಶೆಂ ತಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್. ಜಶೆಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಶೆತಾಂನಿ ನಲಿಯೊ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲೆಪರಿಂಚ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭಿಂಯಾಳ್ ಝಡಾಂ ಮಾತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಥಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ನಲಿಯೊ/ಬೆಂದರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಥೊಡಿ ವೆಳಾಕಾನ್ ಆಳ್ವತಾ ತರ್ ಥೊಡೆಂ ಖಾತ್ರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ - ಆಸೊಂ.

ಅಸ್ಕತ್ ಮನಿಸ್ ’ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್’ ದವ್ರುನ್ ಜರ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತಾ, ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ ದೊಗಾಂ-ತೆಗಾಂಕ್ ಆಂವಡ್ತಾ, ತೆಂಚ್ ’ಅಸ್ಕತ್ ಚಿಂತಾಪ್’ ದವರ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತಾ, ತಾಂತುಂ ಸಮಾಜ್ ಕುಸ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಫುಲಾನಾ/ಪಾಲೆನಾ. ಪುಣ್ ಕಸಲೆಂ ತೆಂ ’ಅಸ್ಕತ್ ಚಿಂತಾಪ್’? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ’ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಟಾಗೋರಾನ್ ’ಗೀತಾಂಜಲಿ’ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ’ವೇಳ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್, ಮಾರ್ಕೋನಿನ್ ರೇಡಿಯೊ ಲ್ಹಾರಾಂಚೆಂ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ವೇಳ್ ಆಸ್ಲೊ’ ದೆಕುನ್ ನ್ಹಯ್, ಜೆನ್ಕಿನ್ಸಾನ್ ಟಿವಿಚೆಂ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ತ್ ’ವೇಳ್ ಆಸ್ಲೊ’ ದೆಕುನ್ ನ್ಹಯ್. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾನ್ ’ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ ಫಕತ್ತ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್’. ಸಂಸಾರಾಂತ್/ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಫಕತ್ತ್ ’ವೇಳ್ ಆಸೊನ್’ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗರ್ಜೆಚೊ - ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ವಾ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಾ ತರ್ ’ತಾಕಾ ವೇಳ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಯ್ಸಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಿಡೇಸ್ತ್/ಲಾಚಾರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾಳಾಂ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ - ಧರ್ತೆಕ್ ಭಾರ್, ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಿವಿಂ ಮೊಡಿಂ ತಿಂ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಖೊಂಕ್ತಾ, ಆನಿ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ

 

 - ಸಂ.

 

ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ

’ಜೀವನಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಪಾರ್ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಸಾ
ಪುಣ್ ಭಗುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ

ಮಾಂಯ್ಚಾ ಪಾಲ್ವಾಚಿ ಊಭ್ ಅಜೂನ್ ಆಸಾ
ಪುಣ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ

ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬುದಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ
ದೋನ್ ಸಬ್ಧ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ

ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಭರ್ಲ್ಯಾಂತ್
ಮೊಗಾಚೆ ದೋನ್ ಸಬ್ಧ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮರಣ್ ಜಾಲೆಂ
ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕ್ರಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ

ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ ನೀದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಸುಖಾನ್ ನಿದೊಂಕ್‌ಯೀ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ

ಆಯುಶ್ಯಾಂತ್ ಝುಜೊನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸಾ
ಪುಣ್ ಹೊ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ’


- ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ [ದಸೆಂಬ್ರ್ 2015]

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಕವಿ ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता

’पानां सुकलीं तर, परत पालेतीत. पाळां सुकलीं तर कितें जायत?’ म्हळ्ळे सवालांत सुर्वात कर्तां. मनीस एक साहिती जावन, बरयणार जावन, कवी जावन समाजेक अपलीं वेवेगळीं रुपां धाखयत, पूण तो पयलो एक असकत मनीस जावन आसतां, मनशा संयबाची असकत‌काय ताचेलागीं आसचें स्वाभावीक. पूण ह्या असकत मनशाचें ’चिंताप’ मात आसकत जावन उरानाये. जशें चिंताप, तशेंच उलवप (अभिव्यक्ती), जशें अभिव्यक्ती तशें ताचें वेक्तित्व. जशें समाजेच्या हर शेतांनी नलियो शिंपडलेलेपरिंच साहितीक शेतांत सर्व भिंयाळ झडां मात नासतां, थंयचर‌यी नलियो/बेंदर उटोन दिसता, थोडी वेळाकान आळवता तर थोडें खात्रिजाय पडता - आसों.

असकत मनीस ’भलायकेचें चिंताप’ दवरून जर साहीत रचता, तें साहीत दोगां-तेगांक आंवडता, तेंच ’असकत चिंताप’ दवर्न साहीत रचता, तांतूं समाज कुसता शिवाय फुलाना/पालेना. पूण कसलें तें ’असकत चिंताप’? म्हळ्ळें समजोंचें भोव गर्जेचें. आनी तें असकत चिंताप ’म्हाका वेळ ना’ म्हळ्ळें. टागोरान ’गीतांजली’ बरयिल्ली ’वेळ आसा’ म्हणून न्हय, मार्कोनीन रेडियो ल्हारांचें अविषकार केल्लें ’वेळ आसलो’ देकून न्हय, जेनकिन्सान टिविचें अविषकार केल्लें फकत्त ’वेळ आसलो’ देकून न्हय. मदर तेरेसान ’दुबळ्यांची सेवा दिल्ली फकत्त तिचेलागीं वेळ आसलो म्हणून न्हय’. संसारांत/समाजेंत जांवचीं बरीं कामां फकत्त ’वेळ आसोन’ जांवचीं न्हय. हाचो उल्लेक हांगासर गर्जेचो - कित्याक म्हळ्यार, हांगासर आमचे कोंकणेंत कोण‌यी काम कर्ता वा करुंक चिंता तर ’ताका वेळ आसा’ म्हळ्ळें फयसल दिंवचें पिडेसत/लाचार चिंताप चिंतचें यथेश्ट मापान आसात. पाळां सूक‌ल्लीं - धर्तेक भार, मात्येक सार जाल्लीं जिवीं मोडीं तीं.

ही कविता सयत असल्या पिडेसत चिंत्पाक खोंक्ता, आनी ह्ये कवितेची रूच चाकोंक तुमकांच सोडतां

- सं

 

वेळ ना म्हाका
’जीवनांत म्हज्या आपार सूख संतोस आसा
पूण भगुंक वेळ ना म्हाका

मांयचा पालवाची ऊभ अजून आसा
पूण आवय म्हणोंक वेळ ना म्हाका

बापायन दिल्ल्या बुदिचो उडास आसा
दोन सब्ध ताचेलागीं उलवंक वेळ ना म्हाका

मोगाच्यांचीं नांवां मोबायलांत भरल्यांत
मोगाचे दोन सब्ध उलवंक वेळ ना म्हाका

म्हज्या कुटमांत मरण जालें
अंतीम संसक्राराक वचोंक वेळ ना म्हाका

दोळ्यांत भरल्या नीद म्हज्या
सुखान निदोंक‌यी वेळ ना म्हाका

आयुश्यांत झुजोन फुडें चलोंक आसा
पूण हो संघर्श करुंक वेळ ना म्हाका’

- प्रसन्न निड्डोडी [दसेंबर २०१५]

 

 

प्रसन्न निड्डोडी: प्रसन्न निड्डोडी लिखणें नांवार बरंवचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयांत क्रियाळ कोंकणी मोगी, एक निर्देशक, बरयणार, विमर्शक, कवी पूण सर्वांच्याकी पयलें भोव खाल्तो आनी मायामोगाळ वेक्तित्वाचो. कोंकणी, मराठी, हिंदी कवितेंचेर अध्ययन करून आसचो प्रसन्न निड्डोडी सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां जोडुंक सकला, तशेंच मुंबयांत सभार कविगोश्टिंनी वांटो घेतला.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]