ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಅನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸೆಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆನಾಂತ್ ವಾ ವೆಚೆಯ್ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್‌ಜಾಯ್ ತರ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂನಿ, ಹೆರ್ ಬೊಲಿಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಪಿ ಆಸಾತ್, ಬಾಬ್ ರುಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ’ದರ್‍ಯಾದೆಗೆರ್’, ’ಮಾವುಲೀ’, ’ಆಮೀ ಮಾಲ್ವಾಣೀ’ , ಮ್ಹಾಜಾ ಕೊಕಣಾ (ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಗಾಣಾ), ’ಆಮೀ ಮಾಲ್ವಾಣೀ’ ಹಾಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಉಚಾರ್ತಾ, ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ.

 - ಸಂ.

 

ಕೊಂಕಣಿ


ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್
ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್
ಖಾರಿ ಧವಿ ಮಾತಿ
ವಾರ್‍ಯಾಕ್‌ಯೀ ನುಸ್ತ್ಯಾಚೊ ವಾಸ್

ಮಾತ್ಯಾರ್ ಲಾಲ್ ಆಬೊಲಿ
ಸೊಭೀತ್ ಶೆವತ್ಯಾಚಿ ಪಾತಿ
ಕೆನ್ನಾಯ್ ಸುರಂಗಾಚೆ ವಳೆಸಾರ್
ದಿಸತಾತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ

ದರ್ಯಾಂಚೊ ಖಾರೊ ವಾರೊ
ಶೀಣ ಸಗಳೆಂ ವೋತ್
ಶೀತಳ್ ಗಾರಪಾಚಿ ಸಾವಳಿ
ಆವಯಚೊ ಮೋಗ್ ದಿತಾ

ಉಂಚ್ ನಾರಳ್ ಪೊಕಳೀಂ
ವಾರೊ ಮೊಗಾನ್ ಘೆಲ್ಯಾತ್
ಕೆಳೀ, ಕಾಜೂವ್ಯೊ ಬಾಗೊ
ಘನಯಾ ಬರೀ ಉಲಯತಾ

ನುಸ್ತೆಂ ಮಾರೂನ್ ರಾಂಪಣಕಾರ್
ಘರ್ ಆಪಲೆಂ ಚಲಯತಾ
ಸಗಳೊ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕಣಿ
ಮಾಯೆ ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ತಾ

ರುಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ, ಮಾಲ್ವಾಣ್ [ಅಗೋಸ್ತ್, 2017]

 

ರೊಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ: ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಪಿ ಆಸಾತ್, ಬಾಬ್ ರುಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ’ದರ್‍ಯಾದೆಗೆರ್’, ’ಮಾವುಲೀ’, ’ಆಮೀ ಮಾಲ್ವಾಣೀ’ , ಮ್ಹಾಜಾ ಕೊಕಣಾ (ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಗಾಣಾ), ’ಆಮೀ ಮಾಲ್ವಾಣೀ’ ಹಾಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता

च्यार राज्यांनी पांच लिपियांनी वापार जांवची आमची माय‌भास कोंकणेची सोभाय अनी ग्रेसत‌काय समजल्ले केदिंच कोंकणी माय‌भासेक सांडून गेल्लेनांत वा वेचेय नांत. ह्या कोंकणी भासेची ग्रेसत‌काय समजुंक‌जाय तर, आमी आमच्यो मेरो उत्रोन हेर प्रांत्यांनी, हेर बोलियांनी वापार जांवच्या कोंकणी भासेची ग्रेसत‌काय वळकुंक जाय.

मालवाणी प्रांत्यांत जायते कोंकणी लोक तशेंच कोंकणी साहीत रचपी आसात, बाब रुजारियो पिंटो एक नामणेचो कवी, ’दर‍यादेगेर’, ’मावुली’, ’आमी मालवाणी’ , म्हाजा कोकणा (मालवाणी गाणा), ’आमी मालवाणी’ हाचीं पर्गट जाल्लीं प्रमूक पुसतकां. जायत्या कविगोश्टिंनी हाणें वांटो घेतला.

ही कविता सयत कोंकणी भासेची व्हडवीक उचार्ता, आनी कोंकणी भासेच्या मोगार पडलेल्यांक खरेंच जावन अभिमान भगाशें कर्ता.

- सं

 

कोंकणीकोंकणांत म्हजो गांव
कोंकणी म्हजी भास
खारी धवी माती
वार‍याक‌यी नुसत्याचो वास

मात्यार लाल आबोली
सोभीत शेवत्याची पाती
केन्नाय सुरंगाचे वळेसार
दिसतात बायलांच्या हातीं

दऱ्यांचो खारो वारो
शीण सगळें वोत
शीतळ गारपाची सावळी
आवयचो मोग दिता

उंच नारळ पोकळीं
वारो मोगान घेल्यात
केळी, काजूव्यो बागो
घनया बरी उलयता

नुसतें मारून रांपणकार
घर आपलें चलयता
सगळो लोक कोंकणी
माये मोगान उलयता

- - रुजारियो पिंटो, मालवाण [अगोसत, २०१७]

 

रोजारियो पिंटो: मालवाणी प्रांत्यांत जायते कोंकणी लोक तशेंच कोंकणी साहीत रचपी आसात, बाब रुजारियो पिंटो एक नामणेचो कवी, ’दर‍यादेगेर’, ’मावुली’, ’आमी मालवाणी’, म्हाजा कोकणा (मालवाणी गाणा), ’आमी मालवाणी’ हाचीं पर्गट जाल्लीं प्रमूक पुसतकां. जायत्या कविगोश्टिंनी हाणें वांटो घेतला.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]