ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ಆಜ್ ವಿಣ್ಗಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ಪ್ರಗತಿ ಎಕಾ ವಾಟೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಚಡಯ್ತೇ ವೆತಾನಾ, ಅನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾತೇಚ್ಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಥರ್ಥರೆಂ ಕಾಂಪಯ್ತಾ. ಕೊಣಾಕೀ ವೇಳ್ ನಾ, ಚಿಂತುಂಕ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ವಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕಾಳಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಕಶೆ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಮ್ಕಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೊಡ್ಯಾಂಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ ಹಿ ಕವಿತಾ.

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆ ಕೊಂಬ್ರೆ ಫುಟಯಿಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ಹ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ದಬಾವಾಂತ್ ಆಪ್ಟೊನ್-ದಪ್ಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗೋಶ್ಟಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಭೋವ್ ಸುಶೆಗಾಚೆಂ ಭಗಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್’ ಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥಕ್ಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಹುಮೆದ್ ಧಾಖಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಭೋವ್ ಸಮಧಾನೆಚೆಂ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇಮಾಜಿಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಮನಿಸ್ ಕಸೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಮಧೆಂ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಉಟಯ್ತಾನಾ, ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಭಗುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್
ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ಫೊನಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ
ಆತಾಂ ಫೊನಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ನಾಂತ್
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂ ನಾಂತ್
ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂ ನಾಂತ್

ಪಾವ್ಸಾಬರಿ ವೊತುನ್ ಪಯ್ಸೊ
ಆಳ್ಮ್ಯಾಪರಿಂ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂಕ್
ಲಾಕಾಂನಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಧನಿ ಘೆನಾ ತರೀ
ಹಜಾರಾಂನಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಪೆದೊ
ಸಯ್ತೀ ಘೆತಾ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆದೊ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂನಿ
ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಘಾಲಾಂ ಮುಟಿಂ ಭಿತರ್
ಆನಿ ಮುಟಿಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಸಂಸಾರ್
ಮತ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾತ್ ಫೊನಾರ್
ಭಂವ್ತಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಖಬಾರ್

ಜಾಂವ್ ಬಸ್ ಸ್ಟೋಪ್ ವಾ ರೈಲ್ವೇ ಪ್ಲೇಟ್‌ಫಾರ್ಮ್
ಸದಾಂಕಾಳ್ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ
ಪಯ್ಣಾರಿಂಚ್ಯೊ ಬಾಗ್ವಲ್ಲ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ
ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಬರಿ...
ಕೊಣ್ ಚೊಯ್ತಾ ಪಿಂತುರ್, ಕೊಣ್ ಕಾಡ್ತಾ
ತಸ್ವೀರ್.. ಕೊಣ್ ದಾಂಬ್ತಾ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳೆ ಬುತಾಂವ್
ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ರ್ ಭಯ್ರ್

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂನಿ ಮನಿಸ್ ಜಾಲಾ ವೆಸ್ತ್
ಜಿವಿತಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಖ್ಯಾಸ್ತ್
ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾವ್ಲಾಂ..
ನಿರ್ಮಳಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಘಾಸ್ ಜೇಂವ್ಕೀ ಸೊಡಿನಾಂತ್
ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಕರುಂಕೀ ದೀನಾಂತ್
ಯೆತೇ ಆಸ್ತಾತ್ ಗಿರೊಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ನಿರೊಪ್
ಮಧೆಂ... ಮಧೆಂ ಭಗ್ಣಾಂಚೆಂ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರೂಪ್


- ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ [ದಸೆಂಬ್ರ್ 2015]

 

ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಕೊಡೆ ತಶೆಂಚ್ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಜಾಗೆ-ಕವಿ’ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತಾ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ಥೊಡೊಕಾಳ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್.

कविता

बदलोन वेच्या काळाचिं वेवेगळिं रुपां आमकां हकीगतेंत आज विणगिं करतात न्हय? प्रगति एका वाटेर वेवेगळ्या संपर्क माध्यमाक दिसान्‌दीस चदयतॆ वेताना, अनयेका वाटेन संकीरण जातॆच्च येंव्चें जिवित मन्शा संयभाक थर्थरें कांपयता. कोणाकी वॆळ ना, चिंतुंक, उलंवक वा आयकोंक. आनि ह्या संकीरण काळार तांत्रिकतेचे गुलाम कशे जियेवन आसच्या आमकां, आमच्या चिंतपा हातांचेर पडल्ल्या खोडयांचि व्हळोक करुन दिता हि कविता.

ताकोडे फिरगजेचो नज़रेत नेरि, कोंकणी कविताशेतांत भरवश्याचे कोंबरे फुटयिल्लो तरयी, ह्या गददेच्या मुंबय गांवच्या दबावांत आपटोन-दपटोन म्हळ्ळेपरिं आपल्या कवितेच्या प्रतिभेक राकोन दवरच्यांत जिकला म्हळ्ळि गॊशी कोंक्णेच्या नदरेंत भॊव सुशेगाचें भगाप दिंव्चि गजाल. हाच्याक्‌यी धादोस्कायेचि गजाल जाव्नसा ’पयणारि.को’ चो सह-संपदक जाव्न आमच्या थकच्या बावळ्यांक त्राण दिंवचि हुमेद धाखयिल्लें कोंकणेच्या नदरेंत भॊव समधानेचें.

स्मार्ट फोन म्हळ्ळे इमाजिक घेवन, मनीस कसो काल आनि आज मधें गुलाम जावन जियेव्न आसा म्हळ्ळ्या चिंत्पाक अपुर्भायेन उटयताना, ह्यॆ कवितेचो स्वाद भगुंक तुमकांच सोडतां.

कविता स्मार्ट फोनांत्लें जिवित

एका तेंपार
मन्शालागिं फोनांत नात्‌ल्लिं
आतां फोनां नात्‌ल्ले मनिस नांत
स्मार्ट फोनां नात्‌ल्लिं बोल्सां नांत
इंटर्‌नेट नात्‌ल्लिं स्मार्ट फोनां नांत

पाव्साबरि वोतुन पय्सो
आळ्म्यापरिं उदेंव्च्या स्मार्ट फोनांक
लाकांनि जोड्चो धनि घेना तरी
हजारांनि जोड्चो पेदो
सय्ती घेता अप्णाक जाय तेदो

स्मार्ट फोनांनि
संस्राक घालां मुटिं भितर
आनि मुटिंत्ल्यांक भाय्र
म्हळ्यार हर्येक्ल्यांचो वेग्ळोच संसार
मत आनि दोळे रोंब्ल्यात फोनार
भंव्तिं जांव्च्या घडितांचि ना जाल्या खबार

जांव बस स्टॊप वा रैल्वॆ प्लॆट्‌फार्म
सदांकाळ मेळ्तल्यो
पय्णारिंच्यो बाग्वल्ल्यो तक्ल्यो
खुर्सार उम्कळ्च्या जेजुबरि...
कोण चोय्ता पिंतुर, कोण काड्ता
तस्वीर.. कोण दांब्ता कळानास्तां सग्ळे बुतांव
जाव्न सय्र भय्र

स्मार्ट फोनांनि मनिस जाला वेस्त
जिविताचि जाल्या ख्यास्त
वाट्स्‌~आप इत्ल्यारी पाव्लां..
निर्मळायेन ऎक घास जॆंव्की सोडिनांत
वाट्स्‌~आप करुंकी दीनांत
येतॆ आस्तात गिरोप नात्‌ल्ले निरोप
मधें... मधें भग्णांचें वेवेग्ळे रूप


- नज्रेत नेरि ताकोडे [दसेंब्र २०१५]
 

नज्रेत नेरि ताकोडे: लिख्णे नांवार कोंक्णी लोकांक व्हळ्कचो मेल्विन नेरि नज्रेत ऎक विचार्‌वंत कवि. ’गाणां’ ताचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबयांत कविगॊश्टि चलव्न व्हेल्यात. ताकोडे तशेंच भंव्तोणिं कांय तेंपाधिं आसा केल्ल्या ’जागे-कवि’ जम्यांनि पात्र घेव्न कविता रच्‌ल्ल्या हाणें थोडोकाळ मौन राव्ल्यारी कोंक्णेच्या फुडाराचो ऎक भळ्वंत कवि जांव्चिं खुणां ताचेथंय रूप्‌रूप दिसोन येतात.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]