ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿಂ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲಾಕ್, ಪ್ಲೇಟೊಕ್, ಕೀಟ್ಸ್, ವರ್ಡ್ಸ್‌ವರ್ತ್, ಎಲಿಯೆಟಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ದೊಳೆ ಉಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಪುರೊ.

ತೆಂಪಾಧಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾಂನಿ ತರ್‌ಯೀ ಚಿಮ್ಣೆ ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್, ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಣೆಂನಿ ಶಿಜ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೀಸ್-ಪೇಜೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಜ್, ಬಂಗ್ಲೆ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಉಭಿಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮೊಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಮೋಲ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಶ್ರ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ, ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಶ್ರ್‍ಯಾಂತ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್ಚೊ ಉಲೊಚ್ಚ್ ಹಿ ಕವಿತಾ.

 - ಸಂ.

 

ರಾಕೊಲ್

ಮಯ್ನೆ ವೈರಿ ಮಯ್ನೆ
ವರುಷ ಸರೂನ ಗೆಲೆ
ವೃದ್ದಾಶ್ರಮಾಚೆ ಪಾಯವಾಟೇರಿ
ಪಾಟಿ ಪಳಯ್ತಾ.. ತುಗೆಲೆ

ಸಗ್ಳೆ ನ ಪಾವುಸ ಪಳ್ಳೆ ರೀ..
ಮನ್ ಮೆಗೆಲೆ ಸುಕುನ್ ಗೆಲಾಂ
ಏಕ ಏಕವಳೆ ಮಾತ್ರ್ ತುಗೆಲೆ
ಮನಿಯಾರ್ಡರ್ ಆಯ್ಲಾ

ದುಡು ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕ್ಕಾ
ತುಂ ಯೆವುನ್ ವಚ್
ಚೆರ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕ್ಕಾ ತುಗೆಲೆ
ಘರಾ ಘೆವುನ್ ವಚ್

ಹೊಡು ಮನಿಸ್
ಜಾಲ್ಲಾ ತುಂ ಮ್ಹಣೂನ್
ಆಯ್ಕತಾನಾ ಭರ್ತಾ
ಮನ್.. ಸಂತೊಸಾನ

ದುರ್ಬಳೆ ಘರಾಂತು
ಜನ್ಮು ತುಗೆಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ
ತುಗೆಲೆ ದುದ್ದಾ ಖಾತೀರ್
ಆಮ್ಮಿ ಉಪಾಸ್ ಕಾಳ್ಳೊ

ತಾನ್ನಿ ಹಾನ್ನಿ ದಿಲ್ಲಲೆ
ನ್ಹೆಸುನ್ ದೀಸ್ ಕಾಳ್ಳೆ
ರೀಣ ಕೋರ್ನು ತುಕ್ಕಾ
ಇಸ್ಕೊಲಾ ಭರ್ತಿ ಕರಯಿಲೆ

ಕೊಯ್ರ್ ಪುಸಪ ಆಂವ್ಗೆಲೆ
ಉಂಬ್ಳಪ್ ಸಕ್ಕಡಯೀ ಕರ್ತಾ
ರುಚಿ ರುಚಿ ರಾಂದಪ ಕೊರ್ನು
ತುಕ್ಕಾ ಹಾಂವ ವಾಡ್ತಾ.

ದೊಳೆ ಭರುನ್ ಖುಷಿ ಪಾವ್ತಾ
ಬಾತ್ರಾಲೆ ಖೇಳ ಪಳೋನ
ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂವ ಮ್ಹಣುನ್
ತಾಂಕಾಂ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಕಳಶಿನಾ

ಘರಾ ಕಾಮಾ ಚೆಡು ಮ್ಹಣೂನ್
ಅಪವ್ನ್ ವರ್ ಬಾಳಾ
ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕ್ಕಾ ಆಪವ್ನು
ವ್ಹರ್ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಘರಾ

ಥಕೊನ್ ಗೆಲಿ ಹಾಂವ
ಚೋವ್ನ್ ತುಗೆಲಿ ವಾಟ್
ತುಗೆಲೆ ವಿನಾ ವಾಂಚುಂಕ
ಹಾಂವ್ ಶಕ್ಯ ನಾ ಚೆಡ್ಯಾ

ಆವ್ಸು ಹಾಂವ್ ತುಗೆಲಿ
ತುಕ್ಕಾ ವಿಸರುಂ ಕಶ್ಶಿ?
ಪೂತು ತುಂ ಆಸ್ತನಾ
ಅನಾಥವೇ ಹಾಂವ್ ಅಶ್ಶಿ?

ವೆಗ್ಗಿ ಸರ್ ಯೇವ್ನು ಅಮ್ಮಾ
ಮ್ಹಣೂನು ಆಪಯಿ
ಆಪವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕ್ಕಾ ವ್ಹರ್ತಾನಾ
ಹೇಂ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮ ಪಡಯಿ

ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ [ದಸೆಂಬ್ರ್ 2015]

 

ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕಾರ್: ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನ್ಶಾಮೋಗ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಯತ್ರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಿ ಹಿಣೆಂ, ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಿಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್.

कविता

बदलोन येंवच्या काळाचेर आर्सो धर्चीं कविता समजुंक कांय अरिसटाटलाक, प्लेटोक, कीटस, वर्डस‌वर्त, एलियेटाक वाचुंक जाय‌च्च म्हणून ना. दोळे उघडल्यार मात पुरो.

तेंपाधीं गुडसुलांनी तर‌यी चिमणे दिव्याच्या उज्यांत, मातियेच्या रांदणेंनी शीज‌ल्ल्या नीस-पेजेंत भुर्ग्यांक व्हड करून दिल्ल्यांचीं भुर्गीं आज, बंगले रावळेरां उभीं करुंक सकल्यांत पूण मनशां मोलांक मात मोल ना देकून अपल्या प्रायेसत आवय-बापायक आशऱ्याक धाडलां, आनी असल्या आश्र‍यांत दीस काडतेल्या एका प्रायेसत आवयचो उलोच्च ही कविता.

- सं

 

राकोलमयने वैरी मयने
वरूष सरून गेले
वृद्दाश्रमाचे पायवाटेरी
पाटी पळयता.. तुगेले

सगळे न पावूस पळ्ळे री..
मन मेगेले सुकून गेलां
एक एकवळे मात्र तुगेले
मनियार्डर आयला

दुडू गर्ज ना म्हाक्का
तूं येवून वच
चेर्डा म्हाक्का तुगेले
घरा घेवून वच

होडू मनीस
जाल्ला तूं म्हणून
आयकताना भर्ता
मन.. संतोसान

दुरबळे घरांतू
जन्मू तुगेलो जाल्लो
तुगेले दुद्दा खातीर
आम्मी उपास काळ्ळो

तान्नी हान्नी दिल्लले
न्हेसून दीस काळ्ळे
रीण कोर्नू तुक्का
इसकोला भर्ती करयिले

कोयर पुसप आंवगेले
उंबळप सक्कडयी कर्ता
रुची रुची रांदप कोर्नू
तुक्का हांव वाडता.

दोळे भरून खुषी पावता
बात्राले खेळ पळोन
अज्जी हांव म्हणून
तांकां केदाळायी कळशिना

घरा कामा चेडू म्हणून
अपवन वर बाळा
येवन म्हाक्का आपवनू
व्हर तुमगेले घरा

थकोन गेली हांव
चोवन तुगेली वाट
तुगेले विना वांचुंक
हांव शक्य ना चेड्या

आवसू हांव तुगेली
तुक्का विसरूं कश्शी?
पूतू तूं आसतना
अनाथवे हांव अश्शी?

वेग्गी सर येवनू अम्मा
म्हणूनू आपयी
आपवन म्हाक्का व्हर्ताना
हें वृद्दाश्रम पडयी

- शीला भंडार‌कर [दसेंबर २०१५]

 

शीला भंडार‌कार: हिच्या कवितेंनी तशेंच काण्यांनी उटोन दिसचें जावनासा मनशामोग आनी मनशां मौल्यां. कानडी भासेंत सयत सराग बरंवची ही स्त्री संवेदनांक स्पंदन कर्चे तसली कोंकणेंतली अपरूप कवयत्री. प्रसतूत मैसूरांत आपल्या कुटमासवें वसती कर्ची हिणें, कवितागोश्टिंनी हिणें वांटो घेतला. आकाश‌वाणिचेर सयत हिचीं कविता वाचल्यांत.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]