ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ನೋವ್ ಮಯ್ನೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್, ಅಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುದ್ದ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೂಕ್ ಭಗುನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ-ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪೊಸ್ತಾ, ಆನಿ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಪಾಸತ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ಸಯ್ತ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಖರಿಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆತಸಲಿ.

ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ-ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ, ಭೋವ್ ಸೊಂಪಿ ಭಾಸ್ ವ್ಹಾಪಾರ್‍ಲ್ಯಾ, ಭೋವ್ ಸಾದೆಂ ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

 - ಸಂ.

 

ಹೀ ಕೋಣಿ?

ವಾಸರೆಂತು ದೂದ್ ಉಕ್ಕೂನ್
ಯೆವ್ಚೆ ಫುಡೇ ಧಾವ್ನು ವೊಚ್ಚೂನು
ವಾಡ್ವಾಯ್ತಲಿ.
ಗಾಂತುನು ದವರ್ಲೆಲೆ ಮಧುರ
ಸೊಪನ ಹೋಳ್ನು ವತ್ತನಾ...
ಪೊಳೊನು ನುತ ರಾಬ್ತಲಿ.

ಪೋಳೆ ಕರ್ಪೂನು ವಚ್ಚನಾಶಿ
ಜಾಗ್ರತಿ ಕರ್ತಲಿ..
ತಿಗೆಲಿ ಕಿತ್ಲಿ ಕೀ ಆಶಾ ಲಾಸ್ಸುನು
ಗೊಬ್ಬೊರು ಕೋರ್ನು ಉಡ್ಡಯ್ತಲಿ.

ಆಯ್ದನಾಕ ಪೊಂಗ್ ಪಣಾಶಿ
ಪೊಳೊನು ಗೆತ್ತಲಿ..
ಆಪ್ಣೆ ಲೆ ಉಮೇದಿ, ಉತ್ಸಾಹ
ಆಪಣಚಿ ಮಸ್ತೂನು ಗಾಲ್ತಲಿ.

ಆಂವ್ಗಲೆ ಚೆ ಕಲೆ ಭಾರಿ
ಬುದ್ವಂತಕಾಯೇರಿ ಫೂಟ ಕರ್ತಲಿ.
ವಿಷಾದಾ ಚಿ ಶಾಯೆನ ಬರಯಿಲೆ ನಿತ್ರಾಣೇಚೆ
ಶಬ್ದ ಮನಾ ವಣತೇ ವೈಲೆನ ಪುಶಿತಲಿ.

ಆಶಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸಗಟ್
ವಿಸೊರುಕ ವಾಸರೆಂತುಲೆ
ಗಟ್ಟಿ ಧಾಂಕ್ಣೆ ಡಬ್ಬೇಂತು
ಧಾಂಕುನು ದವರ್ನು ಖುಷಿ ಪಾವ್ತಲಿ.

ಸಗ್ಟಾಲೆ ದುಕ್ಯೆಕ ವಕ್ಕದ್ ಜಾತ್ತಲಿ..
ಆಪ್ಣೇಲಿ ದೂಕಿ ಪೂರಾಯಿ
ಆಯ್ದನ ಘಾಸುಚೆ ಸಿಂಕಾಂತು
ಹೋಳೊವ್ನು ಸೊಡ್ತಲಿ.
ಪ್ರೀತಿಚೊ ಅಭ್ಯಾಸು ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು
ಆಂವ್ಗಲೆ ಗಡ್ಯೆ ಭಿತ್ತರಿ ಮೊಡ್ಚುನ್
ದವರ್ನು ಬಾಗಿಲ ಬಂದ್ ಕರ್ತಲಿ.

ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ [ಅಕ್ತೋಬರ್ 2017]

 

ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕಾರ್: ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನ್ಶಾಮೋಗ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಯತ್ರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಿ ಹಿಣೆಂ, ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಿಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್.

कविता

नोव मयने आपल्या पोटांत व्हाववन, अपूण जावन खुद्द जायती दूक भगून जल्म घेत‌ल्ल्या भूर‍ग्याक एक आवय कितल्या मोगा-मयपासान पोसता, आनी फकत आपल्या भूर‍ग्यापासत अपलो संतोस, अपलें सूख सयत त्याग कर‍ता म्हळ्ळें अपुर्भायेचें चिंतप व्हाळंवची ही कविता खरिच्च जावन काळजाक लागचेतसली.

शीला भंडार‌कर कोंकणेंतल्या भोव थोड्या स्त्री-संवेदन साहीत रचतेल्यां पयकिंतली, भोव सोंपी भास व्हापार‍ल्या, भोव सादें पूण तितलेंच महत्वाचें चिंताप आमच्ये मतिंत उटंवचें प्रेतन कर‍चें दिसून येता.

- सं

 

ही कोणी?

वासरेंतू दूद उक्कून
येवचे फुडे धावनू वोच्चूनू
वाडवायतली.
गांतुनू दवरलेले मधूर
सोपन होळनू वत्तना...
पोळोनू नूत राबतली.

पोळे कर्पूनू वच्चनाशी
जाग्रती कर्तली..
तिगेली कितली की आशा लास्सुनू
गोब्बोरू कोर्नू उड्डयतली.

आयदनाक पोंग पणाशी
पोळोनू गेत्तली..
आपणे ले उमेदी, उत्साह
आपणची मसतूनू गाल्तली.

आंवगले चे कले भारी
बुद्वंतकायेरी फूट कर्तली.
विषादा ची शायेन बरयिले नित्राणेचे
शब्द मना वणते वैलेन पुशितली.

आशी आकांक्षा सगट
विसोरूक वासरेंतुले
गट्टी धांकणे डब्बेंतू
धांकुनू दवर्नू खुषी पावतली.

सगटाले दुक्येक वक्कद जात्तली..
आपणेली दूकी पूरायी
आयदन घासुचे सिंकांतू
होळोवनू सोडतली.
प्रीतिचो अभ्यासू ओट्टू कोर्नू
आंवगले गड्ये भित्तरी मोडचून
दवर्नू बागील बंद कर्तली.
 

- शीला भंडार‌कर [अक्तोबर २०१७]

 

शीला भंडार‌कार: हिच्या कवितेंनी तशेंच काण्यांनी उटोन दिसचें जावनासा मनशामोग आनी मनशां मौल्यां. कानडी भासेंत सयत सराग बरंवची ही स्त्री संवेदनांक स्पंदन कर्चे तसली कोंकणेंतली अपरूप कवयत्री. प्रसतूत मैसूरांत आपल्या कुटमासवें वसती कर्ची हिणें, कवितागोश्टिंनी हिणें वांटो घेतला. आकाश‌वाणिचेर सयत हिचीं कविता वाचल्यांत.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]