ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಕೊಗುಳೆಕ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಕಿತ್ಲೀಯ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸುನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜರ್ ತಿಕಾ ಆಯ್ಕತಲೊಚ್ಚ್ ನಾ ತರ್?’ ಅಜೀಕ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾಜಮೊ ’ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು’ ಚೆರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಕೊಂಬ್ಲೆ ಉದೆಲ್ಲೆ, ಕಾಂಯ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಭಳ್ವಂತ್ ಖುಣಾಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ದಾಬೆಂತ್, ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂ, ಕಶೆಂ, ಖಂಯ್ಚರ್ ಹಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ತಾಕೊಡೆಚೊ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಕವಿತೆರುಪಾರ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕ್ ಕವಿತಾರಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಜಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ರಚನ್ ಅಪ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಯೆತಾ. ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿ ಮುಳಾವಿ ಜವಾಭ್ದಾರೆಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾ ಬಗಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಭಿಂ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂಚ್ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಸೊಭ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ.

 - ಸಂ.

 

ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ

ಉಬೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್
ಅರ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಂಯಾಂಕ್
ಅಳ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಂಕ್
ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲಾಂ?

ರಗಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಂಕ್
ತ್ರಾಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇರಾಂಕ್
ಆರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್
ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲಾಂ?

ಪೊಟಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂಕ್
ಮಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಕ್
ವಕಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್
ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲಾಂ?

ಚಲಾವಣೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ
ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜಿಣೆಂ
ಏಕ್ ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲಾಂ?

ಬರ್‍ಯಾ ಮಧೆಂ - ವಯ್ಲ್ಯಾನ್
ಇಲ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಟ್‌ಯೀ ಸೊಡ್ಲಾಂ
ಭೊವ್ಶಾ ಬರ್‍ಯಾಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಧರುಂಕ್
ತಾಣೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ
.....
ಅಶೆಂಯೀ ರಚ್ಲಾಂ.


- ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ, ತಾಕೊಡೆ. [ಅಕ್ತೋಬರ್, 2016]

 

ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಕೊಡೆ ತಶೆಂಚ್ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಜಾಗೆ-ಕವಿ’ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತಾ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ಥೊಡೊಕಾಳ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್.

कविता

कोगुळेक गांव्चि कित्लीय प्रतिभा आसुन कितें फाय्दो जर तिका आय्कतलोच्च ना तर?अजीक इक्रा वर्साधिं मेल्विन जे. वास केलराय हाच्या फुड्लद कविताजमो ’आट्व्या रंगाचो धोणु’ चेर प्रस्तावन उत्रांनि बरयिल्लें ऎक उतार यादिक येता. कोंक्णि साहितिक शेतांत थोडे काव्याळ कोंब्ले उदेल्ले, कांय नवो भर्वसो दिंव्चिं भळ्वंत खुणां दिस्‌ल्लिं, पुण वेळाकाळाच्या दाबेंत, फुडाराच्या धांव्णेंत केद्नां, कशें, खंय्चर हि काव्याळ प्रतिभा गळोन गेल्लिच्च कळानास्ताना उर्‌ल्ले. तांत्लो एक्लो ताकोडेचो नेरि नज्रेत आय्लेवार हळ्तार आप्लि कविताप्रतिभेक कवितेरुपार व्हाळंव्क लाग्‌ल्लें पळेताना एक कवितारसिक जाव्न निजाय्क्‌यी भॊव संतोस भग्ता.

ह्या संसारांत हर्येक रचन अप्लि मुळावि जवाभ्दारि पाळुंक म्हण जियेता. जेद्नां हि मुळावि जवाभ्दारेचि विसर पड्ताना, कवि जाव्न जियेतलो सोसुंक सकाना बगार चिंत्पाक कुराड मार्चिं सवालां उभिं कर्ता. हांगासर्‌यी असलेंच ऎक अपुर्भायेचें सवाल ह्यॆ कवितेंत उटंव्चें वाच्तां वाच्तांच ह्यॆ कवितेचि तांक आनि सोभ दोळ्यां समोर उभें जाता.

- सं

 

पोठ्ठु नाणें

उबोंक सकानास्‌ल्ल्या सुक्ण्यांक
अर नास्‌ल्ल्या न्हंयांक
अळ नास्‌ल्ल्या रुकांक
आशें कित्याक रच्लां?

रगात नात्‌ल्ल्या शिरांक
त्राण नात्‌ल्ल्या इरांक
आर मार्‌ल्ल्या जिवांक
आशें कित्याक रच्लां?

पोटाक नात्‌ल्ल्या तोंडांक
मास नात्‌ल्या हाडांक
वकात नात्‌ल्ल्या पिडेंक
आशें कित्याक रच्लां?

चलावणेर नात्‌ल्लें
हें जाव्नासा जिणें
ऎक पोठ्ठु नाणें
आशें कित्याक रच्लां?

बया मधें - वय्ल्यान
इल्लें वाय्ट्‌यी सोड्लां
भोव्शा बयाचि व्हळोक धरुंक
ताणें इल्लें
.....
अशेंयी रच्लां.


-
नज्रेत नेरि, ताकोडे. [अक्तॊबर, २०१६]

 

नज्रेत नेरि ताकोडे: लिख्णे नांवार कोंक्णी लोकांक व्हळ्कचो मेल्विन नेरि नज्रेत ऎक विचार्‌वंत कवि. ’गाणां’ ताचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबयांत कविगॊश्टि चलव्न व्हेल्यात. ताकोडे तशेंच भंव्तोणिं कांय तेंपाधिं आसा केल्ल्या ’जागे-कवि’ जम्यांनि पात्र घेव्न कविता रच्‌ल्ल्या हाणें थोडोकाळ मौन राव्ल्यारी कोंक्णेच्या फुडाराचो ऎक भळ्वंत कवि जांव्चिं खुणां ताचेथंय रूप्‌रूप दिसोन येतात.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ

ಮಟ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]