ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಹೆ ಫೊಂಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಫೊಂಡ್, ಜೆ ’ಪಾವ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಸವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಚೆ ಪಾಕಾಟೆ ಫುಲವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಹೊ ಬೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಫಕತ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಸಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೊ. ಹೆಚ್ಚ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ಪಡುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ.

ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್ ಎಕ್ಲೊ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಕರ್ನೆವಿರೋದ್ ಧಯ್ರಾನ್ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚಿ ಮುಳಾವಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಎಕಾ ಕವಿಚಿ. ಆನಿ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಿಚ್ಚ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಕವಿನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ.

 - ಸಂ.

 

ಎಕಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಕಥಾ

ರಸ್ತ್ಯಾ ಮದೆಗಾತ್ ನಿದ್ಲಾ ತೊ ಫೊಂಡ್
ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜೊನ್, ವೊತಾಕ್ ಕರ್ಪೊನ್
ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ವಾಡೊನ್‍ಚ್ ಯೆತಾ!

ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರಾಂ,
ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಪರ್ಕಟ್ ಸ್ಕೂಟಾರಾಂ
ಅಂಟಿಚೆಂ ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್
ತರ್ನ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂಚೆ ನವೆಂಚ್ ಬೈಕ್
ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪೊಂಡಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಮೆಜ್ಲ್ಯಾ!

ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಭರ್ಲೊ ಆಸೊ
ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಸುರು ಸರ್ವ್ ತಮಾಸೊ!
ಕೊಣ್ ಹಾಂತುನ್ ಕೆಂಳ್ಬೊ ಲಾಯ್ತಾ,
ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾ!
ಪರ್ನ್ಯಾ ಪೊಂಡಾಚೆ ನಾಂವ್ ಗಾವಾಂರ್ ಗಾಜ್ತಾ!

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಫಾತೊರ್ ಭರ್ಲೆ
ಕೊರ್ಪೊರೇಟಾರಾನ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ "ಸೆಲ್ಫಿ" ಮಾರ್ಲೆ!
ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್‌ಚ್ ಸರ್ವ್ ಫಾತರ್ ಖಿರ್‍ಲೆ ಅನಿ ಜಿರ್‍ಲೆ!
ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಲೆಂ.

ಸನಿಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್‌ಚ್ ಥೈಂ ರೊಂಬ್ಲೆಂ!!


- ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್ [ನವೆಂಬರ್, 2016]

 

ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್: ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ, ಲೇಖಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ’ನಿದೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್’ ಚೊ ಸಕ್ರಿಯ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

कविता

हे फोंड रस्त्याचे मात न्हय, राजकीय, सामाजिक चिंत्पाचे फोंड, जे ’पाव्स’ म्हळ्ळ्या काळार अप्लें तॊंड उसव्न मोर्नाचे पाकाटे फुलव्न बस्तात. हो बोंगोस्तोळ फकत्त मंग्ळुर्च्या रस्त्यांचो मात न्हय, अख्ख्या दॆसाच्या चड्ताव रस्त्यांचो. हेच्च फोंडाक पडुन जाय्त्यांनि जाय्तें होग्डाय्लां.

संय्बान काण्येगार जाव्न कविता बरय्तेल्यां पय्किंत्लो वाल्टर दांतिस एक्लो. समाजिक किर्कोळ कर्नेविरॊद धय्रान विडंबनात्मक रितिचो आवाज कर्चि मुळावि जवाभ्दारि एका कविचि. आनि ह्यॆ कवितेंत सय्त तिच्च जवाभ्दारि कविन सांभाळ्ळ्या म्हण्येता.

- सं

 

येका फो०डाचि कता

रस्त्या मदेगात निद्ला तो फो०ड
पाव्साक भिजोन, वोताक कर्पोन
दीस वेता० वेता० वाडोन्‍च येता!

ग्रॆस्ता०चि मर्सिडिस कारा०,
दुब्ळ्या०चि पर्कट स्कूटारा०
अ०टिचे० ट्रिबल रैड कैनेटिक
तर्न्या जोड्या०चे नवे०च बैक
हर्येक्ल्यान ह्या पो०डाचि गू०डाय मेज्ल्या!

पाव्स पड्‍ल्ले०च तो भर्लो आसो
उप्रा०त्‍च सुरु सर्व तमासो!
कोण हा०तुन के०ळ्बो लाय्ता,
कोण एक्लो मास्ळि दर्ता!
पर्न्या पो०डाचे ना०व गावा०र गाज्ता!

दुस्र्याच दिसा फो०डा०त पातोर भर्ले
कोर्पोरॆटारान मुकार रावोन " सेल्फि" मार्ले!
मुक्ल्या पाव्साक च सर्व फ़ातार किर्‍ले अनि जिर्‍ले!
फो०डा०त पर्त्यान उदाक भर्ले०.

सनिगेल्ल्याक कोर्पोरॆटाराचे० कार च तै० रो०ब्ले!!


-
वाल्टर दांतिस [नवेंबर, २०१६]

 

वाल्टर दांतिस: ऎक काण्य़ेगार, अप्रूप कवि, लॆखक, चिंत्पि, वाव्राडि आनि सर्वांच्याकी चड जाव्न कोंक्णि वाव्र कर्तेल्यांक पाटिंबो दिंव्च्या हाचो कविताजमो ’निदोन पड्‌ल्लो गांव’ बूक पर्गट्ला. सद्द्याक बाह्रॆय्नांत वस्ति कर्चो हो ’कोंक्णि कुटाम’ चो सक्रिय सांदो जाव्नासा.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ

ಮಟ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]