ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಕತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್; ತಿ ಅಮ್ಕೆಚ್ ರುಪಾಚಿ ವ ಮಾಪಾಚಿ ನ್ಹಯ್, ತಿಕಾ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಸಮೊರ್ ಅನೇಕ್ ರುಪಾಂ ಜಶೆಂ ನಾಡಿಪರಿಂ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್. ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಕ್ ಅಯ್ಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾಚಿ ಧಾರ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪುಣ್ ಸಂಪಿಂ ಕಾಣಿಚ್ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂಚ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

ಹಿ ಧಾಂವ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಚಿ, ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ, ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚಿ. ದೇಸ್-ವಿದೇಶಾಚೆ ಗೆರೊ-ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್, ಅಪ್ಲೊ-ಪೆಲೊ ಭಾಂದ್ ಮಿಕ್ವೊನ್, ನಯ್ತಿಕ್-ಅನಯ್ತಿಕ್ ತತ್ವಾಂ ವಿಸ್ರುನ್, ಮನಿಸ್-ದೇವ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಕೊಸ್ಳವ್ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಭಿ ಜಾಲ್ಯಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾನಾ, ಮೊಡೆಂ, ಮೊರ್ಚುವರಿ, ಎ.ಸಿ. ಆನಿ ಸುಡ್ಕಾಡಾಚೊ ಉಜೊ ಸರ್ವ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಶೆಂ ಉಭಿಂ ರಾವುನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಾಕ್ತೆಕ್ ತೆಂಕೊಚ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ವೊರಾಂವ್ಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

 

ಧಾಂವ್

ಮ್ಹಜೊ ’ಕೊಲೀಗ್’ ಮೆಲೊ.
ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಪರ್ತಾಲೊ
ಆನಿಂ
ರೆಸ್ಟ್ ರುಮಾಂತ್ ಮೆಲೊ,
ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ನ್...

ತಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊಂ (ಬಸಯಿಲ್ಲೊಂ) ಹಾಂವ್
ತೆನ್ನಾ ತೆನ್ನಾ
ಸ್ವಾವಲೋಕನಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂನಿಂ
ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಂ...
ಸರ್ವ್ ಕಾಮೆಲಿ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್,
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಂತ್.

ತಾಚೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಪೇಪರಾಂ,
ಕಂಪ್ಯೂಟರಾರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೊ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಗಣೇಶ್...
ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾತ್.
ಹ್ಯೊ ’ಡೆಡ್ ಲೈನಿ’, ಮಧ್ಯಾನೆಂಚಿಂ ಲಾಂಬ್ ವೊರಾಂ,
ರಾತಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ’ಈ ಮೈಲ್’ ಸಂದೇಶ್,
ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾತ್.

ಕಿತೆಂಗೀ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ಲಿ ಎ. ಸಿ.
ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊರ್ಚುವರಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾ.
ಉಜೊ ದೆಖ್ತಾನಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಸುಡ್ಕಾಡ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಜಳ್ತಾ.
ತಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ, ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್
ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್...
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದೆಖ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಬರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ...

ಮ್ಹಜೊ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್‍ಟ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಆನಿಂ ಹಾಂವ್
ಅಮೆರಿಕಾ ಉಭ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ.
ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಚುಕೊನ್
’ಪರತ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ, ಸೀ ಯು ಸೂನ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.
ತಕ್ಷಣ್ ಎ.ಸಿ. ಆನಿಂ ಉಜೊ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಭರುನ್ ಯೆತಾತ್.
ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ, ವಿಶೆವ್ ಆಶೆವ್ನ್.
’ಪರತ್ ಮೆಳ್ತಲೊಂಗೀ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್
ಗಣೇಶ ಜವಾಬ್ ದೀಚ್‌ನಾಂ.

ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್: [ಜನೆರ್ 2018]

 

ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಸೋಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಜ್ನೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಬಾರ್ಕುರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಆಂಟನಿ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ’ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್’ ಕವಿತೆಕ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್‌ಂತ್ ’ವರ್ಸಾಚಿ ಕವಿತಾ’ ಇನಾಮ್ ಜಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಹೆಚ್ಚ್ ನಾಂವಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ

कविता

संकीर्ण कवितेची ताकत वेगळीच; ती अमकेच रुपाची व मापाची न्हय, तिका एकेक पावटीं वाचताना, दोळ्यांच्या पडद्यासमोर अनेक रुपां जशें नाडिपरीं उभीं जातात. आंटनी बार्कूर थोड्या तेंपा उपरांत कोंकणी कविताशेताक अयला, आपल्या कवितेच्या प्रतिभेक थोड्या अनभवाची धार मेळवन अव्यक्त उत्रांनी पूण संपीं काणीच ह्ये कवितेंच व्हाळंवचें प्रेतन कर्चें दिसून येता.

ही धांव वेळाकाळाची, बदलुंच्या पात्रांची, बदलुंच्या तत्वांची तशेंच बदलुंच्या संबंधाची. देस-विदेशाचे गेरो-मेरो उत्रोन, अपलो-पेलो भांद मिकवोन, नयतीक-अनयतीक तत्वां विस्रून, मनीस-देव इमाज्यो कोसळवन ही कविता उभी जाल्याशें दिसताना, मोडें, मोर्चुवरी, ए.सी. आनी सुडकाडाचो उजो सर्व एकेक पात्र जशें उभीं रावून कवितेच्या ताक्तेक तेंकोच दितात म्हणून म्हजें चिंतप. बाकिचें पार्कुंक आनी वोरावंक तुजेर सोडतां.

- सं

 

धांव

म्हजो ’कोलीग’ मेलो.
बस‌ल्ल्या कडे पर्तालो
आनीं
रेसट रुमांत मेलो,
कर्चें काम अर्ध्यार सोडन...

ताच्या बसकेचेर बस‌ल्लों (बसयिल्लों) हांव
तेन्ना तेन्ना
स्वावलोकनाच्या गल्लेंनीं
सांडून वेतां...
सर्व कामेली घरा गेल्ल्या उपरांत,
म्हज्या कामाच्या संस्रांत.

ताचो कीबोर्ड, पेपरां,
कंप्यूटरार चिडकायिल्लो धाकटुलो गणेश...
म्हाका ताचो उगडास हाडतात.
ह्यो ’डेड लैनी’, मध्यानेंचीं लांब वोरां,
रातीक पांवचे अमेरिकन ’ई मैल’ संदेश,
म्हाका ताचो उगडास हाडतात.

कितेंगी आज‌काल आफिसांतली ए. सी.
म्हाका मोर्चुवरिचो उगडास हाडता.
उजो देख्ताना बेंगळुर्चें सुडकाड दोळ्यांत जळता.
तास‌ल्लें मातें, धवें वसतूर
आनीं त्या दोळ्यांक सोडन...
म्हज्या पुताक देखल्यार, ताच्या पुताबरिंच दिसता...

म्हजो पास‌पोर‍ट मेळ्ळा आनीं हांव
अमेरिका उभच्यार आसां.
तुका मेळताना तोंड चुकोन
’परत मेळ्यां, सी यू सून’ म्हणतां.
तक्षण ए.सी. आनीं उजो दोळ्यांत भरून येतात.
हांव त्या बसके तेवशीन धांवतां, विशेव आशेवन.
’परत मेळतलोंगी’ म्हळ्ळ्या सवालांक मात्र
गणेश जवाब दीच‌नां.

 

- आंटनी बार्कूर [जनेर २०१८]

 

आंटनी बार्कूर: वृत्तेन सोफ्ट‌वेर इजनेर जावन बेंगळुरांत वावर कर्चो बार्कूर गांवचो आंटनी डी’सोज एक अपरूप तर‌यी अपुर्भायेचो कवी म्हणून एदोळ‌च ताच्या कवितेंनी रुजू केलां. ’काट तुटचो वेळ’ कवितेक दायज.कोम‌ंत ’वर्साची कविता’ इनाम जिकयिल्ली कविता. हेच्च नांवाचो पयलो कविताजमो सयत पर्गटला. सभार कविगोश्टिंनी हाणें वांटो घेतला

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]