ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

’ನೋ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ’ - ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪೂತ್, ದಾದ್ಲೊ ಜಾತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆವಯ್ಚೆರ್, ಕೊಣಾಯ್ಚಾಕೀ ಭಯ್ಣಿಚೆರ್, ಕೊಣಾಯ್ಚಾಕೀ ಧುವೆಚೆರ್ ಭಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಸರ್ತಾ ಅಪ್ಲೆ ಆವಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್? ದೇಸಾಚೆಂ ಹೆಡ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಯ್ಸಲ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊರ್‍ಟಾನ್ ದಿತಾನಾ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕವಿ ಕಸೊ ವಗೊಚ್ಚ್ ಬಸ್ತಲೊ?

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾದು ಕರ್ಚೊ, ಅಪ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ’ಪೂನ್’, ತೆಂಚ್ ಹೆರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ’ಗುನ್ಯಾಂವ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಹರ್‍ದೆಂ ಪೆಟ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಚೊ, ಅಪ್ಲೊಚ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಪೆಲ್ಯಾಚೆರ್ ಥಾಪುನ್ ಪಿಲಾತಾನ್ ಹಾತ್ ಧುಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧುಂವ್ಚೆಂ (ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಧಾಕಂವ್ಚೆಪರಿಂ) ಮ್ಹಣುನ್ ಥಿರ್ ಭರ್‍ವಸ್ಚೆ ಭಡ್ವೆ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಕಾಂಯ್ ಡೊನಿ ತಸ್ಲೆ ’ದುದಾಕ್ ದೂದ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಾಖಣ್ಚೆಂ ತಸ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಏಕ್ ವಡ್ಲಿ ಜೋಕ್, ಏಕ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ದಂದೊ ತೊ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭರ್‍ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಖೆಂಡುನ್ ಬೆಂಡುನ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊಂಯ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಆಸುಂ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಥೊಡಿಂ ತರ್‌ಯೀ, ತಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ, ಆನಿ ಜಿತ್ಲಿ ಸಳಾವಳ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಲಿ ತರ್‌ಯೀ, ಕೊಣಾಚೆಂಯ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಲೆಂವುಂಕ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಖ್ಚೊ ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಹೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ.

 - ಸಂ.

 

ವಕಾಲಾತ್

ಗಾಂವ್ ರಡ್ಲೊ
ಲೋಕ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೊ
ಸಮಾಜ್ ಥರ್ಥರ್ಲಿ
ಸಂಸಾರ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊ

ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್
ಜಾಲೊ ಮಾಸೂಮ್ ಚಲಿಯೆಚೊ ಸಂಹಾರ್

ಬಾನಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್
ರಾಕ್ಸಾನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಿಚೊ ಮಾನ್
ಭಂಗಯ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಅಂಕ್ವಾರ್‍ಪಣ್
ಫಾಪ್ಸಿಲೆಂ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಸರ್ವಾಂಗ್

ನೆಣ್ತಿ ಚಲಿ ರಡ್ಲಿ, ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗಲಿ
ಅತ್ಯಾಚಾರಿನ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಧೆಂಕ್ ಸುಖಾಚಿ
ರಗತ್ ಜಾಲೆಂ ಸಾಕ್ಸ್ ಚೆಡುಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್
ಭೊಂವ್ಲೊ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಭಿಂಯಾವಿಣೆಂ ಬೇಫಿಕಿರ್

ಗಾಂವ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿಂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ
ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ
ಧರಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಕ್, ರಾವಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ್
ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ರಾಕ್ಕೊಸ್

ಆತಾಂ ಉಟ್ಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಚೆ ಈಷ್ಟ್
ತಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ಸಾಂಗಾತಿ, ಅಮಿಗ್
ನಿರಾಪ್ರಾಧಿಕ್ ಧರ್ಲಾಂ, ನೆಣಾರ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯ್ಲಾಂ
ಮನ್ಶ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾಂ

ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರೇಪ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಮಿಲನ್
ಕೃತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲಾಂ
ಸುರ್ವೆರ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ ಇಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರೆ, ತಿಸ್ರೆ, ಚವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ
ನಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ನಾ ರಗ್ಳೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಸಂತೊಸ್ತಾಲೆಂ ತೆಂಯೀ

ಗುಡ್ಯಾರ್, ಮಾರ್ಗಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ
ದಾಟ್ ಗಜ್ಡೆರ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್
ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಖಾಣ್ ಪೀವನ್ ದಿಲಾಂ
ನ್ಹಯ್ಗೀ ಹೆಂ ವರ್ತನ್ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿಚೆಂ?

ಎಕೆಕ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ಥರಾನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಉಲಯ್ಲೆ
ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅಕ್ರಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತಶೆಂ ಭಾಸ್ತಾಲೆ
ಮಿಲನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾಲೆ
ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ತೊ, ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್ ನಿವಾರಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ತಾಲೆ

ಮೋಗ್, ಮಯ್ಪಾಸ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆರ್ ಭಾಷಣಾಂ ಕರ್ಪಿ
ಸತ್, ನೀತ್ ಉಕಲ್ಚೊ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಅನೀತ್ ಖೆಂಡ್ಚೊ ಪ್ರವಾದಿ
ತೊ The Rapist ನ್ಹಯ್, ಮಯಾಮೊಗಾಚೊ Therapist ತೊ
ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸಲೆ ಊಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ, ಮೌಲ್ಯಾಂಚೆಂ

ವಕಾಲಾತ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ಲೊ, ಅರೋಪಿಕ್ ಸತೆವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ
ವಾದ್ ವಿವಾದ್, ಆರೋಪ್ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ್ ಕಿತೆಂ ಆವೇಶ್
ಆರೋಪಿ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಥಿರ್ ಜಾಲೊ, ತರೀ...
ಹೆ ನಿರಾಸ್ಲೆ ನಾಂತ್, ಧಾಂವ್ಲೆ ಆನ್ಯೇಕಾ ಅನ್ನಾಡಿಕ್ ರಾಕೊಂಕ್

ಅನ್ನಾಡಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರಿ, ಖುನಿಗಾರ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್‍ವೆ
ತಾಂಕಾಂ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾತ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್?!
ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಅನಾಚಾರ್ ಘಡನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸಾವೆ ಹಾಂಕಾಂ ವಾವ್ರ್?
ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ, ಹಾಂಕಾಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದೊ!

-  ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ [ಅಕ್ತೋಬರ್ 2017]

 

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ’ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕೃಶಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕವಿತಾ, ಲೇಕನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಡೊನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಯ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್.

कविता

’नो म्हळ्यार नाका’ - एका आवयन अपल्या पुताक शिकंवचें पयलें लिसांव, पूण एक पूत, दादलो जाताना कोणायच्याकी आवयचेर, कोणायचाकी भयणिचेर, कोणायचाकी धुवेचेर भलत्कार कर्ताना कसो आनी कित्याक विसर्ता अपले आवयन शिकयिल्लें लिसांव? देसाचें हेड‌लायन जाल्लें फयसल आयलेवार कोर‍टान दिताना मनशापण एक घडी कांपलें म्हणताना, कवी कसो वगोच्च बसतलो?

कविता म्हळ्यार पोकोळ उत्रांनी जादू कर्चो, अपल्यांनी केलें तर तें ’पून’, तेंच हेरांनी केल्यार ’गुन्यांव’ म्हणून हर‍दें पेटचो काळ आयचो, अपलोच गुन्यांव पेल्याचेर थापून पिलातान हात धुल्लेपरीं धुंवचें (एकल्यान कुड्ड्याक उकलून धाकंवचेपरीं) म्हणून थीर भर‍वसचे भडवे यथेश्ट मापान भरून गेल्ल्या समाजेंत, कांय डोनी तसले ’दुदाक दूद’ म्हणचें धयर घेंवचें व्हाखणचें तसलें.

कोंकणेंत पत्रिकोध्यम म्हळ्ळीच एक वडली जोक, एक वेवसतीत दंदो तो, अशें म्हणून बरे रितीन कोंकणी पत्रिकोध्यमांत उदेल्ल्या भर‍वश्याच्या तालेंताक खेंडून बेंडून हर्दें पेटलेल्यांनी कांय गोंयटांय केल्लें ना. तें आसूं, डोनालड पिरेर बेळतंगडी लिखणेनांवार कांय पाटल्या सभार वर्सांनी अंतर‌जाळिचेर पत्रिकोध्यमाचो वावर करून आसा, बरयिल्लीं बर‍पां थोडीं तर‌यी, तीं बर‍पां ताच्या काळजाक प्रामाणीक जावन आसात म्हणून जायत्यांनी सांगचें हांवें आयकलां, आनी जितली सळावळ आयलेवार जाली तर‌यी, कोणाचेंय उश्टें लेंवुंक अपलेंच वेक्तित्व विखचो माल्दिसांव चिंत्पाचो हो न्हय म्हणून खंडीत सांग्येता.

- सं

 

वकालात

गांव रडलो
लोक उपराटलो
समाज थर्थरली
संसार खुबाळ्ळो

गांवांत चल्लो अत्याचार
जालो मासूम चलियेचो संहार

बानावन चेडवाक दीवन चोकलेट
राक्सान काडलो तिचो मान
भंगयलें तिचें अंकवार‍पण
फाप्सिलें नेणत्या जिवाचें सर्वांग

नेणती चली रडली, दुखीन पिंर्गली
अत्याचारीन काडली धेंक सुखाची
रगत जालें साक्स चेडूं पडलें आस्पत्रेंत
भोंवलो अत्याचारी भिंयाविणें बेफिकीर

गांव पर्गांवांत चल्लीं प्रतिभटनां
माध्यमां, पत्रांनी चर्चा आनी लेखनां
धरा अत्याचारीक, रावया अत्याचार
पोलिसांक सांपडलो कामुकी राक्कोस

आतां उटले अत्याचारिचे ईषट
ताचे अभिमानी, सांगाती, अमीग
निरापराधीक धरलां, नेणाऱ्याक शिर्कयलां
मनश्या हक्कांच्या सोडवणदाराक बंधी केलां

ताणें केल्लें रेप न्हय, जाल्लें फकत मिलन
कृत्या उपरांत चलियेक ताणें उदाक पियेवंक दिलां
सुर्वेर विरोध केलो इल्लो, दुस्रे, तिस्रे, चवते पावटीं
ना प्रतिभटन ना रगळे, कित्याक, संतोसतालें तेंयी

गुड्यार, मार्गार घालुंक ना
दाट गजडेर निदायिल्लें मनश्यापणाचें दृषटांत
मधें मधें खाण पीवन दिलां
न्हयगी हें वर्तन महान मानवतावादिचें?

एकेकले एकेक थरान अत्याचारीक राकोंक उलयले
ताणें कितेंच अन्याय, अक्रम करुंक ना तशें भासताले
मिलन जाल्लें दोन काळजांचें म्हण व्हाजयताले
निरापराधी तो, फटकिरो आरोप निवारा म्हण गाजयताले

मोग, मयपास, मनशापणाचेर भाषणां कर्पी
सत, नीत उकल्चो, अन्याय अनीत खेंडचो प्रवादी
तो The Rapist न्हय, मयामोगाचो Therapist तो
समाजेक जाय असले ऊंच चिंत्पाचे, मौल्यांचें

वकालात भरान चल्लो, अरोपीक सतेवंत करुंक पेचाडले
वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप कितें आवेश
आरोपी अपराधी म्हण थीर जालो, तरी...
हे निरासले नांत, धांवले आन्येका अन्नाडीक राकोंक

अन्नाडी, अत्याचारी, खुनिगार‍च न्हय‍वे
तांकां जोडून दितात दिस्पडतो ग्रास?!
अत्याचार, अनाचार घडनातल्यार आसावे हांकां वावर?
अपराधी जयलाक गेल्यारी, हांकां भर्पूर फायदो!\

- डोनालड पिरेरा बेळतंगडी [अक्तोबर २०१७]

 

डोनालड पिरेरा बेळतंगडी: कोंकणी साहित्याचो वावराडी, पत्रिकोध्यमांत सयत वावर करून आसा, पाटल्या थोड्या वर‍सांनी अपलेंच म्हळ्ळो ’बुडकुलो.कोम’ म्हळ्ळ्या जाळिजाग्याचेर कोंकणी साहित्याची कृशी करून आसा. मटव्यो काण्यो, कविता, लेकनां तशेंच कादंबरी हाची पयली खायस म्हणचो डोनी चडताव रियलिसटीक बर्पां बरयता देकून एक विचार‌वंत बरवपी जांवचीं बळवंत लक्षणां ताचेथंय दिसून येतात.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]