ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ವೊಂಯೊಂ/ದೊರೆ ಉಭೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ, ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಧರ್ಲಾಂ. ವಿಗ್ಯಾನಾಂತ್ ಇತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆಯ್ಚೊ ಪೊಕೊಳ್ ಸಂಸಾರ್ ಇತ್ಲೊ ಹಿಪೊಕ್ರೆತ್ ಜಾಲಾಕೀ; ’ಕರ್ಮ್’ ಆನಿ ’ಧರ್ಮ್’ ಮಧ್ಲೆಂ ತಫಾವತ್ ಸಯ್ತ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕಾನಾ ಜಾಲಾ. ’ಕರ್ಮ್’ ಆಸ್ಚೆಂ ಕರುಂಕ್, ಧರ್ಮ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಳುಂಕ್. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಖಂವ್ಚೆಂಚ್ ’ಧರ್ಮ್/ಭಕ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತೊತೆಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್ಚೆ ’ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್’ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮಾಸಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಮೊನಿ ಜಾನ್ವಾರ್ ಲೆಗೂನ್ ಹ್ಯಾ ದಲ್ಡಿರ್ ’ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆರ್’ ಹಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.

ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಪುಣ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಗುರ್‌ಪುರ್‌ಚೊ ತರ್ನೊ ಕವಿ ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ. ಹಿ ಫಕತ್ತ್ ಎಕ್ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಖಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಆರ್ಸೊ. ಪುಣ್ ಕುರ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಟ್ಟಿ ಭಾಂದುನ್, ಹಾತಿಂ ತೊಣ್ಕೆ/ದಾಂಡೆ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕರವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವುನ್ ತಮಾಸೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಸಿಸ್ರಿಂ ದುಃಖಾಂ ಗಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್.

 - ಸಂ.

 

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ‌ಲ್ಯಾಂಚಿಂ,
ಮಾಸಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ‌ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಡಾಂ ಮೊಡ್ಲಿಂ
ಆಮಿ ಪ‌ಯ್ಸ್ ರಾವುನ್ ಪ‌ಳಂವ್ಚಿಂ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಪೆಂಕ್ಡಾ ಸ‌ಕ‌ಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಮಾ‌ಸಾಕ್
ಸುಣಿಂ ರಾಸ್ ಪ‌ಡ್ಲಿಂ
ಕ‌ಸಾಯ್ಗಾರಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಪಾಶಿಂ ರ‌ಡ್ಲಿಂ
ಆಮಿ ಪ‌ಯ್ಸ್ ರಾವುನ್ ಪ‌ಳಂವ್ಚಿಂ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಥಂಯ್ ವಾಸ್ರಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ‍ ಕಾಪ್ಲಿ
ಹಾಂಗಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಬಾಳಾಂ ಚಾಟ್ಟ್ಯಾರ್ ಚ‌ಡ್ಲಿಂ
ಆಮಿ ಪ‌ಯ್ಸ್ ರಾವುನ್ ಪ‌ಳಂವ್ಚಿಂ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಆಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಕೆಲೆಂ
ಆನಿ 'ಬೀಫ್' ನಾ. ತುಮಿ 'ಸೇಫ್' ಮ್ಹ‌ಳೆಂ
ಕೆದಾಂತ್ ಆತಾಂ ಶೆಣಾ ಉದಾಕ್ ಭ‌ರ್ಸುನ್ ಬುಡ್ಲಿಂ
ಆಮಿ ಪ‌ಯ್ಸ್ ರಾವುನ್ ಪ‌ಳಂವ್ಚಿಂ ಗಾಯ್ರಾಂ,

ಶಿಮ್ಟಿ ಉಕೊಲ್ನ್ ಮುತ್ಲ್ಯಾಂವ್.


- ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ [ಜುಲಾಯ್, 2017]

 

ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಗುರ್‌ಪುರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ. ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಲೇಖನಾಂ, ಕಾಣ್ಯೊ, ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಚಡಾವತ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್‌ಯೀ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್.

कविता

मनीस जावन जियेतेल्यांनी कशें अपल्या स्वार्थाक लागून मनशां मधें वोंयों/दोरे उभे केल्यात‌गी, तेच्च‌परीं मनजातिंक सयत आपल्या स्वार्थाक गळसुंक धरलां. विग्यानांत इतली प्रगती जोड‌ल्लो आयचो पोकोळ संसार इतलो हिपोक्रेत जालाकी; ’कर्म’ आनी ’धर्म’ मधलें तफावत सयत समजुंक सकाना जाला. ’कर्म’ आसचें करुंक, धर्म आसचो पाळुंक. पूण आयच्या काळार हेरांक धाखंवचेंच ’धर्म/भक्त’ म्हळ्ळें पिसांट चिंताप चिंतचे भरून वोमतोतेल्या समाजेंत देव म्हळ्यार कितें म्हण नेणासचे ’देवाच्या नांवार’ एकामेकाचीं मासां खावंक लागचें पळेताना, मोनी जान्वार लेगून ह्या दलडीर ’मनशाकुळाचेर’ हासुंक लागल्या.

भोव मार्मीक पूण सकाळीक चिंताप घेवन आयला गूर‌पूर‌चो तर्नो कवी जैसन जे. सिकवेरा. ही फकत्त एक कविता मात न्हय, दीश्ट आसच्यांक धाखयिल्लो एक आर्सो. पूण कुर्ड्या दोळ्यांचेर पट्टी भांदून, हातीं तोणके/दांडे घेवन मेळ‌ल्ल्यांचो भोंगोसतोळ कर्तेल्यांक, आनी अशें करवन पयस रावून तमासो पळेवन, सिस्रीं दुःखां गळयतेल्यांक हें कांय पडून गेल्लें ना तें मात्र खंडीत.

- सं

 

आमी गायरां

मास खावन आयल‌ल्यांचीं,
मासां खावंक आयल‌ल्यांनी हाडां मोडलीं
आमी प‌य्स रावून प‌ळंवचीं गायरां

पेंकडा स‌क‌य्ल्या कुडक्या मा‌साक
सुणीं रास प‌ड्लीं
क‌सायगाराचीं भुर्गीं उपाशीं र‌ड्लीं
आमी प‌य्स रावून प‌ळंवचीं गायरां

थंय वास्राची गोमटी‍ कापली
हांगा पाळण्यांतलीं बाळां चाट्ट्यार च‌ड्लीं
आमी प‌य्स रावून प‌ळंवचीं गायरां

आमकां देव केलें
आनी 'बीफ' ना. तुमी 'सेफ' म्ह‌ळें
केदांत आतां शेणा उदाक भ‌र्सून बुडलीं
आमी प‌य्स रावून प‌ळंवचीं गायरां,

शिमटी उकोलन मुतल्यांव.


- जैसन जे. सिकवेरा [जुलाय, २०१७]

 

जैसन जे. सिकवेरा: लिखणे नांवान बरंवचो हो गूर‌पूर गांवचो. पद्युत्तर शिकाप जोडून प्रसतूत बेंगळुरांत वावर करून आसचो हो लेखनां, काण्यो, कविता बरयता. चडावत अंतर‌जाळी जाग्यांनी तशेंच पत्रांनी हाचीं बर्पां वाचुंक मेळतात. साहित्याशिवाय संगीतांत‌यी तालेंत‌वंत.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]