ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ವ್ಹಾ! ಸಭ್ದಾಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ಜೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಕಸಲಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಎಕಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿಂ. ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್ ಇಮಾಜ್ಯಾಂಚೊ ದೊಂಗೊರ್ ರುತಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಕಲ್ಪನಾಂ ಆನಿ ವರ್ಣನಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಪಿಂತುರಾರುಪಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಖಿಣಾನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಲಜ್, ಕೌತುಕಾಯ್, ಆತುರಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಪ್ಣೆಂವ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಗೂಣ್/ಅವ್ಗುಣ್ ಧರ್ಣಿಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಾಂಪ್ಯಾಫುಲಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಪಡ್‌ರುಪ್ಣೆಂ ಪಳೆತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

ಬಾಯ್ ಶೀಲಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ, ತಿಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ತೊ ತೇಂಪ್ ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಖಂಚುನ್ ಉರ್ಚ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಹಿಣೆಂ ರುಜು ಕೆಲಾಂ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ತಿಚಿ ವಸ್ತಿ ತರ್‌ಯೀ, ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ನದರ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಝಳ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪಿಣಿಂ ಮಧೆಂ ಹಿಕಾ ಹಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾಂ.

 - ಸಂ.

 

ಚಿತ್ತಾರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ.


ಸಾಂಜ್ ...
ಕಾಳೋಕ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ ಫುಡೇ
ಚಾಂದಣೆ ಫುಲ್ತನಾ..
ಹಾಂವ ದೆಂವ್ತಾ
ಚಿತ್ತರಾಂತುಲೆನ್ ಹೇಂ ಭೂಂಯ್ಚೇರಿ.

ಕೇಸ್ ಫಾಪ್ಪುಣ್ ಘೇತ್ತನಾ
ಆಕಾಶಾಂತುಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಾ ರಾಶಿ
ಹಾಂಗಾ ಉಜ್ವಾಡು ಶಿಂಪ್ತಾ

ಮೆಗೆಲೆ ಆಂಗಾಚೆ ಸುಗಂಧ
ಪರಮಳ್ತನಾ ..
ಹಝಾರ್ ಚಾಂಪೆ ಫುಲ್ಲಂ
ಎಕ್ಕ ವಳೆ ಫುಲ್ತಾತಿಂ.
ದೋಳೆ ಎಡ್ಕೇಂತುಲೇನ
ಕೆದನಾಚ್ ಕಿ ಸೊಪ್ನಾ ಚೊ
ಏಕು ಕುಡ್ಕೊ ತುಂಟೂನ್ ಪಡ್ತಾ.

ಮೋಹಕ ಥಂಡ ವ್ಹಾರೆಂತು
ಖಂಚೊ ಕೀ ರಾಗಾಕ
ಖಂಚೆ ಕೀ ತಾಳಾಕ ಮೆಗೆಲೆ
ಪಾವುಲ . . ರಾತ್ ಸಗ್ಳೇ
ಭೊಂವ್ತಾತಿ.

ಆನಿ ಇತ್ತೇ.. ಉಜ್ವಾಡು ಜಾಲ್ಲೊ... ಮಣ್ತನಾ..
ಹಾಂವ ಕೇಸ್ ಓಳೊವ್ನ್
ಫಾಂತಿ ವಿಂಡೂನ್ ಘೆತ್ತಾ.
ಚಾಂಪೆ ಫುಲ್ಲಂ ಮೆಗೆಲೆ
ಮಾಕ್ಷೀ ಯೆತ್ತಾತಿಂ
ಆಂಗಾಚೊ ಪರಮಳು
ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾತಶಿ
ವರ್ಲ ಪಾಂಗೂರ್ನ್ ಘೆತ್ತಾ.

ನವೀನ್ ಏಕ ಸೊಪ್ನಾ ಕುಡ್ಕೊ
ಯೇವುನ ದೋಳೆ ಎಡ್ಕೆಂತು ಬಸ್ತಾ.
ತಶೀ ಚಮಕತಾ ...ಪರತ್
ಚಿತ್ರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಜಾತ್ತಾ.

ತೂ ಆಯ್ಲೊ. ಕೆದನಾಚೆ ವ್ಹರಿ.
ಚಿತ್ತಾರಾ ವಯಿಲೆ ಧೂಳ ಪುಶಿತಾ.
ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಳವುನು..
ಮುಖಾರಿ ವತ್ತಾ ಆನ್ಯೇಕ
ಚಿತ್ತಾರಾ ಲಾಗ್ಗಿ.

ಚಿತ್ತರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿಯೇಲೊ
ತೊಂಡಾ ವೈಲೊ ಹಾಸು
ದಿಸನಾವೆ ತುಕ್ಕಾ?

ಆಣಿ.. ಬಾವುನ್ ನೆಲಾರಿ
ಪಳ್ಳೆಲೆ ತೇಂ ದೋನಿ
ಚಾಂಪೆ ಚೆ ಫುಲ್ಲಂ..?

[* ಚಿತ್ತುರ್ = ಪಿಂತುರ್, * ಚೆಲ್ಲಿ = ಚೆಡುಂ]

ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ [ಅಗೋಸ್ತ್ 2017]

 

ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕಾರ್: ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನ್ಶಾಮೋಗ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಯತ್ರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಿ ಹಿಣೆಂ, ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಿಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್.

कविता

व्हा! सभदाथावन‌च सुर्वात करुंक पडता जेदनां ह्या कवितेविशीं उलयताना, कसलीं अपुर्भायेचीं स्वपणां, एका पिंतुरांतल्या चलियेचीं. मेटां मेटांक इमाज्यांचो दोंगोर रुतां कर्चीं कल्पनां आनी वर्णनां पळेताना निजायकी ही कविता एक सुंदर पिंतुरारुपार दोळ्यां हुजीर उभी जाता. आनी एकाच्च खिणान हें सर्व घडून सोडलेंगाय म्हणतासतां, स्त्री संयबाची लज, कौतुकाय, आतुराय, तशेंच स्वपणेंवचे सर्व गूण/अवगूण धर्णिचेर पडलेल्या चांप्याफुलाचेर अपलें पड‌रुपणें पळेताशें भग्ता.

बाय शीला चडताव जावन कानडी भासेंत बरयता तर‌यी, तिणें बरयिल्ल्यो थोड्यो कोंकणी कविता जायतो तेंप यादिच्या कोनशार खंचून उर्च्यो तसल्यो म्हणून येदोळ‌च हिणें रुजू केलां, प्रसतूत आपल्या कुटमासवें मैसूरांत तिची वसती तर‌यी, समाजेचेर अपुर्भायेची नदर, तशेंच कोंकणेंत स्त्री संवेदन साहित्यांत अपरूपायेन झळकुंच्या बरवपिणीं मधें हिका हांव तर‌यी मांदून घेतां.

- सं

 

चित्तारांतुली चेल्ली.


सांज ...
काळोक मांडचे फुडे
चांदणे फुल्तना..
हांव देंवता
चित्तरांतुलेन हें भूंयचेरी.

केस फाप्पूण घेत्तना
आकाशांतुले नक्षत्रा राशी
हांगा उज्वाडू शिंप्ता

मेगेले आंगाचे सुगंध
परमळतना ..
हझार चांपे फुल्लं
एक्क वळे फुल्तातीं.
दोळे एडकेंतुलेन
केदनाच की सोपना चो
एकू कुडको तुंटून पडता.

मोहक थंड व्हारेंतू
खंचो की रागाक
खंचे की ताळाक मेगेले
पावूल . . रात सगळे
भोंवताती.

आनी इत्ते.. उज्वाडू जाल्लो... मणतना..
हांव केस ओळोवन
फांती विंडून घेत्ता.
चांपे फुल्लं मेगेले
माक्षी येत्तातीं
आंगाचो परमळू
भायर येनातशी
वरल पांगूर्न घेत्ता.

नवीन एक सोपना कुडको
येवून दोळे एडकेंतू बसता.
तशी चमकता ...परत
चित्रांतुली चेल्ली जात्ता.

तू आयलो. केदनाचे व्हरी.
चित्तारा वयिले धूळ पुशिता.
एक घडी पळवुनू..
मुखारी वत्ता आन्येक
चित्तारा लाग्गी.

चित्तरांतुली चेल्लियेलो
तोंडा वैलो हासू
दिसनावे तुक्का?

आणी.. बावून नेलारी
पळ्ळेले तें दोनी
चांपे चे फुल्लं..?

[* चित्तूर = पिंतूर, * चेल्ली = चेडूं]

- शीला भंडार‌कर [अगोसत २०१७]

 

शीला भंडार‌कार: हिच्या कवितेंनी तशेंच काण्यांनी उटोन दिसचें जावनासा मनशामोग आनी मनशां मौल्यां. कानडी भासेंत सयत सराग बरंवची ही स्त्री संवेदनांक स्पंदन कर्चे तसली कोंकणेंतली अपरूप कवयत्री. प्रसतूत मैसूरांत आपल्या कुटमासवें वसती कर्ची हिणें, कवितागोश्टिंनी हिणें वांटो घेतला. आकाश‌वाणिचेर सयत हिचीं कविता वाचल्यांत.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]