ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕೊಣಾಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಲಾಗ್ತಿತ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್, ಕೊಣಾಕ್ ಆವ್ಕ್ ಸಂಪಾತ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜೊಕ್ತಿ ಜವಾಬ್ ಮೆಳ್ಚಿನಾ. ಪುಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಯೆತಾತ್ ಫಕತ್ತ್ ಕಮಾಂವ್ಕ್, ಜಮಂವ್ಕ್, ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್. ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಸೊಡುನ್ ವಚುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ?

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಣಾರ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕಾ-ದೊಗಾಂಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಮತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕತ್ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಥೊಡಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ತರ್‌ಯೀ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕತ್ ನ್ಹಯ್? ಹೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 

 - ಸಂ.

 

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆತಾನಾ
ಕಿತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ
ರಡ್ಲೊಂ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊ ನಾ
ವೆತಾನಾಂಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ವರ್ಚೊ ನಾ

ಪ್ರಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ
ರೂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಲಿ ವಸ್ತುಂಚಿ
ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ
ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಡೂನ್ ಜಮವ್ನ್ ದವರ್ಚಿ

ಪಳೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲಿ
ದವರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸುವಾತ್ ಉಣಿ ಪಡ್ಲಿ
ಆವಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ದೀ
ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಲೊಂ ನೀಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ

ಖೂಬ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಮೊಡ್ಲೆಂ ನಾ
ದರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ದಿಲೆಂ ನಾ
ಸೆಜಾರಿ ಮ್ಹಜೊ ಭುಕೆನ್ ರಡ್ತಾನಾ
ಘರ್ಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂಚ್ ನಾ

ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಾಂಯ್‍ಚ್ ದಿಲೆಂ ನಾ
ದೆವಾಕ್‌ಯೀ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ನಾ
ಆರಾಯ್ಲೆಣ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ಜಮಯ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್
ಪೊಟಾಕ್‌ಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖೆಲೆಂ ನಾ

ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲೊಂ ಹಾಂವ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೊಂ ಅಸೊ ಸಮ್ಜನಾ
ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನ
ಅಬ್ಲೇಸ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿವೊಂಕ್ ನಾ

ಆನಿ ಆತಾಂ
ವಯ್ ಆಜ್ ಪಡೊನ್ ಖಾಟಿಯೆರ್
ವಯ್ಜಾನ್ ಚಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲೂಕೊಸಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್
ಕಳಿತ್ ನಾ ಕೆದಾಳಾ ಸೊಡಿನ್ ಪ್ರಾಣ್
ಚಿಂತುನ್ ಜಾಲಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಂಗಾಲ್

ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ ಕಾಂಯ್
ಆತಾಂ ವೆತಾನಾ ವರ್ಚೆಂ ನಾ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್
ಕಿತೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ ಜಮವ್ನ್ ಹಿ ಆಸ್ತ್
ವೆತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿಚ್


- ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ [ಎಪ್ರಿಲ್, 2017]

 

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂ, ಬರ್ಪಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಸಯ್ತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ, ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

कविता

मनीस ह्या संसारांत जल्मोन येता कित्याक? कोणाक थोड्यो घडियो लाग्तीत ह्या सवालाक जवाब दिंवचाक, कोणाक आवक संपात पूण ह्या सवालाची जोक्ती जवाब मेळचिना. पूण चडताव मनीस ह्या संसारीं येतात फकत्त कमावंक, जमवंक, पुंजावंक. एका दिसा तें सर्व हेरांच्या अधीन सोडून वचुंक पडता तर‌यी अपल्ये जिण्ये आवदेंत आपणालागीं आसचें हेर गर्जेवंतांलागीं वांटून घेंवचें चिंताप कितलेश्यांक आसा?

मालघडो बरयणार, प्रकाशक आनी अपरूप कविता बरयणार नवीन कुलशेकर हांगासर असलेच्च चिंत्पाची कविता घेवन आयला. जिण्ये अनभोगांतल्या उत्रांनी विणलली ही कविता कांय समाजेंत एका-दोगांक तर‌यी मत उज्वाडावंक सकत तर आमची समाज थोडीं पावलां तर‌यी मुकार काडुंक सकत न्हय? हें समजुंक तुमकांच सोडतां.

- सं

 

ह्या संसारांत

ह्या संसारांत जल्मोन येताना
कितेंच हांव घेवन आयलो ना
रडलों शिवाय हांव हासलो ना
वेतानांयी कितेंच हांव वर्चो ना

प्रायेन हांव वाडोन येताना
रूच म्हाका लागली वसतुंची
मेळ‌ल्लें सगळें आरावन घेंवची
गांवांत हाडून जमवन दवर्ची

पळेल्ली वसत हांवें घेतली
दवर्च्याक सुवात उणी पडली
आवय म्हणाली कोणाक तरी दी
पूण हांव जालों नीच स्वार्थी

खूब हांवें जोडलें मोडलें ना
दर म्हण कोणाक‌यी दिलें ना
सेजारी म्हजो भुकेन रडताना
घर्चें दार उघडलेंच ना

मनशाक कांय‍च दिलें ना
देवाक‌यी कांय‌च भेटयलें ना
आरायलेण पुंजावन जमयलें शिवाय
पोटाक‌यी सार्कें खेलें ना

मनीस जावन जल्मलों हांव
कित्याक जालों असो समजना
मेळ्ळेल्यांत संतोस पावोंक न
अबलेस म्हजो निवोंक ना

आनी आतां
वय आज पडोन खाटियेर
वयजान चडयिल्ल्या ग्लूकोसाची बोतल
कळीत ना केदाळा सोडीन प्राण
चिंतून जालां हांव कंगाल

जल्मोन येताना हाडुंक ना कांय
आतां वेताना वर्चें ना आसत बदीक
कितें उपकारलें जमवन ही आसत
वेताना पाटीं रित्या हातांनीच

- नवीन कुलशेकर  [एपरील, २०१७]

 

नवीन कुलशेकर: पाटल्या चाळीस-पन्नास वर्सांनी कोंकणी साहितीक वर्तुलांत अपल्या लेखनां, बर्पांक तशेंच वावराक लागून सर्वांक वळकिचो मानेसत लारेन्स अलवारीस एक प्रकाशक सयत. हाच्या कवितेंचो एक बूक एदोळ‌च्च पर्गटला, सभार कविगोश्टिंनी हाचीं कवितावाचन जाल्यांत.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]