ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಶೆವೊಟ್. ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಮಾತಿಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮುಳಾವೆ ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮಾತಿಚ್ಚ್ ಸರ್ವಸ್ವ್, ಮಾತಿಯೆಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಮೊರ್ತಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಂ ಮಾತಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ. ಮಾತಿಯೆಖಾತಿರ್ ದೇಸಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಲಾ, ಮಾತಿಯೆಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾಂನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ರಗ್ತಾನ್ಹಂಯ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚೆರ್ ಬರೆಂ ಭಿಂ ಬರೆ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ವೊಂಪುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ಭಿಂ ಖಿರ್ಲೊನ್ ಬರೆಂ ಬೆಳೆಂ ಜಾತಲೆಂ, ಆನಿ ಬರೊ ಸಮಾಜ್ ಉದೆತಲೊ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿ ’ಮಾತಿ’ ಮತ್ ಪಿರ್ವಲ್ಲೆ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಣ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚೆರ್ ತೊ ಆಣ್ವೊ ವಾಯ್ಟ್ ಭಿಂ ವೊಂಪುಂಕ್ ಧರ್ತಾ, ತವಳ್ ಉದೆತಾ ಖರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಅನ್ವಾರಾಂ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚಿಂ. ಖೊಟೊ ಅಪ್ಲೆಂ ಖೊಟೆಂಚ್ ಭಿಂ ವೊಂಪುಂಕ್ ಧರ್ತಲೊ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾತಾ.

ಸಕಾಳಿಕ್ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಹೊ, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಗಾಜ್ ಹೊ. ಆನಿ ಆಣ್ವ್ಯಾ ’ಭಿಂಯಾಳೊ’ಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳುನ್ ಕಾನ್/ದೊಳೆ/ತೋಂಡ್/ನಾಕ್ ಧಾಂಪುನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರು ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೊ ಕವಿ, ಆನಿ ಶೀದಾ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ರಿಗ್ಚಿ ಕಲಾ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೊ ಮಾಹೀರ್ ಕವಿ, ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ ತೊ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಂಚ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಘೆ.

 - ಸಂ.

 

ಮಾತಿ

ಮಾತಿಯೆನ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್
ಮಾಗ್ಲೆಂ ನಾ ಬಿಂ
ತಿಚ್ಯೆ ಖುಶಿಯೆಚೆಂ!
ವೊಂಪುನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊಂ ಹಾಂವ್
ಬಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆಚ್ ಖುಶಿಯೆಚೆಂ

ವೊಂಪುನ್ ವೊಂಪುನ್
ಸಂಪ್ಲಿನಾ ಖುಶಿ
ವಿಕುನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್ಲಿ ಮಾತಿ
ಆತಾಂ ವೊಂಪುನ್ ಆಸಾ ಪರ್ಕಿ
ತಾಚಿಚ್ ಖುಶಿ, ಧಾದೊಶಿ!

ವಿಚಾರ್ಯೆತ್ ತುವೆಂ, ’ತುಜ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್
ಪರ್ಕ್ಯಾಚಿ ಖುಶಿ ಕಶಿ?’
ವಿಕ್ಶಿ ತರ್ ಮತ್‍ಯ್ ತಶಿ
ಪಿರ್ಕಿ ಪಿಶಿ!

- ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ’ಕೂನ್ಹಾ [ದಸೆಂಬರ್, 2016]

 

ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ: ವೃತ್ತೆನ್ ’ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್’ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್. ’ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ’, ’ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’, ’ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ತಶೆಂ ವಿಮಲಾ ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಸಾ.

कविता

ऎक मूट मातिच्च मन्शाचो शेवोट. ऎक चिम्टि मातिच्च मन्शाचि सुर्वात म्हळ्ळे मुळावे तात्विक चिंत्पाचे बुन्यादिचेर पळेताना मातिच्च सर्वस्व, मातियेखातिर आमि जियेतांव आनि मोर्तांव आस्तां माति हर्येका मन्शाकुळाक महत्वाचि. मातियेखातिर दॆसाचो वांटो जाला, मातियेखातिर लोकांन एकामेकाचि रग्तान्हंय व्हाळय्ल्या आनि व्हाळव्न आसा.

ह्या मातियेचेर बरें भिं बरे मनाच्या मन्शान वोंपुंक धर्लें तर तें बरें भिं खिर्लोन बरें बेळें जातलें, आनि बरो समाज उदेतलो. पुण जेद्नां हि ’माति’ मत पिर्वल्ले चिंतिनास्ताना आण्व्यांक समर्पुन दिता आनि ह्या मातियेचेर तो आण्वो वाय्ट भिं वोंपुंक धर्ता, तवळ उदेता खर्गां आनि अन्वारां मन्शाकुळाचिं. खोटो अप्लें खोटेंच भिं वोंपुंक धर्तलो आनि अशें समाजेचें सत्त्यानास जाता.

सकाळिक विश्याचेर भॊव मार्मिक रितिन उटयिल्लो आवाज हो, कविता म्हळ्यार कित्लि सक्तेवंत म्हणुन बोबाटुन सांग्चो गाज हो. आनि आण्व्या ’भिंयाळो’चेर कांठाळुन कान/दोळे/तॊंड/नाक धांपुन जियेतेल्यांक हि कविता सम्जुंक त्रास जाय्नांत. कित्याक म्हळ्यार कवि ~आंड्रु काळ्जाचि भास जाणास्चो कवि, आनि शीदा कवितारसिकाच्या काळ्जाक रिग्चि कला भॊव अपुर्भायेन जाणास्चो माहीर कवि, ह्यॆ पाव्टिंय तो तशेंच कर्ता म्हणुन तुंच पार्कुन घे.

- सं

 

माती

मातियेन केन्नांय
माग्लें ना बीं
तिच्ये खुशियेचें!
वोंपुनंच गेलों हांव
बिं, म्हज्येच खुशियेचें

वोंपुन वोंपुन
संप्लिना खुशी
विकुनंच सोड्लि माती
आतां वोंपुन आसा पर्की
ताचिच खुशि, धादोशी!

विचार्येत तुवें, ’तुज्या मातियेंत
पर्क्याचि खुशि कशी?’
विक्शि तर मत्‍य तशी
पिर्कि पिशी!

- आंड्र्यू एल डि’कून्हा [दसेंबर, 2016]

 

आंड्र्यु एल. डि’कुन्हा: वृत्तेन ’फैनान्स कन्सल्टेंट’ वाव्र करुन आस्चो ~आंड्रु एल. डि’कुन्हा कोंक्णेचो नाम्णेचो कवि, काण्येगार. ’व्हळू व्हळू व्हाळ व्हाळ्या’, ’अंजुराचें पान’, ’आय़ेराचो बूक’ म्हळ्ळे तीन कविताजमे पर्गट्ल्यात. कर्नाटक कोंक्णि साहित्य अकाडेमि, तशें विमला पै पुरस्कार हाका फावो जाल्यात. आप्ल्या कुट्मासवें सद्द्याक मंग्ळुरांत वस्ति करुन असा.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮಾಳಯ್

ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ

ಮಟ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]