ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತೆಚ್ಚ್ ಧರ್ತಿ ಜಿವಾಳ್ ಜಾತಾನಾ, ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಪ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್‍ಯಾಚಿ ಧಾವ್ ಸೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಭಿಯಾಳ್ ಖಿರ್ಲತಾ, ಆಂಕ್ರೆತಾ ಆನಿ ಪಾಲೆತಾ. ಹಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೆಚ್ಚ್ ಪರಿಂ, ಕವಿ ಸಯ್ತ್ ಜಾಗೆ ಜಾತಾನಾ, ತಾಂಚೆ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಕೊಂಬ್ರೆ ಸಯ್ತ್ ಫುಟ್ತಾತ್.

ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರ್ನಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ತರ್‌ಯೀ, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಥ್ವೊಚ್ಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ. ಜಾವ್ಯೆತಾ ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆಲ್ಯಾ ಗುಡಾ ಆಂಗ್ಡೆಂನಿ, ಹಾತ್-ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ಭರಾನ್ ವಿಖೊನ್ ವೆಚೆ ಭಜಿಯಾ/ವಡಾ ಜಾಂವ್, ಭುಟ್ಟಾ ಜಾಂವ್, ಆಲೆಂ (ಅದ್ರಕ್) ಘಾಲುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಜಾಂವ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್/ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ಬಾಯ್ಕಾಂನಿ ವಾ ಚಲುನ್ ಜಾಂವ್, ಸರ್ವಾಂ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಮಜಾ ಲುಟ್ತಾನಾ, ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕದ್ವಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್/ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್/ಖೆಳುಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಜಾ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಸಂಧರ್ಭಾಚೆರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ.

 

 - ಸಂ.

 

ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್....

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂನಿ
ಧರ್ಣಿ ಮೂರ್ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಉಭಯ್ತಾನಾ
ಸಾಡಿ ಧರುನ್ ಪಾಲೊಂವ್ ವೊಡುನ್
ಆಂಗ್ ಹಿವ್ಳಾವ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ನಾರಿನ್
ಸತ್ರೆ ಪಂದಾಕ್ ವೊಡುನ್ ಧರ್ಲೆಂ
ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್....

ಭುರ್ಗಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡ್ಕಣಾ ಮಾರುನ್
ಪಾವ್ಸಾ ರಾಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾನಾ
ಹಾತ್-ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಚ್ಹಾ ಭಜಿಯಾ ಕರ್ಚೊ ಭಯ್ಯಾ
ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕರುನ್ ಗಿರಾಕಿಂಕ್ ತಿಳ್ತಾ
ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್.....

ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಭಿಜೊನ್ ಕಾವ್ಳೊ ಜಾತಾನಾ
ಹಾತ್ ಗಾಡ್ಯೆ ಕುಶಿಂ ಹುನೊನಿ ಚ್ಹಾ
ತಾಳ್ಯಾರ್ ಸೊಡುನ್ ಪಾವ್ಸಾ ಹಿಂವ್ ದೂರ್
ಕರುಂಕ್ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ
ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೆ ನೋಟ್ ಚಿಡಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆ
ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್.....!!


- ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ [ಜೂನ್, 2017]

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಕವಿ ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता

पावस येतेच्च धर्ती जिवाळ जाताना, एदोळ म्हणासर तापच्या सूर‍याची धाव सोस‌ल्ल्या मातियेंत लिपोन आसचो भियाळ खिरलता, आंक्रेता आनी पालेता. ही मांडावळ प्राकृतीक तर‌यी सहज जावनासा. तेच्च परीं, कवी सयत जागे जाताना, तांचे काव्याळ कोंबरे सयत फुटतात.

मुंबयचा पावसाक तशेंच मुंबयचा चेडवांक पात्येनाये म्हळ्ळी पर्नी सांगणी तर‌यी, मुंबयच्या पावसांत एक अथवोच्च अनभोग आसा. जाव्येता रसत्यादेगेल्या गुडा आंगडेंनी, हात-गाडियांनी भरान विखोन वेचे भजिया/वडा जांव, भुट्टा जांव, आलें (अद्रक) घालून केल्ली चाय जांव. आनी हें खावंक/पियेवंक म्हणताना लोक गाडियांनी जांव, बायकांनी वा चलून जांव, सर्वां पावसाची मजा लुटताना, रसत्याचेर जमो जाल्ल्या कद्वळ उदकांत सयत न्हावंक/उप्येवंक/खेळुंक भुर्ग्यांक अन्येक मजा.

हेच्च पावसाळ संधर्भाचेर प्रसन्न निड्डोडीन बरयिल्ली कविता.

- सं

 

मुंबयचो पयलो पावस....

पयल्या पावसा थेंब्यांनी
धर्णी मूर वार‍याक उभयताना
साडी धरून पालोंव वोडून
आंग हिवळावन चल्च्या नारीन
सत्रे पंदाक वोडून धरलें
मुंबयच्या ह्या पयल्या पावसाक....

भुर्गीं संतोसान उडकणा मारून
पावसा रायाक स्वागत कर्ताना
हात-गाड्येर च्हा भजिया कर्चो भय्या
गोमटी लांब करून गिराकिंक तिळता
मुंबयच्या पयल्या पावसाक.....

हांव‌यी भिजोन कावळो जाताना
हात गाड्ये कुशीं हुनोनी च्हा
ताळ्यार सोडून पावसा हिंव दूर
करुंक बोल्साक हात घाल्ताना
भीज‍ल्ले नोट चिडावन हासताले
मुंबयच्या त्या पयल्या पावसाक.....!!

- प्रसन्न निड्डोडी [जून, २०१७]

 

प्रसन्न निड्डोडी: प्रसन्न निड्डोडी लिखणें नांवार बरंवचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयांत क्रियाळ कोंकणी मोगी, एक निर्देशक, बरयणार, विमर्शक, कवी पूण सर्वांच्याकी पयलें भोव खाल्तो आनी मायामोगाळ वेक्तित्वाचो. कोंकणी, मराठी, हिंदी कवितेंचेर अध्ययन करून आसचो प्रसन्न निड्डोडी सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां जोडुंक सकला, तशेंच मुंबयांत सभार कविगोश्टिंनी वांटो घेतला.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]