ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಧರ್ತೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಧರ್ತೆರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ದೊನ್‍ಯೀ ತ್ರಾಸಾಂಚೆಂ. ಜಸೆಂ ಮೆಟಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡ್ಯೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿಚೆ ಸಂಘರ್ಷ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ, ಜೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೊ ಜಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಜಯ್ತಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಪಾವುಂಕ್ ಹಿಂಚ್ ಸೂತ್ರಾಂ.

ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧೇಶ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ. ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಲೇಖಕ್ ತೆಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಮೆಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ

 - ಸಂ.

 

ಮಾಳಯ್

ಊಂಚ್ ಭಾಂದ್ಪಾಂತ್
ಮ್ಹಜಿ ಸಾತ್ವಿ ಮಾಳಯ್
ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ತಿಳ್ತಾನಾ
ಮನಿಸ್ ಮೂಯ್,
ಆಡ್ ಉಭೆಂ ಚಲ್ಚಿ ವ್ಹಾಳಯ್

ಮುಳಿಂ ಜಾಳಿ ರುಪಾಂಚೆ ಮಾರೊಗ್
ಗಟಾರಾಂ ಭರೊನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉದಾಕ್
ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ದೆಕ್ತಾನಾ
ಮನಿಸ್ ಮಧ್ಗಾತ್
ಆವಜಾನ್ ಉಭ್ಚೊ ಮೂಸ್

ಧುಂವರ್ ಭರ್ತಾ, ಧುಳ್ ಉಭ್ತಾ
ವ್ಹಾರೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಾಣ್ಲಾಂ
ಆವ್ರ್-ದುಕೊಳ್ ಸರ್ವ್ ಮುಳಿಂ ಧೊಸ್ತಾ
ಮಧ್ಗಾತ್ ಥೊಡೆ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಳಯೆಕ್ ಚೊಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಸಕಯ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್,
ಹಾಂವೆಂಯ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ
ಅಪ್ರೂಪ್ ಜನೆಲಾಕುಶಿಂ ಬಸುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ
ಬಗ್ಲೆನ್
ಶಿದಿಯೊ ಚಡ್ಚೊ ತಪ್ಪಾಲ್ ಪೆದೊ
ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ಚ್
ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ ವೊಂಟಾಂ ಫುಲಯ್ತಾ


- ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ[ನವೆಂಬರ್, 2016]

 

ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ: ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಲೇಖಕ್ ತೆಚ್ಚ್‍ಪರಿಂ ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್ ಮಿನತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

कविता

धर्तेर थाव्न उंचायेक चड्चें तशेंच धर्तेर रांव्चें दोन्‍यी त्रासांचें. जसें मेटा मेटांनि हर्येका घड्ये वेवेग्ळे रितिचे संघर्ष करुंक पड्ता, जो ह्या संघर्शांक फुड करुन उंचायेक चडुंक सक्ता तो जय्त आप्णांव्क सक्ता. जय्ताचो शेवोट पावुंक हिंच सूत्रां.

हांगासर्‌यी हेच्च संधॆश पाचार्चि कविता घेव्न आय्ला स्टॆनि बेळा. ऎक काण्येगार, लॆखक तेच्च परिं ऎक कवि जाव्न स्टॆनि बेळा कोंक्णि लोकाक वळ्किचो. ह्या कवितेचि सकत मेजुंक तुकाच्च सोड्तां

- सं

 

माळय

ऊंच भांद्पांत
म्हजि सात्वि माळय
जनेला भाय्र सक्ला तिळ्ताना
मनिस मूय,
आड उभें चल्चि व्हाळय

मुळिं जाळि रुपांचे मारोग
गटारां भरोन व्हाळ्चें म्हेळें उदाक
दोळे रुंदाव्न देक्ताना
मनिस मध्गात
आवजान उभ्चो मूस

धुंवर भर्ता, धुळ उभ्ता
व्हारें सग्ळें घाण्लां
आव्र-दुकोळ सर्व मुळिं धोस्ता
मध्गात थोडे
म्हज्या माळयेक चोंव्चें दिस्ता.

सकय्लें जिवित,
हांवेंय जियेल्लें
अप्रूप जनेलाकुशिं बसुंक लाय्ता
बग्लेन
शिदियो चड्चो तप्पाल पेदो
अख्रॆच्या माळ्येक पाव्तच्च
घाम पुसित वोंटां फुलय्ता


-
स्टॆनि बेळा [नवेंबर, २०१६]

 

स्टॆनि बेळा: ऎक काण्येगार, लॆखक तेच्च्‍परिं ऎक कवि जाव्न स्टॆनि बेळा कोंक्णि लोकाक वळ्किचो. कोंक्णेशिवाय हेर भासांनि पर्गट जाल्लें साहित्य वाचुन आय्ला मात न्हय, कोंक्णेंत प्रगतिपर साहित रचुंक मिनत कर्तेल्यां पय्किंत्लो एक्लो म्हण ताचिं बर्पां सांग्तात.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ

ಮಟ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]