ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ, ಅಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ತೊ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಜೊತಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂನಿ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಎಕೇಕ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚಿತ್ ವೆತಾ. ತಿಂ ಜೊತಿಂ ಕರ್ಚೊ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಜೊತಿಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ವೆಚೊ ವಾಟ್ಸುರಿ ವಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ವಾಟೊ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಾಜ್‌ಮಹಲಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ, ಪುಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ವೆಚಿಂ ಜೊತಿಂ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ವೃತ್ತೆಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ಕಾಮತ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಬಾಕಿಚೆ ಸಂಸಾರ್ ಮೆಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಜೊತಿಂ [ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್]

ಜೊತಿಂ

ಭೊವ್ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡೂನ್
ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ
ಮೊಲ್ ತಾಚೆಂ ಥಾರೂಂಕ್ ನಾಸ್ಲೆಂ
ಘಡ್ಯೆ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉಣೆಂಚ್
ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ದವ್ರ್ಲ್ಯಾರ್

ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ಘಮ್ಘಮೀತ್ ವಾಸ್
ನಕ್ಸೂದ್ ಕೊರೀವ್ ಬಾಂಧ್ಣಿ
ಕೊಣಾಯ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಕ್
ಭುರಳ್ ಘಾಲ್ಪಿ
ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ವಿಚಾರಿ ನಾಸ್ತನಾ
ವಿಕತ್ ಘೆವ್ಪಿ

ಪೂಣ್ ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ
ನಶೀಬ್ ಮ್ಹೂಣ್ ಆಸ್ತಾ
ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ
ಎಕ್ಟೊ ಆಯ್ಲೊ
ಸಾದೊಸೊ ಧೊತ್ರಾಂತಲೊ ಮನೀಸ್
ಆನಿ ಘಾಲೂನ್ ಗೆಲೊ
ಮೊಲ್ ಮೆಜೂನ್
ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೀಂಚೆಂ ಜೊತೆಂ
ದುಕಾನಾ ಭಾಯ್ರೂಚ್ ಸೊಡೀಲ್ಲೆಂ
ಕಾಳಾನ್ ತೆಂ
ಝರೊವ್ನ್ - ಝರೊವ್ನ್ ತೊಡೀಲ್ಲೆಂ

ಝೊಪ್ಡಪ್ಟ್ಟೀತಲ್ಯಾನ್
ಬುರ್ಶೆ ವಸ್ತೀಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ಫಿರ್ತನಾ ಮನ್ ಚುರ್ಚುರಲೆಂ
ಉಪಾಸ್ ಕಾಡ್ಪಿ
ಕಪ್ಡ್ಯಾವಿರೈತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಳೊವ್ನ್
ಕಾಳೀಜ್ ದುಖ್ತಾಲೆಂ
ಘಾಮ್ ಜಿರ್ತಾಲೊ
ಪಾಯಾಂತಲೊ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್
ಹಾಂವ್ ಕುಸ್ಕ್ಯಾ ವಾಸಾನ್ ಭರೀಲ್ಲೆಂ

ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾನ್
ಹೀಚ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಡೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ
ಲೊಕಾಂಚಿ ಸೆವಾಲೆಗೀತ್
ಮ್ಹಜೆವಾಂಗಡಾ ಘಡೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ

ಮ್ಹಜೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭುರಾವ್ಳ್ ಜಮ್ತಾಲಿ
ಜಾಣ್ಟ್ಯಾಂಚಿಂ ದುಖಾಂಲೆಗೀತ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಟಾಲಿಂ
ಸಾನ್ನಿ ಖುಟಾರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ನಿವ್ಳಸಾಣ್ ಘಡೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ
ನಿವ್ಳಸಾಣೀಚಿ ಜಾಣ್ವೀಕ್
ಝೊಪ್ಡಪ್ಟ್ಟೆಕ್ ಕಳೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣೆಚೆಂ ಸತ್ ಕಳೀಲ್ಲೆಂ
ತೆಂ ರಾಜ್ಮಹಾಲಾಂತ್ ವಸ್ಪಾಂತ್ ನಾಸ್ಲೆಂ
ದೆವ್ಳಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ ರಾವೂನ್
ಚೊರ್ಪಾಂತೂಯ್ ನಾಸ್ಲೆಂ
ತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ
ಝರ್ಪಾಂತ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚ್ಯಾ ದಾರಾಂನಿ

ತೀಚ್ ಉಮ್ಳಶೀಕ್
ನವೊ ದೀಸ್ ಪಳೊವ್ಪಾಚಿ
ತೀಚ್ ಆಸ್ತ್
ನವೊ ದೆಶ್ ಘಡೊವ್ಪಾಚಿ

- ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ [ಜುಲಾಯ್ 2018]

 

ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ’ತಾಂಬ್ಶಿ’, ’ನವಿದಾದಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್’ (ಶಿಕ್ಷಕ್, ಪಾಲಕ್ ಆನಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತಿರ್), ’ಕೊಂಕ್ಣಿ’ (ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಖಾತಿರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆಧಾರಾವಳ್), ’ರಂಗ್ಪೆಳ್’ ಹಾಚೆ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ಕವಿತೆಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಇನಾಮಾಂ/ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.

कविता

मनीस जाल्लो ह्या संसारांत पयणारी, अपली वाट तो चल्ताना ताच्या पांयांक जोतीं गर्जेचीं. ह्या साद्या इमाजेंनी भांदून हाड‌ल्ली कविता मुकार गेल्लेपरिंच एकेक संसार रचीत वेता. तीं जोतीं कर्चो चामड्याचो कामागार एका कोनशांत आसा तर जोतीं न्हेसून वेचो वाटसुरी वा पयणारी अन्येका कोनश्यांत आसा. आनी वेवेगळ्यो वाटो कांय मनशाक मंदिराक पावयता, कांय मनशाक राज‌महलाक पावयता, पूण बदलून वेचीं जोतीं सयत एक काणी सांग्तात.

वृत्तेक शिक्षक जावनासचो गोंयचो नामणेचो कवी बाब मनोज कामत एक उत्तीम कवी म्हणच्याक ही कविता गोवाय दीत. ह्ये कवितेंतले बाकिचे संसार मेजुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] जोतीं [मनोज नरेंद्र कामत]

जोतीं

भोव कश्ट काडून
तयार केल्लीं
मोल ताचें थारूंक नासलें
घडये आसलें तें उणेंच
कितलेंय दवरल्यार

चामड्याचो घमघमीत वास
नकसूद कोरीव बांधणी
कोणाय गिरायकाक
भुरळ घालपी
बोलसाक विचारी नासतना
विकत घेवपी

पूण जण एकल्याचें
नशीब म्हूण आसता
म्हजेंय तशेंच जालें
एकटो आयलो
सादोसो धोतरांतलो मनीस
आनी घालून गेलो
मोल मेजून
ताचें पयलींचें जोतें
दुकाना भायरूच सोडील्लें
काळान तें
झरोवन - झरोवन तोडील्लें

झोपडपट्टीतल्यान
बुरशे वसतींतल्यान
फिरतना मन चुरचुरलें
उपास काडपी
कपड्याविरैत भुरगीं पळोवन
काळीज दुखतालें
घाम जिरतालो
पायांतलो म्हजे भितर
हांव कुसक्या वासान भरील्लें

कांय तेंपान
हीच वाट म्हाका आवडूंक लागली
लोकांची सेवालेगीत
म्हजेवांगडा घडूंक लागली

म्हजे भोंवतणी
भुरग्यांची भुरावळ जमताली
जाणट्यांचीं दुखांलेगीत
म्हाका कळटालीं
सान्नी खुटाऱ्यांतल्यान
निवळसाण घडूंक लागली
निवळसाणीची जाणवीक
झोपडपट्टेक कळूंक लागली

म्हाका जिणेचें सत कळील्लें
तें राजमहालांत वसपांत नासलें
देवळाच्या दारांत रावून
चोरपांतूय नासलें
तें आसलें
झरपांत गरजेवंतांच्या दारांनी

तीच उमळशीक
नवो दीस पळोवपाची
तीच आस्त
नवो देश घडोवपाची

 

- मनोज नरेंद्र कामत [जुलाय २०१८]

 

मनोज नरेंद्र कामत: पाटल्या वीस वर्सां थावन कोंकणेंत बर्पां बरंवचो बाब मनोज नरेंद्र कामत वृत्तेन प्राध्यापक जावन गोयांत वसती करून आसा. ’तांबशी’, ’नविदादिचें शिकप’ (शिक्षक, पालक आनी विध्यार्थीं खातीर), ’कोंकणी’ (विध्यार्थिंखातीर शैक्षणीक आधारावळ), ’रंगपेळ’ हाचे येदोळ पर्गट‌ल्ले बूक. कवितेंक सभार इनामां/पुरसकार हाका लाभल्यात.

Kovita

Monis zal'lo hea somsarant poinnari, opli vatt to choltana tachea pamyank zotim gorjechim. Hea sadea imajemni bhandun hadd‌l'li kovita mukar gel'leporinch ekek somsar rochit veta. Tim zotim korcho chamddeacho kamagar eka konxant asa tor zotim nhesun vecho vattsuri va poinnari onyeka konxeant asa. Ani veveglleo vatto kaim monxak mondirak pauyta, kaim monxak raz‌moholak pauyta, punn bodlun vechim zotim soit ek kanni sangtat.

Vrit'tek xikxok zaunascho g§ycho namnnecho kovi bab monoz kamot ek ut'tim' kovi mhonncheak hi kovita gouai dit. Hye kovitentle bakiche somsar mezunk tukach soddtam.

- Som.

[Kovita] Zotim [Monoz Norendro Kamot]Zotim

bhovo koxtt kaddun
toyar kel'lim
mol tachem tharunk naslem
ghoddye aslem tem unnench
kitlem-i dourlear

chamddeacho ghomghomit vas
noksud korivo bandhnni
konnai giraikak
bhuroll ghalpi
bolsak vichari nastona
vikot gheupi

punn zonn ekleachem
noxib mhunn asta
mhojem-i toxench zalem
ektto ailo
sadoso dhotrantolo monis
ani ghalun gelo
mol mezun
tachem poilinchem zotem
dukana bhairuch soddil'lem
kallan tem
zhoroun - zhoroun toddil'lem

zhopddoptt'ttitolean
burxe vostintlean
firtona mon churchurolem
upas kaddpi
kopddeaviroit bhurgim polloun
kalliz dukhtalem
gham' jirtalo
payantolo mhoje bhitor
hamv kuskea vasan bhoril'lem

kaim tempan
hich vatt mhaka auddunk lagli
lokanchi sevalegit
mhojevangodda ghoddunk lagli

mhoje bhomvtonni
bhurgeanchi bhuraull zomtali
zanntteanchim dukhamlegit
mhaka kollttalim
san'ni khuttareantlean
nivllosann ghoddunk lagli
nivllosannichi zannvik
zhopddoptt'ttek kollunk lagli

mhaka jinnechem sot kollil'lem
tem rajmohalant vospant naslem
deullachea darant ravun
chorpantuy naslem
tem aslem
zhorpant gorjeuntanchea daramni

tich umlloxik
novo dis polloupachi
tich ast
novo dex ghoddoupachi

- Monoz Norendro Kamot [July 2018]

 

Monoz Norendro Kamot: pattlea vis vorsam thaun konknnent borpam boromvcho bab monoz norendro kamot vrit'ten pradheapok zaun goyant vosti korun asa. ’tambxi’, ’novidadichem xikop’ (xikxok, palok ani vidhearthim khatir), ’konknni’ (vidhearthinkhatir xoikxonnik adharaull), ’rongpell’ hache yedoll porgott‌l'le buk. Kovitenk sobhar inamam/puroskar haka labhleat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]