ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ
(ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಗಲ್ಫ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸರ್ಗ್ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಖರ್ಗ್, ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಟಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ನ್ ಎಕೇಕ್ ರುವಿ ಸಯ್ತ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಿನತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಮಾನಿಮ್ತಿಂಚ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಉಭೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ವೊಡ್ತಾಂನಿ ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂಚಿಂ ಝಡಾಂ ಪಾಲೆತಾತ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಗಲ್ಫಾಂತ್ ದುಡು ಪಿಕ್ಚೆ ರೂಕ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಖೊಂಡ್ಚ್ಯೊ ಬಾಂಯೊ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾಕಾಳಾಉಪ್ರಾಂತ್ ರಗ್ತಾಳ್ ದುಖಾಂಯ್ ಗಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ, ಜೊಕ್ತೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಜೆದ್ನಾಂ ಭಳ್ವಂತ್ ಮಾಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಏಕ್ ’ಗಾಡಾಂವ್’ ಜಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಗಾಡಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ತುಕಾ ಆಂವಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

 - ಸಂ.

 

ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್..


ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ
ಭೋವ್ ಖುಶ್ ಮ್ಹಜೊ ಜನಕ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಪಿಲಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ
ದುಕೊಳ್ ಪಡ್ಲೊ ತಾಂದ್ಳಾ ಮುಡ್ಯಾಕ್
ಮೂಟ್‌ಭರ್ ಶಿತಾಕ್
ಸಾತ್ ವಾಂಟೆ
ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ರುಕಾಕ್
ಜಾಯ್ತೆ ಆಸ್ಕತ್ ಫಾಂಟೆ...

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ
ಆನ್ ಗಳೊ ಹಾಡ್ತಾಲೊ
ಭುಕೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸಾಸ್ಲಿ
ಮಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಲಾಯ್ತಾನಾ
ಪೊಟಾ ಮಾಲ್ತಿ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊತೆಲಿ..

ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆ ವರ್ಸಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ
ಕುಟ್ಮಾ ಪಾಳಾಂಕ್
ಪ್ರಾಯೆಚಿ ವಾಳಯ್ ಲಾಗ್ಲಿ
ಜಲ್ಮ್ ದಾತಾರಾಂ ಪಿಂತುರಾಂ
ವೊಣ್ತಿ ಖಿಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ
ಪಾಂಚ್ ಬೊಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ
ಮಾಂಡ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ರೆಂವೆರ್ ಜಳ್ಚಿ ಲಾಭ್ಲಿ ವಿಜಾ..

ಸಾತ್ ದರ್ಯೊ ಉತ್ರೊನ್
ಸುರ್ಯಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ
ತಾಪ್ಚ್ಯಾ ರೆಂವೆರ್
ತೊಪ್ಚ್ಯಾ ವೊತಾಕ್
ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ಚಿ ಖೊರೊಜ್
ಸಪ್ಣಾ ಭುರುಜ್ ಘೆವುನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ..

ಕಾಂಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕಿ ತೊಪ್ಚಿ ರೇಂವ್
ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಗಾಂವ್
ಅಸ್ಕತ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಡ್ವಾ ಪಾಟಿರ್ ಕುಟ್ಮಾಭಾರ್
ಕಶೆಂ ತರೀ ವಾರಾ ಶಿಖರ್ ಚಡುಂ ಹಾಂವ್...?

ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ದೋನ್ ಪಾಂಯಾಂನಿ
ಗುಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಯಾಂನಿ
ಕೊಣೆಂಗಾಯ್ ವೊಂಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಶ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೆಟಾಂನಿ..?

ಕುಟ್ಮಾ ಉಡಾಸ್ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ
ಖಂಯ್ ಯೆತಾ ನೀದ್?
ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್?
ಪೊರ್ಸಾನ್ ಚೆಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ?
ರಾಸ್ ಜೀವಂತ್ ಮೊಡ್ಯಾಂಚೊ
ನಿದೆಂತ್ ಚಲ್ತಾನಾ ವಾದ್
ಸುಶೆಗಾಚ್ಯಾ ನಿದೆಕ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಬೀದ್..

ಶಿರಂಧರಿಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಹಾಂಗಾಯ್ ಯೆತಾ
ಪಾವ್ಸ್ ದುಖಾಂಚೊ
ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ಯೆತಾನಾ
ಆವ್ರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸದಾಂನಿತ್ ಜಾತಾ
ವಾವ್ರಾಚ್ಯಾ ಭಾರಾಕ್ ಘಾಮ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ
ಅಜ್ಯಾಪಾಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಹೊ ಖರೊ
ದೆಕುನ್‌ಚ್ಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲ್ಯಾರೀ
ಹ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕುಳ್ಯಾ ರೆಂವೆಚಿ ತಾನ್ ಥಾಂಬಾನಾ..

ಅರ್ಧೆಂ ಭಿಕುಣಾಂನಿ
ಪುರ್ತೆಂ ಮಾಲಿಕಾಂನಿ
ರಗತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂವುನ್ ಜಾಲಾಂ
ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪರ್ದೆಶಿ
ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್ ಹಾಂವ್
ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಲಾಂ..!

- ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ [ಸಪ್ತೆಂಬರ್, 2016]

 

ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ’ಹರ್ಮನ್ ರಾಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ’, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಖ್ತಾಂ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಧ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಥಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ’ಚಿಕ್ಕ’ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಣಾಂ ಹಾಚೆಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್ - ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.

कविता

गल्फ कोणाक सर्ग तर कोणाक खर्ग, नितळ केल्ल्या मिटा उद्काक व्हापार्न एकॆक रुवि सय्त उरंव्च्याक मिनत कर्च्या मन्श्यान खर्कट्या वोतांत व्हाळयिल्ल्या घामानिम्तिंच चड्ताव जाव्न गांवांत बंग्ले उभे जाल्यात, वोड्तांनि रंगाळ फुलांचिं झडां पालेतात. इत्लेंच न्हय, गल्फांत दुडु पिक्चे रूक आसात आनि भांगार खोंड्च्यो बांयो आसात म्हणुन आयिल्ल्यांनि वेळाकाळाउप्रांत रग्ताळ दुखांय गळयिल्लिं आसात.

हि कविता कांय हेच्च चिंत्पाचि, जोक्तें शिकप आसोन्‌यी जेद्नां भळ्वंत मालिकांच्या हाताखाल ऎक ’गाडांव’ जाव्न दीस काडुन आस्ताना खरेंच जाव्न अपुण मनिस न्हय बगार गाडांव म्हळ्ळिं चिंत्नां मतिंत येंव्चें सहज. हेच्च चिंत्पाचि हि कविता कांय तुका आंवड्तेलि म्हण पात्येतां.

- सं

 

गल्फा गाडांव..


हांव जल्मल्ल्या काळा
भॊव खुश म्हजो जनक
म्हज्या नंतर आयिल्ल्या
पिलांचो संखो वाड्‌ल्ल्या वेळा
दुकोळ पड्लो तांद्ळा मुड्याक
मूट्‌भर शिताक
सात वांटे
दुब्ळिकाये रुकाक
जाय्ते आस्कत फांटे...

ल्हान आस्ताना
आन गळो हाड्तालो
भुकेचि साव्ळि सास्लि
मांय आप्ल्या हातांनि लाय्ताना
पोटा माल्ति भरोन वोम्तोतेलि..

दीस धांव्ले वर्सां धांव्लिं
कुट्मा पाळांक
प्राय़ेचि वाळय लाग्लि
जल्म दातारां पिंतुरां
वोण्ति खिळ्यांक मार्‌ल्ल्या दिसा
पांच बोटां पय्कि
मांड्या बोटाक म्हाका
रेंवेर जळ्चि लाभ्लि विजा..

सात दर्यो उत्रोन
सुर्याक सुकोंक आय्लों
ताप्च्या रेंवेर
तोप्च्या वोताक
पय्शे जोड्चि खोरोज
सप्णा भुरुज घेवुन गल्फाक पाव्लों..

कांट्या सार्कि तोप्चि रॆंव
दॊन दिसांनि उडास आय्लो गांव
अस्कत ह्या गाड्वा पाटिर कुट्माभार
कशें तरी वारा शिखर चडुं हांव...?

कामाक वेताना दॊन पांयांनि
गुडाक पाटिं येताना चार पांयांनि
कोणेंगाय वोंप्ल्यात कश्ट अन्वारां
म्हज्या हर्येक मेटांनि..?

कुट्मा उडास रेव्डाल्लिं सप्णां
खंय येता नीद?
माण्कुल्या कुडांत?
पोर्सान चेप्‌ल्ल्या?
रास जीवंत मोड्यांचो
निदेंत चल्ताना वाद
सुशेगाच्या निदेक मांड्ला बीद..

शिरंधरिचो पाव्स हांगाय येता
पाव्स दुखांचो
गांव्चें फॊन येताना
आव्र हांगासर सदांनित जाता
वाव्राच्या भाराक घाम देंव्ताना
अज्यापांचो गांव हो खरो
देकुन्‌च्च कित्लो पाव्स वोत्ल्यारी
ह्या येम्कुळ्या रेंवेचि तान थांबाना..

अर्धें भिकुणांनि
पुर्तें मालिकांनि
रगत म्हजें चिंवुन जालां
पर्कि गांवांत पर्देशि
गल्फा गाडांव हांव
सुट्केच्या दिसाक राकुन राव्लां..!


- चिक्क पांग्ळा [सप्तेंबर, २०१६]

 

चिक्क पांग्ळा: लिख्णे नांवार कविता बरंव्चो ’हर्मन रायन मेंडोन्सा’, आय्लेवार कोंक्णि साहितांत भर्वसो उटयिल्ल्यांत हाकाय हांव लेख्तां. एदोळ्‌च्च आप्ल्या कवितेच्या प्रतिभेध्वारिं कोंक्णि कविताशेतांत अप्लेंच स्थान थिर केल्लो ’चिक्क’ सद्द्याक कुवॆय्टांत वाव्र करुन आसा. कोंक्णेंत्लो भळ्वंत कवि जांव्चि खुणां हाचेथंय म्हाका दिश्टिक पड्ताना म्हजो आशावाद इत्लोच्च - तशेंच जांव.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]