ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬೂಕ್ ಆಸಾತ್, ತತ್ವ್-ಗಿನ್ಯಾನಾಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಬೂಕ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ, ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಆಮಿ ತಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ತಾಂವ್? ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಯ್ರಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ, ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಖಡ್ಪಾಚೆರ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುದಾಪರಿಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ?

ಕರೆಜ್ಮ್ ಆಮ್ಚಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಭೊವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ; ಪುಣ್ ತೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜತಾ ವಾ ಸಮ್ಜಲಾಂ ವಾ ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲಾಂ? ಕರೆಜ್ಮ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೊ ದಭಾಜೊ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚೆಭಿತರ್ ತಿಳುಂಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಜರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ, ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಕಶೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್ಯೆತಾ? ಆಮ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕರ್ನಿ ಕಶಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಯ್ತ್? ಆಮ್ಚಿ ಕರ್ನಿ ಸಾರ್ಕಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಸಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಆಶೆವ್ಯೆತ್?

ಭೊವ್ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಳಾವಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಾಠ್‌ಥಳಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಅಮಾಲಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ? ಹೆಂ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 

 - ಸಂ.

 

ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ...!

ಮನ್ಶ್ಯಾ ದುಭಾವ್ ಫೊಂಡಾರ್ ಶಿಳಾ ದಾಂಪ್ತಾ.
ತರೀ- ಮನಿಸ್ ಗಾಢ್ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಅಸ್ತಾಂ
ಫೊಂಡಾ-ಶಿಳಾ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾ!
ದೀಸ್ ತಿಸ್ರೊ...
ಕೂಡ್ ತಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿವುನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್
ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡ್ತಾ!

ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜ಼ಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್
ಶಿಳಾ ತುಂವೆಂ ದಾಂಪ್ಲ್ಯಾಯ್?
ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸತ್ ಕೊಣಾಖಾತಿರ್ ಮಾನ್ತಾಯ್..?
ಶಿಳಾ ಉಡಯ್ ಕಾಳಿಜ್ ದಾಕಯ್
ತೆದ್ನಾಂ ಕಾಂಯ್ ಜಿವಂತ್ ಜೆಜು
ಪಾಸ್ಕಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತ್!

ವರ್ಸಾಂ ವೆತಾತ್ ಪುಣ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್
ಪರತ್ ಪರತ್..
ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಡ್ತಾತ್
ತೆಂಚ್ ಮೊರ್ನ್.. ತೊಚ್ ಜೆಜು.. ತಿಚ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್!
ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ದಾಂಪುನ್ ದೊಳೆ
ಬಂಧ್ ಕಾನ್, ಉಗ್ತೆ ತೊಂಡ್
ಪಾಸ್ಕಾಕ್ ಪರತ್ ರಾಕ್ತಾ
ಪುಣ್ ಶಿಳಾ ಪಂದಾ ಕಾಳಿಜ್ ತೆಂ
ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ!
ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಊಟ್ ಆನಿ ಶಿಳಾ ಲೋಟ್
ಜೆಜುಕ್ ಆಜೂನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ದಾಂಪ್ಲಾಯ್.!!


- ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ [ಎಪ್ರಿಲ್, 2017]

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಕವಿ ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता

आमचेलागीं जायते धार्मीक बूक आसात, तत्व-गिन्यानाचे तशेंच आध्यात्मीक चिंत्पाचे बूक आसून‌यी, कितलेशे आमी तांचो फायदो उटयतांव? प्रगतेच्या धांवणेंत आमकां आमच्या घरांनी येंवचें दिसाळें वाचुंक सयत सयरण नात‌ल्ल्या घड्ये, आमच्या वैचारीक चिंत्पाक जागवंक कितलेशीं फेसतां, संभ्रम आयल्यारी खडपाचेर वोत‌ल्ल्या दुदापरीं नासताना आनी कितें?

करेज्म आमचा क्रिसतांव समाजेक भोव महत्वाचो; पूण तो महत्व कितलेश्यांक समजता वा समजलां वा तें प्रेतन सयत केलां? करेज्म खंच्याय रितिचो दभाजो न्हय बगार आमचेभितर तिळुंक, आमच्या चिंत्पाचेर आटोव करुंक एक आवकास. जर आमचें चिंताप‌च्च सार्कें ना, तर आमचें उतर कशें सार्कें आस्येता? आमचें उतर सार्कें नातल्यार आमचीं कर्नी कशी सार्की जायत? आमची कर्नी सार्की न्हय तर, समाजेंत आमी कसलें आनी कोणाथावन सुध्राप आशेव्येत?

भोव संप्या उत्रांनी बरयिल्ली ही कविता आमच्या मुळावी चिंत्पाच्या पाठ‌थळाक धर्न हालयता. पूण हेर अमालांत एदोळ‌च्च हाल्तेल्यांक कितें पडून गेलां? हें मापुंक तुजेर सोडतां.

- सं

 

काड शिळा...!

मनश्या दुभाव फोंडार शिळा दांप्ता.
तरी- मनीस गाढ निद्रा स्थितेर असतां
फोंडा-शिळा उग्ती जाता!
दीस तिस्रो...
कूड ती उज्वाड दिवून मनश्या दिश्टीक
संतोस हाडता!

आज मनश्या काळज಼ार कित्याक
शिळा तुंवें दांपल्याय?
वर्सां गेलीं, क्रिसता सत कोणाखातीर मानताय..?
शिळा उडय काळीज दाकय
तेदनां कांय जिवंत जेजू
पासका उज्वाड फांकयत!

वर्सां वेतात पूण दृश्यां पडद्यार
परत परत..
उगडास मात्र हाडतात
तेंच मोर्न.. तोच जेजू.. तीच खुर्सा वाट!
मनीस मात्र दांपून दोळे
बंध कान, उग्ते तोंड
पासकाक परत राक्ता
पूण शिळा पंदा काळीज तें
उडकाणां मारून सांग्ता!
तिस्रो दीस आयलो ऊट आनी शिळा लोट
जेजूक आजून कित्याक फोंडा भितर दांपलाय.!!

- प्रसन्न निड्डोडी [एपरील, २०१७]

 

प्रसन्न निड्डोडी: प्रसन्न निड्डोडी लिखणें नांवार बरंवचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयांत क्रियाळ कोंकणी मोगी, एक निर्देशक, बरयणार, विमर्शक, कवी पूण सर्वांच्याकी पयलें भोव खाल्तो आनी मायामोगाळ वेक्तित्वाचो. कोंकणी, मराठी, हिंदी कवितेंचेर अध्ययन करून आसचो प्रसन्न निड्डोडी सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां जोडुंक सकला, तशेंच मुंबयांत सभार कविगोश्टिंनी वांटो घेतला.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]