ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಕವಿತಾ

ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚೊ ದೇಸ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್ ದೇವ್-ದೇವತಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದಿವ್ಳಾಂ, ಮಂದಿರಾಂ, ಇಗರ್ಜ್ಯೊ, ಮಸ್ಜಿದ್ಯೊ, ಗುರುಧ್ವಾರಾಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ಜಿಯೆತಾ. ತೆಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ನಂಯಾಂಕ್ ದೇವಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಪುಣ್ ತೆಚ್ಚ್ ದೇಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಚಲುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜುಲುಮಾಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಕಸ್ಲೊಚ್ಚ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ/ಚಿಂತಾಪ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಏಕ್. ಕೊಂಕಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಕಾಂಯ್ ಆಮಾಸೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುನೊವೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ವಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ (ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿವಸಾ) ಏಕ್ ನೀಬ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಪಾನಾಂ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ’ಸಿಸ್ರಿ ದುಃಖಾಂ’ ಗಳಂವ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪತ್ರಾಂಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾತ್, ಪುಣ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್ - ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ದೊತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾತಿ ಲಾಸ್ತಾತ್, ದುಡ್ವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾಸಾಂ ಘಾಸ್ತಾತ್, ಮಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕುಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ದಾದ್ಲೆ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಾಯ್ಲಾಂಯ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ವಿಕಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ತಾತ್.

ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್, ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ಬರ್ಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಅನ್ಯಾಯ್

ತಾಕಾ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣಾಪಾಕ್
ಕಾಂಯ್ ಕೀಣ್ ಪರೊ ಜಾಲೆ
ತಿಕಾ ಮಾತ್ ಆವಯ್ ಜಾಂವಂಕ್
ನೋವ್ ಮಯನೆ ಲಾಗಲೆ

ತರೀ ಭುರಗ್ಯಾಂಚಾ ನಾಂವಾಂತ್
ಸಮಾಜಾಕ್ ಬಾಪುಯ್ ದಿಸತಾ
ನೋವ್ ಮಯನ್ಯಾಚೊ ಹಿಸೊಬ್ ಕರೂಂಕ್
ವೇಳ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸತಾ?

ಶಿಕ್ಷಣೀಕ್ ಮಾಳಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಳ್ಯಾರ್
ತೊ ಬಾಪಾಯಚೊ ಚೆಡೊ
ವಾಯ್ಟ್ ರಸ್ತೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್
ಆವಯ್ಕ್ ಹಾಸ್ತಾ ವಾಡೊ

ಲಗ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ವಳೊಕ್ ಕಶೀ
ತೀ ಬಾಪಾಯಚಿ ಚಲೀ
ಘೊವಾಗೆರ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್
ದೇಖ್ ದಿವ್ಪಿ ಆವಯ್ ಮೆಲಿ?

ಆತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ದೀಸ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾ ಹೊ ವೆಗಳೊ
ಏಕ್ ದಿಸಾನ್ ಪುಸುನ್ ವಚತ್
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ?

- ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್, ಗೊಯಾಂ [ಮಾಯ್, 2016]

 

ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್: ಗೊಂಯಾಂತ್ಲಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಯತ್ರಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಾಮಾದ್. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಿಣೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता

आम्चो दॆस विपर्यासाचो दॆस, जांव्क आम्च्या दॆसांत मेटां मेटांक दॆव-दॆवतांक समर्पुन दिल्लिं दिव्ळां, मंदिरां, इगर्ज्यो, मस्जिद्यो, गुरुध्वारां आसोन्‌यी मनिस मात मन्शापण सांडुन जियेता. तेच्च परिं भारत माता म्हळ्ळ्या आम्च्या दॆसांत व्हाळ्च्यो हर्येक नंयांक दॆविंचिं नांवां, पुण तेच्च दॆसांत्ल्या हर्येका समाजेंत आज पासोन स्त्री सक्तेचेर जुलुम चलोन आय्ला, चलुन आसा आनि ह्या जुलुमाचेर सय्त कस्लोच्च आवाज कर्चि श्याथि/चिंताप साहित्यामुखांत्र व्हाळंव्चि श्याथि आस्चिं कांय हजारांनि ऎक. कोंकणेच्या मट्टाक सांग्चें तर, स्त्री संवॆदन साहित्याचो बोर्गोळ कोंकणेंत आसा. आसुंक पुरो कांय आमासेक ऎक पाव्टिं पुनोवेक ऎक पाव्टिं, वा वर्साक ऎक पाव्टिं (स्त्रीयांच्या दिवसा) ऎक नीब आसा देकुन पानां भर्च्या खातिर अप्रूप ’सिस्रि दुःखां’ गळंव्चिं बर्पां पत्रांचेर पर्गट जातात, पुण हकीगतेंत - आज पासोन दोतिक लागोन काति लास्तात, दुड्वाक लागोन मासां घास्तात, माना खातिर चेड्वां कुस्तात आनि ह्या वेवस्तेंत दाद्ले मात न्हय, बाय्लांय वांटेलि जातात आनि विकार हासो हास्तात.

ग्वादलुप डायस गोंय्चि कवयत्रि, स्त्री संवॆदन हिच्या बर्पांनि उटोन दिंव्चि सकत, मुखामुखि मेळुंक ना तर्‌यी बर्पां मुखांत्र हिचिं बर्पां वाचुन हिच्या बर्पांचो अभिमान जाल्ल्या म्हाका हि कविता कांय असल्याच्च एका समाजेच्या पोकोळ चिंत्पाचेर आर्सो धर्चें दिस्ता.

अन्याय

ताका बापुय म्हणापाक
कांय कीण परो जाले
तिका मात आवय जांवंक
नॊव मयने लागले

तरी भुरग्यांचा नांवांत
समाजाक बापुय दिसता
नॊव मयन्याचो हिसोब करूंक
वॆळ कोणाक आसता?

शिक्षणीक माळार पर्जळ्ळ्यार
तो बापायचो चेडो
वाय्ट रस्तो आप्णाय्ल्यार
आवय्क हास्ता वाडो

लग्न वेळार वळोक कशी
ती बापायचि चली
घोवागेर चूक घड्ल्यार म्हण्टात
दॆख दिव्पि आवय मेलि?

आत मार्च बाय्लांचो दीस
कित्याक म्हणा हो वेगळो
ऎक दिसान पुसुन वचत
अन्न्याय जाल्लो सग्ळो?

- ग्वादलुप डायस, गोयां (माय, २०१६)

 

ग्वादलुप डायस: गोंयांत्लि नाम्णेचि कोंकणी कवयत्रि. स्त्री संवॆदन साहित्याक लागोन फामाद. समाजेच्या पोकोळ विचारांचेर आरसो धरचिं चिंत्नां आप्ल्या कवितेंनि व्हाळयिल्ल्या हिका सभार साहितिक स्पर्ध्यांनि इनामां लाभ्ल्यांत, कविगॊश्टिंनि हिणें भाग घेतला.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]