ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಕವಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಂಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ. ಹಿ ತಾಕತ್ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾಗಾಯ್?. ಏಕ್ ಮಾಳೊ, ಆನಿ ತೊ ಮಾಳೊ ಚಡೊಂಕ್ ನಿಸಣ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವಾಂಚ್ಯಾ ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮಾಜ್ವನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಜಾವ್ಯೆತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಪುಣ್ ಮಾಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಪರ್ನಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ, ಬೂಕ್, ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆಕ್ ಉಪೇಗಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತೊ ವಸ್ತು ಥಂಯ್ ದಾಳ್ಳೆಳ್ಯೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಎಕಾ ಅಥ್ವ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರುನ್ ವೆತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ವಸ್ತು ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿನತೆನ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಉಪೇಗ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾಸ್ತಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಕಶ್ಯೊ ವಾಪಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತೊ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಉಭ್ಜೊಂವ್ಚೆ ಮನ್ಶಾ ಉಮಾಳೆ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಶಿಂವರ್ ಕಿತ್ಲೊ?

ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆನ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆ ಯಾದಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ಪುಣ್ ಹಿಣೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಲಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆತಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

 

 
ಮಾಳೊ

ನಿತಳ್ ಕರೂಂಕ್ ಘರ್
ಹಾಂವೆಂ ಲಾಯ್ಲಿ ನೀಸಣ್
ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಚಡೂನ್ ವಯ್ರ್
ನಿಯಾಳ್ಳಿ ಸರ್ಭೊವತಣ್

ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಚಿ ಧಾಲ್
ವಯ್ರ್ ಬಶೀಲ್ಲಿ
ಘಂಯ್ರಾವಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಝಾಲರ್
ತಾಜೆರ್ ದಶೀಲ್ಲಿ

ಎಕ್ ದಪ್ತರ್ ಪೊನ್ನೆ
ಬುರಾಕಾಂಚೆಂ, ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್
ಇತಿಹಾಸ್, ಭೂಗೊಲ್ ಭರೂನ್
ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಜಡ್

ಎಕ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಕಾಂಯ್ ಘೂಲೊ
ಎಕ್ ಸಾಪ್ಶೀಡಯೆ ಪಟ್
ಎಕ್ ಸಂಧ್ಯೆಚೊ ಪಡ್ಗೊ
ಎಕ್ ತಾಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಚೀಪಟ್

ಮ್ಹಜೆ ಆವ್ಡೀಚೊ ಪೆಲೊ
ಎಕ್ ಚೆಪಾಂ ಪಡೀಲ್ಲೊ
ತೀಚಾಕಿ ಸಾಯ್ಕಲಿ
ಸೀಟಾರ್ ಚಡಿಲ್ಲೊ

ಎಕ್ ಆಜ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಹಲ್ತೆರ್
ಕಾಪಡ್ ನಾಶೀಲ್ಲೆಂ
ಎಕ್ ಜಾತ್ರೆಂತಲೆಂ ಘೀರ್ಘೀರೆಂ
ತಾಜೆ ಕುಶೀನ್ ಬಶೀಲ್ಲೆಂ

ಮಾಣ್ಕೂಲಿ ಚೂಲ್ ಕುಕೂಲೆ ತೊಪ್
ಕಾಂಯ್ ಆಂಶೆ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾನಿ
ಚ್ಯಾಚೆಂ ಗಾಳ್ಣೆ ಸಾನೂಲೆಂ
ಖೆಳ್ಪಾಕ್ ರಾನ್ಚೆವಾಡಚೆಲ್ಯಾನಿ

ಥಂಯ್ಚ್ ದೀಸ್ಲಿ ಎಕ್ ಬಾವ್ಲಿ
ಮೊಡ್ಕ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚಿ
ಪೀಂಗ್ಶಾ ಕೆಸಾಂಚಿ ಘಾಲೂನ್
ಖೊಮ್ಶಿ ಖತಾಂಚಿ

ಕಾಂಯ್ ರೀಕಾಮ್ಯೊ ಕಾಶಿ
ಸೂರ್ಸೂರ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯೊ
ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಯಾದಿ ಬಾನೀಲ್ಲ್ಯೊ
ಚವ್ತೀಚ್ಯಾ ದೀಸಾಂಚ್ಯೊ

ಆಕಾಶದಿವ್ಯಾ ಪೊನ್ನೊ
ಸಾಂಗಾಡೊ ಮೊಡೀಲ್ಲೊ
ಪೀನ್ಕ್ಯಾ ಫೊಲೀಂಸಯತ್
ಮಾಕ್ನಾಪೊನಾ ದಡಿಲ್ಲೊ

ಎಕ್ ರೆಡೀಯೊ 'ಫೀಲೀಪ್ಸ್'
ಟ್ರಂಕಾ ಮೂಳಾಕ್ ಪಡೀಲ್ಲೊ
ವಿವಿಧಭಾರತಿ ಖಳಾರ್ ಮಳಾರ್
ಆಯ್ಕೂಂಕ್ ಹಾಡಿಲ್ಲೊ

ಕಿತ್ಲೀಶೀಂಚ್ ಪೊನ್ನಿ ಲಾತಾಂ
ಪೀನ್ಕಿಂ ಕಾಗ್ದಾ ಫೂಲಾಂ
ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಧನುಶ್ಯ್ ಬಾಣ್
ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಪೀಸ್ತೂಲಾಂ

ಘಂಯ್ರಾವಾನ್ ಧೂಲ್ಲಾನ್ ಭರೀಲ್ಲೊ
ಮಾಳ್ಯಾಚೊ ಕಣಾನ್ ಕಣ್
ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಘುಸ್ಪೂನ್ ಪಡೀಲ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಜೆಂ ಅಖ್ಖೆಂ ಭೂರ್ಗೆಪಣ್

ಆದೆಸಭರ್ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್
ಪೂಣ್ ನಿತಳ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ
ಗುಟ್ಲಾವನ್ ದವ್ರೀಲ್ಲೆಂ ಭೂರ್ಗೆಪಣ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಹಾಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ
ಗುಟ್ಲಾವನ್ ದವ್ರೀಲ್ಲೆಂ ಭೂರ್ಗೆಪಣ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಹಾಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ

 

ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ: [ಜನೆರ್ 2018]

 

ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ: ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ, ತಿಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಬರ್ಪಾಂ, ಕವಿತಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

कविता

कविच्या जायत्या सक्तेंपयकिंतली एक जावनासा उत्रांनिंच संसार रचुंक सकची. ही ताकत संयबांत‌च आसागाय?. एक माळो, आनी तो माळो चडोंक निसण कांय आमच्या चडतावांच्या यादिच्या कोनशांत केदिंच माज्वनात‌ल्लें रुपणें जावनासता. जाव्येत आमच्या घरा, जाव्येता आमच्या सयऱ्यांच्या घरा, पूण माळ्यांतलो संसार वेगळो. पर्नीं दसतावेजां, बूक, पत्रां आनी अपरूपायेक उपेगाक पडच्यो जायतो वसतू थंय दाळ्ळेळ्यो निजायकी एका अथव्याच संसाराक आमकां वरून वेता, कित्याक म्हळ्यार त्यो चडताव वसतू पुर्वजांनी अपल्या मिनतेन पुंजायिल्ल्यो. आयच्या तांत्रीक काळार हांचो महत्व आनी उपेग उणो जालासतलो तर‌यी एका तेंपाधीं त्यो वसतू कश्यो वापाराक पडताल्यो आनी तो वापार जातासताना उभजोंवचे मनशा उमाळे आनी मायामोगाचो शिंवर कितलो?

बाय उर्जिता भोबेन खरेंच जावन हे सर्व अपुर्भायेचे यादी हांगासर अपल्या कवितेमुखांत्र उडास करून दिल्यात. ही गोंयची कवयत्री पूण हिणें रच‌ल्लो संसार आमकां कोणायक‌यी लग्ती जांवचेतसलो म्हळ्ळें पार्कुंक तुकाच सोडतां.

- सं

 


माळो

नितळ करूंक घर
हांवें लायली नीसण
माळ्यार चडून वयर
नियाळ्ळी सरभोवतण

शाळेच्या स्पर्धेची धाल
वयर बशील्ली
घंयरावाची व्हडली झालर
ताजेर दशील्ली

एक दप्तर पोन्ने
बुराकांचें, ल्हान व्हड
इतिहास, भूगोल भरून
लागतालें तें जड

एक घड्गडो कांय घूलो
एक सापशीडये पट
एक संध्येचो पडगो
एक तांब्याचें चीपट

म्हजे आवडीचो पेलो
एक चेपां पडील्लो
तीचाकी सायकली
सीटार चडिल्लो

एक आज्याचें व्हलतेर
कापड नाशील्लें
एक जात्रेंतलें घीरघीरें
ताजे कुशीन बशील्लें

माणकूली चूल कुकूले तोप
कांय आंशे बुडकुल्यानी
च्याचें गाळणे सानूलें
खेळपाक रानचेवाडचेल्यानी

थंयच दीसली एक बावली
मोडक्या हातांची
पींगशा केसांची घालून
खोमशी खतांची

कांय रीकाम्यो काशी
सूरसूर्याच्यो आनी पावसाच्यो
आनी कांय यादी बानील्ल्यो
चवतीच्या दीसांच्यो

आकाशदिव्या पोन्नो
सांगाडो मोडील्लो
पीनक्या फोलींसयत
माक्नापोना दडिल्लो

एक रेडीयो 'फीलीप्स'
ट्रंका मूळाक पडील्लो
विविधभारती खळार मळार
आयकूंक हाडिल्लो

कितलीशींच पोन्नी लातां
पीनकीं कागदा फूलां
फेस्ताचे धनुश्य बाण
आनी कितली पीस्तूलां

घंयरावान धूल्लान भरील्लो
माळ्याचो कणान कण
माळ्यार घुसपून पडील्लें
म्हजें अख्खें भूरगेपण

आदेसभर माळ्यार हांव
पूण नितळ कांयच केलें ना
गुटलावन दवरील्लें भूरगेपण
म्हज्यान हालोंवक जालें ना
गुटलावन दवरील्लें भूरगेपण
म्हज्यान हालोंवक जालें ना

 

- उर्जिता भोबे [जनेर २०१८]

 

उर्जिता भोबे: साहितीक अभिरूच आनी आसक्त आसची ही गोंयची कवयत्री, तिचीं सभार बर्पां, कविता गोंयच्या पत्रांनी पर्गट‌ल्यांत. तिचो पयलो कविताजमो वेगिंच पर्गट जावन येंवच्यार आसा.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]