ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಾಸ್‌ಬದ್ದ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜರೂರ್ ವಾಸ್ಚಿ. ಎಕಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಯ್ತ್ ಉಡ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಅನಿ ಕೊಣಾಕ್ ದಿಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್?

ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಸ್ವೀಡನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆವೆಳಾರ್, ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚಿ ’ಗಿರ್ಭುಜ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಪ್ರತಿಭೆಚೆರ್ ಪಿಸ್ವಾಲ್ಲೊಂ, ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗುಂಡಾಯೆಚಿ, ಸಕ್ತೆಚಿ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಚಿ. ಏಕ್ ಉದ್ಕಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬುರ್ನಾಸ್ ಮನ್ಶಾಸಂಯ್ಬಾಕ್ ನಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿ ಕವಿತೆಂಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸತ್?

 - ಸಂ.

 

ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್..

ದೋನ್‍ಥೆಂಬೆಅಂಬ್ರಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆ
ಪಾಂಯ್‍ಚುಕೊನ್ ಗಳ್ಳೆ
ಗಳ್ತಾಂ ಗಳ್ತಾಂ ರುಕಾಖೊಲ್ಯಾರ್
ಚಿಡ್ಕಾಲೆ

ಅಬ್ಬಾ! ಬಚಾವ್..
ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಲಾ ತಿಳ್ತಾನಾ
ಉಗ್ತಿಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಹಜಾರ್ ಮನ್ಶಾಂತೊಂಡಾಂ,
ಗಿಳುಂಕ್‍ಚ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ!

ಥೆಂಬ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ
ಖಂಚ್ಯಾತೊಂಡಾಕ್‍ದೆಂವ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ

ಜರೀ ಎಕಾ ತೊಂಡಾಕ್
ದೆಂವ್ಲೆಥೆಂಬೆ
ಗಳೊ ದಾಂಬುನ್ ವೊಂಕಯ್ತೆಲೆ;
ಘೊಟ್ಲೆಲ್ಯಾಚೊ ಪಿರಾಣ್‍ಯಿಉರ್ಚೊನಾ!


- ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ [ಅಕ್ತೋಬರ್ 2016]

 

ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಫುಲ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಕವಿ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪ್ರತಿಭೆಧ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಚೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ’ಉಜ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್’ ತಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ.

कविता

कविता म्हळ्यार प्रास्‌बद्द उत्रांचि रास म्हण पात्येतेल्यांनि हि कविता जरूर वास्चि. एका थेंब्या उद्काक सय्त काळिज आस्चें आनि तें काळिज सय्त उड्चें एका कविक नास्तां अनि कोणाक दिसुंक साध्य?

अजीक कांय तीन वर्साधिं स्वीडनांत हांव काम करुन आस्चेवेळार, जो.सि.सिद्दकट्टेचि ’गिर्भुज’ कविता वाचुन हांव हाच्या कवितेप्रतिभेचेर पिस्वाल्लों, हि कविता कांय वेग्ळ्याच्च गुंडायेचि, सक्तेचि आनि अर्थाचि. ऎक उद्का थेंब्याक सय्त समाजेच्या बुर्नास मन्शासंय्बाक नाग्णें कर्चि श्याथि आस्चि कवितेंच नास्तां आनि खंय साध्य आसत?

- सं

 

झुज सुर्वात्ल्यार..

दॊन थेंबे आंब्रार खेळ्ताले
पांय चुकोन गळ्ळे
गळ्तां गळ्तां रुकाखोल्यार
चिड्काले

अब्बा! बचाव..
म्हण सक्ला तिळ्ताना
उग्तिं आस्चिं हजार मन्शां तोंडां,
गिळुंक्‌च राकुन आस्लिं!

थेंब्यांचि काळ्जा उडि हाताक मेळ्ळि ना
खंच्या तोंडाक देंव्चें कळ्ळें ना

जरी एका तोंडाक
देंव्ले थेंबे
गळो दांबुन वोंकय्तेले;
घोट्लेल्याचो पिराण्‌यि उचोना!


- जो.सी.सिद्दकट्टे (
अक्तॊबर २०१६)

 

जो.सी.सिद्दकट्टे: कोंक्णि काव्यशेतांत कांय आट वर्साधिं फुल्‌ल्लो हो कवि, अप्ल्या अपुर्भायेच्या कविता प्रतिभेध्वारिं कोंक्णेंत नवो भर्वसो उदेंव्क सक्‌ल्लो जाव्नासा. एदोळ्‌च्च हाचे च्यार कविताजमे पर्गट जाल्यात. ’उज्या तुज्या वेंगेंत’ ताचो आय्लेवार्‌चो कविताजमो.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]