ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಅಗೋಸ್ತಾಚಿ ಪಂದ್ರಾವಿ ತಾರಿಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಸರ್ತಿ ಸುರು ಜಾತಾ; ಕೊಣ್ ಬಾವ್ಟೊ ಉಭಾರ್ತಾ, ಕೊಣ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾ, ಕೊಣ್ ಮಿಟಾಯ್ ವಾಂಟ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಪೊಟಾಚ್ಯೆ ವ್ಯಾಪ್ತೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬಾವ್ಟೆ ವಿಖುನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಹಾಂಕಾಂಯ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ನಾಂತ್, ಅತ್ರೆಗ್ ನಾಂತ್ ವಾ ಜಿಣ್ಯೆಶೆವೊಟ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನಾ. ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂನಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಕರುನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಅಪ್ಲಿಂ ಬೊಳ್ಕಿಂ ಭರ್ತೆಲಿಂ ಎಕಾ ವಾಟೆರ್ ಥರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಬೊಸ್ಚಿಂ ಆಮಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆರ್.

ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಟಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ಕೀರ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯೇ ಕಿರಾಚೆ ಸಂಧೇಶ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

 

ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್


ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ;
ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ತ್ರಿರಂಗ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಉಭವ್ಣೆಂತ್
ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್
ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ವದ್ದಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾ ಥಾವ್ನ್
ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್
ದಿಸ್ತಾತ್ ಗಳ್ಚಿಂ ತಾಂಬ್ಡಿಂ ದುಃಖಾಂ.

ಕುಶಿನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ;
ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಾವ್ಟೆ
ತಿಳ್ತಾತ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಾಹನಾಂನಿ
ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಬಾವ್ಟೆ ಸುಟ್ಕೆಚೆ ನಿಶಾನಿಂ
ಪಿಂಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ
ದೆಂವ್ತಾತ್ ದುಃಖಾಂ ಪಾವ್ಸಾ ಆಡೊಸಾಕ್
ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಕ್
ತಾಂಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ತೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ!ಹಾಂಗಾ ಬಾವ್ಟೆ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಧಲ್ತಾನಾ
ತಾಂಚಿ ಪೊಂಟಾಂ ಭುಕೆನ್ ಹಾಲ್ತಾತ್
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ತಿಂ ಭಿರ್ಮತ್ ತೊಂಡಾಂ
ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಂಧೆಚಿ ಸಾಂಕ್ಳಿ
ತುಟಂವ್ಕ್ ಮಿನತ್ ಕರ್ತಾತ್
ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾರ್!
 


ಹಾಂವ್ ಪಿಜ್ರಾಂತ್ಲೊ ಕೀರ್;
ಚಡ್ಪಡ್ತಾಂ ಪಿಜ್ರ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಸೊಧುನ್
ತರ್‌ಯೀ ಚಿಂತಾಂ ಶೆಕಿಂ
ಹೊ ತ್ರಿರಂಗಾಚೊ ವಸ್ತುರಾ ಕುಡ್ಕೊ
ದಾಂಪುಂಕ್ ಸಕತ್ "ತಾಂಚ್ಯಾ"
ಕುಡಿಚಿ ಲಜ್.. ಯಾ...
ಭಾಂದುಂಕ್ ಪಾವತ್ "ಹಾಂಚ್ಯಾ"
ಕಾಮುಕಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್....!!


- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ. [ಅಗೋಸ್ತ್, 2017]

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಕವಿ ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता

वर्सान वरस अगोसताची पंद्रावी तारीक येतासतां, आमच्या देसांत वर्सान वरस सर्ती सुरू जाता; कोण बावटो उभार्ता, कोण ताळियो पेटता, कोण मिटाय वांटता आनी कोण पोटाच्ये व्याप्तेक लागून रसत्यांनी बावटे विखून दीस काडता. हांकांय स्वपणां नांत, अत्रेग नांत वा जिण्येशेवोट ना म्हणून न्हय, पूण हांचेलागीं विंचवण ना. असलेच्च भुर्ग्यांक आपल्या भाशणांनी बंडवाळ करून समाजीक सुध्राप म्हणून गुप्तीं अपलीं बोळकीं भर्तेलीं एका वाटेर थर, आमकां कितें पडून गेलां म्हणून चिंतून बोसचीं आमी अन्येका वाटेर.

हेंच चिंताप उटंवची कविता घेवन हांगासर आयला प्रसन्न निड्डोडी. ह्या कवितेंतली कीर पार्कुंक आनी त्ये किराचे संधेश समजुंक तुकाच्च उलो दितां.

- सं

 

सुटकेच्या बावट्या मुखार

हऱ्येका वर्सा;
सुटकेच्या त्रिरंग बावट्या उभवणेंत
मेतेर जाता सगळो गांव
पिंजऱ्या थावन सुटकेक वद्दाडच्या म्हाका
त्या बावट्याच्या रंगा थावन
पिरी पिरी पडच्या पावसाक
दिसतात गळचीं तांबडीं दुःखां.

कुशीन रसत्यार तीं भुर्गीं;
हातांत घेवन बावटे
तिळतात हर‍येका वाहनांनी
वोड्डावन बावटे सुटकेचे निशानीं
पिंज‍ल्ल्या वसतुरां थावन तांच्या
देंवतात दुःखां पावसा आडोसाक
हातांतल्या बावट्या जडायेक
तांचें भविषय तीर जाल्लें दिसता!

हांगा बावटे वार‍यार धल्ताना
तांची पोंटां भुकेन हाल्तात
भुर्ग्यांची तीं भिर्मत तोंडां
दुबळिकायेच्या बंधेची सांकळी
तुटवंक मिनत कर्तात
हर‍येका वर्सा बावट्याच्या भर्वश्यार!
 


हांव पिज्रांतलो कीर;
चडपडतां पीजऱ्याचें दार सोधून
तर‌यी चिंतां शेकीं
हो त्रिरंगाचो वसतुरा कुडको
दांपुंक सकत "तांच्या"
कुडिची लज.. या...
भांदुंक पावत "हांच्या"
कामुकी दोळ्यांक....!!


- प्रसन्न निड्डोडी. [अगोसत, २०१७]

 

प्रसन्न निड्डोडी: प्रसन्न निड्डोडी लिखणें नांवार बरंवचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयांत क्रियाळ कोंकणी मोगी, एक निर्देशक, बरयणार, विमर्शक, कवी पूण सर्वांच्याकी पयलें भोव खाल्तो आनी मायामोगाळ वेक्तित्वाचो. कोंकणी, मराठी, हिंदी कवितेंचेर अध्ययन करून आसचो प्रसन्न निड्डोडी सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां जोडुंक सकला, तशेंच मुंबयांत सभार कविगोश्टिंनी वांटो घेतला.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]