ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

'Free will
doesn't mean
doing whatever
you want. It
means having the
freedom to do
what is right.'

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ದೇಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ದೇಸಾಚಿ ಆಯ್ಚಿ ನೀಜ್ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆತನಾ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಸಯ್ತ್ ಲಜೆತಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಖಿಮ್ಚುನ್ ಭೊಖಾಂವ್ಚಿ ಭುಕ್, ಅನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಅಸ್ಕತಾಂಚೆಂ ಸುಕ್‌ಲ್ಲೆ ರಗಾತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ತಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕ್ ಸವಲ್ ಉದೆತಾ; ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಮ್ಕಾಂ ’ಬರೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಜರ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲ್ತಾ, ತರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಮ್ಕಾಂ ’ದೆವಾಚಿ’ ವಳೊಕ್ ಆಸಾಗಿ? ಹೆರಾಂಕ್ ಲುಟುನ್ ಖಾಂವ್ನ್ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಖರೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಅತ್ಮೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸಾಗಿ?

ಆಜ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಆಸುನ್, ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಾನಾಂನಿ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣಿಂ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಘಡಿತಾಂ; ಧರ್ಮಾಚೆ ರಾಕ್ವಲೆಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಖುನಿ, ಭಲತ್ಕಾರ್, ಹಲ್ಲೊ - ಹ್ಯೊಚ್ಚ್ ಖಬ್ರೊ. ಧರ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ, ಕಿತೆಂ ತೊ ಧರ್ಮ್ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಅಸ್ಕತ್? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಅಧುರಿಂಚ್ ಉರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕವಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅಪ್ಶಿಂಚ್ ಮೊರ್ತಾತ್.

ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಹಕೀಗತ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಮಾಪುಂಕ್, ಪಾರ್ಕುಂಕ್, ತುಕುಂಕ್ ವಾ ಥುಕುಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

 

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್


ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ನಾ
ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧಾಮ್ ನಾ
ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್!
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಜ್
ರಾಂದಣ್ ಝಳಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ನಾ.
 

ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪೂತ್ ಅಸ್ಲೊ
ಮಾಸಾ-ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಘೊಳ್ತಾಲೊ
ಪೊಟಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಭರ್ತಾಲೊ
ಗಾಯ್ರಾಂಕ್ ಮಾರ್ಚೆ ದುಭಾವಾನ್
ತಾಕಾಚ್ ಹಾಣಿಂ ಖಾತರ್ಲೊ
 


ಏಕ್‌ಚ್ ಧುವ್ ಆಸ್ಲಿ
ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ರಾಕುಂಕ್
ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ
ಪುಣ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿಚ್‌ನಾ ಬಗಾರ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ
ರಾತ್ಚೆಂ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಭಂವುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ

ಸೊಧ್ಲಾಂ ಕಂಯ್ ತಾಣಿಂ ಯಂತ್ರ್
ದೇಸ್ ಭಕ್ತೆಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ತಂತ್ರ್
ಏಕ್ ಭಾಸ್, ಜಾತ್ ದೇಸಾಚೆಂ ಮಂತ್ರ್
ತೆಯ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಕುತಂತ್ರ್
ಚಿಂತಾಂ ಹಾಂವ್; ಹೆಂಚ್‌ಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ದೆವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರೂಕ್ ಕರ್
ಸುಕ್ಣೆಂ ಕರ್ ಯಾ ಜಾನ್ವಾರ್ ಕರ್
ನ್ಹೆಸ್ಪಾಕ್, ಖಾವ್ಪಾಕ್, ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ದಳ್ದಿರ್ ’ಮನಿಸ್’ ಸೊಡುನ್
ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಕರ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕರ್

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ಅಗೋಸ್ತ್, 2017]

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಮೂಳ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ತರ್‌ಯೀ, ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್. ’ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ’ (2002), ’ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ’ (2004), ’ದರ್ಭಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್’ (2006), ’ಬಜಾರ್’ (2017) ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಸ್ವತಾಚೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ (2005), ’ದರ್‍ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್’ (2006), ’ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ (2007), ’ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ’ (2017) ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಕಾನಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

कविता

'Free will
doesn't mean
doing whatever
you want. It
means having the
freedom to do
what is right.'

प्रजापरभुत्वांत संस्रांत नांव वेल्लो देस म्हणून हर्दें पेटून आसच्या आमचा देसाची आयची नीज परिगत पळेतना मनशापण सयत लजेता. एका वाटेन मनशाक खिमचून भोखांवची भूक, अन्येका वाटेन असकतांचें सूक‌ल्ले रगात पियेंवची तान पळेताना एक सवल उदेता; निजायकी आमकां ’बरें’ म्हळ्यार कितें म्हणून कळीत आसा? देवाच्या निबान जर हेरांचेर जुलूम चल्ता, तर निजायकी अमकां ’देवाची’ वळोक आसागी? हेरांक लुटून खांवन धेंक काडचेंच खरें समधान म्हणून पात्येतेल्यांक ’अत्मो’ म्हळ्ळो आसागी?

आज खंच्या प्रांत्यांत‌यी आसून, खंयचेंय दिसाळें उग्तें केलें तर, हऱ्येका पानांनी उण्यार उणीं तीन-च्यार घडितां; धर्माचे राकवलेखातीर जांवच्यो खुनी, भलत्कार, हल्लो - ह्योच्च खबरो. धर्माखातीर जर कोणायचीय खून करुंक पडता, कितें तो धर्म तितलोय असकत? हीं सवालां अधुरिंच उर्तात आनी कविचीं चिंत्नां अपशिंच मोर्तात.

स्वतंत्र दिसाचो महत्व आमच्या आयच्या काळाची हकीगत पिंत्रांवची ही कविता वाचुंक, मापुंक, पार्कुंक, तुकुंक वा थुकुंक तुज्या चिंत्पासक्तेचेर सोडतां.

- सं

 

आज हांव स्वतंत्रसोधून गेल्यार काम ना
मोलाक घेवंक धाम ना
आज हांव स्वतंत्र!
म्हज्या घरांत आज
रांदण झळवंक कांय‌च ना.

एक‍च्च पूत असलो
मासा-आंगडिंत घोळतालो
पोटां आमचीं भर्तालो
गायरांक मार्चे दुभावान
ताकाच हाणीं खातरलो

एक‌च धूव आसली
वळवळच्या आवयक राकुंक
मध्यानेर आस्पत्रेक गेल्ली
पूण पाटीं आयलीच‌ना बगार खबर आयली
रातचें चेडवांनी भंवुंक न्हजो म्हळ्ळी

सोधलां कंय ताणीं यंत्र
देस भक्तेक पार्कुंचें तंत्र
एक भास, जात देसाचें मंत्र
तेय सर्व जाणांत हें कुतंत्र
चिंतां हांव; हेंच‌गी स्वतंत्र

देवा म्हाका रूक कर
सुकणें कर या जान्वार कर
न्हेस्पाक, खावपाक, चिंत्पाक स्वतंत्र
दळदीर ’मनीस’ सोडून
आनी कितें तर‌यी कर
म्हाका स्वतंत्र कर

- वल्ली क्वाड्रस [अगोसत, २०१७]

 

वल्ली क्वाड्रस: मूळ काण्येगार तर‌यी, कविताशेतांत अध्ययन, विशलेषणाचो वावर. ’च्यार मुखां’ (२००२), ’कट‌पुतळी’ (२००४), ’दर्भारांतली पिंर‍गोण’ (२००६), ’बजार’ (२०१७) पर्गट‌ल्ले स्वताचे कविताजमे. ’कवितापाठ’ (२००५), ’दर‍याक उदाक’ (२००६), ’काळोक नात‌ल्लो गांव’ (२००७), ’मुगदनात‌ल्लीं गितां’ (२०१७) एदोळ पर्गट‌ल्ले कविता अध्ययनाचे बूक. कोंकणेशिवाय कानडी, इंगलीश, हिंदी भासांनी सयत कविता बरयल्यांत.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]