ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಸಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ; ಚಿಂತುಂಕ್, ಭಗುಂಕ್, ವಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್. ಆಮಿಂ ಚಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಸೆಜಾರಿಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಚೆಂ ಕ್ರೂರ್ ಹಕೀಗತ್. ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡಿಯೆ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತೊಣಿ, ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ, ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಅನೀತ್, ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ; ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಹಕೀಗತೆಮಧೆಂ ಏಕ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಫಕತ್ತ್ ರಾನಾಚಿ ಬೋಬ್ ಮಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕವಿತಾ/ಲಿಖಿತಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯೆತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ತೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ತ್ಯೇ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಕ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾ ರಿವಾಜಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಗುಂಡಾಯ್ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

 

ದಿಸಾಳೆಂ

ಹುನೊನಿಂ ಖಬ್ರಾನಿಂ
ಖತ್ಕತ್ಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ
ಗೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್‌ಯೀ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ
ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬೊನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್
ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಧೋವ್‌ಯೀ ಪಿಗಳ್ಳೊ

ಕುಜ್ನಾಂತ್
ತಾಪ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಲ್‌ಚ್ಚ್
ಹುನೊನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ
ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾಂ
ಖತ್ಕತ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾಚಿ ಧಾವ್ ನಾಂ

ಉದೆಲ್ಲೊ ಸುರ್ಯೊ
ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಖಬ್ರಾನಿಂ
ಆನಿಕ್‌ಯೀ ತಾಪ್ಲೊ ತರೀ
ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್
ವೋಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ನಿದ್ಲಾ

ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್
ಸಾಂಗಾತಿ ಚಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್
ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್
ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ
ವಾಟ್ಸುರಿ ವಾಚೊನ್ ಗೆಲೊಚ್ಚ್

ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ
ಘರಾ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ
ಧುವೆಕ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾಂಚ್
ತಾಂಚಿ ಭುಕ್, ನೀದ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಧಾಂವ್ಲಿ.

ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾನ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಜೊಚ್ಚ್ ಫುಂಕ್ತಾನಾ
ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಘರಾ
ಎಕಾ ಅವಯ್ಚಿ ಬೋಬ್ ಜಾಲಿ

ತಿಚ್ಯಾ ದುಃಖಾನಿಂಗೀ ಕೊಣ್ಣಾ
ಹಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ
ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ

ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ
ದಳ್ದಿರ್ ಖಂಚೆಂ
ದಿಸಾಳೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾನಾ
ಹಿಣೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧರ್ನ್
ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ಹುನೊನಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲಿಂ.


- ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ [ಮಾರ್ಚ್ 2017]

 

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ: ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕವಿತಾ/ಲಿಖಿತಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬರೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

कविता

आमचेलागीं संसाराच्या सर्व देसांनी कित्लो वॆळ जालो म्हणुन कळंवचें घडियाळ आसुन्‌यी, आम्चेलागिं वॆळ ना; चिंतुंक, भगुंक, वा सम्जुंक. आमिं चंद्राक पावुंक सक्तांव पुण आम्च्या सेजारिंचि वळोक आम्कां ना म्हळ्ळें आय्चें क्रूर हकीगत. आमि जाय्तें शिकप जोड्लां तशेंच जोडुन आसांव पुण आम्च्या समाजेंत हर्येका घडिये आम्चे भंव्तोणि, आम्चे मधें, जाय्तेपाव्टिं आम्चे थाव्न्‌च हेरांचेर अनीत, अन्न्याय जाता; आनि ह्या सर्व हकीगतेमधें ऎक दिसाळें फकत्त रानाचि बॊब मात जांव्क सक्ता.

रॊशु बज्पे लिख्णेनांवार आय्लेवार कविता/लिखितां बरंव्चो रॊशन सिक्वॆरा कोंक्णि साहित्यांत ऎक भर्वश्याचो बरय्णार जातलो म्हण आशेव्येत. हांगासर ऎक असलिच्च अपुर्भायेचि कविता तो घेव्न आय्ला, त्यॆ कवितेच्या इमाजिंक उग्ताव्न कवितेक सम्जुंच्या रिवाजिक हांव कुराड मारिनास्ताना, ह्या कवितेचि सोभाय तशेंच गुंडाय मापुंक तुकाच्च सोड्तां

- सं

 

दिसाळें

हुनोनिं खब्रांनि
खत्कत्चें दिसाळें
गॆट काडुंक्‌यी राकानास्तां
वायार उभोन आंग्णांत पाव्‌ल्लेंच
सकाळिंचो धॊव्‌यी पिगळ्ळो

कुज्नांत
ताप्‌ल्लि काय्ल्‌च्च
हुनोनि जाल्ल्या तिका
पेट्च्या उज्याचि फिकिर ना
खत्कत्च्या दिसाळ्याचि धाव ना

उदेल्लो सुर्यो
दिसाळ्या खब्रांनि
अनिक्‌यी ताप्लो तरी
तो मात्र घुंव्च्या वायाक
वॊल पांग्रुन निद्ला

पिक्निकाक गेल्ल्या चलियेचेर
सांगाति चल्यांनिंच भलत्कार कर्न
खुनि केल्लि खबर
नाका नाका म्हळ्यारी
वाट्सुरि वाचुन गेलोच्च

पय्ले पाव्टिं
घरा पय्स गेल्ल्या
धुवेक चिंतानांच
तांचि भुक, नीद सक्कड धांव्लि.

हातांत धर्‌ल्ल्या दिसाळ्यान
काळ्जांत उजोच्च फुंक्ताना
सेजार्च्या घरा
एका आवय्चि बॊब जालि

तिच्या दुःखानिंगी कोण्णा
हिच्या हातांत्लें दिसाळें
थंड पड्लें

वाट चुकोन आयिल्लें
दळ्दिर खंचें
दिसाळें काड्न उडय्ताना
हिणें काळ्जाक धर्न
दोळ्यांत्ल्यान
हुनोनि किटाळां उस्ळाय्लिं.


- रॊशु बज्पे, (मार्च २०१७)

 

रॊशु बज्पे: रॊशु बज्पे लिख्णेनांवार आय्लेवार कविता/लिखितां बरंव्च्या रॊशन सिक्वॆरान साहितिक स्पर्द्यांनि सय्त अप्ल्या बर्पांक इनामां आप्णाय्ल्यांत. बरें चिंताप, कोंक्णेच्या फुडाराचो दिश्टावो ताच्या बर्पांनि तशेंच चिंत्पांत दिसुन येता.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]