ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಎಕಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುಣ್ ಅರ್ಥಾಂಚೊ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಲಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ, ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

ಮನಿಸ್‌ಚ್ಚ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಹೆರ್ ಜೀವಿಂನಿ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ, ರುಕಾ-ಝಡಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಖಂಯ್ಚರ್, ಕಶೆಂ ಜಿಯೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಘಂಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಾ ಮನ್ಶಾನ್ ನಂಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಉದೆತಾ ತರ್‌ಯೀ ಕಶಿ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ರಾಗ್-ಮೊಸೊರ್-ಹಗ್ಯಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಅಮ್ಚೊಚ್ಚ್ ಪೆಲೊ ಜೆದ್ನಾಂ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಉಂಚಾಯ್ (ಮಳಬ್) ಮಟ್ವಿ ಕರ್ತಾನಾ, ವಿಚಾರಾಂಚಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ (ದರ್ಯೊ) ಮಟ್ವಿ ಕರ್ತಾನಾ ಕವಿತಾ ಉದೆತಾ ತರ್‌ಯೀ ಕಶಿ?

ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಭೋವ್ಶಾ ಹಿ ಕವಿತಾ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ಸಾಮಾಜಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಬ್ಧ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್/ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂದೇಶ್ ಸಮ್ಜತಾತ್ ಆನಿ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಸಾಡಾಯೆಚಿಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ಖವ್ಳಾಂ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

 - ಸಂ.

 

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ

ದೊಳ್ಯಾಂ ಮಳಬ್ ದಿಸನಾ
ಕಾನಾಂ ದರ‍್ಯಾ ಗಾಜನಾ
ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ದುಕಾಂ ಮೆಲಿಂ ಸುಖಾಂ
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ ಘಡನಾ

ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ನಂಯೊಂ ಸುಕುನ್ ಗೆಲ್ಯೊ
ಕೊಣೆಂ ತಾಂಚ್ಯೊ ವೊಂಟಿಯೊ ಚಿಂವ್ಲ್ಯೊ?
ಜುಳ್ ಜುಳ್ ಉದ್ಕಾ ನಾಚುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ ಆಯ್ಲಿನಾ

ವಡಾರೂಕ್ ಹುಂಬ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲೊ
ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಥಾರೊ ಚುಕ್ಲೊ
ಪಾನಾಂ ಕಾನಾಂ ಅಮ್ರತ್ ದಿಂವ್ಚಿ
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ ಆಯ್ಲಿನಾ.

- ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ [ಅಕ್ತೋಬರ್, 2016]

 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಅಪಾರ್, ತಾಂತುಂ ಅನುವಾದ್, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ, ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ, ಸಂಘಟನಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ. ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಚೆಂ ’ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್’ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.’ಮೊಗಾಪೆಳೊ’, ’ಫಿಂತಾಂ’, ’ವಾಟ್’, ’ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’, ’ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಾಂಚ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

कविता

एका कवितेंत उतरांचो मात्र बोरगोळ आसुंक जाय पुण अरथांचो न्हय. देकून कितेंच सांगिनासताना सय्त जाय्तें सांगची कला समजल्ले कोंकणी कवि भॊव थोडे, आनि तांतुं उटोन दिसचो कवि बाब मेल्विन रोड्रिगस एकलो म्हणुन सर्व कोंकणी कवितारसिकांक कळित आसा.

मनिस्‌च्च सरवाधिकारि जाल्ल्या आयच्या काळार, हेर जीविंनि, सुकण्यांनि, रुका-झडांनि सय्त खंयचर, कशें जियेजय म्हळ्ळें निघंट करचें मन्शाहक्क म्हणुन पात्येंवचा मनशान नंयांक सय्त सोडुंक ना म्हण्ताना कविच्या काळजांतलि कविता उदेता तर्‌यी कशि? तितलेंच न्हय, राग-मोसोर-हग्यान भरल्लो अमचोच्च पेलो जेदनां चिंतपाचि उंचाय (मळब) मटवि कर्ताना, विचारांचि विस्ताराय (दरयो) मटवि करताना कविता उदेता तर्‌यी कशि?

ऎक कविता कशि बरंव्चि म्हणुन चिंतच्यांनि भॊवशा हि कविता घेतलि तर, हांगासर ’सामाजिक, राजकीय’ म्हळ्ळे सब्ध नास्ताना सय्त ह्या कवितेंत्लें सामाजिक/राजकीय संदॆश समजतात आनि अपापिंच मनशाचिंतपाच्या कुसाडायेचिं विदरूप खवळां रूप रूप उटोन दिस्तात.

- सं

 

कविता म्हजी

दोळ्यां मळब दिसना
कानां दर्या गाजना
व्हाळच्या दुकांं मेलीं सुखां
कविता म्हजी घडना

गांवच्यो नंयों सुकून गेल्यो
कोणे तांच्यो वोंट्यो चिंवल्यो?
जुळ जुळ उदका नाचून येंवची
कविता म्हजी आयलीना

वडारूक हुबळून पडलो
गांवच्या सवण्यांक थारो चुकलो
पानां कानां अम्रत दिंवची
कविता म्हजी आयलीना


-
मेल्विन रोड्रीगस [अक्तॊबर, २०१६]

 

मेल्विन रोद्रिगस: कोंकणी साहित्यांत हाचो वाव्र अपार, तांतुं अनुवाद, पत्रिकॊध्यम, मट्व्यो काण्यो, कामासाळां, बूक पर्गट्णि, संघटनां आनि कविता. कानडि आनि नागरि लिप्येचें ’कविता.कोम’ हाचो संपादक जाव्नासा. ’मोगापेळो’, ’फिंतां’, ’वाट’, ’प्रकृतिचो पास’, ’दॆवि निन्कासि’ म्हळ्ळे पांच कविताजमे पर्गट्ल्यात. कॆंद्र साहित अकाडेमि, कर्नाटक कोंक्णि साहित अकाडेमि, टि.एम.ए.पै पुरस्कार तशेंच आय्लेवार विमल वि. पै विश्व कोंकणि पुरस्कार फावो जाल्यात.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ

ಮಟ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]