ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿತಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾಂ ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೊ ಮಾಣ್ಕೊ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಚಿಂ ಕಾಪಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಉದೆತಾ, ತಸಲಿಂ ಕವಿತಾ ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ರಾಜಾಂವಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಲಿಸಾಂವಾಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಹೊ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಉದೆತಾ ಅಧ್ಭುತ್ ಇಮಾಜ್, ಆನಿ ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ ಭೋವ್ಶಾ ಹೆಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಸೆರ್ವತಾ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ.

ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆನ್ ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಧ್ವಾರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲಾಂ, ಪ್ರಾಯೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಯೆತಾ ತರ್‌ಯೀ ಜಿಣ್ಯೆತತ್ವಾಚಿಂ ಪ್ರಭುದ್ದತಾ ಆಸುನ್, ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಲಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಪಂಗ್ತೆಂನಿ ತಾಣೆಂ ಪೆಟಂವ್ಚಿಂ ಕಿಟಳಾಂ ಕಾಂಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದಿವ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಪೆಟುಂದಿ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಖರೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

 - ಸಂ.

 

ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ಹಾಂವೆಂ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲಾಂ;
ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ!

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ದಿಸಾ
ಅವ್ಚಿತ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ಪುಸೊ’ಶೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್
‘ಗಕ್ಕ್’ ಕರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ,
ತೊಚ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್
ಹಳೂ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆತಾಂ... ದರ್ವಡ್ ನಾ

ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ?
ಕಿಸ್ಕ್ ಹಾಸೊ? ವಾ ದುಕಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣ್?!
ಯಾದ್ ಫಟಯ್ತಾ, ಘುಟ್ ಸೊಡಿನಾ

ತೊ ‘ಪರ್ಮಳ್’ಯೀ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ
ಆಸ್ವಾದ್ ಕರ್ನ್ ಧನ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಫುಡೆಂ
ಖಂಯ್ ಉಬ್ಲೊ ಕಳ್ಳೆಂನಾ

ಟ್ರಾಫಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಿಣ್ಕಿಣಾಂ ಮಧೆಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ
‘ಮ್ಯೂಟ್’ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಟಿ.ವಿ.ಪರಿಂ
ದೊಳ್ಯಾಂ ಫುಡ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್;
ಕಾನ್-ದೊಳೆ-ನಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾಂ

ಹ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆನ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವೆಚಿ
ಗಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಶಾತ್ ತುಮಿ
ಖರೆಂ, ಕೊಣೀ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್
ಹಾಂವೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್!

ಕೊಣೀ ಯೆಂವ್ಚೊಯ್ ನಾ -
ತಾಚಿಯ್ ಧಾಂವ್ಣಿ ಏಕ್ ದೀಸ್
ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್,
ತ್ಯಾಚ್ ಪುಸ್ಪುಶ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್!


- ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ [ಜನೆರ್ 2016]

 

ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಫುಲ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಕವಿ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪ್ರತಿಭೆಧ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಚೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ’ಉಜ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್’ ತಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ.

कविता

जेद्नां कविता उत्रांच्यां बांय्त्‌लो माण्को जाव्न रांव्च्याकी जिण्ये अन्भॊगाचिं कापां घेव्न उदेता, तसलिं कविता उत्रां उत्रांनि राजांवां तशेंच लिसांवां व्हावव्न हाड्तात. आनि जेद्नां आध्यात्मिक चिंत्पाच्या बुन्यादिचेर हो जिण्ये अन्भॊग व्हाळ्ता, तेद्नां उदेता अध्भुत इमाज, आनि मट्वासिचि कविता भॊव्शा हेच्च वर्गाक सेर्वता म्हणुंक हांव धय्र घेतां.

जो.सि.सिद्दकट्टेन ह्या आधिं सय्त आप्ल्या कवितेध्वारिं म्हाका विज्मित केलां, प्रायेन कांय ल्हान आस्येता तर्‌यी जिण्येतत्वाचिं प्रभुद्दता आसुन, तिं आप्ल्या कवितेंनि व्हाळंव्चि अपुर्भायेचि कला आस्च्या भॊव थोड्या कविं पय्किंत्लो एक्लो. हांगासर्‌यी ह्या कवितेच्या एकेका पंग्तेंनि ताणें पेटंव्चिं किटळां कांय वाच्प्याच्या मतिंत दिव्टि जाव्न पेटुंदि तशेंच ह्या कवितेचो खरो अन्भॊग जोडुंक पावुंदि म्हण आशेतां.

- सं

 

मटवासिची कविता

हांवें धांवचें रावयलां;
सवकास चलूंक लागलां!

खंच्यागी ऎक दिसा
अवचिच ऎक पुसपुसॊ’शें आयकून
’गक्क’ कर्न रावल्लों,
तॊच परत आयकूंक
हळू चलून व्हेतां.. दरवड ना

कितें आयकाल्लें?
किस्क हासो? व दुखि पिंरगोणा?!
याद फटयता, घुट सोडिना

तो ’परमळ’यी आसूंक पुरो
अस्वाद कर्न धन्य जांवचे फुदें
खंय उभलो कळ्ळोंना

ट्राफिकेच्या किणाकिणां मधें रावल्यारी
’म्यूट’ जाल्ले टी.वि. परिं
दॊळ्यां फुडलो संसार;
कान-दोळे-नाक सोडन चलून व्हेतां

हेच वाटेन परत परत व्हेची
गिरांत म्हणाशात तुमी
खरें, कोणी हे वाटेन येत म्हणा
हांवें चलूंक सुरू केल्लें न्हय!

कोणी येंवचेय ना
ताचीय धावणी ऎक दीस
रावल्ले शिवाय,
त्याच पुसपुश्यान मार्न जागयिल्ले शिवाय!

- जो.सी.सिद्दकट्टे (जनेर २०१६)

 

जो.सी.सिद्दकट्टे: कोंक्णि काव्यशेतांत कांय आट वर्साधिं फुल्‌ल्लो हो कवि, अप्ल्या अपुर्भायेच्या कविता प्रतिभेध्वारिं कोंक्णेंत नवो भर्वसो उदेंव्क सक्‌ल्लो जाव्नासा. एदोळ्‌च्च हाचे च्यार कविताजमे पर्गट जाल्यात. ’उज्या तुज्या वेंगेंत’ ताचो आय्लेवार्‌चो कविताजमो.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ

ಮಟ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]